24609 találat a(z) munkajog cimkére

EH 2019.10.M24 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Felperes férje, néhai J. G. 2007. április 30-án elhalálozott. A felperes 2007. április 30-tól 2008. április 29. napjáig ideiglenes özvegyi nyugdíjban részesült, majd az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága 2016. december 13-án kelt határozatával a felperes részére az özvegyi nyugellátás újbóli megállapításáról rendelkezett 2016. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig terjedő időre.
[2] A felperes 2017. november 27-én előterjesztett igényében elhuny...

413/2019. (X. 1.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése és 80. § (2) bekezdés d) pontja alapján - a pénzügyminiszter javaslatára - Szabó Zsolt pénzügyőr dandártábornok hivatásos szolgálati viszonyát 2019. szeptember 30-ai hatállyal felmentéssel megszüntetem.
Budapest, 2019. szeptember 9.
Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. szeptember 26.
KEH ügyszám: KEH/04...

BH 2019.10.280 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 1991. január 1-jétől állt a T.-on Polgármesteri Hivatal (II. r. alperes) alkalmazásában, utóbb jegyzői munkakörben. Felette a munkáltatói jogkört Gy. L. polgármester gyakorolta, aki 2016. október 27-én megbeszélést folytatott a felperessel, és arra tett javaslatot, hogy kérje 40 éves szolgálati viszonyára tekintettel a felmentését. A felperes ezt elutasította.
[2] 2016. november 4-én a felperes S.-né D. Sz. munkaügyi ügyintézővel 8 óra után néhány perccel - a gyakorlatnak megf...

EH 2019.10.M23 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint a felperes középfokú besorolású munkakörben állt közalkalmazotti jogviszonyban az alperesnél. 2013-ban a munkáltató a felperes garantált illetményét 105 700 forintban, a garantált összegen felüli munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 36 152 forintban állapította meg, így illetménye 141 852 forint volt. 2014. január 1-jétől az alperes a felperest a D fizetési osztály 12. fizetési fokozatából a D fizetési osztály 13. fizetési fo...

BH 2019.10.281 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az ukrán székhelyű I.S.D. Csoportba (ISD Csoport) tartozik más gazdasági társaságok mellett a D.Zrt., annak egyik leányvállalata, a T.Zrt., valamint a ciprusi székhelyű L. Ltd. Az ISD Csoport tagjai hiteleket vettek fel, melyeket nem törlesztettek. Tartozásaik a 2013-2014. években már magyarországi székhelyű hitelezőkkel szemben álltak fenn. A felperes és az ISD Csoport között létrejött megállapodás célja olyan megoldás kialakítása volt, ami segíti a Csoport tagjai adósságainak átütemezés...

6/2019. (IX. 30.) főov. körlevél Jogszabályok és jogi tartalmak

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 9. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az ügyészség nemzetközi szerepvállalásának elősegítése érdekében - a következő körlevelet adom ki:
1. Az ügyészség - különösen az Ütv. 2. §-a (1) bekezdésének k) és l) pontjában foglalt - feladatainak hatékony ellátásához létrehozom az ügyészségi alkalmazottak élő nyelvtudásáról vezetett dinamikus nyelvtudás-katasztert.
2. A Legfőbb Ügyészség önálló szervezeti eg...

10/2019. (IX. 4.) PM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont ds) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló...

13/2019. (IX. 25.) NVTNM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: miniszter) által alapított elismerés a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó szakter...

T/7553. számú törvényjavaslat indokolással - egyes törvényeknek a közszolgálati tisztviselők pártpolitikai tevékenységének hatékonyabb korlátozásához szükséges módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(4) A kormánytisztviselő]
"b) pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat;"
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 95. §-a következő (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(10) A kormánytisztviselő]
"a) pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében kö...

403/2019. (IX. 20.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 80. § (2) bekezdés a) pontja és 83. §-a alapján - a belügyminiszter javaslatára, a hivatásos szolgálati viszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodásra tekintettel - dr. Kovács Zoltán nemzetbiztonsági dandártábornok hivatásos szolgálati viszonyát 2019. szeptember 2-ai hatál...

PM közlemény (HÉ 2019/50.) Jogszabályok és jogi tartalmak

Iktatószám: PM/14971-20/2019
Tárgy: határozat kiterjesztésről
A Villamosenergia-ipari Társaságok Munkaadói Szövetsége, valamint a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete és az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége által kötött, a kollektív szerződések nyilvántartásában 4788 számon nyilvántartott villamosenergia-ipari kollektív szerződés I. és III. részének, valamint mellékleteinek hatályát a TEÁOR '08 szerinti 351-es Villamosenergia-termelés, -ellátás a...

390/2019. (IX. 17.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése és 80. § (2) bekezdés d) pontja alapján - a pénzügyminiszter javaslatára - Szabó Károly pénzügyőr vezérőrnagy hivatásos szolgálati viszonyát 2019. december 9-ei hatállyal felmentéssel megszüntetem.
Budapest, 2019. július 30.
Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. szeptember 2.
KEH ügyszám: KEH/02653-3/2019.

Jogutódlás esetén követendő munkajogi és tb-szabályok Cikk

Ha a munkavállaló(k) tovább foglalkoztatására jogutódlás keretében az átvevő munkáltatónál kerül sor, akkor a jogutódlás kapcsán adott munkajogi és társadalombiztosítási szabályokat kell alkalmazni. Az alábbiakban az átadó és átvevő munkáltató munkajogi kötelezettségeit, és jogutódnál foglalkoztatott munkavállalók bejelentésére és egészségbiztosítási pénzbeli ellátásának megállapítására vonatkozó szabályokat ismertetjük.

Végső előterjesztői indokolás a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről szóló 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet, valamint az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet módosításáról szóló 32/2019. (IX. 6.) ITM rendelethez - Indokolások Tára 2019/3 Jogszabályok és jogi tartalmak

A módosításhoz fűzött indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A Tervezet pontosítja és kiegészíti a nukleáris létesítményben f...

Végső előterjesztői indokolás az egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2019. (IX. 4.) PM rendelethez - Indokolások Tára 2019/33. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az indokolás az Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A miniszteri rendelet kiemelt célja, hogy az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi XCIV. törvény szabályaival, valamint az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV. törvény rendelkezéseivel való összhangot megteremtse, ezzel a törvény végrehajthatóságát biztosítsa. A módosítások az egységes és koherens jogalkalmazás megvalósulását szo...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Közösségen belüli értékesítés, fuvar

Bunna Erika

adótanácsadó

Ausztriai egyéni vállalkozó adózása

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Fogorvos nyugtaadása

Bunna Erika

adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 február
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close