hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Adóváltozások 2020-tól és 2019-ben év közben

 • adozona.hu

Már hagyománnyá vált, hogy a nyári adócsomagot követi egy őszi is, de az idei évben kapkodhatták a fejüket az adózók: az őszi kiigazításokat legalább féltucat olyan törvényjavaslat kísérte, amelyek némelyikében 70-80 jogszabályt – benne adó- és tb-törvényeket is – módosított az Országgyűlés. Összefoglaltuk a legfontosabb –részben már 2019-ben, illetve 2020. január 1-jétől vagy 2020-ban év közben hatályba lépő – adóváltozásokat.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

2020. január 1-jétől adóalap-kedvezményt érvényesíthetnek a négy vagy több gyermeket nevelő anyák.

Adómentes az osztatlan közös tulajdonban lévő földterület tulajdonostárs részére történő átruházása.

2019. június 28-ára visszamenőleges hatállyal módosult az egyéb szálláshely és a kapcsolódó fogalmak tartalma. Magánszálláshelyet magánszemély és egyéni vállalkozó szolgáltathat, míg egyéb szálláshelyet csak gazdasági társaság (nem természetes személy vagy egyéni vállalkozó) üzemeltethet.

A személyi jövedelemadóról szóló törvényben új fogalomként jelenik meg a magánalapítvány, amelyhez kapcsolódó adózási rendelkezések számos tekintetben hasonlóságot mutatnak a bizalmi vagyonkezeléssel. A magánalapítványok tartós befektetési szerződést is köthetnek.

TÁRSASÁGIADÓ

Feltöltési kötelezettség

A vállalkozók számára az egyik legfontosabb kedvezmény, hogy megszűnt a feltöltési kötelezettség. Az adózók ugyanakkor a 2019. adóévben még külön nyilatkozat benyújtásával alkalmazhatják a feltöltést. Ez akkor éri meg, ha a társaság a feltöltés keretében szeretné a filmalkotásokat vagy a látvány-csapatsportokat társasági adón keresztül támogatni és ennek révén adójóváírást érvényesíteni.  Kedvező változás az is, hogy a havi, negyedéves adóelőleg kedvezményezett célra történő felajánlásának értékhatára az adóelőleg összegének 50 százalékáról annak 80 százalékára emelkedett.

Csoportos adózás

 • Megszűnt a csoporttagok közötti azonos pénznemre vonatkozó feltétel, vagyis akkor is létrehozható csoport, ha az egyik adózó például. euróban a másik pedig forintban vezeti könyveit.
 • A tevékenységét év közben kezdő személy is kérelmezheti az adóhatóságtól, hogy csoportos társasági adóalany tagja legyen.
 • A csoporttagoknak az egyedi adóalapokról nem kell egyedileg nyilatkozniuk a hatóság felé, ugyanakkor a csoporttag továbbra is kötelezett a csoportképviselő részére a bevallásokhoz szükséges nyilatkozattételre (ennek alapján a csoportképviselő teljesíti az adatszolgáltatás az egyedi adóalapokról).
 • Az adózás rendjéről szóló törvény nyári módosítása szerint változtak a csoportos társaságiadó-alanyiság megszűnésének szabályai. 2019. augusztus 23-ától: ha bármely tagra nem, vagy nem teljes körűen teljesülnek a csoportos adóalanyiság törvényi feltételei, akkor az adóhatóság kizárólag az érintett csoporttag csoporttagságát szünteti meg, a csoportos adóalanyiság megszüntetése helyett.
 • Az őszi adócsomag már nem hozott jelentős változásokat a társasági adózásban. A pontosítások – egyebek között – a bizalmi vagyonkezelés és a tőkekivonás adóztatását érintik. A sportcélú létesítmény-fejlesztések továbbra is favorizáltak: a támogatási intenzitás emelése, amely a társaságok támogatói kedvét ösztönzi. A nyári adócsomaggal együttesen tekintve ugyanakkor több ponton változik 2020. január 1-jétől a cégek adózása, amelyek közül a jelentősebbek a feltöltési kötelezettség eltörlése, valamint a fejlesztési adókedvezmény létszám- és bérköltség növelési feltételeinek enyhítése. A kkv szektor beruházásainak fejlesztési adókedvezményen keresztüli támogatása is előnyösebb a beruházási küszöbértékek csökkentése következtében.
 • A 2019. július 24-én vagy azt követően megkezdett és bejelentett kkv beruházások beruházási minimumának értékhatára a korábbi 500 millió forintról kisvállalkozások esetében 300 millió forintra, középvállalkozások esetében pedig 400 millió forintra csökkent.
 • 2021-től a beruházási minimum értékhatár kisvállalkozások esetében 200 millió forintra, középvállalkozások esetében 300 millió forintra csökken.
 • 2022-től az értékhatár 50 millió forintra módosul a kisvállalkozások, 100 millió forintra pedig a középvállalkozások esetében.

Adókikerülési gyakorlatok elleni szabályok – hibrid struktúrák és tőkekivonási adó

A nyári törvény módosítás az adókikerülési gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról szóló, 2016. július 12-ei (EU) 2016/1164 tanácsi irányelv (ATAD), valamint a harmadik országokat érintő hibrid struktúrákból adódó diszkrepanciákra vonatkozó 2017. május 29-ei 2017/952 tanácsi irányelvnek implementációjával összefüggésben számos új szabályt vezet be.

Tőkekivonás megadóztatása

Az uniós szabályokkal összhangban 2020. január 1-jétől bevezették az úgynevezett tőkekivonási adót („exit tax”). Az új előírások szerint a következő eszköz- vagy tevékenységkivonási esetkörök adóztatandók:

 • az üzletvezetési helyének külföldre helyezése, amely külföldi adóügyi illetőség megszerzését vonja maga után;
 • egyes telephely és székhely közötti, külföldre történő eszközáthelyezések,
 • belföldi telephely által folytatott üzleti tevékenység áthelyezése külföldre.

Az adókötelezettség alapja az áthelyezett eszközök, tevékenységek piaci értéke és a számított nyilvántartási értéke közötti különbözet, ha a Tao-törvény rendelkezései alapján egyébként a kivonásra okot adó körülmény miatt adóalap-módosítási kötelezettsége nem merülne fel.

A fizetendő adó esetében lehetőség lesz részletfizetés választására, ez alapján a részletfizetést választó adózó a fizetendő adót 5 év alatt fizetheti meg.

Halasztott adófizetés alkalmazása esetén az exit-tax-ot egy összegben kell megfizetni, az áthelyezés helye szerinti tagállamban csődeljárásnak, felszámolási vagy végelszámolási eljárásnak vagy kényszertörlési eljárásnak megfeleltethető eljárást kezdeményeztek ellene.

Bizalmi vagyonkezelés

A bizalmi vagyonkezelésben és a vagyonkezelői alapítványnál pénzeszközök átvételére is kiterjed a társasági adómentességet élvező tevékenységek köre.

Rendelkezés az adóról

A késedelmesen megfizetett adóelőleggel kapcsolatban újra lehetne kimentési kérelemmel élni.

Egyéb módosítások

 • Az egyes tulajdonosi tőketranzakciós ügyletek kapcsán az új szabály előírja, hogy 2020. január 1-jét követően akkor is alkalmazni kell a transzferárszabályokat, ha a nem pénzbeli hozzájárulással történő tőkeemelést olyan személy teljesíti, amely az apportot megelőzően nem rendelkezett többségi befolyással, viszont az apport ügylet révén többségi befolyást szerez. Továbbá a saját üzletrész visszavásárlását követő bevonásra, térítés nélküli átadásra is alkalmazni kell a transzferárszabályokat.
 • Kedvezőbb lett a sportcélú ingatlanok üzemeltetési költségének támogatása azzal, hogy a látvány-csapatsportban a sportcélú ingatlanok üzemeltetési költsége támogatási intenzitás szerint támogatható (az elszámolható költségek 80 százaléka, de sportcélú ingatlanonként és támogatási időszakonként legfeljebb a 600 millió forint), korábban ezt a működési veszteséghez kellett igazítani.
 • Új társasági adóalany a vagyonkezelői alapítvány. A vagyonkezelő alapítvány társasági adókötelezettségeire a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyonra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.
 • A bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon és a vagyonkezelői alapítvány bizonyos feltételek teljesülése esetén mentesül a társasági adó megfizetésének kötelezettsége alól. E szabályozás már a 2019. adóévtől alkalmazható a feltételeknek megfelelő adóalanyok esetében.
 • A reklámadó átmeneti megszűnésének időszakára a módosítás kizárja a nem elismert költségre vonatkozó rendelkezés alkalmazandóságát.
 • 2020. szeptember 1-jei hatálybalépéssel a szakképzéshez kapcsolódó társaságiadóalap-csökkentési lehetőség az új szakképzési rendszerben adható juttatások köréhez igazodik.

ÁFA

2020. július 1-jétől az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség kiterjed minden olyan számlára, amelyet belföldi adóalany részére, belföldön teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról bocsátanak ki. (Vagyis megszűnik az áfa összegére vonatkozó 100 ezer forintos értékhatár.)

2021. január 1-jétől minden olyan számlát is jelenteni kell, amelyre a magyar számlázási szabályok vonatkoznak és nem csak azokat, amelyeket adóalanyok felé bocsátanak ki. (Vagyis adatot kell szolgáltatni például a magánszemélyek, nem adóalany szervezetek (például egyesületek) felé teljesített ügyletekről vagy a Közösségen belüli termékértékesítésről, harmadik országba irányuló termékexportról kiállított számlákról is. 

2020. július 1-jétől változnak a belföldi összesítő jelentésnél is megszűnik a 100 ezer forintos értékhatár, így minden olyan befogadott számlát szerepeltetni kell, amely alapján az adóalany adólevonási jogot gyakorol. A módosító, érvénytelenítő számlákról is értékhatártól függetlenül kell nyilatkozni.

2020. július 1-jétől az adó összegétől függetlenül kötelező a vevő adószámát szerepeltetni a számlán. A számla kibocsátására vonatkozó 15 napos határidő 8 napra módosul.

Az általános forgalmi adó alapja – önellenőrzés keretében – behajthatatlan követelés jogcímén utólag csökkenthető.

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfakulcsa 5 százalék a korábbi 18 százalék helyett Ezzel egyidejűleg az érintett adózóknak 4 százalék turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetniük.

Több feltételt kell teljesíteni az áfa adminisztrációját egyszerűsítő, úgynevezett vevői készlet alkalmazása esetén nem kell a közösségen belüli sajátáru mozgatás szabályait alkalmazásához.

KIVA

A kisvállalati adó, illetve adóelőleg mértéke 13 százalékról 12 százalékra csökken 2020. január 1-jei hatállyal.

EKHO

2019. július 1-jétől a kifizetői ekho mértéke (összhangban a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentésével) is 17,5 százalékra csökkent.

2020. július 1-jétől a nyugdíjasok ekhója 11,1 helyett 9,5 százalék lesz és megszűnik a kifizető 17,5 százalékos ekhója a nyugdíjasok után.

JÖVEDÉKI ADÓ

A cigaretta jövedéki adója három lépcsőben nő: 2020. január 1-jétől ezerdarabonként 19 200 forintról 20 500 forintra, 2020. július 1-jétől 21 500 forintra, 2021. január 1-jétől pedig 22 800 forintra.

A finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány adómértéke ugyanezekben az időpontokban emelkedik, először 20 100 forintra, majd 20700 forintra, végül 21 480 forintra.

2020. március 1-jétől adóköteles a füst nélküli dohánytermék és a dohányzást segítő nikotintartalmú termék, amelyek adója kilogrammonként 19 160 forint.

2020. január 1-jétől módosulnak az ellenőrzött energiatermékek, a fütőolaj és párlat fogalmába tartozó egyes KN-kódok.

ADÓZÁS RENDJE

2020-tól a hibásan vagy hiányosan felvitt adatokat tartalmazó ekáer-bejelentést csak egyszer módosíthatják az adózók. A módosított adatonként ötezer forint pótlékot kell fizetni. kötelezettséget von maga után, melynek összege módosított adatonként ötezer forint.

Már 2019-ben életbe lépett az a szabály, amely az általánosnál hosszabb, 10 éves iratmegőrzési kötelezettséget ír elő a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezmények hatálya alá tartozó jövedelmet vagy vagyont terhelő adókötelezettség megállapításához kapcsolódó iratok esetében.

A felsorolt témákról itt és itt olvashat bővebben!

További részleteket tudhat meg a HVG Adó 2020 különszámából!

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
Az Adózóna moderálási alapelveit ITT találja.
További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Fordított áfa ingatlanhoz kapcsolódó beszerzés során

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Csoportos személyszállítás - visszaigényelhető áfa

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

5 százalékos áfa, ha egyéni vállalkozó az építtető

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink