Ingatlan-illeték 2024

Készítette: Adózóna.hu
Aktuális időállapot: Mi ez?
Segíthetünk?

A jobb ügyfélélmény érdekében azt tanácsoljuk, hogy kalkulátorainkat asztali számítógépen használják!

Megnevezés

 

 

A vagyon típusa

A megszerzett vagyon jogcíme

Ingatlan forgalmi értéke

Forint

Ingatlan szerzéskori forgalmi értéke

Forint

Ingatlan átruházáskori forgalmi értéke

Forint

Eladott lakás forgalmi értéke

Forint

Mentesség, kedvezményCSOK Plusz kölcsön maximum 150 millió Ft értékű lakás megszerzésére vehető igénybe!


Megnevezés

 

 

Fizetendő illeték

Forint

Az ingatlan illeték 2024 kalkulátor az ingatlanokra (lakás, telek, termőföld, egyéb ingatlan) vonatkozó vagyonszerzési illeték összegének meghatározására szolgál egyszerűsített módon, a kiszámított adatok tájékoztató jellegűek.

Az ingatlan illeték 2024 kalkulátor az ingatlanokra (lakás, telek, termőföld, egyéb ingatlan) vonatkozó vagyonszerzési illeték összegének meghatározására szolgál egyszerűsített módon, a kiszámított adatok tájékoztató jellegűek.  

Az illetékek rendszere bonyolult és a szabályozása részletes, ezért minden konkrét esetben az illetéktörvényből kell tájékozódni. 

A kalkulátor a vagyon típusa szerint a lakás, telek, termőföld és egyéb ingatlan vagyonszerzésére vonatkozó főbb illetékszabályokat kezeli, a vétel, az ajándékozás és az öröklés esetében. Tartalmazza az öröklési és ajándékozási illetek szabályait, a lakásokra vonatkozó mentességeket és kedvezményeket, építkezésnél a telekszerzés illetékmentességét, valamint az ingatlanforgalmazásra, a termőföldre és az egyéb ingatlanokra vonatkozó speciális szabályokat. A számítás eredménye a felhasználók tájékoztatását szolgálja. 

Főbb illetékszabályok: 

Öröklési és ajándékozási illeték 

Öröklés és ajándékozás esetében az illeték általános mértéke 18 %, a lakástulajdon illetve lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes megszerzése esetében 9 %. 

Visszterhes vagyonátruházási illeték 

Az ingatlan, az ingó, valamint a vagyoni értékű jog megszerzése után visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni. Illetékfizetés kötelezettség akkor merül fel, ha a szerzés ellenérték fejében, illetve öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem eső, más módon - például öröklési szerződéssel vagy elbirtoklással - történt. 

A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke 4 %, azonban ingatlan szerzése esetén, ha annak forgalmi értéke több, mint 1 milliárd forint, az e fölötti értékre csak 2%, de legfeljebb ingatlanonként 200 millió forint.  

A 424/2022. k (X. 28.) Kormány. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a hitelintézet által pénzügyi veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében, adósával szembeni reorganizációs vagy szerkezetátalakítási eljárás útján megszerzett ingatlan után fizetendő illeték mértéke az ingatlan terhekkel nem csökkentett forgalmi értékének 2 százalék%-a, haamennyiben azt a hitelintézet legfeljebb hároméves időtartamra szerezte. 

A lakástulajdon vásárlása esetén, ha a magánszemély vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül eladja, az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének a különbözete. Csak akkor kell illetéket fizetni, ha a vásárolt lakás értéke a magasabb. Illetékmentes, ha egy nagyobb értékű lakás eladása után egy kisebb értékű lakást vásárol a magánszemély. A lakások egymás közötti cseréje esetén az illeték alapja az elcserélt legnagyobb és a legkisebb forgalmi értékű ingatlanok - terhekkel nem csökkentett – pozitív értékkülönbözete. 

A vagyonátruházási illeték alóli mentességek eseteit az illetéktörvény sorolja fel tételesen. A mentességek köre döntően lakáspolitikai és szociális célokat szolgál. 

 

Főbb mentességek és kedvezmények: 

a, Mentes az öröklési illeték alól – többek között - az örökhagyó mostoha- és nevelt gyermeke, mostoha- és nevelőszülője által megszerzett örökrész tiszta értékéből 20 000 000 forint,  az örökhagyó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), valamint túlélő házastársa által megszerzett örökrész. 

b, 2019.01.01-től mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a magánszemély lakásvásárlása, amennyiben az a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényben meghatározott visszavásárlási jog érvényesítésével, vagy a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvényben meghatározott egyösszegű vásárlással vagy részletvétellel történik. 

c, Újonnan épített lakás megvásárlásának illetékmentessége 

d, Az első lakás illetékkedvezménye 

e, Építési telek illetékkedvezménye  

f, Termőföldvásárlás, -szerzés illetékmentessége 

g, Ingatlan-forgalmazási célból történő vagyonszerzések illetéke  

h, Bizalmi vagyonkezelés illetékkedvezménye 

Visszterhes vagyonszerzési illeték alól mentes továbbá különösen: 

o a birtokösszevonási célú földcsere 

o ügyvédi iroda átalakulása 

o termőföld földműves általi megszerzése (5 év elidegenítési tilalom),  

o a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházás (csak speciális tevékenység és nyilatkozat esetén!) 

o ingatlannak, valamint a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pont a)-e) alpontja szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása. Ingatlan átruházása esetén az illetékmentesség akkor alkalmazható, ha a vagyonszerző előző adóévi nettó árbevételének legalább 50%-a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásából, üzemeltetéséből, saját tulajdonú ingatlan adásvételéből származott (ITV 26§ (1) t.) 

Forgalmi érték
Az ingatlan független felek közötti piaci értéke, piaci feltételek mellett. A kalkulátor két ingatlanértéket tartalmaz. Az ingatlan forgalmi értéke mindig a megszerzett ingatlanra vonatkozik, a lakás vásárlása esetében megjelenik az eladott lakás forgalmi értéke, mely csökkenti az illeték alapját.

Egyenesági rokon
Egyenes ági rokonok: akik közül az egyik a másiktól származik. Főszabály szerint – a Ptk. szabályainak megfelelően – a vérségi kapcsolat a meghatározó. Az örökbefogadás esetében egy jogi aktus teremti meg a rokoni kapcsolatot.

Öröklés
Hagyaték megszerzése.

Ajándékozás
Az ajándékozás a Ptk. szerint olyan jogügylet, amikor az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles.

Termőföld
Termőföld az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve és a felsorolt valamelyik célra hasznosítják, ide nem értve a földrészleten bármilyen célra létesített épületet.

Családi gazdálkodó, családi gazdaság:
családi gazdaság a mezőgazdasági igazgatási szervnél családi gazdaságként nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzem; családi gazdálkodó: a családi gazdaságot vezető természetes személy.

Kedvezményezett átalakulás
az olyan átalakulás (ideértve az egyesülést, a szétválást is), amelyben jogelődként és jogutódként is csak társaság vesz részt, ha a) a jogügylet révén a jogelőd tagja, részvényese az átalakulás keretében a jogutódban részesedést és legfeljebb a megszerzett részesedés együttes névértéke (névérték hiányában a jegyzett tőke arányában meghatározott értéke) 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szerez, valamint b) szétválás esetén a jogelőd tagjai, részvényesei - egymáshoz viszonyítva - arányos részesedést szereznek a jogutódokban, c) az egyszemélyes társaság egyedüli tagjába, részvényesébe olvad be.

Újonnan épített lakás megvásárlásának illetékmentessége
A vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett - ideértve az ingatlan-nyilvántartásban nem lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott és ténylegesen sem lakás céljára használt épület átalakításával, továbbá a lakóépület bővítésével (pl. tetőtér-beépítéssel) létesített - 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának, ilyen lakás tulajdoni hányadának megvásárlása mentes illetékfizetési kötelezettség alól. A legfeljebb 30 millió forint értékű lakások esetében a 15 millió forintra eső illetéket nem kell megfizetni, abban az esetben, ha a vagyonszerző másik lakástulajdon eladását nem igazolja. 15 millió forint feletti és 30 millió forintot meg nem haladó forgalmi érték, valamint másik lakástulajdon igazolása esetén a kalkulátor az általános szabályok szerint számol. A 30 millió forintnál magasabb értékű új lakások esetében az általános szabályok szerint kell eljárni, ilyen esetben az új lakás szerzéséhez kapcsolódó mentesség vagy kedvezmény nem vehető igénybe.

Az első lakás illetékkedvezménye
Első lakástulajdon (tulajdoni hányad) megszerzésekor az egyébként fizetendő illeték 50%-áig kedvezményre jogosult a lakás megszerzője, ha az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét még nem töltötte be és az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 millió forintot nem haladja meg. Első lakástulajdont szerzőnek az minősül, akinek nincs és nem is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50 százalékot elérő tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga.

Építési telek illetékkedvezménye
Mentes a vagyonszerzési illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint az ilyen ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jognak megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a megszerzéstől számított 4 éven belül lakóházat épít, és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. Lakóház építési szándékáról a vagyonszerző legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál. Az adóhatóság megállapítja a telek után járó illetéket, de annak megfizetését a 4 éves határidő leteltéig felfüggeszti. Ha a vagyonszerző a határidő lejártakor nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, akkor az illetéket az eredeti esedékességtől (a fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követő naptól) számítandó késedelmi pótlékkal megnövelt összegben kell megfizetnie.

Termőföldvásárlás, -szerzés illetékmentessége
Termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése esetén az egyébként járó öröklési illeték felét, ha pedig az örökös az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemély, akkor egynegyedét kell megfizetni. Ez utóbbi kedvezményre való jogosultságról a vagyonszerzőnek a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznia. Termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozása esetén az egyébként járó ajándékozási illeték felét kell megfizetni. Az illetéktörvény illetékmentességet biztosít a termőföldnek ajándékozással történő megszerzése esetére, ha a földszerzés az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő földműves gazdaságátadási támogatásának feltétele.

Ingatlan-forgalmazási célból történő vagyonszerzések illetéke
Ingatlanalap, valamint az az ingatlaforgalmazást végző vállalkozó, akinek az előző évi nettó árbevétele legalább 50%-ban e tevékenységből származott, vagy engedély alapján pénzügyi lízinget végző vállalkozó az ingatlan terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 2 százalék illetéket fizet, ha vállalja, hogy 2 éven belül eladja, vagy pénzügyi lízingbe adja az ingatlant, s erről az adóhatóság felé nyilatkozott. Ha a vállalkozó, illetve a lízingcég két éven belül nem adja el, vagy nem adja – tulajdonjog átszállást eredményező - lízingbe az ingatlant, az adóhatóság a vagyonszerzésre az egyébként fizetendő és a megállapított illeték különbözete kétszeresének megfizetését pótlólag előírja.

Bizalmi vagyonkezelés illetékkedvezménye
Nem tárgya az ajándékozási illetéknek az állami adóhatósághoz bizalmi vagyonkezelőként bejelentett vagyonkezelők a Polgári Törvénykönyv szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján történő vagyonszerzése - ideértve a vagyonkezelői tisztségben való jogutódlás formájában történő vagyonszerzést is -, kivéve a vagyonkezelő alapítványnak nem minősülő bizalmi vagyonkezelő kedvezményezettként történő vagyonszerzését (ITV 17/D§).

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

  1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
  2. Kattintson az első „Számol” gombra
  3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
  4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

  1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

  1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
  2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

  1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

  1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
  2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az [email protected] címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
Ajánlat
Ajánló
Kalkulátorok
További kalkulátorok »