Katás bt. egyszerűsített végelszámolása: lépésről lépésre mutatjuk a határidőket, tennivalókat

  • adozona.hu

Katás bt. megszünteti tevékenységét egyszerűsített végelszámolással. Mik a teendői, milyen bevallásokat kell leadnia? – kérdezte olvasónk. Szipszer Tamás adószakértő válaszolt.

SZAKÉRTŐNK VÁLASZA

Az egyszerűsített végelszámolás ügyvéd közreműködése nélkül megvalósítható. Ebben az esetben a végelszámolói feladatokat a cég vezető tisztségviselője (ügyvezetője) végzi el.

Az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját be kell jelenteni a NAV felé. A bejelentést a 22T201T jelű változásbejelentő nyomtatványon kell elvégeznie.

Nagyon fontos szabály, hogy az egyszerűsített végelszámolást 150 napon belül be kell befejezni, ami azt jelenti, hogy 150 nap áll rendelkezésre arra, hogy a végelszámolási időszakot lezárja, az azzal kapcsolatos beszámolót, vagyonfelosztási javaslatot és taggyűlési határozatot közzétegye, illetve a cégbíróság felé elküldje.

Olvassa el az Adózóna „A nap kérdése: kiszámlázhatják-e a katások augusztus 31-éig a még nem teljesített szolgáltatást?” cikkét, illetve az „Élet a katatörvény után” 1., 2., 3. és 4. részét!

A végelszámolási időszakban a cég jogosult gazdasági tevékenységet folytatni, vagyis számlát állíthat ki, de a végelszámolási időszak célja az, hogy a cég behajtsa követeléseit és maradéktalanul teljesítse még fennálló kötelezettségeit.

A végelszámolási időszak minimum 40 nap a végelszámolás Cégközlönyben való megjelentetésétől számítva, ugyanis ennyi idő áll a hitelezők rendelkezésére, hogy a követeléseiket a végelszámoló részére bejelentsék [lásd a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 102. § (2) bekezdés c) pont].

A végelszámolást megelőző napon a cég kataalanyisága megszűnik.

A végelszámolás kezdő napját megelőző időszakról a vállalkozásnak speciális, tevékenységet lezáró bevallásokat kell beadnia [lásd Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 49. § (4) bekezdés, 53. § (1) bekezdés].

Az iparűzésiadó-bevallást is 30 napon belül kell beadnia, amennyiben az adó alapjának meghatározásánál nem a kataalanyok számára lehetővé tett tételesadóalap-megállapítási módszert választotta. Ha az iparűzésiadó-alap megállapításánál a tételesadóalap-megállapítást választotta, akkor elvileg nem kell bevallást benyújtania.

A fenti bevallásokat a végelszámolás első napjától számított 30 napon belül kell elkészítenie és benyújtania az adóhatóság felé.

Mivel a cég kataalany volt, így tevékenységet lezáró társaságiadó-bevallást nem kell készítenie a végelszámolást megelőzően.

A végelszámolás első napjától kezdődően a cég a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (számviteli törvény), és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (tao-törvény) törvény hatálya alá kerül.

A fentebb említett bevallásokkal párhuzamosan a kataalanyiság utolsó napjára készítenie kell egy tevékenységet lezáró mérleget és záróleltárt, amelyet könyvvizsgálóval nem kell hitelesíttetni, és azt közzé tenni sem kell [lásd a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (katatörvény) 29. §]. Ebből a zárómérlegből pedig végelszámolási nyitómérleget kell készíteni, melynek adatai tulajdonképpen megegyeznek a zárómérleg adataival. Az irányadó jogértelmezések szerint ezt a végelszámolási nyitómérleget szintén nem szükséges könyvvizsgálóval hitelesíttetni, bár a számviteli törvény alapvetően előírja azt. Ennek ellenére a jelenleg uralkodó szakmai álláspontok szerint, ha egy kataalany cég pusztán azért kényszerül visszatérni vagy áttérni a számviteli törvény hatálya alá, mert tevékenységét meg kívánja szüntetni, a könyvvizsgálói hitelesítés nem kötelező.

A fent említett tevékenységet záró, illetve a végelszámolást nyitó mérlegben az eszközöket piaci értéken kell szerepeltetni. A kötelezettségeket (pl. szállítói tartozások, adó- és bértartozások, tagi kölcsönök stb.) a ténylegesen fizetendő összegben szerepelnek. A saját tőkét pedig az előző két tétel különbözeteként kell meghatározni.

Az eszközök között valamennyi, a cég által tulajdonolt tárgyi eszközt, forgóeszközt (készletek, követelések, pénzeszközök) fel kell venni piaci értékükön. A bankszámlán lévő pénz megállapítása nem okozhat gondot. A házipénztárban lévő pénzt az ügyvezető nyilatkozata alapján kell a mérlegbe beállítani, ennek értéke nulla forint is lehet.

A saját tőkén belül a jegyzett tőke a cégbíróságon jegyzett tőke összege. Végül az eszközök és egyéb források különbözeteként adódik a nyitó eredménytartalék összege, amely lehet pozitív vagy akár negatív szám is. Ha a nyitó eredménytartalék pozitív akkor az jelzi, hogy a cégben felosztható vagyon van. Ez a nyitó eredménytartalék – illetve az annak megfelelő eszközök – azonban fő szabály szerint adó- és járulékmentesen felvehetők majd a végelszámolás befejezésekor. A katatörvény 26. § (7) bekezdése ugyanis leadózott vagyonként kezeli a kataalany cégek nyitómérlegében szereplő saját tőkét.

Viszont, ha a cég a kataalanyiságot megelőzően társaságiadó-alany volt, akkor ezt az adómentes pozitív eredménytartalékot csökkenti az az összeg, amellyel a cég a kata hatálya alá történő bejelentkezéskor csökkentette az eredménytartalék, adózott eredmény együttes összegét. Ugyanis ha egy társaságiadó-alany cég áttér a kata hatálya alá, akkor le kell adóznia a még a tagok által le nem adózott céges nyereséget (eredménytartalék, adózott eredmény, osztalékfizetési kötelezettség együttes összegét), melyet azonban csökkenteni kell az áttéréskor meglévő tárgyi eszközök, immateriális javak együttes értékével.

Most, amikor a cég visszatér a társasági adó hatálya alá, a nyitó pozitív eredménytartalék adómentesen kivehető részét csökkenteni kell a kata hatálya alá történő bejelentkezés időpontjában meglévő tárgyi eszközök, immateriális javak könyv szerinti értékével, s javasolt e két külön értéket, külön eredménytartalék főkönyvi számlákon kimutatni.

Ha azonban a cég eleve kataalanyként kezdte meg működését, akkor a nyitó eredménytartalék pozitív összege teljes mértékben adómentes tőkelem lesz.

A végelszámolás során a szokásos rendben kell a 08-as havi bevallást és 65-ös áfabevallásokat benyújtania „V2” kóddal ellátva. Ha alanyi áfamentességben részesül a cég, akkor áfabevallást nem kell benyújtania fő szabály szerint. A 08-as bevallásra NY jelű nyilatkozatot is beadhat, ha nincs semmilyen kötelezettsége ezen bevalláson.

Az egyszerűsített végelszámolást tehát 150 napon belül be kell befejezni. Ennek megfelelően meg kell határozni a végelszámolás befejező napját, az előbb említett 150 napos határidőn belül. A végelszámolás akkor folytatható csak le egyébként, ha a cég vagyona fedezi a cég kötelezettségeit.

A végelszámolás zárónapjával, mint fordulónappal végelszámolást lezáró beszámolót (mérleg, eredménykimutatás) kell készíteni, és ezt közzé is kell tenni az OBR-rendszeren.

Szintén el kell készíteni a végelszámolást lezáró társaságiadó-bevallást (2271-es számú bevallás), a végelszámolást lezáró 08-as havi bevallást, valamint a 65-ös számú áfabevallást is.

A fenti bevallásokon jelölnie kell, hogy a végelszámolási időszak lezárásaként nyújtja azokat be. A borítólapokon a „V3” kódot kell választania.

Szintén be kell nyújtani a végelszámolást lezáró iparűzésiadó-bevallást.

Valamennyi fenti dokumentumot a végelszámolási időszak utolsó napjától számított 60 napon belül kell elkészítenie és elküldenie elektronikus formában.

A 08-as havi bevalláson kell bevallania az úgynevezett vállalkozásból kivont jövedelem adóját [szja-törvény 68. § (1) bekezdés]. A vállalkozásból kivont jövedelem alapja: a tagnak átadott eszközök értékéből az a rész, amely meghaladja a tagra jutó kötelezettségek és a tag által a vagyoni betét megszerzésére fordított érték együttes összegét.

Egyszerűbben szólva meghatározni, hogy a végelszámolás lezárásakor az eredménytartalékban mekkora összeg szerepel. Ebből a pozitív összegből azonban le kell vonni, a már fentebb említett „adómentes” nyitó eredménytartalék összegét és a különbözet után kell 15 százalék személyi jövedelemadót és 13 százalék szociális hozzájárulási adót megfizetni a tagoknak.

A szociális hozzájárulási adót maximum a havi minimálbér 24-szerese után kell megfizetni, mely összegbe beleszámítanak a tagok által megszerzett összevont adóalapba tartozó jövedelmek is például munkabér, megbízási díj, bérleti díj, személyes közreműködői díjak stb. Vagyis, ha a tagok írásban nyilatkozatot tesznek arról, hogy rendelkeznek, vagy az adóév során várhatóan rendelkezni fognak a fenti összegű jövedelmekkel pl. a havi minimálbér 24-szeresét elérő munkabérrel, akkor a vállalkozásból kivont jövedelem után nem kell 13 százalék szociális hozzájárulási adót fizetniük.

A 15 százalék szja és a 13 százalék szociális hozzájárulási adó tehát a tagokat terheli, de a cégnek kell bevallania és megfizetnie a már említett 08-as bevalláson. Ezen adókat a tagokkal szembeni követelésként kell előírnia a cégnek, s a tagoknak azt a cég felé meg kell téríteniük, illetve azt a cég beszámíthatja a tagokkal szemben fennálló bármely kötelezettségébe.

Az egyszerűsített végelszámolás befejezésekor további két dokumentumot kell elkészíteni:

  • taggyűlési határozat a végelszámolás befejezéséről és a végelszámolási beszámoló, bevallások elfogadásáról;
  • vagyonfelosztási javaslat.

A fenti két dokumentumot kötelező sablon alapján kell összeállítani, ami nagy segítség egy kisebb cég számára. A szükséges nyomtatványokat megtalálja a magyarorszag.hu oldalon. A honlapon bal oldalon a "Vállalkozás" fülre kell kattintania, majd a „Cégek működtetése” fület kell választani. A középen felugró ablakban az „Egyszerűsített végelszámolás befejezése” opció választása esetén alul találja meg a betéti társaságokra vonatkozó kötelezően használandó iratmintákat.

A fenti kitöltött iratok Cégkapun történő, elektronikusan hitelesített példányának elküldésével a végelszámolás érdemi része befejeződik.

A cégbíróság a fenti két dokumentumot befogadja és az eljárást addig felfüggeszti, míg a NAV és a társadalombiztosítási szerv jóvá nem hagyja a végelszámolás befejezését, mely a cég törlését eredményezi. A cég vagyona ekkor kiadható, bankszámlája megszüntethető.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Előfizetési csomagajánlataink


Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓ

Kérdések és válaszok

Iratselejtezés

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Átalányadó teszor

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Egyéni vállalkozás megszüntetése

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs