hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Áfamentességi feltételek egyéb oktatási szolgáltatásoknál

  • adozona.hu
3

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján a 2020/7. adózási kérdés keretében az egyéb oktatás körébe tartozó szolgáltatások áfamentességének feltételeit ismerteti.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) 2020. január 1-jétől hatályos 85. § (1) bekezdés i) pontjának, valamint az egyéb oktatás fogalmát részletező (2) bekezdésének módosítása az új szakképzésről szóló törvény képzési struktúrájához és a felnőttképzésről szóló törvény ugyanezen időponttól hatályos módosításához igazodva határozza meg az általános forgalmi adó alól mentes egyéb oktatások és képzések körét.

Az áfatörvény módosított rendelkezései szerint „mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó óvodai, diákotthoni és kollégiumi ellátás – az étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében járó ellenérték külön térítendő meg –, valamint az azokhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés, amelyet a köznevelés, a szakképzés, illetve a felsőoktatás, továbbá a [85. §] (2) bekezdésben meghatározott egyéb oktatás vagy képzés keretében a közszolgáltató, a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, a felsőoktatási intézmény, a felnőttképző vagy – nemzetközi szerződés alapján – belföldön működő külföldi kulturális intézet – ilyen minőségében – teljesít.

A felnőttképzési törvény 2020. január 1-jétől hatályos módosulására tekintettel az alábbiak minősülnek egyéb oktatás vagy képzés (a továbbiakban mint egyéb oktatás) keretében nyújtott szolgáltatásnak:

a) a szakképzésről szóló törvény alapján szervezett szakmai oktatás és szakmai képzés, továbbá az ehhez kapcsolódóan szervezett szakmai vizsga és képesítő vizsga,

b) a felnőttképzési törvényben meghatározott
ba) bejelentés birtokában és jogszabály alapján vagy
bb) engedély birtokában
szervezett oktatás vagy képzés, továbbá az ehhez kapcsolódóan szervezett vizsga,

c) a nyelvi képzés és az államilag, illetve nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló vizsga, valamint

d) a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése és lebonyolítása.

Felnőttképző által nyújtott a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés, oktatás

Az áfatörvény – 2020. január 1-jétől hatályos – módosított előírásai szerint a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés vagy oktatás keretében nyújtott egyéb oktatás körébe tartozó szolgáltatás – a nyelvi képzés kivételével – az alábbi feltételek együttes fennállása esetén tekinthető adómentesnek:

♦ a szolgáltatást nyújtó adóalany felnőttképzőnek minősül és szolgáltatását e minőségében nyújtja;
♦ felnőttképzési tevékenységét bejelentette vagy engedély alapján végzi;
♦ a nem engedély alapján végzett oktatás, képzés jogszabály alapján szervezett.

Ahogyan az a fentiekből is látható az adómentesség feltétele egyrészt, hogy a szolgáltatást nyújtó adóalany a felnőttképzési törvény személyi hatálya alá tartozó ún. felnőttképzőnek minősüljön. A módosított felnőttképzési törvény szerint felnőttképző az a jogi személy, (személyes joga szerint) jogképes szervezet, egyéni vállalkozó vagy gazdasági tevékenységet folytató más természetes személy, aki/amely felnőttképzési tevékenységet folytat. A törvény a módosítást követően a felnőttképzés tartalmát meglehetősen széles körűen határozza meg, így felnőttképzés – a szakképzésről szóló törvény alapján szervezett szakképzésen túl – valamennyi célirányosan kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatás és képzés. A képzőhely szolgáltatását csak akkor nyújtja felnőttképzői minőségében, ha a működése mindenben megfelel a felnőttképzési törvénynek és a vonatkozó ágazati előírásoknak (ha van ilyen), így a jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítését az adómentesség alkalmazása során is hangsúlyosan vizsgálni kell.

Mindez azt jelenti, hogy az áfatörvény alkalmazásában azt az adóalanyt lehet felnőttképzőnek tekinteni, aki a felnőttképzési törvény (valamint az irányadó ágazati jogszabályok) szerint jogosult felnőttképzési tevékenység végzésére, és

♦ a felnőttképzési törvény 2020. január 1-jétől hatályos előírásai értelmében a felnőttképzési tevékenység folytatását a felnőttképzési államigazgatási szerv felé bejelentette, illetve
♦ a képzés megszervezéséhez a szükséges engedéllyel rendelkezik, ha a felnőttképzési tevékenység engedélyköteles.

Ezek hiányában a képzőhely nem tud felnőttképzői minőségében eljárni, így az általa egyéb oktatás keretében nyújtott oktatási, képzési szolgáltatásra az adómentesség nem alkalmazható. A felnőttképzési törvényből fakadó követelmények teljesülését minden esetben a felnőttképzési törvény szerint kell megítélni. Amennyiben a felnőttképzési törvény a képzőhelyet a bejelentés és/vagy az engedély alól mentesíti, az adómentesség megítélése során ezen kötelezettség teljesülését értelemszerűen nem kell vizsgálni.

A fentieken túl szükséges megjegyezni, hogy továbbra is feltétele az adómentességnek, hogy a képzőhely eleget tegyen a jogszabály által elvárt képesítési feltételeknek. Így amennyiben egy adott oktatási, képzési tevékenység végzése képesítési feltételhez kötött, az adómentességet az adóalany csak akkor alkalmazhatja, ha a javára tevékenykedők között legalább egy olyan természetes személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

Bejelentés birtokában és jogszabály alapján végzett oktatás

A felnőttképzési törvény szerinti bejelentés alapján folytatott tevékenység keretében végzett oktatás vagy képzés esetében az adómentesség áfatörvényben meghatározott taxatív feltétele, hogy a felnőttképző eleget tegyen a jogszabály által egyébként megkövetelt bejelentési kötelezettségének.

A felnőttképző bejelentését a felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzi, és a bejelentés jogszabályi megfelelőségéről igazolást állít ki a bejelentéstől számított nyolc napon belül. A felnőttképző azokra az ügyletekre alkalmazhatja az adómentességet (tehát akkor tekinthető úgy, hogy a bejelentés birtokában van), amelyeknél a fizetendő adó megállapításának időpontjában már rendelkezik a felnőttképzési államigazgatási szerv által kiállított igazolással.

Az adómentesség feltétele továbbá, hogy a bejelentés birtokában végzett oktatás, képzés jogszabály alapján történjen. Az oktatás, képzés jogszabály alapján szervezett, ha magát az oktatást, képzést jogszabály határozza meg. Ennek nem feltétele ugyanakkor, hogy a jogszabály az oktatás, képzés szabályait teljes körűen meghatározza, csupán az, hogy az oktatást, képzést magát definiálja. Természetesen, ha a jogszabály az oktatásra, képzésre további feltételt is meghatároz (így pl. az annak megszervezésére jogosultat), az áfamentesség ezen feltételek fennállása esetén vehető igénybe jogszerűen. Így az adómentesség csak akkor alkalmazható, ha az adóalany a bejelentésköteles és jogszabály alapján szervezett képzés során nemcsak a felnőttképzési törvény előírásait, hanem az adott képzésre irányadó ágazati szabályokat is maradéktalanul betartja.

Mindezekre tekintettel a felnőttképzés keretében egyéb oktatásnak minősülő oktatási, képzési szolgáltatást nyújtó adóalanyoknak érdemes kiemelt figyelmet fordítani a jogszabályoknak megfelelő működésre, különösen a felnőttképzési törvény által előírt bejelentési kötelezettségre. Ugyanakkor a NAV felhívja a figyelmet arra is, hogy azon egyéb jogszabály alapján szervezett képzések tekintetében, amelyek az alábbiakban kifejtett szabályozási átmenet értelmében az áfatörvény 2019. augusztus 31-én hatályos szabályai szerint ítélendők meg, a „jogszabály alapján szervezett” fordulat tartalmát szűkebben kell értelmezni, így ezek a képzések akkor minősülnek jogszabály alapján szervezettnek, ha a vonatkozó jogszabály a képzés kereteit (például kötelező óraszámot, képzési programot, oktatókra irányadó előírásokat) is meghatározza.

Szabályozási átmenet – a 2020. január 1-je és augusztus 31-e közötti időszak

A felnőttképzési törvény 2020. január 1-jétől hatályos előírása szerinti felnőttképzési tevékenység 2020. szeptember 1-jétől folytatható, bejelentés és engedély megadása iránti kérelem pedig leghamarabb 2020. július 1-jétől nyújtható be. Ugyanakkor a hatályos törvényszöveg alapján az adómentesség alkalmazásához támasztott feltételeket (így többek között a felnőttképzési tevékenység bejelentését) az áfatörvény átmeneti rendelkezései a szabályozási átmenet idejére feloldják.

Az átmeneti rendelkezés értelmében a felnőttképzési törvény 2020. január 1-jét megelőzően hatályos törvényszövege (a továbbiakban röviden: régi felnőttképzési törvény) szerinti felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó adómentességet az áfatörvény 85. § (2) bekezdés a) és b) pontjának 2019. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerint kell megítélni.

Így továbbra is adómentesek maradnak:

♦ a régi felnőttképzési törvény alapján engedélyezett és szervezett (továbbfolytatott) képzések, melyek szervezésére a képzőhely 2022. december 31.-ig jogosult;
♦ a 2020. január 1-jét megelőzően indult, egyéb jogszabály alapján szervezett (továbbfolytatott) oktatások, képzések, továbbképzések, vizsgára való felkészítések és vizsgáztatások, melyek 2020. január 1-jét követően is a 2019. december 31-én hatályos rendelkezések alapján befejezhetőek,
♦ valamint a 2020. december 31-éig indítható OKJ-s képzések
feltéve, hogy az adómentesség feltételei egyébként fennállnak.

Ha az adózó az úgynevezett felkészülési időszak alatt tehát 2020. január 1. és 2020. augusztus 31. között – kezd olyan képzési tevékenységbe, amelynek a régi felnőttképzési törvény alapján nem kellett engedélyezettnek lennie (egyéb jogszabály alapján szervezett oktatások, képzések), akkor az ezen tevékenysége során nyújtott egyéb oktatás körébe tartozó szolgáltatásának adómentességét a felkészülési időszak alatt az áfatörvény hivatkozott átmeneti szabálya értelmében – szintén az áfatörvény 2019. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerint kell megítélni.

Fentiek azt is jelentik, hogy a felnőttképzési törvény módosításaiból következő követelményeket (hangsúlyosan a bejelentés, engedély meglétét) azon szolgáltatások tekintetében kell vizsgálni, amelyek már a 2020. január 1-jével hatályba lépett új felnőttképzési rendszer szerint folytatott felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódnak, a felkészülési időszakot követően ideértve azokat a 2020. január 1-je után indult egyéb jogszabály alapján szervezett képzéseket is, amelyek 2020. január 1-jétől tartoznak a felnőttképzési törvény hatálya alá. E képzések a felkészülési időszakot követően a felnőttképzési törvény szerint folytathatók, így 2020. szeptember 1-jétől adómentességük feltétele, hogy a felnőttképző tevékenységét bejelentés, engedély birtokában végezze.

Nyelvi képzés

A felnőttképzési szabályozás átszervezésének következtében az áfatörvény módosítása a nyelvi képzést, mint egyéb oktatás körébe tartozó szolgáltatást, önálló jogcímként nevesíti. Bár a nyelvi képzések esetében nem taxatív feltétele az adómentességnek a képzési tevékenység bejelentése, azonban az adómentesség alkalmazásához a gyakorlatban mégis szükséges a bejelentés, figyelemmel arra, hogy az áfatörvény 85. § (1) bekezdés i) pontja szerint az adómentesség feltétele az is, hogy az adóalany az egyéb oktatás körébe tartozó szolgáltatását felnőttképzőként, ilyen minőségében nyújtsa, azaz az adóalanynak teljesítenie kell mindazon feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a felnőttképzési törvény alkalmazásában felnőttképzőnek minősüljön (ide nem értve a nemzetközi szerződés alapján belföldön működő külföldi kulturális intézetet). Ez többek között magában foglalja a felnőttképzési tevékenység bejelentésére vonatkozó kötelezettség teljesítését is, így végső soron az adómentesség feltételévé válik, hogy a nyelvi képzést nyújtó képzőhely a szükséges bejelentést megtegye.

A nyelvi képzés pontos tartalmát a törvény nem definiálja, nyelvi képzésnek tekintendő (és ezáltal adómentes körbe tartozik) valamennyi nyelvi kompetenciát fejlesztő oktatás, képzés. Így idetartozik – a teljesség igénye nélkül a különböző idegennyelvi képzéseken túl a jelnyelv oktatás, a logopédiai készségfejlesztés, vagy akár a magyar, mint idegen nyelv oktatása is.

A nyelvi képzés az áfatörvény 2019. augusztus 31-én hatályos rendelkezései alapján akkor lehetett adómentes, ha a régi felnőttképzési törvény alapján engedélyezett és szervezett képzés volt. Az ilyen nyelvi képzés az áfatörvény 335. §-a alapján továbbra is adómentességet élvez mindaddig, amíg a felnőttképzési törvény alapján annak – a régi felnőttképzési törvény szerinti engedély alapján való – végzése jogszerűnek minősül.

A régi felnőttképzési törvény alapján engedélyezettnek és szervezettnek nem minősülő nyelvi képzés akkor lehet adómentes, ha a képzőhely a nyelvi képzést a felnőttképzésről szóló törvény 2020. január 1-jétől hatályos előírásai szerinti felnőttképzőként, felnőttképzői minőségében nyújtja. A szabályozási átmenet miatt erre leghamarabb a felnőttképzési törvény szerinti tevékenység bejelentési kötelezettség teljesítése esetén, a 2020. augusztus 31-ét követően teljesített nyelvi képzés vonatkozásában van lehetőség. Ez egyben azt is jelenti, hogy azon nyelvi képzések, amelyek nem tartoztak a régi felnőttképzési törvény alá, vagyis 2020. január 1-jét megelőzően is adókötelesek voltak, 2020. augusztus 31-éig is adókötelesek maradnak.

A jelenleg adóköteles nyelvoktatást végző adóalanyoknak tehát érdemes kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy a felnőttképzési törvény szerinti bejelentési kötelezettségüket időben teljesítsék, ugyanis a nyelvi képzésekre vonatkozó adómentesség csak a tevékenység bejelentése esetén alkalmazható.

Bizonylatolás

Fontos változás, hogy 2020. július 1-jétől az adómentesnek minősülő egyéb oktatási tevékenységekre is kiterjesztésre került a nyugta- és a számlaadási kötelezettség, a továbbiakban tehát nem lesz elegendő ezen ügyletekről az egyéb számviteli bizonylat kibocsátása.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Előfizetési csomagajánlataink:


Hozzászólások (3)
adózóna.hu

Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
Üdvözlettel az Adózóna csapata

Képző

Tisztelt Adózóna!

Felnőttképző intézményként a jogszabályoknak eleget téve, ha egy nyelvi képzést bejelentünk, mindent a törvénynek megfelelően admisztrálunk (felnőttképzési szerződést kötünk a résztvevőkkel) és ezt áfa mentesen számlázzuk, úgy a képzésbe bevont alvállalkozó (oktató) milyen számlát állíthat ki? Kell-e az oktatónak is bejelentenie a képzést ahhoz, hogy ő is áfamentesen számlázhasson? Így duplikálnánk a bejelentett adatokat.

Oktatóink között van alanyi adómentes, KATA-s egyéni vállalkozó és áfa-s kft. is. A Kft. esetében az oktató az alvállalkozó cég munkavállalója.

Válaszukat előre is köszönöm!

gerojudit

Tisztelt Adózóna!
Felnőttképzési intézményt vezetek, felnőttképzési szakértő vagyok. Ismerem a Felnőttképzési törvényt, régit, újat. Elolvastam a NAV honlapján is a fenti teljes cikket.De nem értem.

A céget bejelentettem a Pest-megyei Kormányhivatal FAR oldalán, és várom a 8 nap lejártát, hogy regisztrálják az oktatóközpontot. (Bár sehol nem jelent még meg, hogy ezért mennyit kell fizetni, de nem is kérték a bejelentéshez.)

Tudom, hogy a jövőben, szeptember 1-től minden képzést be kell jelenteni. Általában 1-3 napos képzéseket szervezünk.(pl. word, Excel, SharePoint stb.) Betartjuk a Fktv-t (A képzés előzetes bejelentését és utólagos adatszolgáltatást).
Kérdés: akkor mi jogszabály alapján tartjuk a tanfolyamokat, és jogosultak vagyunk az adómentességre, vagy a következő idézett részben szereplő "jogszabály által" mondat valamilyen egyéb, általam nem ismert jogszabályra utal.

"Bejelentés birtokában és jogszabály alapján végzett oktatás

A felnőttképzési törvény szerinti bejelentés alapján folytatott tevékenység keretében végzett oktatás vagy képzés esetében az adómentesség áfatörvényben meghatározott taxatív feltétele, hogy a felnőttképző eleget tegyen a jogszabály által egyébként megkövetelt bejelentési kötelezettségének."

Várom válaszukat

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Jövedéki adó

Gombás Otilia

szakértő

J&J Center Kft.

Mikorra könyveljem?

Pölöskei Pálné

adószakértő

Tárgyi eszköz számviteli elszámolása

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 február
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close