451 találat a(z) zálogjog cimkére

EH 2005.1283 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperesek közös tulajdonában áll a 22364 hrsz.-ú, lakóház, udvar elnevezésű, 722 m2 nagyságú belterületű ingatlan.
Az ingatlan egészét a H. Kft. javára szóló jelzálogjog terheli, 19 172 290 Ft és járulékai erejéig.
A felperesek 2004. február 27-én a jelzálogjog törlését kérték, hivatkozással arra, hogy a megyei bíróság - mint Cégbíróság - a H. Kft.-t a cégjegyzékből hivatalból törölte.
A körzeti földhivatal a jelzálogjog-törlési kérelmet elutasította.
A felperesek fellebbezése folytán ...

EH 2005.1219 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság ítéletében tényként állapította meg, hogy a felperes 450 000 000 Ft kölcsönt nyújtott a perben nem álló A-C. Kft. részére 1998. június 8-ai lejáratra. A felvett kölcsönből az A-C. Kft. az alperestől megvásárolt 4000 tonna vetőmag-kukorica vételárának kiegyenlítésére használt fel 370 000 000 Ft-ot. Az A-C. Kft. a fenti vetőmagmennyiséget a H. Közraktározási és Kereskedelmi Rt.-vel 1998. február 4-én kötött közraktározási szerződés szerint 1998. június 13-áig terjedő időtart...

BH 2005.1.24 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság végzésével a csődeljárást megszüntette azzal, hogy a kérelmező a költségeit maga viseli. Végzésének indokolásában utalt arra, hogy az adós 2001. október 3. napján csődbejelentést tett. Mivel kérelmére a 40 000 Ft eljárási illetéket nem rótta le, a bíróság az eljárást megszüntette. A 2001. október 25. napján benyújtott kérelmében az adós az eljárási illetéket lerótta, ezért a bíróság elrendelte az eljárás folytatását, és hiánypótlásra hívta fel az adóst. Az adós a végzésben...

BH 2004.12.515 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós ellen 2000. június 21. napján megkezdődött felszámolás során a hitelezői választmány képviseletében B. F. 2003. június 3-án nyújtott be kifogást, mely kifogásban sérelmezte, hogy a felszámoló a hitelezői választmány részére a Cstv. 5. § (1) bekezdése alapján kért tájékoztatást nem adta meg, arra hivatkozással, hogy a hitelezői választmányt nem tekinti törvényesnek. Sérelmezte a kifogást tevő, hogy a már korábban, a hitelezői választmány nevében benyújtott kifogásai, melyek a felszámol...

BH 2004.9.377 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet fizetésképtelenségét megállapító és a felszámolását elrendelő végzés a Cégközlöny 2000. január 13-án megjelent 2. számában került közzétételre. Az adós felszámolási eljárására a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló, többször, lényegesen az 1993. évi LXXXI. tv. és az 1997. évi XXVII. törvényekkel módosított 1991. évi IL. törvény (többször módosított Cstv.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A közzétételt elrendelő végzésben az elsőfokú...

BH 2004.9.379 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét - amely annak megállapítására irányult, hogy az 1999. október 8-án létrejött hitelezői csődegyezség az 1991. évi IL. tv. 19. §-ának (5) bekezdésében foglaltakba, valamint a Ptk. 202. §-ába ütközik, ezért semmis és az eredeti állapotot kell helyreállítani - elutasította. Tényként állapította meg, hogy a peres felek között 1996. december 6-án létrejött rulirozó deviza kölcsönszerződés alapján a felperes 2 920 000 DEM-et hitelt nyújtott az alperesnek 1997...

MBH 2004.08.69 Jogszabályok és jogi tartalmak

(Megjegyzendő, hogy bár a döntés a régi Gt.-n alapul, a régi Gt. fent hivatkozott szabályai az 1997. évi CXLIV. tv., az új Gt. 9. § (2) bekezdésében; 86. § (1)-(2) bekezdésében; 94. §-ában és 102. §-ában változatlanul megtalálhatóak, így az alábbiakban ismertetendő jogeset továbbra is irányadó a benne vázolt jogviszonyokra.)


Az S. Filmgyártó és Grafikai Betéti Társaság a szerződésmódosítás hiányában még az 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) alapján működik. A cégjegyzék adatai szerint a társas...

BH 2004.8.330 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a hitelezőnek az adós felszámolására irányuló, 2001. július 16-án benyújtott kérelmét a 2002. június 18-án kelt 17. sorszámú végzésével a többször mód. Cstv. 6. §-ának (2) bekezdése szerint alkalmazandó Pp. 130. §-a (1) bekezdésének b) pontjára hivatkozva, érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A végzés indokolása szerint az adós a követelést vitatta. Bírói megkeresésre és többszöri iratváltást követően olyan tények merültek fel, melyek a felszámolás keretében nem, csak per...

BH+ 2004.7.331 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós elleni felszámolás kezdő időpontja 1999. november 11. volt.
Az elsőfokú bíróság a 93. sorszámú végzésével a hitelező kifogását elutasította.
A végzés indoklásában tényként állapította meg, hogy a hitelező a többször módosított Cstv. 51. § (1) bekezdése alapján kifogást terjesztett elő a felszámoló mulasztása, valamint a Z. Bt. hitelező b) kategóriás hitelezői igényének besorolása miatt. Kifogásában kifejtette, hogy a P. és T. Rt. hitelező az adóssal szemben fennálló 56 746 323 Ft tő...

BH 2004.6.246 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság végzésével kötelezte a felszámolót, hogy az R. Pénzügyi Részvénytársaság hitelező igényét 8 napon belül vegye nyilvántartásba. Végzésének indokolásában utalt arra, hogy az R. Pénzügyi Részvénytársaság faktorálási szerződésből eredő hitelezői igényt jelentett be a felszámolónál. A szerződést az adós, mint engedményező és a hitelező mint engedményes 2001. március 5. napján kötötték meg. Az engedményes megvásárolta az adósnak az O. Á. Intézettel szemben fenn-álló 4 012 620 Ft...

BH 2004.5.195 Jogszabályok és jogi tartalmak

E. Kft. alperes 1999. február 18-án a H. Kft.-től, majd 1999. április 18-án a W.-T. Kft.-től 100 000 000-100 000 000 forint névértékű, 1996. november 5-én hatéves futamidőre kibocsátott, fix kamatozású, 2002. november 5-i lejáratú bemutatóra szóló kötvényt vásárolt, mindkét esetben 30-30 millió forint, összesen 60 millió forint vételáron. A kötvényeket kibocsátó Kft. 2002. január 3-tól felszámolás alatt áll, jegyzett tőkéje az alapítástól 1 000 000 forint.
A peres felek az 1999. május 12-én ...

BH 2004.5.192 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós ellen indult felszámolási eljárás kezdő időpontja 2002. július 4. napja, a felszámolás közzététele a Cégközlönyben 2002. július 25. napján megtörtént. A hitelező határidőn belül bejelentett igényét a felszámoló az alábbiak szerint igazolta vissza: 103 663 477 Ft tőke a Cstv. 57. § (1) bekezdés "b" kategória, 36 386 406 Ft késedelmi kamat a Cstv. 57. § (1) bekezdés "g" kategória, a 100 000 Ft-os regisztrációs díj pedig "f" kategória. Megjelölte a felszámoló az ingatlant, melynek értéke...

MBH 2004.02.50 Jogszabályok és jogi tartalmak

A D. Építész Stúdió Betéti Társaságot a Fővárosi Cégbíróság 1992. május 5.-én jegyezte be. A társaság az 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) rendelkezései szerint működik.

A bt. egyetlen kültagjának 2001. július 30.-án történt elhalálozására tekintettel a régi Gt. 102. § (2) bek. alapján, új kültag bejelentésének hiányában az elsőfokú bíróság 2002. április 24.-én kelt 11. sorszámú végzésével megállapította, hogy a társaság 2002. január 31.-én a jogszabály erejénél fogva megszűnt, elrendelte végel...

MBH 2004.02.43 Jogszabályok és jogi tartalmak

A cégbíróság a T. Kft.-vel szemben hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett, mert a társaság nem tett eleget az 1997. évi CXLIV. törvény (Gt.) 299. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak, törzstőkéjét nem egészítette ki a törvényben meghatározott legkisebb összegre. A társaság az ezzel összefüggő változás bejegyzés iránti kérelmét az 1997. évi CXLV. törvény (Ctv.) 29. § (4) bekezdés szerint meghatározott határidőig, illetőleg a törvényességi felügyeleti eljárás megindítás...

EH 2004.1140 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet ellen a 2001. október 17-én benyújtott kérelemre a bíróság 2002. április 23-i kezdő időponttal rendelte el a felszámolási eljárás megindítását. Ezt megelőzően 2002. május 8-án a városi bíróság 40 000 000 Ft tőke és járulékai erejéig fennálló követelés tekintetében végrehajtási záradékkal látta el az adós, valamint a K. és H. Bank Rt. hitelező között létrejött, közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződést. Ebben a végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtá...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Ingyenesen kapott anyag elszámolása

Greff Magdolna

okleveles adószakértő

Munkáltató rendes felmondása TP alatt

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 december
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31