3306 találat a(z) indokolás cimkére

T/1042. számú törvényjavaslat indokolással - a családok fűtési kiadásainak mérséklése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy
- Magyarország egy soha nem látott megélhetési katasztrófa küszöbén áll: folyamatos drágulással, kétszámjegyű inflációval, harmatgyenge forinttal, a nemzetközi környezetnek kitett gazdasággal, energiaár-robbanással, szétszakított társadalommal;
- a Fidesz-kormány képviselői 2022. július 13-án bejelentették, hogy a rezsicsökkentés - az Orbán-kormány korábbi ígéreteivel és állításaival szemben - a 2013-ban bevezetett formájában megszűnik. A Fidesz-kormá...

T/923. számú törvényjavaslat indokolással - Szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 24-26."
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A magyar társadalom régóta várja, hogy - sok európai uniós tagállamhoz hasonlóan - hazánkban is munkaszüneti nap legyen december 24. napja. Mi sem mutatja jobban ennek ...

Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 286/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/80. Jogszabályok és jogi tartalmak

Jelen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A módosítás célja az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból...

Végső előterjesztői indokolás a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet alapján a villamos energia szolgáltató részére járó ellentételezés kiszámításának módszertanáról szóló 12/2022. (VIII. 11.) TIM rendelethez - Indokolások Tára 2022/82. Jogszabályok és jogi tartalmak

A 2021. év második felétől kezdődően kialakult energiaárválság következményeként a villamos energia és földgáz árak jelentősen megemelkedtek. Ezt a tendenciát az Ukrajnával szemben folytatott orosz háború csak súlyosbította, és azt eredményezte, hogy a 2021 májusában alkalmazott tőzsdei árakhoz viszonyítva a villamos energia ára 456%-kal, míg a földgáz ára 617%-kal emelkedett. Magyarország 2013 óta elkötelezett abban, hogy alapvetően a magyar lakosság és a kisvállalkozások számára a földgázt ...

T/853. számú törvényjavaslat indokolással - az igazságos közteherviselés megvalósítása érdekében a koncessziót elnyerő társaságok különadójáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény a következő alcímmel egészül ki:
"A koncessziót elnyerő társaság különadója, adóalapja és az adó mértéke
15/B. §
(1) A 2010. június 1-je és 2022. június 1-je között a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény szerinti koncessziót elnyerő gazdasági társaság, illetve a koncessziós jogok birtoklója a (2)-(7) bekezdésben foglaltak szerinti különadó önadózás útján történő megállapítására, bevallására és fizetésére köte...

Végső előterjesztői indokolás a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai védelméről szóló 2022. évi XXVI. törvényhez - Indokolások Tára 2022/78. Jogszabályok és jogi tartalmak

A törvényjavaslat célja a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai védelmének a biztosítása. A törvényjavaslat értelmében felszámolási eljárásban - az iskolaszövetkezeti tagokhoz hasonlóan - e két szövetkezeti típus természetes személy tagjai jövedelme is az adóst terhelő munkabérrel és egyéb bérjellegű juttatásokkal esik egy tekintet alá. Ily módon a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők is részesülhetnek abban a védelemben, hogy a szövetkezeten ke...

Végső előterjesztői indokolás az egyes választási tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2022. évi XXIII. törvényhez - Indokolások Tára 2022/77. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az egyes választási tárgyú törvények felülvizsgálatát az ún. közös eljárásban bonyolított 2022. évi országgyűlési képviselők választása és országos népszavazás során összegyűlt jogalkalmazói tapasztalatok indokolják, amelyek szükségessé tették egyes részletszabályok pontosítását, módosítását.
Hangsúlyos változás következik be a Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagjai tekintetében. Az eszközölt változás alapvető célja a testület által képviselt szakmaiság megerősítése, a megbízás eltérő...

T/784. számú törvényjavaslat indokolással - a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről, valamint a törvény hatályon kívül helyezéséről Jogszabályok és jogi tartalmak

Nem lép hatályba a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény 1-3. §-a, 513. §-a és a 16-34. §-a.
Hatályát veszti a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény.
(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § az e törvény kihirdetését követő második napon lép hatályba.
A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény megalkotására vonatko...

T/741. számú törvényjavaslat indokolással - a társasági adó módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"19. §
A társasági adó mértéke a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó részének 9 százaléka, az 500 millió forintot meghaladó részének 25 százaléka. A társasági adó a pozitív adóalap (ideértve a csoportos társasági adóalany pozitív adóalapját is, de ide nem értve a csoporttagok egyedi adóalapját) és az adómérték sávonkénti szorzata."
Ez a törvény - a (2...

T/717. számú törvényjavaslat indokolással - Egyes adótörvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"19. §
A társasági adó mértéke a pozitív adóalap 1 milliárd forintot meg nem haladó részének 9 százaléka, az 1 milliárd forintot meghaladó részének 25 százaléka. A társasági adó a pozitív adóalap (ideértve a csoportos társasági adóalany pozitív adóalapját is, de ide nem értve a csoporttagok egyedi adóalapját) és az adómérték sávonkénti szorzata."
Ez a törvény a kihi...

Végső előterjesztői indokolás a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvényhez - Indokolások Tára 2022/73. Jogszabályok és jogi tartalmak

A törvényjavaslathoz tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában kerül közzétételre.
A törvényjavaslat célja, hogy olyan új törvényi szabályokat alakítson ki, amel...

Végső előterjesztői indokolás a közfoglalkoztatási jogviszony veszélyhelyzet alatti időtartamáról szóló 247/2022. (VII. 11.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/72. Jogszabályok és jogi tartalmak

A kormányrendelet-módosítás indokolásának az Indokolások Tárában történő közzététele - a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján - szükséges.
A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben a munkaerőpiac jelentősen megváltozott. Az elhelyezkedési lehetőségek egyes ágazatokban lényegesen beszűkültek. ...

T/583. számú törvényjavaslat indokolással - a kisadózó vállalkozók tételes adójáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása az értékteremtő munka, ugyanakkor elismerve annak fontosságát, hogy indokolt a legkisebb gazdasági teljesítményű, saját termékeikkel, szolgáltatásaikkal közvetlenül a lakosságot kiszolgáló egyéni vállalkozások adózási feltételeinek javítása az igazságos közteherviselés követelményeinek megfelelően, a következő törvényt alkotja:
(1) A főfoglalkozású egyéni ...

Végső előterjesztői indokolás a PENTAFROST Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 233/2022. (VI. 28.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/67. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján közzétételre kerül az Indokolások Tárában.
A PENTAFROST Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (a továbbiakban: Társaság) hivatalos adatok szerinti...

Végső előterjesztői indokolás az ÖKO-FUTURA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 234/2022. (VI. 28.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/67. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján közzétételre kerül az Indokolások Tárában.
Az ÖKO-FUTURA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" (a továbbiakban: Társaság) hivatalo...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Nyugdíjkifizetés

Winkler Róbert

nyugdíjszakértő

Jár-e végkielégítés?

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Orvosi igazolás

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink