24428 találat a(z) munkajog cimkére

PM közlemény (HÉ 2018/61.) Jogszabályok és jogi tartalmak

A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló ...

PM közlemény (PK 2018/2.) Jogszabályok és jogi tartalmak

Az EU Kék Kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 3. § (1) bekezdése szerinti legkisebb havi munkadíj mértéke 445 500 forint, az NGM rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti legkisebb havi munkadíj mértéke 356 400 forint 2019-ben.
Budapest, 2018. október 3.

EH 2018.11.M33 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes jogelődje rokkantsági nyugdíjasként állt az alperes alkalmazásában, 2014. október 6-án érte el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. 2014. augusztus 11-én szabadságon volt, 2012. augusztus 12-én a 13.00 órakor kezdődő rendelésen háziorvosa 2014. augusztus 12-étől keresőképtelen állományba vette.
[2] Az alperes 2014. augusztus 11-ei keltezésű és az e napon postára adott, a felperes felesége által 2014. augusztus 12-én 9-10 óra közötti időpontban átvett felmondással a munkav...

EH 2018.11.M37 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A munkaügyi bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes 2000. január 1-től közszolgálati jogviszonyban állt az alperesnél (illetve jogelődjénél) közterület-felügyelői munkakörben. A felperes a munkáját az alperes a teljesítménykövetelmény értékelése és minősítése alapján jóra értékelte. A felperes a Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Köztertv.) rendelkezései alapján végezte munkáját, köteles volt a vonatkozó jogszabályok betartására. Munkak...

EH 2018.11.M34 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes 2014. február 14-én kelt intézkedésével a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 63. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozva felmentéssel megszüntette a felperes kormánytisztviselői jogviszonyát. Indokolása szerint a felperes kormánytisztviselői hivatalához méltatlan magatartást tanúsított, mivel hivatali munkaideje alatt saját gépjárművével tankolás céljából huzamosabb időn keresztül rendszeresen kilépett Ukrajnába (a NAV adatai alap...

EH 2018.11.M32 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2012 februárjától állt az alperes alkalmazásában humánpolitikai vezető munkakörben, főosztályvezető-helyettesi megbízás mellett. A gyermeke 2014. január 28-án született, emiatt 2013. december 20-ától 2014. október 1-jéig távol volt a munkavégzési helyétől. 2014. október 1-jétől a kinevezése akként módosult, hogy kötetlen munkarendben, távmunkában végzi a feladatait, és illetménye 2015. január 1-jétől havi 797 200 forintra emelkedett. 2014 szeptemberétől az alperes első számú ve...

EH 2018.11.M36 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes a 2014. szeptember 19-én kelt határozatával 2014. november 1-jétől 33 900 forint összegű rehabilitációs ellátást állapított meg a felperes részére. A határozat indokolása szerint a felperes egészségi állapota - az elsőfokú komplex minősítésről készült összefoglaló vélemény szerint - 55%, állapota alapján B1 minősítési kategóriába tartozik, rehabilitálható, foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható.
[2] A másodfokú társadalombiztosítási szerv az elsőfokú határozatot...

EH 2018.11.M35 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint a felperes az alperes vezényléses szolgálati időrendszerben teljesített hivatásos szolgálatot.
[2] Az alperes vezetője 2015. szeptember 27-étől 2015. október 1-jéig, illetve 2015. október 5-étől 2015. október 10-éig terjedő időtartamra átrendelte a felperest egy távolabbi szolgálati helyre a migrációs helyzet kezelése szolgálati feladat ellátása érdekében. A parancs értelmében a felperes szolgálati feladatait a megyei rendőr-főkapit...

Közlemény (HÉ 2018/59.) Jogszabályok és jogi tartalmak

Hornung Ágnes Anna
Sajgó Adrienn Zsuzsanna
Török Nóra Éva
Tihanyi Denis István
Ónodi Ivett Anikó
Csetlár Melinda
Király László osztályvezető
Valentinyi Pál főosztályvezető-helyettes
dr. Háda Gergely osztályvezető
Fulmer Judit
dr. Kovács Ákos
dr. Bölkei Brigitta Viktória
Mészárosné Veress Veronika Julia
Zsadányi Mária
Csányi-Vida Orsolya Erika
Szoboszlai Sándor
Szalay Boglárka
Csomor Bence
Galgóczy Kálmán Árpád
Lóczi Júlia Anna
Varga László
Kántás Károly
Oláhné Debreczeni...

1497/2018. (X. 12.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

1. A Kormány a közfoglalkoztatás 2019. évi céljaiként
a) az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezhető álláskeresők közfoglalkoztatásból kilépésének ösztönzését,
b) a mezőgazdasági idénymunka szezonálisan kiugró munkaerő-szükségletének rugalmas módon történő kiszolgálását, az építőipari szakemberhiány enyhítését,
c) a Start-munkaprogram folytatását, hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőség biztosítását az alacsony iskolai végzettségű és a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó állásk...

T/3055. számú törvényjavaslat indokolással - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek a fogyatékosok nappali otthonában foglalkoztatott pedagógusok illetményének rendezéséhez szükséges módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/L. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
"(7) A fogyatékosok nappali otthonában pedagógusi munkakörben foglalkoztatott személy illetményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. mellékletében meghatározott garantált illetmény figyelembevételével kell megállapítani."
Ez a törvény a 2019. január 1-jén lép hatályba.
A törvényjavaslat célja, hogy a fogyatékosok nappali otthonában fogl...

T/3043. számú törvényjavaslat indokolással - A hatnapos munkahetek betiltása érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26. Amennyiben a munkaszüneti nap keddre esik, úgy az azt megelőző, míg ha csütörtökre esik, az azt követő nap szintén munkaszüneti napnak minősül."
Ez a törvény a kihirdetést követő napon lép hatályba.
A javaslat célja egyrészt ...

T/3053. számú törvényjavaslat indokolással - a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénynek a túlszolgálattal összefüggő módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 247/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A Módtv.-vel megállapított 104. § helyett a 2022. december 31-ig elrendelt és teljesített túlszolgálatokra a (2)-(8) bekezdést kell alkalmazni."
A Hjt. 247/H. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(9) A 2023. január 1-jét megelőző időpontban kezdődött és 2023. január 1-jén még folyamatban lévő szolgálatteljesítési időker...

3343/2018. (X. 26.) AB végzés Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
Az Alkotmánybíróság a Kúria Mfv.II.10.487/2017/4. sorszámú ítélete, a Székesfehérvári Törvényszék 2.Mf.21.072/2016/7. sorszámú ítélete, illetve a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.M.331/2014/40. sorszámú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
[1] 1. Három magánszemély indítványozó (a képviseletükben eljáró Tettrekés...

T/2928. számú törvényjavaslat indokolással - az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyek képzése akkor támogatható, ha
a) a képzés a gyermek fél éves korának betöltését követően kezdődik meg,
b) kereső tevékenységet nem folytat, és
c) - a gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben részesülő személyt kivéve - a képzés időt...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Egészségügyi szolgáltatás juttatása magánszemélynek

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Repülőjegy térítése

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Nyugdíjjárulék

Széles Imre

tb-szakértő

2019 október
H K Sze Cs P Sz V
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
hirdetés

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X