451 találat a(z) zálogjog cimkére

BH 2002.8.326 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet ellen 1993 januárjában indult felszámolási eljárás. A felszámolás Cégközlönyben történő közzététele 1994. február 24-én történt meg (Ck. 1994/8.).
A C. Kft. hitelező két jogelődjének - a B. Banknak és az M. Rt.-nek - jelzálogjoggal biztosított követelése állt fenn az adós gazdálkodó szervezettel szemben. A felszámoló a hitelezői igényt 30 930 283 Ft + kamata összegben elismert követelésként nyilvántartásba vette. (Lásd a 71-3. sorszám alatt csatolt "hitelezői igé...

BH 2002.7.276 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes és az I. r. alperes között 1998. május 29-én részvény-átruházási szerződés jött létre. A felperes az I. r. alperestől megvásárolta a II. r. alperes 6836 db 10 000 Ft névértéku névre szóló törzsrészvényét és 27 290 db 10 000 Ft névértéku bemutatóra szóló elsőbbségi részvényét 139,75%-os árfolyamon, összesen 473 261 000 Ft vételárért. A megállapodás tartalmazza: a "vevő a társaság üzleti, jogi helyzetét ismeri, a részvények értékét a vételárral arányban állónak jelenti ki".
A per ir...

BH 2002.7.279 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet ellen a felszámolási eljárás a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló, az 1993. évi LXXXI. törvénnyel módosított 1991. évi IL. törvény (módosított Cstv.) szabályai szerint folyik.
A felszámoló 1999. szeptember 19-én 4. sorszám alatt zárómérleget és vagyonfelosztási javaslatot terjesztett elő, amelyet 7. sorszám alatt kiegészített és módosított. Ebben az adós gazdálkodó szervezet rendelkezésre álló készpénz-vagyonát 533 000 Ft-ban tü...

BH 2002.6.239 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a 13. sorszámú végzésével az adós elleni felszámolási eljárást az egyszerűsített szabályok szerint befejezte, a gazdálkodó szervezetet megszüntette. A hitelezői követelések kiegyenlítésére vonatkozó rendelkezéseket mellőzte, a kijelölt felszámoló díját 300 000 Ft-ban állapította meg. Felhívta a megyei bíróság Gazdasági Hivatalát, hogy a díjfedezeti számláról a felszámolói díj részbeni kiegyenlítéseként a hitelezők által befizetett 12 868 Ft-ot utalja ki a felszámolónak. Me...

BH 2002.6.246 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes az alperes hivatásos állományú tisztjeként folyamatos 27/72 órás úgynevezett váltásos munkarendben teljesített szolgálatot. A felperes 1999. február 28-án nyugállományba vonult. A felperes 1996. november 16-ától kezdődően a szolgálati beosztására figyelemmel esetenként munkaszüneti napokon is szolgálatot teljesített, amelyre az alperes nem távolléti díjat, hanem csak illetményt fizetett. A felperes az alperestől peren kívül kérte az illetmény-különbözet megfizetését, de a felek köz...

BH 2002.4.149 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az 1992. március 1. napján kelt alapító okirat alapján jegyezte be a cégbíróság a cégjegyzékbe a D. P. Kft.-t mint a B.-i F. és P. Vállalat jogutódát. 1995. június 14. napján kelt üzletrész-adásvételi szerződéssel a felperesek és a II. rendű alperes - mint konzorcium - megvásárolták a D. P. Kft.-ben lévő ÁVÜ-üzletrész 80,9%-át, 259 260 000 Ft névértékű üzletrészt. A megállapodásban a vételár a névérték 100%-os árfolyamán került megállapításra azzal, hogy 3 000 000 Ft készpénzből, 40 000 000 F...

BH 2002.3.103 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az irányadó tényállás szerint a felperes az 1991. május 30-án kötött kölcsönszerződéssel 4 000 000 Ft; az 1992. március 3-án kötött kölcsönszerződéssel pedig 5 000 000 Ft hitelt nyújtott a perben nem álló R. Kft. részére. A per korábbi I. r. alperese, a K. Bt. a felperes hozzájárulásával 1992. március 12-én mindkét tartozást átvállalta. A tartozás átvállalásának időpontjában a betéti társaság beltagja és szervezeti képviselője a jelen per korábbi II. r. alperese (a továbbiakban: alperes) F. Á...

BH 2002.1.24 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós ellen a felszámolási eljárás 1997. július 14- én indult meg, ezért a felszámolási eljárás lefolytatására az 1993. évi LXXXI. törvénnyel módosított 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: módosított Cstv.) irányadó.
B. K., Cz. Á. és G. E. az adós felszámolójához határidőn belül 4 000 000 Ft nem vagyoni kártérítés iránti igényt jelentettek be, arra hivatkozva, hogy az adós személyhez fűződő jogukat megsértette, amikor hozzájárulásuk nélkül, illetőleg kifejezett tiltakozásuk ellenére áta...

BH 2001.12.584 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a felperesek keresetét - amelyben az 1998. február 25. napján létrejött közjegyzői okiratba foglalt opciós szerződés és ennek folytán 1999. február 16-án létrejött adásvételi szerződés érvénytelensége megállapítását, és ennek következményeként az eredeti állapot helyreállítását kérték - elutasította. Tényként állapította meg, hogy az alperes mint lízingbeadó és az A. Kft. mint lízingbevevő között két lízingszerződés jött létre (1997. július 7-én és 1998. február 25-én), am...

BH 2001.12.600 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az 1969. és 1982. között szakmunkásként munkaviszonyban álló, majd 1982-től 1991-ig lakatos kisiparos foglalkozású felperes szakmunkáskedvezmény alkalmazása iránti igényt terjesztett elő az alperesnél.
Az alperes rokkantsági nyugdíjat megállapító határozatában elutasította a felperesi igényt, mert a nyugdíjjogosultság megnyíltát megelőzőleg a felperes több éve már nem minősül a törvény szerint szakmunkásnak.
A felperes a határozat felülvizsgálata iránt nyújtott be keresetet, kérve annak meg...

BH 2001.12.587 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a 11. sorszámú végzésével a pert megszüntette; kötelezte a felperest, hogy fizessen meg 375 000 Ft le nem rótt eljárási illetéket, egyéb perköltséget nem állapított meg. Végzésének indokolásában utalt arra, hogy a felperes mint felszámoló keresetet nyújtott be az alperessel szemben szerződés érvénytelenségének megállapítása tárgyában, 56 000 000 Ft perértékben. A felszámoló időközben a kérdéses követelést engedményezte az M. K. Részvénytársaság részére. Az engedményező nyi...

BH 2001.11.543 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság 49. sorszámú végzésével a G. Kft. részéről benyújtott kifogást elutasította. Végzésének indokolásában utalt arra, hogy az adós gazdálkodó szervezettel szemben 1997. szeptember 30-án indult a felszámolási eljárás, amelynek kezdő időpontja 1998. április 23-a volt. A hitelező kifogást terjesztett elő a felszámolási eljárás során. Hivatkozott arra, hogy az adós és közötte 1997. szeptember 24-én letéti szerződés jött létre, amely tartalmazta a készfizető kezesség vállalásának a...

BH 2001.10.489 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós részvénytársaság a faktoringtevékenységének finanszírozására 1996. július 29-i hatállyal, közjegyzői okiratba foglaltan, három szerződést kötött a hitelező bankkal. A két kölcsönszerződés alapján a hitelező 100 000 000 Ft, valamint 750 000 000 Ft összegű kölcsönfolyósítást, a folyószámlahitel-szerződéssel pedig 150 000 000 Ft összeg erejéig folyószámlahitel-keretet biztosított az adós részvénytársaság számára.
A kölcsönszerződésekben a felek úgy állapodtak meg, hogy a hitelező a kölc...

BH 2001.10.491 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet ellen 1998. március 18-án előterjesztett kérelem alapján indult felszámolási eljárásban az első fokon eljárt megyei bíróság a 31. sorszámú végzésével felhívta a felszámolót, hogy biztosítsa a hitelező részére az adós felszámolásával kapcsolatos iratok megtekintését, egyebekben a hitelező kifogását elutasította. A végzés indokolása szerint a hitelező a 29. sorszámú beadványában több kifogást terjesztett elő a felszámoló intézkedéseivel szemben. Az 1999. november 2-...

BH 2001.10.483 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság ítéletében az alperest annak tűrésére kötelezte, hogy a felperes a perben nem álló M. Kft.-vel 1997. november 24-én kötött kölcsönszerződésből eredő lejárt követelését az alperes tulajdonában álló, az s.-i 0998/1 és 0210/2 helyrajzi számú ingatlanokból bírósági végrehajtás útján kielégíthesse. Kötelezte továbbá az alperest a felperes javára 1 500 000 Ft perköltség megfizetésére. Az elsőfokú bíróság ítéletének tényállása szerint a felperes jogelődje azt M. Bank Rt. (a továb...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban tőkeemelés illetékkérdése

dr. Buzády Csongor, LL.M. (Berlin)

ügyvéd, vállalatfinanszírozási szakjogász

Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, partner

EPR-díj könyvelése

Nagy Norbert

adószakértő

Fejlesztési adókedvezmény meghatározása

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 november
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3