Ingatlan-illeték 2022

Készítette: Adózóna.hu
Aktuális időállapot: Mi ez?
Segíthetünk?

A jobb ügyfélélmény érdekében azt tanácsoljuk, hogy kalkulátorainkat asztali számítógépen használják!

Megnevezés

 

 

A vagyon típusa

A megszerzett vagyon jogcíme

Ingatlan forgalmi értéke

Forint

Ingatlan szerzéskori forgalmi értéke

Forint

Ingatlan átruházáskori forgalmi értéke

Forint

Eladott lakás forgalmi értéke

Forint

Mentesség, kedvezményMegnevezés

 

 

Fizetendő illeték

Forint

Az ingatlan-illeték 2022 kalkulátor az ingatlanokra (lakás, telek, termőföld, egyéb ingatlan) vonatkozó vagyonszerzési illeték összegének meghatározására szolgál egyszerűsített formában. A számított adatok tájékoztató jellegűek.

Az ingatlan illeték 2022 kalkulátor az ingatlanokra (lakás, telek, termőföld, egyéb ingatlan) vonatkozó vagyonszerzési illeték összegének meghatározására szolgál egyszerűsített módon, a kiszámított adatok tájékoztató jellegűek.

1990. évi XCIII. törvény

 

A kalkulátor a vagyon típusa szerint a lakás, telek, termőföld és egyéb ingatlan vagyonszerzésére vonatkozó főbb illetékszabályokat kezeli, a vétel, az ajándékozás és az öröklés esetében. Tartalmazza az öröklési és ajándékozási illeték szabályait, a lakásokra vonatkozó mentességeket és kedvezményeket, építkezésnél a telekszerzés illetékmentességét, valamint az ingatlanforgalmazásra, a termőföldre és az egyéb ingatlanokra vonatkozó speciális szabályokat. A számítás eredménye a felhasználók tájékoztatását szolgálja.

 

Főbb illetékszabályok:

 

Öröklési és ajándékozási illeték

 

Öröklés és ajándékozás esetében az illeték általános mértéke 18%, a lakástulajdon illetve lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes megszerzése esetében 9%. (ITV 12§ (1)-(2))

 

Visszterhes vagyonátruházási illeték

Az ingatlan, az ingó, valamint a vagyoni értékű jog megszerzése után visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni. Illetékfizetés kötelezettség akkor merül fel, ha a szerzés ellenérték fejében, illetve öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem eső, más módon – például öröklési szerződéssel vagy elbirtoklással – történt.

A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke 4%, azonban ingatlan szerzése esetén, ha annak forgalmi értéke több, mint 1 milliárd forint, az e fölötti értékre csak 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint. (ITV 19§ (1))

A lakástulajdon vásárlása esetén, ha a magánszemély vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének a különbözete. (ITV. 21§ (2)) Csak akkor kell illetéket fizetni, ha a vásárolt lakás értéke a magasabb. Illetékmentes, ha egy nagyobb értékű lakás eladása után egy kisebb értékű lakást vásárol a magánszemély. A lakások egymás közötti cseréje esetén az illeték alapja az elcserélt legnagyobb és a legkisebb forgalmi értékű ingatlanok – terhekkel nem csökkentett – pozitív értékkülönbözete.

 

A vagyonátruházási illeték alóli mentességek eseteit az illetéktörvény tételesen felsorolja. A mentességek köre döntően lakáspolitikai és szociális célokat szolgál.

 

Főbb mentességek és kedvezmények:

Mentes az öröklési illeték alól – többek között – az örökhagyó mostoha- és nevelt gyermeke, mostoha- és nevelőszülője által megszerzett örökrész tiszta értékéből 20 millió forint, az örökhagyó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), valamint túlélő házastársa által megszerzett örökrész. (ITV 16§ (1) c.))

 

Újonnan épített lakás megvásárlásának illetékmentessége. (ITV 26§ (1) f.)) A vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett – ideértve az ingatlan-nyilvántartásban nem lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott és ténylegesen sem lakás céljára használt épület átalakításával, továbbá a lakóépület bővítésével (például tetőtér-beépítéssel) létesített – 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának, ilyen lakás tulajdoni hányadának megvásárlása mentes illetékfizetési kötelezettség alól. A legfeljebb 30 millió forint értékű lakások esetében, ha a vagyonszerző másik lakástulajdon eladását nem igazolja, a 15 millió forintra eső illetéket nem kell megfizetni. A 30 millió forintnál magasabb értékű új lakások esetében az általános szabályok szerint kell eljárni, ilyen esetben az új lakás szerzéséhez kapcsolódó mentesség vagy kedvezmény nem vehető igénybe.

 

Az első lakás illetékkedvezménye. Első lakástulajdon (tulajdoni hányad) megszerzésekor az egyébként fizetendő illeték 50%-áig kedvezményre jogosult a lakás megszerzője, ha az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét még nem töltötte be és az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 millió forintot nem haladja meg. Első lakástulajdont szerzőnek az minősül, akinek nincs és nem is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50 százalékot elérő tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga. (ITV 26§ (6))

 

Építési telek. Mentes a vagyonszerzési illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint az ilyen ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jognak megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a megszerzéstől számított 4 éven belül lakóházat épít, és a felépített lakóházban

a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. (ITV 16.§ (1)g.))

 

Lakóház-építési szándékáról a vagyonszerző legkésőbb az illetékfizetési meghagyás véglegessé válásáig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál.

 

Az adóhatóság megállapítja a telek után járó illetéket, de annak megfizetését a 4 éves határidő leteltéig felfüggeszti. Ha a vagyonszerző a határidő lejártakor nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal, akkor az illetéket az eredeti esedékességtől (a fizetési meghagyás véglegessé válásáig követő naptól) számítandó késedelmi pótlékkal megnövelt összegben kell megfizetnie.

Termőföldvásárlás, -szerzés illetékmentessége. Termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése esetén az egyébként járó öröklési illeték felét, ha pedig az örökös az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemély, akkor egynegyedét kell megfizetni. Ez utóbbi kedvezményre való jogosultságról a vagyonszerzőnek a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznia. (ITV 17§ (6))

 

Termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozása esetén az egyébként járó ajándékozási illeték felét kell megfizetni. (ITV 16§ (3))

 

Az illetéktörvény illetékmentességet biztosít a termőföldnek ajándékozással történő megszerzése esetére, ha a földszerzés az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő földműves gazdaságátadási támogatásának feltétele. (ITV 17§ (1) h.) és 2017-től változásként továbbá a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti földhasználat megszerzése ((ITV 17§ (1) e), és annak megszüntetésével bekövetkező vagyonszerzés.

.

Ingatlan-forgalmazási célból történő vagyonszerzések illetéke.

Ha az ingatlan tulajdonjogát megszerző vállalkozó legkésőbb a fizetési meghagyás véglegessé válásáig nyilatkozatban vállalja, hogy az ingatlant a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásának nem minősülő személy részére továbbértékesíti, az illeték mértéke az ingatlan - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének 3%-a, illetve 2%-a, ha a vállalkozó vállalja azt is, hogy az ingatlan továbbértékesítését megvalósító szerződés - a vevő vagy a lízingbevevő tulajdonszerzésével - teljesedésbe megy. (ITV 23/A (1))

E tekintetben vállalkozó: az ingatlanok tulajdonjogának értékesítését (ingatlanforgalmazást) végző olyan gazdálkodó szervezet, amelynek előző adóévi nettó árbevétele legalább 50%-ban e tevékenységből származott, továbbá az engedély alapján pénzügyi lízinget folytató vállalkozó;

továbbértékesítés: az ingatlan - illetékkiszabásra történő bejelentéstől számított - két éven belüli eladása vagy a futamidő végén tulajdonjog-átszállást eredményező pénzügyi lízingbe adása.

Az engedély alapján működő ingatlanalap továbbra is 2%-os illetékmértéket alkalmazhat.

 

Bizalmi vagyonkezelés

Nem tárgya az ajándékozási illetéknek az állami adóhatósághoz bizalmi vagyonkezelőként bejelentett vagyonkezelők a Polgári törvénykönyv szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján történő vagyonszerzése – ideértve a vagyonkezelői tisztségben való jogutódlás formájában történő vagyonszerzést is –, kivéve a vagyonkezelő kedvezményezettként történő vagyonszerzését (Itv. 17/D §).

Visszterhes vagyonszerzési illeték alól mentes továbbá különösen:

o a birtokösszevonási célú földcsere termőföld szerzése esetén, (ITV 26§ (1) n.))

o ügyvédi iroda átalakulása, kamarai formaváltással bekövetkező vagyonszerzése (ITV 26§ (1) o.)

o termőföld földműves általi megszerzése (feltéve, hogy az illetékkötelezettség keletkezését követő 12. hónaptól számított 5 évig nem idegeníti el, a termőföldön vagyoni értékű jogot nem alapít, továbbá a termőföldet egyéni gazdálkodóként, őstermelőként vagy családi gazdálkodóként mező-, illetve erdőgazdálkodási célra hasznosítja),, (ITV 26§ (1) p.)

 

o a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházás (csak speciális tevékenység és nyilatkozat esetén!),

o ingatlannak, valamint a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pont a)-e) alpontja szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása. Ingatlan átruházása esetén az illetékmentesség akkor alkalmazható, ha az illetékkötelezettség keletkezése időpontjában a vagyonszerző főtevékenysége saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy saját tulajdonú ingatlan adásvétele. (ITV 26§ (1) t.)

 

o a lakástulajdon magánszemély bérlő vagy annak magánszemély örököse általi megvásárlása, ha a lakás a lakásbérleti szerződés megkötéséig a magánszemély bérlő tulajdonában állt, és a tulajdonjogot a lakásbérleti szerződés megkötése érdekében adták át a bérbeadónak (ITV 26§(1a)b))

o a lakástulajdon megszerzése, ha azt a vagyonszerző a lakásvásárlásról szóló adásvételi szerződésben határozott időre, de legalább 5 évre a vételár 7 százalékát meg nem haladó éves bérleti díj ellenében bérbe adja a lakás korábbi magánszemély tulajdonosának, feltéve, hogy a bérlő vagy annak magánszemély örököse számára a vagyonszerző a lakásvásárlásról szóló adásvételi szerződés hatályának beálltától számított 5 éven belül gyakorolható visszavásárlási jogot létesít, legfeljebb a bérbeadó által fizetett vételár 105 százalékának megfelelő vételáron; (ITV 26§(1a)c))

o az ingatlan forgalmi értékéből az épület forgalmi értékének megfelelő rész, ha a telek tulajdonosával kötött megállapodásból és az építés költségeit, körülményeit tanúsító egyéb okiratokból egyértelműen kitűnik, hogy az épületet a vagyonszerző hozta létre. (ITV 26§(1a)d))

o a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti földhasználat megszerzése és az annak megszüntetésével bekövetkező vagyonszerzés. (, ITV 26§(1a)e))

a lakástulajdon magánszemély általi cseréje és vásárlása, ha a magánszemély a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző három éven belül vagy azt a vásárlást követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb; 26§ (1) y)

Fogalmi érték
Az ingatlan független felek közötti piaci értéke, piaci feltételek mellett. A kalkulátor két ingatlanértéket tartalmaz. Az ingatlan forgalmi értéke mindig a megszerzett ingatlanra vonatkozik, a lakás vásárlása esetében megjelenik az eladott lakás forgalmi értéke, mely csökkenti az illeték alapját.

Egyenes ági rokon
Egyenes ági rokonok: akik közül az egyik a másiktól származik. Főszabály szerint – a Ptk. szabályainak megfelelően – a vérségi kapcsolat a meghatározó. Az örökbefogadás esetében egy jogi aktus teremti meg a rokoni kapcsolatot.

Öröklés
Hagyaték megszerzése.

Ajándékozás
Az ajándékozás a Ptk. szerint olyan jogügylet, amikor az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles.

Termőföld
Termőföld az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve és a felsorolt valamelyik célra hasznosítják, ide nem értve a földrészleten bármilyen célra létesített épületet.

Családi gazdálkodó, családi gazdaság
családi gazdaság: a mezőgazdasági igazgatási szervnél családi gazdaságként nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzem; családi gazdálkodó: a családi gazdaságot vezető természetes személy.

Kedvezményezett átalakulás
Kedvezményezett átalakulás: az olyan átalakulás (ideértve az egyesülést, a szétválást is), amelyben jogelődként és jogutódként is csak társaság vesz részt, ha a) a jogügylet révén a jogelőd tagja, részvényese az átalakulás keretében a jogutódban részesedést és legfeljebb a megszerzett részesedés együttes névértéke (névérték hiányában a jegyzett tőke arányában meghatározott értéke) 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szerez, valamint b) szétválás esetén a jogelőd tagjai, részvényesei - egymáshoz viszonyítva - arányos részesedést szereznek a jogutódokban, c) az egyszemélyes társaság egyedüli tagjába, részvényesébe olvad be.

Sportcélú ingatlan
Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerint sporttelep, sportpálya, uszoda, stadion, sportcsarnok, jégpálya, jégcsarnok, tornaterem, tornaszoba, tornaudvar, vízi-sporttelep vagy a széljegy szerint ilyenként feltüntetésre váró ingatlan, ingatlanrész, feltéve, ha az az ingatlan-nyilvántartási eljárás, melynek megindítását a széljegy tanúsítja, bejegyzéssel zárul, ide nem értve a földrészleten létesített, de a sporttevékenység végzéséhez vagy az e célt szolgáló létesítmény fenntartásához közvetlenül nem szükséges ingatlanrészt (szálloda, irodaház, bevásárlóközpont és az építési szabályok szerint ezekhez kialakított parkolóhelyek stb.), akkor is, ha az a sportcélú ingatlannal egybeépült, vagy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel.

Belterületbe vont ingatlan
az olyan ingatlan, amelyet a tulajdonosa, vagyoni értékű jogának jogosítottja tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának - ajándékozás útján szerzett ingatlan esetén a megajándékozó (több, egymást követő ajándékozás esetén valamennyi megajándékozó) tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának - fennállása ideje alatt, de az ingatlan átruházását megelőző 10 éven belül minősítettek belterületté, ide nem értve azt az ingatlant, amelyet az átruházó fél általi megszerzést követő 6. évben vagy azt követően minősítettek belterületté, vagy az átruházó öröklés útján szerzett meg;

Vagyonkezelő alapítvány
a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény szerinti vagyonkezelő alapítvány, továbbá a más EGT-államban nyilvántartásba vett alapítvány, ha igazolja, hogy teljesíti a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény által előírt, a vagyonkezelő alapítványok alapítására és működésére vonatkozó feltételeket

Alapítvány
a Civil törvény szerinti közhasznú jogállású alapítvány, továbbá a más EGT-államban nyilvántartásba vett alapítvány, ha igazolja, hogy teljesíti a Civil törvény szerinti közhasznú szervezetté történő minősítés feltételeit, ide nem értve a magyarországi nyilvántartásba vételt; valamint az alapítás évében és az azt követő két évben az az újonnan létrejött alapítvány, amely vállalja, hogy az alapítás évét követő második év végéig e feltételeknek eleget tesz;

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

  1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
  2. Kattintson az első „Számol” gombra
  3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
  4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

  1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

  1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
  2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

  1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

  1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
  2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az [email protected] címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
Ajánlat
Ajánló
Kalkulátorok
További kalkulátorok »