3306 találat a(z) indokolás cimkére

T/2155. számú törvényjavaslat indokolással - A PB-gázpalackok hatósági árszabályozásáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 103. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában hatósági ár)
"h) a palackos PB-gáz
ha) gázkiskereskedő részére történő értékesítésének ára, és
hb) palackos PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésének ára,"
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 108/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(3) A PB-gáz forgalmazó által a PB-gáz kiskereskedő, ill...

Végső előterjesztői indokolás az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvényhez - Indokolások Tára 2022/113. Jogszabályok és jogi tartalmak

A kisadózó vállalkozók adózására vonatkozó szabályrendszer újrakodifikálásával előtérbe került az Szja tv. szerinti átalányadózás lehetősége az egyéni vállalkozók esetében. A Javaslat egyszerűsítési céllal néhány ponton kezdeményezi a választásra és alkalmazásra vonatkozó feltételek módosítását.
A Javaslat szerint adómentességben és bevallási egyszerűsítésben részesül a magánszemélyek közötti vagyonjuttatásra irányuló ügyletben a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagyonkezelő alapít...

Végső előterjesztői indokolás a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvényhez - Indokolások Tára 2022/113. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére ve...

Végső előterjesztői indokolás a polgári légiközlekedésben alkalmazandó nemzeti vészhelyzeti tervről és a légitársasági segítségnyújtási tervről szóló 455/2022. (XI. 9.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/107. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A rendeletben foglaltak alapjául a polgári légiközlekedési balesetek és repülőese...

Végső előterjesztői indokolás az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 2022. évi XXXIX. törvényhez - Indokolások Tára 2022/104. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján kerül közzétételre.
A gazdaság digitalizációjának az utóbbi években tapasztalt jelentős fejlődését követve került sor azoknak az európai uniós szabályoknak a kiala...

T/1956. számú törvényjavaslat indokolással - Az egymilliárd forintot meghaladó vagyonnal rendelkezőket érintő szolidaritási vagyonadóról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés a megélhetési és energiaválság társadalmi és gazdasági következményeinek enyhítése, az igazságos közteherviselés és a közös társadalmi felelősségvállalás megteremtése érdekében a következő törvényt alkotja:
A szolidaritási vagyonadó alanya mindazon, Magyarországon életvitelszerűen élő magánszemély, akinek a vagyona meghaladja az egymilliárd forintot.
(1) A szolidaritási vagyonadó alapján adókötelesek az (1)-(3) bekezdésben felsorolt alábbi vagyonelemek:
1. Hazai és külföldi...

T/1955. számú törvényjavaslat indokolással - Az önkormányzati tulajdonú lakásügynökségek érdekében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 74/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Lakás önkormányzatnak történő bérbeadásából származó bevételnek minősül az olyan lakás bérbeadásából származó bevétel, amely lakásra érvényes lakhatási engedély van és)
"a) a bérbevevő a lakás fekvése szerinti települési önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv (önkormányzati hivatal és 100%-os önkormányzati tulajdonú lakásügynökség),"
Ez a törvény a kihird...

T/1915. számú törvényjavaslat indokolással - a köznevelési, felsőoktatási és egészségügyi intézmények támogatásának lehetővé tétele érdekében a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés:
- felismerve azt a társadalmi igényt, hogy a társaságiadó-kedvezmény lehetőségét többen vennék igénybe, amennyiben további, társadalmilag fontos célt is lehetne támogatni a jelenlegi kedvezményezettek mellett,
- különös figyelemmel arra, hogy a magyar köznevelési rendszer a kormányzat alulfinanszírozása okán teljes csődbe jutott, aminek a működését a pedagógusok elkötelezettsége és a szülők anyagi áldozatvállalásai biztosítják csupán,
- kiemelve, hogy az anyagi helyzetet a...

Végső előterjesztői indokolás a Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2022. évi XXXIII. törvényhez - Indokolások Tára 2022/100. Jogszabályok és jogi tartalmak

A kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlődését nagymértékben elősegíti a jogilag megfelelően szabályozott gazdasági környezet. Az új Egyezmény megkötése kedvezőbb, áttekinthetőbb gazdasági és jogi hátteret biztosít mindkét szerződő fél befektetői számára.
A Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló, Andorra la Vellában, 2021. október 8-án aláírt Egyezmény (a továbbiakban: E...

Végső előterjesztői indokolás a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénynek a veszélyhelyzet meghosszabbításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXXII. törvényhez - Indokolások Tára 2022/100. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvényben az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, h...

Végső előterjesztői indokolás az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 37/2022. (X. 28.) BM rendelethez - Indokolások Tára 2022/101. Jogszabályok és jogi tartalmak

Egyes közbeszerzési eljárással beszerzett, tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek járóbeteg-ellátás keretében, árhoz nyújtott támogatással vényen történő rendeléséhez (átsoroláshoz) szükséges az érintett hatóanyagokra vonatkozó miniszteri rendeleti szintű rendelkezések módosítása.
A szabályozás szerinti új eljárás jellegére figyelemmel - a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele sorá...

T/1847. számú törvényjavaslat indokolással - az egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(6) Az (5) bekezdés szerinti adatokat az egészségbiztosítási szerv az érintett halálát követő 10 évig, amennyiben az adatkezeléssel érintett ügyben bírósági eljárás indult, amely a 10 éves őrzési időn túlmutat, akkor az ügy lezárásának időpontjáig kezeli. Ezt követően az adatokat meg kell fosztani a személyes azonosí...

T/1844. számú törvényjavaslat indokolással - egyes bányászati és gazdasági tárgyú törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bányafelügyelet engedélyezi:)
"g) a termálvíz kitermeléssel történő geotermikus energia kutatását, kinyerését, hasznosítását, továbbá a hőközvetítő közeggel történő geotermikus energia kinyerést és hasznosítást,"
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A bányászati koncessziós tevékenység gyakorlás...

T/1845. számú törvényjavaslat indokolással - egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 30. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési segély) kell megállapítani, ha]
"b) a kérelem benyújtásának időpontjában
ba) az álláskeresőre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és
bb) az álláskereső a megelőző három éven belül összese...

T/1791. számú törvényjavaslat indokolással - szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről Jogszabályok és jogi tartalmak

A Hazánk szomszédságában zajló orosz-ukrán háború a második világháború óta nem tapasztalt humanitárius helyzetet eredményezett, és megváltoztatta az európai gazdasági helyzetet is. A humanitárius katasztrófa kezeléséhez és a nemzetközi, gazdasági változások következményeinek kivédéséhez Hazánknak továbbra is biztosítania kell a hatékony, gyors nemzeti válaszok kialakításának lehetőségét.
Annak biztosítása érdekében tehát, hogy minden szükséges eszköz rendelkezésre álljon a menekülő emberek ...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Egyéni vállalkozó gépjármű költségelszámolása

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Idegen épületen végzett beruházás

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Rendszám feltüntetése a számlán

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink