451 találat a(z) zálogjog cimkére

EH 2011.2439 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes 2010. január 19-én kérelmet terjesztett elő a körzeti földhivatalnál, kérve a tulajdonát képező ö.-i 0588/2 hrsz.-ú, 4786 m2 területű, külterületi tanya ingatlanra a 32.310/2004. számú határozattal a SZ. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. javára 3 000 000 Ft erejéig bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog törlését.
Kérelmének alapjául előadta, hogy a jelzálogjog-jogosult kft.-vel szemben a megyei cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást indított, melynek eredményeként a cégbíró...

BH+ 2011.6.269 Jogszabályok és jogi tartalmak

A peres felek 2001 óta üzleti kapcsolatban álltak egymással. A felperes héj nélküli tökmagot szállított, az Ausztriában székhellyel rendelkező alperesnek.
A 2003. március 18-án kelt szerződésben a felperes vállalta, hogy 2003. évben saját költségére, 850 hektáron, kb. 300 tonna zöld, héj nélküli tökmagot termeltet. Az alperes ezzel szemben kötelezte magát arra, hogy a megállapodásban részletezett, az osztrák előírásoknak megfelelő minőségi feltételekkel rendelkező terményt 2003. október 1. é...

EH 2011.2365 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes - mint önálló bírósági végrehajtó - az előtte folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban megkeresést intézett az alpereshez, amelyben azt kérte, hogy a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 47. §-a alapján közölje a megkeresésekben szereplő adósok tulajdonába levő ingatlanok helyrajzi számát, címét, az adósok tulajdoni illetőségét.
A megkeresésben nyilatkozott arról, hogy díjköteles tulajdoni lap megküldését nem kéri.
Az alperes a felperes k...

BH+ 2010.5.219 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapított és az ítélőtábla által kiegészített tényállás szerint az I-II. r. alperesek között 2002. szeptember 4-én bankhitel szerződés jött létre, amelynek biztosítására 7 milliárd forint erejéig keretbiztosítéki jelzálogjogot alapítottak a II. r. alperes javára, és az ugyanezen a napon kötött opciós szerződéssel az I. r. alperes a szerződés biztosítékaként vételi jogot is engedett a b.-i 0111/4., a d.-i 11226/1., az f.-i 350/2. és 350/51., a h.-i 043/1., 01...

ÍH 2009.176 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az N. Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság jogi képviselője által 10. sorszám alatt benyújtott változásbejegyzési kérelmet a Cégbíróság 2009. július 2. napján kelt 11. számú végzésével elutasította a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 48. § (7) bekezdése alapján.
Indokolása szerint a változásbejegyzési kérelem kitöltése nem felelt meg a jogszabályoknak, mivel az egyszerűsített eljárás rovat lett megjelölve és a 2. rovat került kitöltésre, amely szerint a cég zálogjog bejegyzését kéri. A zálogjog...

BH+ 2009.8.380 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperesi takarékszövetkezet elsőfokú közigazgatási szervhez benyújtott kérelmében a H. M. és H. P. tulajdonát képező 216/1. helyrajzi számú ingatlanra a 2006. június 16-án megkötött kölcsönszerződés alapján 1 250 000 forint lakáscélú kölcsön és járulékai erejéig jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzését kérte.
Az elsőfokú közigazgatási szerv határozatával a felperes jelzálogjog bejegyzésére irányuló kérelmét elutasította. Határozata indokolásában megállapította, hogy a 12.000 forint...

ÍH 2009.86 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az I. r. alperes, mint zálogjogosult 1998. március 5-én a II. r. alperessel, mint zálogkötelezettel - a köztük fennálló tartós jogviszonyból eredő követelések biztosítására - a 61/1998., illetve a 62/1998. számú közjegyző okiratokba foglalt keretbiztosítéki ingó-jelzálogszerződést kötött. A 61/1998. számú ingó-jelzálogszerződésben, az ott megjelölt hitelszerződések biztosítására 200 000 000 Ft, míg a 62/1998. számú jelzálogszerződésben foglalt szerződések biztosításra 371 263 000 Ft összegben...

ÍH 2009.76 Jogszabályok és jogi tartalmak

A 01-09-879739 cégjegyzékszámú, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által nyilvántartott Hotel Mirage Szállodaipari Kft.-nek tagja az M-H. Szállodaipari és Fejlesztő Zrt. zálogkötelezett. A zálogkötelezett 350 000 000 Ft. biztosítására a CIB Bank Zrt. zálogjogosulttal a fenti kft.-ben lévő üzletrészre üzletrészt terhelő zálogszerződést kötött.
2008. április 10-én kelt változásbejegyzési kérelemmel a zálogkötelezett tag kérte az elsőfokú bíróságtól az üzletrészét terhelő zálogjognak a H. Szál...

BH 2009.5.146 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az I. r. alperes a II. r. felperestől vásárolt Sz., T. utca 24. szám alatti építési telken 31 lakásból, 25 garázsból és 6 gépjármű-beállóból álló felépítményt kívánt megvalósítani. Az I. és II. r. felperes, valamint az alperes között 2001. március 31. napján létrejött adásvételi szerződés szerint a felperesek külön-külön egy-egy lakást és egy-egy garázst szerkezetkész állapotban megvásároltak az alperestől az ingatlanrészekhez tartozó telekingatlan tulajdoni hányadával együtt. A vételárat a f...

BH 2009.2.63 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes bank a 2001. január 17-én kelt és 2001. október 3-án módosított kölcsönszerződés alapján M. F. (továbbiakban: adós) mezőgazdasági vállalkozó részére 50 000 000 Ft összegű, 80%-os mértékű állami készfizett kezességvállalással biztosított gazdahitelt folyósított. A felperes és az adós 2001. január 17-én az adós tulajdonában lévő 31 500 000 forgalmi értékű 0248/5. hrsz. alatti ingatlanra jelzálogszerződést kötöttek, majd e fedezetet - a 2003. június 3-án kelt jelzálogszerződéssel - ki...

BH+ 2009.2.84 Jogszabályok és jogi tartalmak

A hitelező 2005. február 11-én több hitelezői igényt tartalmazó beadványt nyújtott be az elsőfokú bírósághoz, melyet pontosítva arra kérte kötelezni a felszámolót, hogy fizesse meg részére az előle jogellenesen elvont gy-i 0247/1. hrsz. alatti terület szerződésben szereplő ellenértékét, 398 100 Ft-ot és annak 1995. június 25-től számított törvényes mértékű kamatát. Előadta, hogy a megjelölt terület részére történő kiadása iránt a Földkiadó Bizottsághoz igényt terjesztett elő, amelynek eredmén...

BH+ 2009.1.35 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet felszámolásának elrendelésére a 2004. november 18-án jogerőre emelkedett 2. sorszámú végzéssel került sor, melynek közzététele a Cégközlöny 2004. december 9-én megtörtént.
A felszámoló 2005. december 7-én benyújtotta a bírósághoz a 2005. november 25-i fordulónappal elkészített felszámolási közbenső mérlegét, szöveges beszámolóját és a közbenső vagyonfelosztási javaslatot. Előadta, hogy az adós gazdálkodó szervezet tevékenységet lezáró mérlegében az adós vagyonát ...

EH 2008.1884 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az E. Vállalatnak az 1992. november 25-i Választottbírósági ítélet alapján 12 978 374,57 ATS tőke és annak 1991. július 24-étől a kifizetésig számított évi 10%-os kamattartozása állt fenn a felperessel szemben. Az ÁVÜ 1993. szeptember 28-án meghozott E-41/25/ÁVÜ/93. számú határozatával 1993. június 30-i hatállyal három ingatlan kezelői jogát elvonta a vállalattól, egyben akként rendelkezett, hogy a vállalat nyújtsa be felszámolása iránti kérelmét. A vállalat 1995. szeptember 20-án felszámolás...

ÍH 2008.163 Jogszabályok és jogi tartalmak

A B. Megyei Bíróságnál mint Cégbíróságnál bejegyzett, 3 000 000 Ft jegyzett tőkével rendelkező I. rendű alperesnek 2001. december 5-étől 2003. június 12-éig a III. rendű alperes és G. J. voltak a tagjai azonos 50-50% üzletrésszel, a III. rendű alperes pedig a tagsági viszonya kezdetétől az ügyvezetői feladatokat is ellátta.
A II. rendű alperes a 2002. március 25. napján kötött szerződés alapján 65 500 000 Ft kölcsönt adott a III. rendű alperesnek 2002. április 25-ei visszafizetési határidőve...

ÍH 2008.127 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felszámolás kezdő időpontja előtt 8 végrehajtást kérő kérelmére is végrehajtási eljárás indult az adóssal szemben. A végrehajtási eljárás során V. E. végrehajtó - a jelen eljárás hitelezője - intézkedésére az illetékes körzeti földhivatal az adós tulajdonában álló ingatlanokra a végrehajtást kérők követelése és járulékai erejéig a végrehajtási jogot bejegyezte. A végrehajtási eljárások az adós elleni felszámolási eljárás kezdő időpontjában megszűntek. A hitelező a 8 hitelező végrehajtási üg...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Bt.-beltag, -kültag ingyenes munkavégzése

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 december
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31