hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Bevallási határidők és tennivalók májusra vállalkozásoknak

  • dr. Deloitte

Május vége nem csupán az éves társaságiadó-bevallás benyújtásának határidejét jelenti, többek között az iparűzési adó, az innovációs járulék, és a hitelintézeti járadék bevallásának határideje is egyben, ráadásul több, adózási szempontból fontos döntés meghozatalának ekkor jön el az ideje. A Deloitte összegyűjtötte a legfontosabb teendőket.

Az éves adóbevallás elkészítése mellett május 31-edike a cégek számára döntési és nyilatkozattételi határidő is egyben. A szükséges lépések elmulasztása komoly következményekkel járhat: a vállalkozás eleshet egy-egy kedvezménytől, amennyiben igényét nem jelenti be időben, vagy az igényt nem támasztja alá a megfelelő igazolásokkal, súlyosabb esetben viszont az elmulasztott határidők közvetlen szankciókat (büntetést) is vonnak maguk után. Fontos tehát, hogy a cégek időben és megfontoltan döntsenek, hiszen nyilatkozataik megváltoztatására a határidőn túl már nincs lehetőségük, önellenőrzéssel utólag nem helyesbíthetik azokat - emelte ki Veszprémi István, a Deloitte adópartnere.

Fontos 2012-es módosítások

Néhány új, a most benyújtandó 2012-es bevallásban először alkalmazandó módosításra érdemes külön figyelmet fordítani. Ilyen, figyelmet érdemlő tény például a társasági adó kiszámításánál, hogy módosult az elhatárolt veszteség felhasználhatósága. Ennek értelmében az elhatárolt veszteség nélkül számított pozitív adóalap 50%-áig lehet az elhatárolt veszteséget az adott évben felhasználni. A maradék veszteség értelemszerűen továbbvihető következő évekre. Emellett módosult a veszteség továbbvihetőségének a lehetősége is azokban az esetekben, amikor átalakulás vagy tulajdonosváltozás során az adózóban közvetve vagy közvetlenül többségi befolyást szerez (rendelkezik) egy tag. Ilyen esetekben további feltételeknek kell megfelelni, hogy a korábbi évek elhatárolt veszteségét (ideértve a jogelőd veszteségét is) az adózó felhasználhassa.

A transzferár-dokumentációs kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan további új szabályokat vezetett be a törvényhozó, amelyeket már 2011-re is figyelembe vehettek az adózók, így a vállalatok az alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatásokra korlátozott nyilvántartási kötelezettséget alkalmazhatnak, az olyan szerződés szerinti teljesítések esetén pedig, amelyek a szokásos piaci áron az 50 millió Ft-ot nem haladják meg, mentesülhetnek a nyilvántartási kötelezettség alól. Mindezt azért is fontos kiemelni, mert sok vállalkozás hajlamos megfeledkezni arról, hogy a társaságiadó-bevallás benyújtásának napja egyúttal a kötelező transzferár-dokumentáció elkészítésének legkésőbbi határideje is egyben.

Az iparűzési adó alap megállapításának szabályai 2013-tól jelentősen megváltoztak: Az eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke sávos rendszerben, összeghatártól függően korlátozottan levonható; továbbá kapcsolt vállalkozások adóalapját bizonyos esetben összevontan, konszolidáltan kell megállapítani. Ugyan az új szabályokat a 2012-es adókötelezettség bevallása során még nem kell alkalmazni, azonban a 2012. évre benyújtandó bevalláson az adóelőlegek megállapításánál már figyelembe kell venni őket. Ez azt jelenti, hogy az előleg összegét a 2012. évi adatok, de a 2013. évi változások alapján kell meghatározni.

A május 31-i határidőhöz kapcsolódó legfontosabb teendők


(Auditált) számviteli beszámoló:
•    Beszámoló letétbe helyezése és közzététele elektronikus úton
•    Határidő az üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napja, azaz a társasági adóval egyezően május 31.

1229-es bevallás:
•    Társasági adó
•    Hitelintézeti járadék (állami kamattámogatással érintett kamat és kamatjellegű bevétel után)
•    Energiaellátók jövedelemadója
•    Hitelintézetek különadója (itt kell a hitelintézetnek a pénzügyi szervezet szerinti különadója és hitelintézetiek különadója közötti különbözetet elszámolni)
•    Innovációs járulék éves összege és az év végén fizetendő különbözet (idén nem külön nyomtatványon kell bevallani!)
•    Art. 91/A. § szerinti nyilatkozat jövedelemminimum nem alkalmazásáról
•    Társaságiadó-előleget is ezen a nyomtatványon kell vallani
•    Nyilatkozat kedvezményezett átalakulásról, kedvezményezett eszközátruházásról, bejelentett részesedésről (bevallás főlapján X-elni kell)
•    Nyilatkozni kell, ha az adózó mikro-, kis-, illetve középvállalkozásnak minősül az adóév első és utolsó napján (ez alapján speciális adókedvezmények vehetők igénybe)
•    Nyilatkozni kell, ha a transzferár kötelezettség teljesítésére közös nyilvántartást alkalmaz (Masterfile + országspecifikus nyilvántartás)
•    Esetlegesen befizetendő adót május 31-ig kell rendezni
•    Ha visszajár adó, automatikusan nem utalják ki, kiutalási kérelmet kell benyújtani (17-es számú nyomtatványon)

2012-ben változó Tao-szabályok
•    Az elhatárolt veszteséget az e nélkül számított pozitív adóalap 50%-ig lehet felhasználni az adott évben.
•    Az adózó átalakulása vagy tulajdonosváltozás esetén közvetlenül vagy közvetve többségi befolyást szerző vagy ilyennel rendelkező tag esetén az adózó akkor jogosult csak a korábbi évek elhatárolt veszteségének felhasználására, ha az új szabályban foglalt feltételeknek megfelel, így – többek között – a tevékenységét (ideértve a jogelőd legalább egy tevékenységét) tovább folytatja és abból az átalakulást, tulajdonszerzést követő két adóévben bevétel szerez.
•    Visszakerült a törvénybe az adomány fogalma, amely alapján történő ingyenes juttatás után az adózó nem köteles megnövelni az adózás előtti eredményét, ha rendelkezik az adományozott által kiállított igazolással, amely megegyezik az adózás előtti eredmény csökkentéséhez megkövetelt igazolással. Ilyen esetekben tehát nincs további szükség a másik fél azon nyilatkozatára, hogy a juttatás nélkül az adózás előtti eredménye nem lenne negatív.
•    A fentieken túl az adomány kapcsán érvényesíthető adóalap kedvezmény tekintetében is változás történt. Ennek értelmében a közhasznú minősítéssel rendelkező szervezetek után 20%-al lehet csökkenteni az adózás előtti eredményt, míg a kiemelten közhasznú szervezet kategória kikerült a rendelkezések közül. Ezen kívül a Nemzeti Kulturális Alapnak juttatott támogatás bekerült az 50%-os csökkentő tételek közé.  
•    2012-től az szja törvény szerinti reprezentáció, ajándék jogcímeken elszámolt költség kikerült a nem a vállalkozás érdekében felmerült ráfordítások közül.
•    A K+F közvetlen költségek adózás előtti eredményből történő levonhatósága érdekében – a korábbi hatósági állásfoglalással összhangban – bekerült a törvénybe a saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenység fogalma. Ennek megfelelően azt a vállalkozásnak saját eszközeivel és alkalmazottaival kell végezni (a külföldről történő igénybe vétel esetén is).
•    Eltörlésre került ugyanakkor a K+F tevékenység bérköltségéhez kapcsolódó adókedvezmény. Ehhez kapcsolódó átmeneti rendelkezés, hogy a K+F közvetlen költségei között, továbbá a szoftverfejlesztő alkalmazására tekintettel 2011. december 31-ig elszámolt adókedvezmény utoljára a 2014. évi adóból vehető igénybe.
•    Bevezetésre került a bejelentett immateriális jószág fogalma, amely esetében a bejelentés feltételeire és a kapcsolódó adóalap módosító tételekre vonatkozó szabályok megegyeznek a bejelentett részesedés szabályaival.
•    A bejelentett részesedés esetében külön bejelentés nélkül is figyelembe vehető az adóalap-kedvezmény, ha a részesedés értékében következik be növekedés, amennyiben a bejelentés feltételei egyébként teljesültek.
•    Az adó szerinti értékcsökkenés esetében 2012-től lehetősége van az adózónak arra, hogy a társasági adótörvény szerint tételesen előírt értékcsökkenési kulcsok helyett alacsonyabb kulcsokat vegyen figyelembe, az így elszámolt értékcsökkenés azonban nem lehet alacsonyabb a számvitelben elszámolt értékcsökkenésnél.
•    Az alultőkésítés szabályai is módosultak, amelynek értelmében a transzferár szabályok szerint figyelembe vett vélelmezett ráfordítást (adóalap csökkentést) is figyelembe kell venni, mint kamatráfordítást az alultőkésítés számítása során. Ugyanakkor, a kötelezettség számítása során lehetőség van a befektetett pénzügyi eszközök, követelések vagy az értékpapírok között kimutatott pénzkövetelések adóévi napi átlagos állományának összegét, mint csökkentő tételt figyelembe venni.
•    Az ellenőrzött külföldi társaság tekintetében 2012-től az adózó köteles bizonyítani, hogy a külföldi társaság nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak. Ennek érdekében az adózónak nyilvántartást kell vezetnie – többek között – a külföldi társasággal folytatott ügyletek és az azt alátámasztó szerződések főbb jellemzőiről, a költségek elszámolását megalapozó okokról.
•    A térítés nélküli juttatásban részesülő fél a beszámoló elkészítését kővetően még egyszer köteles nyilatkozat útján igazolni (a beszámoló megküldése helyett), hogy a juttatás nélkül az adózás előtti eredménye az adóévben nem lett volna negatív. Ellenkező esetben a juttatónál a juttatás kapcsán elszámolt ráfordítás nem a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősül.
•    A megállapított, de ki nem fizetett osztalék elengedése kapcsán elszámolt bevétel csökkenti az adózás előtti eredményt az osztalékot megállapító társaságnál. Az osztalékot megállapító társaság tagjánál pedig az így elszámolt ráfordítás elismert költségnek minősül (kivéve, ha ellenőrzött külföldi társasággal szemben történt az elengedés).
•    Egyes kivételektől eltekintve 2012-től nem kell a transzferár rendelkezéseket alkalmazni a belföldi illetőségű adózó és külföldi telephelye között, ha a belföldi adózó nemzetközi szerződés alapján mentesti a külföldi telephely jövedelmét a saját adóalapjából.

Bevallás benyújtásáig kell dönteni, önellenőrzéssel a döntés utólag nem helyesbíthető

•    Adókedvezmények
•    Nem realizált árfolyamkülönbözet, mint adóalap módosító tétel
•    Az elhatárolt veszteség felhasználásának összege
•    A jogdíjbevétel után érvényesíthető 50%-os csökkentő tétel
•    K+F kedvezmény esetén egy összegű vagy értékcsökkenés arányos adóalap csökkentés
•    Gyorsított értékcsökkentési kulcs alkalmazása (akkor is áttérhet a gyorsítottra, ha korábbi években nem alkalmazta az adott eszközre)
•    Fejlesztési tartalékképzés csak akkor lehet, ha a 2012-es beszámolóban lekötött tartalékba átvezette az összeget

Dokumentumok, igazolások, melyekkel a bevallás benyújtásakor rendelkezni kell, de nem kell benyújtani a bevallással együtt
•    Alapítványi igazolások adományról
•    A térítés nélküli átadások esetén a másik fél nyilatkozata az adózás előtti eredményről
•    Sportigazgatási szerv vagy országos sportági szakszövetség igazolása látvány-csapatsport támogatásáról (az adóhatóságot a támogatás nyújtását követő 8 napon belül értesíteni kellett)
•    Filmiroda, előadó-művészeti államigazgatási szerv igazolása filmtámogatásról, az előadó-művészeti szervezet támogatásáról
•    Transzferár dokumentáció (elkészítésének határideje: a Tao bevallás benyújtás napja, de legkésőbb május 31.)
•    A transzferár nyilvántartásban bemutatott piaci ár elemzés (benchmark) – lehetőség szerint – évente történő frissítése az adóhatóság ellenőrzési gyakorlatával összhangban

Iparűzési adó bevallás
•    Az önkormányzatokhoz kell benyújtani, jellemzően papír alapon, május 31-ig.
•    Az adóelőleget a társasági adóhoz hasonlóan önadózással kell bevallani, amelyet az adózó már a 2013-tól érvényes új adóalap megállapítási szabályok alapján köteles meghatározni.
•    Az adóalap csökkenthető a K+F adóévben elszámolt közvetlen költségével.
•    Foglalkoztatás növeléshez kapcsolódó adóalap kedvezményének alkalmazásáról (1 millió Ft/létszám növekmény) dönteni kell.
•    Ha korábban igénybe vette a kedvezményt, de a létszám 5%-ot meghaladóan csökkent, most adóalapot kell növelnie.
•    EVA alany dönthet úgy is, hogy az EVA alap 50%-a után fizeti a helyi iparűzési adót.

Innovációs járulék bevallás
•    Az éves járulék összegét és előleget is kell vallani május 31-ig a 1229-es Tao bevalláson.
•    Fióktelep, illetve a kis- vagy mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaság, valamint az alapítás évében a jogelőd nélkül alapított gazdasági társaság és annak előtársasága nem alanya a járuléknak. A kis- vagy mikrovállalkozói státuszt 2012-től konszolidált szinten, a kapcsolódó- és partnervállalkozások megfelelő mutatóival összevontan kell az adózónál vizsgálni.
•    2012-től a K+F tevékenységgel kapcsolatosan az adókötelezettséget nem lehet csökkenteni.

Ágazati különadó

•    Az adót a 1291-es bevalláson május 31-ig kell bevallani.
•    Adót a fenti időpontig kell befizetni (ha a már befizetett előlegek összege alacsonyabb a tényleges adónál), ill. ettől az időponttól kezdve lehet visszaigényelni (ha több előleg lett befizetve, mint a tényleges adókötelezettség).

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Előfizetési csomagajánlataink


Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓ

Kérdések és válaszok

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 július
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs