3285 találat a(z) indoklás cimkére

Végső előterjesztői indokolás a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2024. évi VIII. törvényhez - Indokolások Tára 2024/37. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére ve...

Végső előterjesztői indokolás a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról szóló 3/2024. (IV. 11.) MEKH rendelethez - Indokolások Tára 2024/36. Jogszabályok és jogi tartalmak

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 170. § (5) bekezdés 1., 2. és 9. pontja felhatalmazza a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét, hogy rendeletben állapítsa meg az egyes rendszerhasználati díjak elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket, keretszabályokat, az árszabályozási ciklus kezdő és záró időpontját, a rendszerhasználati díjfizetésre kötelezettek körét és a rendszerhasználati díjak alkalmazásának szabályait. ...

Végső előterjesztői indokolás a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló 18/2024. (IV. 4.) BM rendelethez - Indokolások Tára 2024/33. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény alapján a köznevelésért fel...

Végső előterjesztői indokolás a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 75/2024. (IV. 3.) Korm. rendelethez Jogszabályok és jogi tartalmak

Jelen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A kormányrendelet-tervezet célja a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. hatékonyabb köz...

Végső előterjesztői indokolás az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról szóló 3/2024. (III. 28.) EM rendelethez - Indokolások Tára 2024/31. Jogszabályok és jogi tartalmak

A miniszteri rendelet indokolását a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján az Indokolások Tárában közzé kell tenni.
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről...

T/7958. számú törvényjavaslat indokolással - a jogi és gazdasági versenyképesség erősítése érdekében egyes törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 16. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2a) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti illetékmentesség alkalmazása során az állami adóhatóság a vagyonszerzés után megállapított illetéket - a megfizetés tekintetében - felfüggeszti. Az állami adóhatóság a lakóházépítésre meghatározott 4 éves határidő (a továbbiakban e bekezdés alkalmazásában: határidő) elteltét követő 15 napon belül az Országos Építésüg...

T/7953. számú törvényjavaslat indokolással - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2041 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgáló törvénymódosításokról Jogszabályok és jogi tartalmak

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 95. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(E törvény)
"e) az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2041 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) IV/A. fejezete a következő 63/I. §-sal egészül ki:
"63/I. §
A munkavédelmi bírság mértékéről és a kiszabására vo...

Végső előterjesztői indokolás a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 17/2024. (III. 13.) BM rendelethez - Indokolások Tára 2024/28. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A módosítás eredményeként a korábbi szociális szakértői minősítést a szociális és foglalko...

T/7712. számú törvényjavaslat indokolással - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(6) Az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét be nem töltött fiatal az első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték 100%-ig terjedő kedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 50 000 000 forintot nem haladja meg."
(2) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. §-a a következő (6a) ...

T/7733. számú törvényjavaslat indokolással - a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A Hazánk szomszédságában zajló orosz-ukrán háború a második világháború óta nem tapasztalt humanitárius helyzetet eredményezett, és megváltoztatta az európai gazdasági helyzetet is. A humanitárius katasztrófa kezeléséhez és a nemzetközi, gazdasági változások következményeinek kivédéséhez Hazánknak továbbra is biztosítania kell a hatékony, gyors nemzeti válaszok kialakításának lehetőségét.
Annak biztosítása érdekében tehát, hogy minden szükséges eszköz rendelkezésre álljon a menekülő emberek ...

T/7731. számú törvényjavaslat indokolással - a belügyi ágazati feladatellátást támogató törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/A. § (2d) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormányhivatal)
"b) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével összefüggésben
ba) a harmadik országbeli állampolgár (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat,
bb) a foglalkoztató által benyújtott munkaerőigények befogadása során az (1) bekezdés n) pontjában meghatározot...

Végső előterjesztői indokolás az egyes közszolgálattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2024. évi II. törvényhez - Indokolások Tára 2024/24. Jogszabályok és jogi tartalmak

A veszélyek korát éljük. Az immáron két éve tartó háború megmutatta, hogy egy lokális katonai összecsapás miként alakul világméretű problémává, átalakítva minden viszonyrendszert, amely eddig meghatározta az életünket. Magyarország kormánya az első perctől világossá tette, hogy a megoldás csak a béke lehet, sokan vannak azonban, akik a háború folytatásáért tesznek lépéseket. Az állandósult konfliktusok rávilágítanak arra, hogy Magyarországnak minden lehetséges eszközt, megoldást igénybe kell ...

T/7642. számú törvényjavaslat indokolással - A nyugdíj előtt állók munkanélküli ellátásának módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 30. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési segély) kell megállapítani, ha
a kérelem benyújtásának időpontjában]
"bb) az álláskereső legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, és"
(2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szó...

T/7572. számú törvényjavaslat indokolással - A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 82. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A munkavédelmi bírság összege 50 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedhet. A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet vagy a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet bármely előírásá...

Végső előterjesztői indokolás az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról szóló 1/2024. (II. 29.) MK rendelethez - Indokolások Tára 2024/20. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/20...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Cserepótló ingatlan, illeték

dr. Magyar Attila

ügyvéd

Magyar-Hajós-Dobos Ügyvédi Iroda

Szálláshely-szolgáltatás

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink