2998 találat a(z) indokolás cimkére

T/141. számú törvényjavaslat indokolással - a Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.
(1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Megállapodás hitele...

Végső előterjesztői indokolás a köznevelési intézményeket érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 36/2022. (II. 11.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/24. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a kormányrendelet indokolása az Indokolások Tárában kerül közzétételre.
A bérek tekintetében a baloldali kötődésű szakszervezetek 2010-ben nem szerveztek sztrájkot, amikor a peda...

Végső előterjesztői indokolás az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról szóló 4/2022. (II. 1.) IM rendelethez - Indokolások Tára 2022/21. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Javaslat az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) módosítását tartalmazza. A Javaslat a Díjrendeletben meghatározott igazságügyi szakértői díjak, továbbá a szakkonzultánsi és segédszemélyzeti munkadíjak tekintetében egységes, kétlépcsős emelést hajt végre.
Kiemelést érdemel, hogy a módosítás eredményeképpen például az igazságügyi szakértők (bírósági tárgyaláson kívüli, nem jelenléti) óradíja a Javaslat hatálybalépését követően 4...

Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2022. (I. 27.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/20. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A módosítás célja az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek...

T/18132. számú törvényjavaslat indokolással - a közhatalmat gyakorló politikusok és közpénzekkel gazdálkodók vagyonnyilatkozat-tételi szabályainak átalakításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés az állami működés átláthatóbbá tétele és a korrupció elleni küzdelem erősítése érdekében a következő törvényt alkotja:
1. Az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó törvénymódosítások
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 90. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
"(4) A képviselő és a családtag vagyonnyilatkozat-tételi a költségvetési forrásból származó jövedelmére és egyéb bevételeire, valamint a közpénzek és ...

Végső előterjesztői indokolás az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán fenntartók által fenntartott köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatokat ellátó pedagógusok bérfejlesztéséhez nyújtott 2022. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, valamint a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által az állami iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan a figyelembe vehető csoportlétszámok csökkentésével Jogszabályok és jogi tartalmak

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet 2022. január 1-jétől bérfejlesztést irányoz elő a köznevelési intézményekben.
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló ...

Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 15/2022. (I. 20.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/18. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A módosítás célja az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek...

Végső előterjesztői indokolás a felsőoktatásban szerezhető egyes pedagógusképesítések jegyzékéről és egyes, a felsőoktatást érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 830/2021. (XII. 29.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/15. Jogszabályok és jogi tartalmak

A kormányrendelethez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A felsőoktatási szakjegyzékről jelenleg a felsőoktatásban...

Végső előterjesztői indokolás az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvényhez - Indokolások Tára 2022/9. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A törvényjavaslat 17 törvény módosítását tartalmazza. Az érintett törvények a következőek:
1. A szemé...

Végső előterjesztői indokolás az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény módosításáról szóló 2021. évi CLI. törvényhez - Indokolások Tára 2022/9. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 2011-es becslése...

Végső előterjesztői indokolás az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2021. (XII. 23.) IM rendelethez - Indokolások Tára 2022/10. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló IM rendelet (a továbbiakban: Javaslat) a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendeletet (a továbbiakban: 5/1991. IM rendelet) módosítja arra figyelemmel, hogy 2016. szeptember 1-jétől a doktori képzés ideje hat félévről, azaz 3 évről nyolc félévre, azaz 4 évre nőtt. Indokolt ezért az állam- és jogtudományi doktori képzés joggyakorlati időbe történő beszámítható időtartamának arányos növelése. Szükséges továbbá az 5...

Végső előterjesztői indokolás a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 719/2021. (XII. 20.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/5. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A kormányrendelet elsődleges célja a sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek tekintetében az alapul szolgá...

Végső előterjesztői indokolás az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvényhez - Indokolások Tára 2022/7. Jogszabályok és jogi tartalmak

A törvényjavaslat célja, hogy megteremtse az egyes kulturális tárgyú törvényi rendelkezések alkalmazása során a gyakorlatban felmerült szabályozási igények jogszabályi alapjait.
Ennek érdekében a törvényjavaslat biztosítja, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásába került előadó-művészeti szervezetek az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) szerinti minősítése...

Végső előterjesztői indokolás a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 54/2021. (XII. 21.) EMMI rendelethez - Indokolások Tára 2022/8. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alkotmánybíróság a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel kapcsolatos, nemzetközi szerződésből származó mulasztás megállapításáról és alkotmányos követelmény megállapításáról szóló 21/2018. (XI. 14.) AB határozatban felhívta az Országgyűlést, hogy az általa jelzett jogalkotói feladatának tegyen eleget.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Országgyűlés nemzetközi szerződésből származó jogalkotói feladat el...

Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 752/2021. (XII. 21.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/8. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A kormányrendelet szerinti Ecser közigazgatási területén tervezett logisztikai és lakópark ingatlanfejlesztési beruházás terve...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Polgári jogi társaság

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Németországi tankolás elszámolása itthon

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 március
H K Sze Cs P Sz V
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetÉs