26231 találat a(z) munkajog cimkére

Év végi szabadságolás – mutatjuk, mi a teendő a „nincs elég” és a „túl sok” szabadság esetében Cikk

Az év vége közeledtével felmerülhet a kérdés, hogy mi a teendő abban az esetben, ha a munkavállalónak elfogyott az éves szabadsága, vagy éppen abban az esetben, ha túl sok szabadsága halmozódna fel év végén. Nézzük, mit tehet a munkáltató!

T/6217. számú törvényjavaslat indokolással - a gyermek után járó pótszabadság biztosításának feltételeivel összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 122. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4a) A munkáltató a 118. § (1)-(2) szerinti pótszabadságot és a szülői szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban adja ki, amelyre vonatkozó igényét a munkavállalónak legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie."
Ez a törvény 2024. január 1-jén lép hatályba.
A gyermekes munkavállalók esetében a munka és a családi élet közötti össz...

508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 19. pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § (2)-(3) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek össz...

ÁRMB határozat (HÉ 2023/58.) Jogszabályok és jogi tartalmak

Iktatószám: MF/109/3/2023
Tárgy: határozat csatlakozási kérelemről
A Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége (székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 9/b, nyilvántartási szám: 01-02-0005062, képviselő: Pfeifer Tamás József elnök) által a Postai Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történő csatlakozás céljából benyújtott kérelem kapcsán az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság megállapította, hogy a kérelmező a Postai Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltételeinek megfelelt.
...

T/6072. számú törvényjavaslat indokolással - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 21. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
"(9) A 21. § (8) bekezdése és 23. § (1) bekezdése szerinti veszélyes technológia vizsgálata munkaegészségügyi szaktevékenység is."
Az Mvt. 63/D. § (2) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:
(Az alkalmazandó bejelentőlapot a munkavédelmi hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos honlapján közzéteszi. A bejelentés tartal...

Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 495/2023. (XI. 2.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/121. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A kormányrendelet célja, hogy a Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról ...

T/5921. számú törvényjavaslat indokolással - Szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 24-26."
Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
A magyar társadalom régóta várja, hogy - sok európai uniós tagállamhoz hasonlóan - hazánkban is munkaszüneti nap legyen december 24. napja. Egy felmérés szerin...

Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 483/2023. (X. 31.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/120. Jogszabályok és jogi tartalmak

Jelen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A módosítás célja az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemel...

495/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 482/2023. (X. 31.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/120. Jogszabályok és jogi tartalmak

Jelen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A módosítás célja az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal ...

Végső előterjesztői indokolás a Magyarország és az Ecuadori Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2023. évi LXVI. törvényhez - Indokolások Tára 2023/120. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján kerül közzétételre.
A törvényjavaslat célja a Magyarország és az Ecuadori Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodá...

BH 2023.11.277 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2015. november 9-től állt az alperes alkalmazásában. 2017. május 1-jétől hatályos munkaszerződés módosítása szerint munkaköre kereskedelmi területi és biztosítási munkatárs, heti munkaideje 11 óra amit kötetlen munkarendben kell teljesítenie. A felek megállapodtak abban, hogy felperes munkavégzésének helye változó, az a munkáltató közép-magyarországi üzleti egységére terjed ki. A munkaszerződés tartalmazta, hogy a felperes a feladatait szokásosan a munkáltató telephelyén kívül ...

BH 2023.11.278 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperesek az alperessel létesített munkaviszonyukat megelőzően 2004. december 1-jétől a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 17/A. § szerinti "különös munkaügyi jogutódlást" követően egy Kft.-vel álltak munkaviszonyban, korábban pedig köztisztviselők voltak.
[2] A felperesek 2004. október 19-én kelt munkaszerződésének bevezető része rögzíti, hogy a Kft. munkáltató a felpereseket különös jogutódlást eredményező eljárás alapján alkalmazza, így...

BH 2023.11.282 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes hivatalból indított, felülvizsgálati eljárás keretében meghozott PE-10/HAT/1548-2/2022. számú határozatával a felperes gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságát 2021. november 30. napjával megszüntette, mert a felperes új lakóhelyet létesített, és az alperes konkrét kioktatása ellenére nem tett eleget bejelentési kötelezettségének. Egyúttal a jogosulatlanul és rosszhiszeműen, 2021. december 1. és 2022. június 30. közötti időszakban felvett ellátás és kamatai visszafiz...

BH 2023.11.286 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes 2021. június 24. napján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § (1) bekezdés e) pontja alapján hivatalból közigazgatási hatósági eljárást indított a felperesekkel szemben a 2021. évi kibocsátási egység visszaadási kötelezettség teljesítésének vizsgálata tárgyában.
[2] Az alperes 2021. június 30. napján a közigazgatási hatósági eljárások eredményeként öt határozatot hozott, melyekben a felpereseket bírság megfizetésére,...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

EPR-díj, -kötelezettség, számviteli elszámolás

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Üzletszerűség kérdése

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Gyártó vagy sem

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 november
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3