3282 találat a(z) indokolás cimkére

Végső előterjesztői indokolás az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 181/2023. (V. 16.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/58. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, illetve a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egészség...

T/4026. számú törvényjavaslat indokolással - a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés a magyar munkavállalók munkahelyeinek megőrzése, valamint a vendégmunkások átlátható és szabályozott keretek között történő magyarországi foglalkoztatásának biztosítása érdekében a következő törvényt alkotja:
(1) Magyarország a vendégmunkás számára az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a munkavállalás céljából történő száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó beutazás és tartózkodás jogát, ha a vendégmunkás foglalkoztatására az e törvény szerinti foglalkoztató...

T/4001. számú törvényjavaslat indokolással - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvénynek, az 1990-es években hozott korlátozások miatt hátrányt szenvedettek jogorvoslata céljából történő módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 47. §-a új (9) bekezdéssel egészül ki:
"(9) A vételár egy összegben való megfizetése esetén a jogosultat az ingatlan forgalmi értékéből levont további 5 százalék árengedmény illeti meg, amennyiben a vételi jog szempontjából alapul vett bérleti jogviszony időtartama az egyoldalú nyilatkozat közlésének időpontjában eléri vagy meghaladja a 25 évet és a bérlő életvit...

T/4025. számú törvényjavaslat indokolással - a gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke - ha a törvény másként nem rendelkezik - a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%, ingatlan, illetve belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része utá...

Végső előterjesztői indokolás az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvényhez - Indokolások Tára 2023/55. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány elkötelezett abban, hogy a magyar lakosság a lehető legjobb egészségügyi szolgáltatásban részesüljön és ennek érdekében korszerű szabályozás biztosítsa a megfelelő jogalkalmazási hátteret.
A módosítások elsősorban a koherens jogi környezet megteremtésére, valamint a jogrendszeri illeszkedés biztosítására terjednek ki, a módosítások célja a jogalkalmazást segítő, deregulációs vagy szabályozásfejlesztési célú, illetve technikai jellegű változások elérése.
A javasolt törvénymódosítás...

Végső előterjesztői indokolás a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2023. évi XI. törvényhez - Indokolások Tára 2023/55. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére ve...

Végső előterjesztői indokolás a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2023. (V. 8.) MEKH rendelethez - Indokolások Tára 2023/52. Jogszabályok és jogi tartalmak

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 2. pontja felhatalmazza a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét, hogy rendeletben állapítsa meg a csatlakozási díjfizetésre kötelezettek körét és a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályait.
E rendelet elősegíti a csatlakozást igénylő erőművek és tárolók által fizetendő csatlakozási díjak csökkenését.
A módosítások a folyamatban lévő eljárásban érintett csatlakozást igénylők számára sem hátr...

Végső előterjesztői indokolás a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 151/2023. (IV. 27.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/49. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A telepengedélyezési eljárások jelentős részében kizárási ok merülhet fel az eljár...

T/3778. számú törvényjavaslat indokolással - az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(6) Ha a kirendelést követően a bíróság megállapítja, hogy a felszámolóval vagy a felszámolóbiztossal szemben kizárási ok áll fenn, illetve a felszámolót a felszámolók névjegyzékéből törölték, vagy a felszámoló szervezet ellen felszámolás, kényszertörlési eljárás indult vagy végelszámolás alatt áll, a bíróság a felszámolót hi...

T/3753. számú törvényjavaslat indokolással - a szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Hatályát veszti a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1. melléklet II. rész 3. pont a) alpontjában az " és a jelenléti ív" szövegrész.
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az Országgyűlés
felismerve, hogy a szövetkezeti forma nagymértékben képes társadalmi erőforrásokat hatékonyan egyesíteni, az elkülönült gazdasági szereplők helyzetét megerősíteni, a közösségteremtésben és ...

T/3756. számú törvényjavaslat indokolással - a szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó törvénymódosításokról Jogszabályok és jogi tartalmak

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 7. §-a a következő 3a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
"3a. nagyvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvtv.) 4. § (2) bekezdése szerinti partnervállalkozások és a Kkvtv. 4. § (5) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás,"
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 12. §-a hel...

T/3692. számú törvényjavaslat indokolással - A minisztériumi tisztviselők és a pedagógusok béremelésének egységes megvalósításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában az (1a) bekezdés és e törvény 7. melléklete állapítja meg azzal, hogy a köznevelési intézményben pedagógusként foglalkoztatott pótlékokkal számított bérének el kell érnie a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. melléklet I. pontjában fo...

Végső előterjesztői indokolás az egyes kormányrendeleteknek az államháztartási belső kontrollokkal összefüggő módosításáról szóló 132/2023. (IV. 18.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/45. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, illetve a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A tervezet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet...

T/3523. számú törvényjavaslat indokolással - Egyes törvényeknek a nők, a gyermekek és a családok helyzetének javítását célzó módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 124. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a szolgálati viszonyra az Mt. 6. és 7. §-át, 8. § (1)-(3) bekezdését, 9. §-át, 10. § (2) és (4) bekezdését, 12. §-át, 20. § (3) bekezdését, 21. § (1)-(3) bekezdését, 22. § (1) és (3)-(7) bekezdését, 23. §-át, 24. § (1) bekezdés első mondatának el...

T/3518. számú törvényjavaslat indokolással - a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A Hazánk szomszédságában zajló orosz-ukrán háború a második világháború óta nem tapasztalt humanitárius helyzetet eredményezett, és megváltoztatta az európai gazdasági helyzetet is. A humanitárius katasztrófa kezeléséhez és a nemzetközi, gazdasági változások következményeinek kivédéséhez Hazánknak továbbra is biztosítania kell a hatékony, gyors nemzeti válaszok kialakításának lehetőségét.
Annak biztosítása érdekében tehát, hogy minden szükséges eszköz rendelkezésre álljon a menekülő emberek ...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Unión belüli jövedelem adózása, árfolyama II.

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Revolut

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink