hourglass_empty Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Benyújtották a tavaszi adócsomagot

  • adozona.hu

A pénzügyminiszter T/16208 számon benyújtotta ma az Országgyűlésnek az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat itt érhető el, az alábbi adónemeket érinti:

JÖVEDELEMADÓK

Személyi jövedelemadó

A javaslat egyszerűsíti az egyéni vállalkozók átalányadózásának szabályait. Az adózási mód választására jogosító bevételi határ meghatározásához a rendszeres valorizálást biztosító, az éves minimálbér változását követő szabály kerül bevezetésre, egyszerűsödik a jövedelem megállapításához szükséges átalányköltség-hányadok rendszere és mentesül a személyi jövedelemadó alól az éves minimálbér felét el nem érő átalányban meghatározott jövedelem.

A javaslat új adózási szabályokat állapít meg a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem adókötelezettségére. Más jogszabályokkal való összhang biztosítása érdekében a javaslat pontosításokat vezet be, továbbá egyszerűsíti a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozattételi kötelezettséget.

Társasági adó

A társasági adóban átültetésre kerül az adóelkerülés elleni intézkedéseket tartalmazó EU Direktívának az úgynevezett fordított hibrid vállalkozásokra vonatkozó része. Ezzel teljessé válik az irányelv implementációja. Emellett a törvény jogtechnikai módosításokkal kívánja az egységes jogalkalmazást megkönnyíteni. Bevezetésre kerülnek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó rendelkezések.

EGYES ÁGAZATI ADÓK

Energiaellátók jövedelemadója

A gazdaság újraindítását segítendő a javaslat bevezeti a veszteségelhatárolás intézményét az energiaellátók jövedelemadójába is. Bevezetésre kerülnek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak történő juttatásokra vonatkozó rendelkezések.

Pénzügyi szervezetek különadója

Megszűnik a kockázatitőkealap-kezelők és a tőzsdék adókötelezettsége a pénzügyi szervezetek különadójában.

FORGALMI ADÓK

Általános forgalmi adó

A javaslat jogharmonizációs céllal megteremti a pénzforgalmi szolgáltatók nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét. A határon átnyúló elektronikus kereskedelem dinamikus növekedése és a 2021. július 1-jétől hatályba lépő, az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új áfaszabályok ugyanis szükségessé teszik egy új ellenőrzési eszköz bevezetését. Az elektronikus kereskedelem során a nem adóalany részére történő, határon átnyúló értékesítés esetében az értékesítő a letelepedésétől eltérő tagállamban az adófizetési kötelezettségének egy olyan rendszer segítségével tehet eleget, mely nem igényel regisztrációt ezen tagállamban. Hasonlóan egyszerűsödik a 150 EUR alatti import küldemények utáni áfa megfizetése is. Ezek a szabályok egyszerűsítést jelentenek a vállalkozások számára, ugyanakkor ellenőrzési szempontból nehezebb helyzetet eredményeznek az adóhatóságoknak. A javaslat célja, hogy a határon átnyúló fizetésekről rendelkezésre álló pénzforgalmi adatok továbbításával eszközt biztosítson az adóhatóságok számára a határon átnyúló e-kereskedelmi ügyletek utáni áfafizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséhez.

A javaslat jogharmonizációs céllal azonos feltételeket teremt áfa és jövedéki adó tekintetében az uniós közös biztonság- és védelempolitika keretében történő tagállami fegyveres erők általi termék beszerzés, termékimport és szolgáltatás igénybevétel kapcsán a fegyveres erőknek a NATO közös védelmi erőfeszítése keretében történő beszerzéseivel.

Jövedéki adó

A jövedéki módosítások elsősorban az új horizontális jövedéki – 2020/262 (EU) – irányelv hazai belső jogba történő átültetésével kapcsolatos feladatok végrehajtását célozzák. A változások elsősorban a tagállamközi adózott termékszállítások elektronikus okmányolási rendszer alá történő bevonását és a jövedéki termékek exportjára és importjára vonatkozó vám- és jövedéki szabályok összehangolását érintik. A jogharmonizációs kötelezettségből eredő végrehajtási feladatok elvégzésének határideje 2021. december 31., a hatálybalépés 2023. február 13.

A NATO haderők, a Békepartnerségi tagállamok fegyveres ereje, valamint a KBVP keretében a nem NATO tag uniós tagállamok fegyveres erejének is biztosított jövedéki adómentesség jövedéki szabályai egységessé válnak Magyarország nemzetközi és európai uniós kötelezettségeinek hatékonyabb teljesítése érdekében. Ennek keretében a közvetlen jövedéki adómentesség mindhárom adómentes katonai felhasználási célra, bármely adóraktárból történő, bármely jövedéki termék kiszolgálása esetén biztosított lesz.

A jövedéki szabályok területi hatályát megállapító rendelkezések a Brexit szerződésben foglaltakkal összhangban módosulnak.

ILLETÉKEK

Az illetéktörvény módosítását az esetleges nem rendeltetésszerű magatartások megakadályozásának szándéka vezérli. Ezért a törvényjavaslat szerinti illetéktörvénymódosítás érinti a csok-kal való lakásszerzés illetékmentességét, valamint a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság fogalmát.

ADÓIGAZGATÁS

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján székhelyszolgáltatási tevékenységet csak olyan szolgáltató folytathat, amely a felügyeleti szervhez a tevékenységét bejelentette. E módosítást az adóigazgatási szabályok nem követték le. A kormányzat gazdaságfehérítő intézkedései részeként indokolt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezéseit az adóigazgatási eljárásban is érvényesíteni oly módon, hogy az állami adó- és vámhatóság csak olyan székhelyszolgáltató igénybevételét fogadja el, amely a fenti feltételeknek megfelel. Amennyiben az adózó e feltételnek az állami adó- és vámhatóság felhívása ellenére sem tesz eleget, az adószáma törlésre kerül.

Az állami adó-és vámhatóság ellenőrzési, végrehajtási, bűnüldözési tevékenységének hatékonyabbá tétele céljából az előterjesztés előírja a pénzügyi, pénzforgalmi intézmények és befektetési vállalkozások mellett az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények adatszolgáltatási kötelezettségét.

A jogalkalmazás terén mutatkozó bizonytalanságokra tekintettel a javaslat pontosítja a késedelmi pótlék számítására vonatkozó szabályokat, meghatározva a kerekítés módszertanát. A módosítással kapcsolatban figyelemmel kell lenni, hogy e kerekítési szabályok lesznek irányadók a késedelmi kamat tekintetében is, ugyanolyan módon kerül sor a kerekítésre az adóhatóság és az adózó késedelme esetén is. A szabályozás pontosítása segíti a jogalkalmazást mind az adóhatóság, mind az adózók tekintetében.

Ezen felül, a javaslat a jogalkalmazást segítő módosításokat tartalmaz a részletes indokolás szerint.

SZÁMVITEL

A javaslat az összemérés elvének érvényesülése érdekében a fejlesztési támogatások elszámolásánál is lehetővé teszi a támogatási bevételek időbeli elhatárolását, hasonlóan a működési célú támogatások elszámolásához.

A szerződés elszámolási egységére vonatkozó új szabályok egyes esetekben olyan szerződésekre is kiterjed(het)nek, amelyeknél nem indokolt, illetve nehézséget okoz azok alkalmazása. Ennek elkerülése érdekében a javaslat lehetővé teszi, hogy sorozatgyártás esetén ne kelljen kötelezően alkalmazni a szerződés elszámolási egységére vonatkozó szabályokat.

A javaslat a független könyvvizsgálói jelentés tartalmát kiegészíti az Európai Bizottság 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendeletében előírt követelményeknek való megfelelésre vonatkozóan, illetve rendelkezik a beszámolóhoz jogszerűtlenül kibocsátott és közzétett könyvvizsgálói jelentések visszavonásáról.

Emellett a javaslat tartalmaz több, gyakorlati végrehajtást segítő pontosító, kiegészítő rendelkezést. Ilyen többek között
♦ a bekerülési (beszerzési) érték tartalmára,
♦ a know-how szellemi terméken belüli átsorolására, 
♦ a helyesbítő számviteli bizonylatokra vonatkozó előírások pontosítására, valamint 
♦ az opciós díj aktiválási szabályának pontosítására vonatkozó javaslat.

KÖNYVVIZSGÁLAT

A digitális eljárások minél szélesebb körű alkalmazását célzó törekvésekre tekintettel a javaslat törvényi szinten rendelkezik a független könyvvizsgálói jelentések elektronikus aláírásának a lehetőségéről.

A hatályos rendelkezések indokolatlan megkötéssel szabályozzák (mintegy korlátozzák) a Kamara által lefolytatott hatósági eljárásokra vonatkozó elektronikus kapcsolattartás lehetőségeit. A javaslat az elektronikus ügyintézés alkalmazásának a bővítését célozza, azonosan a közfelügyeleti hatóság eljárásaira már korábban előírt elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályokkal. Emellett rendelkezik a kamarai küldöttgyűlés és a kamarai választások elektronikus lebonyolítási lehetőségéről is.

A javaslat gyakorlati végrehajtást segítő pontosító, kiegészítő rendelkezéseket is tartalmaz. Ilyen javaslat többek között a könyvvizsgáló jelölt felvételi követelményeinek a pontosítása, valamint az ACCA nemzetközi számviteli végzettség elismerése az okleveles könyvvizsgálói képzés bemeneti feltételeként.

VÁMIGAZGATÁS

A vámjogszabályok módosítása érinti az Európai Unió külső határian elkövetett jogsértésekkel összefüggésben lefolytatott gyorsított eljárás hatékonyabbá tételét, melynek keretében a jogsértést eredményező vámhiány mértéke 50 000 forintról 100 000 forintra emelkedik, megnövelve így a gyorsított eljárás által lefedett esetek számát. A gyorsított eljárás keretében a bírság a helyszínen megfizethető, így gyorsabb és eredményesebb a jogsértések kezelése. Az adminisztratív terheket csökkenti, hogy a vámhatóság a bírság kiszabása során annak megfizetéséről a váminformatikai rendszerből nyomtatható igazolást állít ki, amely kiváltja a manuális úton kitöltendő nyugta szerepét.

A gazdaság fehérítése érdekében a törvényjavaslat módosítja az engedélyezett gazdálkodók vám- és adóügyi megfelelésére vonatkozó szabályokat annak érdekében, hogy maradéktalanul érvényesüljön az engedélyezett gazdálkodói rendszer szellemisége, hiszen az arra a feltevésre épül, hogy az engedélyezett gazdálkodók szakmailag képzettek, ebből adódóan szakszerűen és jogszerűen látják fel tevékenységüket. Erre tekintettel a törvényjavaslat csökkenti az engedélyezett gazdálkodói engedélyek visszavonását eredményező bírságok küszöbértékét.

NEMZETKÖZI ADÓÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Az adó-és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló törvényben az európai uniós vitarendezési eljárás szabályozására az erről szóló irányelv alapján került sor. Az irányelv szabályai megfelelően átültetésre kerültek, ugyanakkor a maradéktalan megfeleléshez kisebb technikai pontosítások szükségesek. Egyéb módosítások az OECD pénzügyi számlainformációk cseréjére vonatkozó nemzetközi sztenderdjeinek további átvételét, valamint szövegpontosításokat tartalmaznak.

NAV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁNAK JOGÁLLÁSA

A NAV Szjtv. 2021. január 1-jén lépett hatályba, a kezdeti időszakban az egyes módosult, vagy új jogintézmények alkalmazása rámutatott olyan napi gyakorlati nehézségekre, valamint koncepcionálisabb jellegű anomáliákra, amelyeket indokolt korrigálni. A módosítások ezen problémákat hivatottak feloldani.

Hozzon ki többet az Adózónából!
Előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink teljes terjedelmükben olvashatják cikkeinket, emellett többek között elérik a Kérdések és Válaszok archívum valamennyi válaszát, és kérdezhetnek szakértőinktől is.

Előfizetési csomagajánlataink:


Hozzászólások (0)

Új hozzászólás

Kérjük, hogy szakértőinknek szóló kérdését ne kommentben tegye fel! Használja helyette a kérdés-válasz funkciót, kérdésében hivatkozzon az érintett írásra, lehetőleg annak URL-jét is megadva. A választ csak így tudjuk garantálni. Köszönjük!
További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Szakképzési hozzájárulás 2020-ban

Pölöskei Pálné

adószakértő

Pénzbeli jutalom, díjazás

Pölöskei Pálné

adószakértő

Új munkaviszony – belépő iratai

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 június
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close