hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Blöffölt az adóhatóság, pert vesztett a Kúriánál

  • adozona.hu

Jogtalanul állapított meg az állami adóhatóság egy adózónál társaságiadó-hiányt arra hivatkozva, hogy a bevétele bizonyos része nem a közhasznú tevékenységéhez kötődött, hanem a vállalkozási tevékenysége árbevételéből származott – döntött nemrégiben a Kúria. Azért találta megalapozottnak a felperes társaság által benyújtott felülvizsgálati kérelmet, mert az állami adóhatóság anélkül rótt ki adóhiányt, hogy konkrétumokkal, tényekkel alátámasztotta volna a megállapításait.

Az elsőfokú hatóság a felperesnél 2011. évre általános forgalmi adó (áfa) és társasági adó (tao) adónemekre végzett bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés eredményeként meghozott határozatával a felperes terhére társasági adó adónemben – adóhiánynak minősülő –adókülönbözetet állapított meg. Ezt a másodfokú adóhatóság is helybenhagyta.

Az adóhatóság döntését a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 1. § (1) bekezdése, a 20. § (1) bekezdés e) pontja, a 29/D § (11) bekezdése, a 6. számú mellékletének E) fejezete, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Ksz.tv.) 2. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 6. § (1a) pontja alapján hozta meg.

Az indokolás szerint az adózó a főtevékenységének megfelelően műszaki-kutatásfejlesztési tevékenységet végzett a vizsgált időszakban, saját alkalmazottak, illetve alvállalkozók igénybevételével, amelynek során a bevétele jelentős részben támogatási szerződés alapján kapott támogatásból, illetőleg a közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó belföldi értékesítésből, valamint vállalkozási tevékenység árbevételéből keletkezett.

A tao ellenőrzése során az adóhatóság megállapította, hogy a társaság, mint szolgáltató határozatlan időre szóló közhasznúsági megállapodást kötött, amelyben a szerződő partner a társasági adóról szóló törvény (Tao. tv.) 6. számú mellékletének E) fejezetére hivatkozva „tudományos tevékenység, kutatás”, mint közhasznú tevékenység folyamatos ellátását rendelte meg a felperesnél.

A felperes társaság, mint kedvezményezett támogatási szerződést kötött egy meghatározott projekt elszámolható költségeinek – vissza nem térítendő támogatás formájában történő – finanszírozására. A projekt keretében megvalósítandó egyes részfeladatokat a megrendelő és különböző cégek, mint alvállalkozók bevonásával végezte (végeztette) el, illetőleg vállalkozói (megbízotti) minőségben maga is kutatás-fejlesztési szerződéseket kötött különböző cégekkel egyes konkrét feladatok ellátására.

A perben érintett társaság a megrendelő partnerei részére nyújtott kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat a Tao tv. 6. számú mellékletének E) fejezetében szabályozott kedvezményezett tevékenységnek minősítette. Az adózó a közhasznú kutatási tevékenységét konkrét gazdasági társaságok megrendelésére, és a velük megkötött szerződések alapján végezte, árbevétele is az általuk utalt ellenértékből keletkezett.

Az elsőfokú adóhatóság szerint emiatt a nyújtott szolgáltatások nem tartoznak a Tao tv. 6. számú mellékletének E) fejezetében szabályozott kedvezményezett tevékenységi körbe, az adózó a különböző gazdasági társaságok részére nyújtott kutatás-fejlesztési tevékenységet nem a közhasznúsági megállapodás alapján, hanem ezen gazdasági társaságokkal kötött egyedi kutatás-fejlesztési szerződések alapján végezte. Vagyis adóköteles vállalkozási tevékenységet folytatott, így társasági adókülönbözetet állapított meg a vállalkozás terhére. A másodfokú adóhatósági határozat ezt helybenhagyta.

A felperes a bíróságnak benyújtott keresetében az adóhatóság határozatainak megváltoztatását, illetve azok hatályon kívül helyezését, a fizetési kötelezettsége törlését és a hatóság új eljárásra kötelezését kérte. Vitatta a szerződések adóhatóság általi értelmezését, a téves minősítésüket és az alkalmazott jogkövetkezmények jogszerűségét.

Kifejtette, hogy a Tao tv. a nem cél szerinti tevékenységből, azaz a vállalkozói tevékenységből származó és minden más, nem cél szerinti tevékenységből befolyt, de közhasznúnak minősülő tevékenység jövedelme utáni adókötelezettségeket, adómentességeket és adókedvezményeket állapítja meg. A Tao tv. 6. sz. mellékletének E) pontja a nem cél szerinti tevékenységből, hanem egyéb közhasznú tevékenységből származó bevétel utáni adómentességet szabályoz.

A nonprofit szervezet ilyen esetben olyan közhasznú tevékenységet végez, amely nem része a cél szerinti tevékenységének, azaz az alapító okiratában felsorolt tevékenységének. Ezen adómentesség azonban csak egy további lehetőség a nonprofit szervezetek működésének támogatására. A nonprofit szervezetek cél szerinti tevékenységéből származó jövedelmének tao adókötelezettség vonzata fel sem merülhet.

Az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével a felperes keresetét elutasította, indokolása szerint az adóhatóság jogszerű határozatot hozott.

A felperes felülvizsgálati kérelmében az ítélet hatályon kívül helyezését kérte. Álláspontja szerint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 339. paragrafusába ütközik az ítélet, mert az elsőfokú bíróságnak a jogszabálysértő közigazgatási határozatot hatályon kívül kellett volna helyeznie. Továbbra is fenntartotta azon álláspontját, miszerint a közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak a cél szerinti közhasznú tevékenységből származó bevétele adómentes.

A vállalkozások részére nyújtott tevékenysége is a megbízóval kötött szerződése alapján történt, ezért teljesültek az adómentesség törvényi feltételei. Állította, hogy a vállalkozásoknak nem független, a közhasznú tevékenységén kívüli munkákat végzett, hanem az ítéleti tényállásban is szereplő, a projekt keretében nyújtott szolgáltatásokat, ezért az ebből származó bevételei adómentesek voltak. Az adóhatóság a kedvezményezett tevékenység értelmezését jogszabályi felhatalmazás nélkül leszűkítette.

A Kúria megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelem alapos.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 5. § (1) bekezdése értelmében, ha e törvény vagy adót, adófizetési kötelezettséget, költségvetési támogatást megállapító törvény másként nem rendelkezik, az adóügyekben – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Ket. 72. § (1) bekezdése szerint a határozatnak – ha jogszabály további követelményt nem állapít meg – tartalmaznia kell a rendelkező részben

– a hatóság döntését,
– a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat,
– azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta.

A Kúria megállapította, hogy az első-, és másodfokú adóhatóság akként alkalmazta a Tao tv. és a Ksz. tv. megjelölt törvényhelyeit, és úgy döntött jogkövetkezményekről, hogy a tényállásából hiányoztak azok az elemek, amelyek nélkül a rendelkezése jogszerűségét nem lehet érdemben elbírálni.

Az adóhatóság nem határozta meg konkrétan a felperes tevékenységét, nem ismertek sem a megállapodások, sem a szerződések tartalma, és az sem, hogy milyen munkát és milyen tartalmú szerződésekkel végeztetett, illetve végzett „a projekt keretében a Miskolci Egyetem és különböző cégek, mint alvállalkozók bevonásával, illetőleg vállalkozói (megbízotti) minőségben maga is” (másodfokú határozat 7. oldal).

Az adóhatóság által kutatás-fejlesztési szolgáltatásnak nevezett felperesi tevékenység konkrét megvalósulása, teljesítésének szerződéses láncolata, hálózata a határozatokból hiányzik, amelyből következően nem állapítható meg, hogy az adóhatóság milyen konkrét tényállásra hivatkozott, és megfelelő jogszabályokat alkalmazott-e, illetve, hogy helyes volt-e a jogértelmezése, illetve annak következményeként jogszerűek-e a jogkövetkezményei (azaz mit, mivel, miért és miként vetett össze).

A felperes alappal vitatta a szerződések adóhatóság általi értelmezését, ugyanis konkrétumok hiányában, a tényállás elemeinek ismerete nélkül a megállapításoknak a ténybeli alapja hiányzik. Teljes körű, a valósággal egyező és bizonyított tényállás nélkül meghozott döntés jogszerűsége nem bírálható el, az adóhatóság eljárási jogszabálysértése az ügy elbírálására kihatott, és a bírósági eljárás folyamán nem volt pótolható. A felülvizsgálati kérelem további kérdései a határozatok konkrét tényállásának hiányában időelőttinek minősültek.

Mindezek folytán a Kúria a Pp. 275. §-ának (4) bekezdése alapján a jogerős ítéletet, továbbá az adóhatóság határozatát – az elsőfokú határozatra is kiterjedően – hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú hatóságot új eljárásra kötelezte.

A megismételt eljárásban az adóhatóságnak a Ket. 72. §-ában foglaltaknak megfelelően kell meghoznia határozatát, a tényállásban a megállapodásokat és szerződéseket a lényeges adattartalmakkal kell rögzítenie, a felperesi tevékenység konkrét megvalósulása, teljesítése szerződéses láncolatának, hálózatának a határozatából megállapíthatónak kell lennie, és erre kell alapítani a jogalkalmazást.

FIGYELEM! Tb-konferencia 2015.01.21-én, gyakorlati kérdésekkel, szakértői válaszokkal!
http://konferencia.hvg.hu/hvg-tb-konferencia.html

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
Az Adózóna moderálási alapelveit ITT találja.
További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Képernyő előtti munkavégzés

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Átalakulás esetén eredménytartalék felosztása

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 július
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Együttműködő partnereink