3040 találat a(z) indokolás cimkére

Végső előterjesztői indokolás a családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi XXVIII. törvényhez - Indokolások Tára 2023/64. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány 2010 óta kiemelt célja a családok megerősítése, ennek érdekében széleskörű és stabil családtámogatási rendszert hozott létre és működtet. Időről-időre megtörténik ugyanakkor a családtámogatási rendszer adminisztratív szempontú felülvizsgálata, hogy a magyar családok a családtámogatásokat minél kevesebb adminisztrációval, egyszerűen és gyorsan tudják igénybe venni.
A családokat érintő szabályozások egyszerűsítéseként főszabályként megszűnik a tanulói, hallgatói jogviszony kötelező i...

Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2023. (V. 22.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/61. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A módosítás célja az egyes gazdaságfejlesztési célú és munk...

T/4064. számú törvényjavaslat indokolással - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A települési önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet vagy amelyeket törvény nem tilt. A települési önkormányzat települési adót - a termőföld, a termőföld tulajdonjoga, a termőföldre ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog kivételével - bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem te...

Végső előterjesztői indokolás az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 181/2023. (V. 16.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/58. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, illetve a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egészség...

T/4001. számú törvényjavaslat indokolással - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvénynek, az 1990-es években hozott korlátozások miatt hátrányt szenvedettek jogorvoslata céljából történő módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 47. §-a új (9) bekezdéssel egészül ki:
"(9) A vételár egy összegben való megfizetése esetén a jogosultat az ingatlan forgalmi értékéből levont további 5 százalék árengedmény illeti meg, amennyiben a vételi jog szempontjából alapul vett bérleti jogviszony időtartama az egyoldalú nyilatkozat közlésének időpontjában eléri vagy meghaladja a 25 évet és a bérlő életvit...

T/4025. számú törvényjavaslat indokolással - a gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke - ha a törvény másként nem rendelkezik - a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%, ingatlan, illetve belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része utá...

T/4026. számú törvényjavaslat indokolással - a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés a magyar munkavállalók munkahelyeinek megőrzése, valamint a vendégmunkások átlátható és szabályozott keretek között történő magyarországi foglalkoztatásának biztosítása érdekében a következő törvényt alkotja:
(1) Magyarország a vendégmunkás számára az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a munkavállalás céljából történő száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó beutazás és tartózkodás jogát, ha a vendégmunkás foglalkoztatására az e törvény szerinti foglalkoztató...

Végső előterjesztői indokolás az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvényhez - Indokolások Tára 2023/55. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány elkötelezett abban, hogy a magyar lakosság a lehető legjobb egészségügyi szolgáltatásban részesüljön és ennek érdekében korszerű szabályozás biztosítsa a megfelelő jogalkalmazási hátteret.
A módosítások elsősorban a koherens jogi környezet megteremtésére, valamint a jogrendszeri illeszkedés biztosítására terjednek ki, a módosítások célja a jogalkalmazást segítő, deregulációs vagy szabályozásfejlesztési célú, illetve technikai jellegű változások elérése.
A javasolt törvénymódosítás...

Végső előterjesztői indokolás a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2023. évi XI. törvényhez - Indokolások Tára 2023/55. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére ve...

Végső előterjesztői indokolás a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2023. (V. 8.) MEKH rendelethez - Indokolások Tára 2023/52. Jogszabályok és jogi tartalmak

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 2. pontja felhatalmazza a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét, hogy rendeletben állapítsa meg a csatlakozási díjfizetésre kötelezettek körét és a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályait.
E rendelet elősegíti a csatlakozást igénylő erőművek és tárolók által fizetendő csatlakozási díjak csökkenését.
A módosítások a folyamatban lévő eljárásban érintett csatlakozást igénylők számára sem hátr...

Végső előterjesztői indokolás a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 151/2023. (IV. 27.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/49. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A telepengedélyezési eljárások jelentős részében kizárási ok merülhet fel az eljár...

T/3778. számú törvényjavaslat indokolással - az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(6) Ha a kirendelést követően a bíróság megállapítja, hogy a felszámolóval vagy a felszámolóbiztossal szemben kizárási ok áll fenn, illetve a felszámolót a felszámolók névjegyzékéből törölték, vagy a felszámoló szervezet ellen felszámolás, kényszertörlési eljárás indult vagy végelszámolás alatt áll, a bíróság a felszámolót hi...

T/3753. számú törvényjavaslat indokolással - a szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Hatályát veszti a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1. melléklet II. rész 3. pont a) alpontjában az " és a jelenléti ív" szövegrész.
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az Országgyűlés
felismerve, hogy a szövetkezeti forma nagymértékben képes társadalmi erőforrásokat hatékonyan egyesíteni, az elkülönült gazdasági szereplők helyzetét megerősíteni, a közösségteremtésben és ...

T/3756. számú törvényjavaslat indokolással - a szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó törvénymódosításokról Jogszabályok és jogi tartalmak

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 7. §-a a következő 3a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
"3a. nagyvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvtv.) 4. § (2) bekezdése szerinti partnervállalkozások és a Kkvtv. 4. § (5) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás,"
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 12. §-a hel...

T/3692. számú törvényjavaslat indokolással - A minisztériumi tisztviselők és a pedagógusok béremelésének egységes megvalósításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában az (1a) bekezdés és e törvény 7. melléklete állapítja meg azzal, hogy a köznevelési intézményben pedagógusként foglalkoztatott pótlékokkal számított bérének el kell érnie a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. melléklet I. pontjában fo...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Károkozás elszámolása

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Tagi kölcsön törlesztése

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Alanyi adómentes számlák javítása tárgyi mentesre, áfahatár kezelése

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 június
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs