12282 találat a(z) társasági jog cimkére

42/2020. (XI. 19.) MNB rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
E rendelet hatálya
a hitelintézetre, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásra (a továbbiakban együtt: hitelintézet),
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szó...

526/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Ezt a rendeletet az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 72/A. § (3) bekezdése szerinti kölcsönös biztosító egyesület (a továbbiakban: Egyesület) egészség- és önsegélyező állományát átvevő egészs...

43/2020. (XI. 19.) MNB rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
E rendelet hatálya a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) hatálya alá tartozó szerv...

1923/2020. (XII. 17.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
1. egyetért azzal, hogy
a) a Büki Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 18-10-100542) 124 250 000 forint névértékű, 46,9% tulajdoni arányt megtestesítő,
b) a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 19-10-500232) 615 500 000 forint névértékű, 41,03% tulajdoni arányt megtestesítő
állami tulajdonú részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyako...

586/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
az Önkéntes Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés c) pontjában, az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 88. § a) pontjában, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § c) pontjában, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsd...

T/14213. számú törvényjavaslat indokolással - a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény egyes rendelkezéseinek a kamarai hozzájárulás eltörlése érdekében szükséges hatályon kívül helyezéséről, illetve módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés a koronavírus-járvány következményeként a gazdálkodó szervezetek bevételkiesés okozta terheinek enyhítése érdekében a következő törvényt alkotja:
Hatályát veszti a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 8/A. § (4) bekezdése, 34. § (1) bekezdés b) pontja, valamint 34/A. §-a.
(1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A kamarai nyilvántartást vezető területi kamara a 2020. évre befizetett kamarai hozzájárulást a gazdasági kamarák...

T/14190. számú törvényjavaslat indokolással - a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek a kisadózó vállalkozások adóterheinek csökkentése érdekében történő hatályba nem léptetéséről Jogszabályok és jogi tartalmak

A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 84-87. §-ai nem lépnek hatályba.
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A járványhelyzet nagy kihívás elé állította a vállalkozásokat. A Kormány mentőövet dobott különböző vállalkozói csoportoknak, sőt az önkormányzatoknak is megtiltotta újabb adóterhek kivetését, de A kisadózó vállalkozások tételes adóját érintő január elsejétől életbe lépő szigorú szabályozást nem módosít...

ÍH 2020.128 Jogszabályok és jogi tartalmak

A törvényszék a fellebbezéssel támadott végzésében az adós fizetésképtelenségét megállapította és az adós magyarországi fióktelepére hivatkozással elrendelte az adós felszámolását területi másodlagos eljárásként. Az adós eljárás megszüntetése és fizetési haladék engedélyezése iránti kérelmét elutasította.
Végzésének indokolásában rögzítette, hogy a hitelező 2018. november 13. napján a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Csődtv.) 27. § (2) bekezdés a) po...

ÍH 2020.129 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az alperes 2016. február 1. napjától a C. Kft. "f. a" (továbbiakban: adós) önálló képviseletre jogosult ügyvezetője. A felperes 2016. augusztus 2. napján végrehajtási eljárást kezdeményezett az adóssal szemben, amely nem vezetett eredményre. Az adós fizetésképtelenséggel fenyegető helyzete 2016. december 31. napján bekövetkezett, s ezt követően folyamatosan fennállt.
A felperes 2017. december 12. napján benyújtott kérelme alapján a K.-i Törvényszék a 2018. augusztus 8. napján jogerőre emelke...

ÍH 2020.108 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az alperes a Facebook internetes közösségi portálon "Állítsuk meg az I. Zrt. törvénytelenségeit" elnevezéssel nyilvános közösségi oldalt hozott létre, amelyen 2017. október 20-án, 2017. október 24-én és 2017. október 31-én az alábbi bejegyzéseket tette közzé: "Tisztelt …., Tisztelt önkormányzati bérlakásban élők! Nálam elszakadt a cérna. Tegnap egy politikai fórumon elhangzott, hogy állítólag 7000 azaz hétezer önkormányzati lakás - más források szerint 500 - áll üresen (a valós szám szerint n...

T/14159. számú törvényjavaslat indokolással - a nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:282. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"3:282. § [Az igazgatóság összetétele, eljárása]
(1) A részvénytársaság ügyvezetését az igazgatóság látja el. Az igazgatóság három természetes személy tagból áll, amely testület legalább egyharmadának nőnek kell lennie. Semmis az alapszabály azon rendelkezése, amely háromnál kevesebb tagú igazgatóság felállítását írja elő."
A Ptk. 3:286. § (1)...

ÍH 2020.131 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság végzésével egyetemlegesen kötelezte az alpereseket, hogy 15 napon belül fizessenek meg a törvényszék letéti számlájára 7 957 977 forintot. A végzést bírósági titkár hozta meg.
A végzés indokolása szerint a felperes a módosított kereseti kérelmében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Csődtv.) 33/A. § (1) bekezdése alapján annak megállapítását kérte, hogy az I. rendű alperes mint az adós vezető tisztségviselője a fizetésképtelenségge...

BH 2020.12.371 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A kérelmező alapító 2019. április 10-én terjesztett elő kérelmet a kérelemmel érintett alapítvány közhasznú jogállásának nyilvántartásba vételére. A kérelem formanyomtatványán egyebek mellett nyilatkozott arról, hogy a szervezet megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Ectv.) meghatározott feltételek közül az Ectv. 32. § (4) bekezdés a) és b) pontjaiban, valamint a 3...

ÍH 2020.124 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes az alperes 2019. május 31-én tartott taggyűlésén hozott 1-10/2019. (05. 31.) számú határozatainak bírósági felülvizsgálata iránt indított keresetet az alperessel szemben, amelyben a határozatok hatályon kívül helyezését kérte. A keresete indokául arra hivatkozott, hogy a taggyűlésen hozott határozatok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:190. § (1) bekezdésébe ütköznek, mert a taggyűlésről szóló meghívó elküldése és a taggyűlés napja között ...

BH 2020.12.370 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az arra jogosult N. Rt. a 2002 augusztusában kiírt előminősítéses közbeszerzési eljárás eredményeként 2002. december 23-án önálló szerződéseket kötött külön az I. rendű alperessel, a II. rendű és a per korábbi III. rendű alperesével, valamint a IV. és V. rendű alperesekkel mint vállalkozókkal különböző útszakaszok kivitelezési munkáira. A perbeli útépítések finanszírozására vonatkozó szabályokat a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Egyéni vállalkozó csed mellett

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Talent4U Consulting Bt.

Apai gyed

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Talent4U Consulting Bt.

Egyszerűsített foglalkoztatás

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 január
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close