3308 találat a(z) indokolás cimkére

Végső előterjesztői indokolás az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörök bővítéséről szóló 665/2021. (XII. 1.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2021/143. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, továbbá az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet nevesíti azon munkaköröket, amelyek megfelelnek az egészségügyi tevékenység végzéséről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény szerinti ágazati előmeneteli szabályoknak.
A dentálhigiénikus alapképzési szakot az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (I...

Végső előterjesztői indokolás az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2021/144. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A rendelet célja egyes, az energiahatékonyság területén a koronavírus-világjárván...

Végső előterjesztői indokolás a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről szóló 2021. évi CXV. törvényhez - Indokolások Tára 2021/137. Jogszabályok és jogi tartalmak

A koronavírus új variánsai nem tapasztalt gyorsasággal és következményekkel terjednek Európa-szerte, amelyre tekintettel az Országgyűlés döntött a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályának 2022. január 1. napjáig történő meghosszabbításáról, így a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) még nem került megszüntetésre....

Végső előterjesztői indokolás az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXII. törvényhez - Indokolások Tára 2021/137. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (a továbbiakban: Javaslat) célja egyes igazságügyi tárgyú és ahhoz kapcsolódó törvények módosítása annak érdekében, hogy az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai hasznosuljanak és a jogalkalmazást segítsék, valamint annak érdekében, hogy a törvények illeszkedjenek a változó társadalmi, szervezeti, technikai viszonyokhoz.
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) módosít...

Végső előterjesztői indokolás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet módosításáról szóló 13/2021. (XI. 19.) PM rendelethez - Indokolások Tára 2021/138. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az indokolás a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján közzétételre kerül az Indokolások Tárában.
A Tervezet a Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force, a továbbiakban: FATF) belső kontrollokra és csoportszintű politikákra vonatkozó 18-as számú Ajánlásának, valamint a levelezőbanki kapcsolatra v...

Végső előterjesztői indokolás a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV. törvényhez - Indokolások Tára 2021/137. Jogszabályok és jogi tartalmak

A törvényjavaslathoz tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában kerül közzétételre.
1. Az Európai Bizottság 2018-ban megoldandó problémaként azonosította, hogy a ...

T/17697. számú törvényjavaslat indokolással - Az alapvető élelmiszerek áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.) 3. számú mellékletének I. része a mellékletben foglaltak szerint módosul.
Hatályát veszti az Áfatv. 3/A. számú mellékletének I. része, valamint a 7. számú melléklet I. részének 2., 3. és 5. pontja.
Ez a törvény 2022. január 1-jén lép hatályba.
Melléklet az alapvető élelmiszerek áfaterhének csökkentése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2021. évi ... ...

T/17670. számú törvényjavaslat indokolással - egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
1. 12. § (7) bekezdésében "a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: NBSZ. Kr.)" szövegrész helyébe "a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló, az elnök által kiadott rendelet (a továbbiakban: NBSZ. R.)" szöveg,
2. 12. § (7) bekezdésében a "végleges elhe...

T/17668. számú törvényjavaslat indokolással - a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről Jogszabályok és jogi tartalmak

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a következő 51/L-51/P. §-sal egészül ki:
"51/L. §
(1) A 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatá...

T/17671. számú törvényjavaslat indokolással - a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Kormány a SARS-CoV-2 koronavírus okozta tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására a veszélyhelyzet idején tett rendkívüli intézkedésekkel összefüggő szabályozási környezetet biztosítsa, szem előtt tartva különösen a jogbiztonság érvényesülésének követelményét, a következő törvényt alkotja:
E törvény alkalmazásában veszélyhelyzet:
a) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rende...

Végső előterjesztői indokolás a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról szóló 14/2021. (XI. 8.) MEKH rendelethez - Indokolások Tára 2021/133. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 1., 2. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján adta ki a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendeletet. A rendelet módosításának indokai a következők (a módosítással érintett rendelet megfelelő részeire hivatkozással):
1. A 4. § (1) bekezdés a) pont aa...

T/17515. számú törvényjavaslat indokolással - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek egyes alapvető élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentését célzó módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklete az e törvény 1. mellékletében foglaltak szerint módosul.
Ez a törvény 2022. január 1-jén lép hatályba.
Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 60-66. pontokkal egészül ki:
A hazánkban hatályban lévő, európai összehasonlításban is kimagaslóan magas fogyasztási adókulcsok különösen azon alapvető élelmiszerek esetében fenntarthatatlanok, amelyek fogyasztása...

T/17436. számú törvényjavaslat indokolással - egyes agrártárgyú törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 49/A. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
"(10) Ha a mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói jogállását megszüntetve tevékenységét mezőgazdasági őstermelőként (a továbbiakban: őstermelő) folytatja tovább, e továbbfolytatással összefüggésben az alábbiak szerint jár el:
a) a 49/B. § (5), (11), (14) és (16) bekezdését, vagy 13. számú mellékletének 14. pontját alkalmazza, ha az őste...

T/17394. számú törvényjavaslat indokolással - az 500 forintot meghaladó üzemanyagárak okozta megemelkedő munkába járási költségek mérséklése érdekében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet - figyelemmel a (3)-(4) bekezdés rendelkezéseire is - a munkáltatótól a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén)
"b) költségtérítés címén (ideértve különösen a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését is)
ba...

Végső előterjesztői indokolás a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosításáról szóló 2021. évi CIV. törvényhez - Indokolások Tára 2021/128. Jogszabályok és jogi tartalmak

Megállapítható, hogy a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) szerinti hitelintézetek integrációjának (a továbbiakban: Integráció) működése mára megszilárdult. 2019. október 31-én 11 takarékszövetkezet és két bank cégjogi egyesülésével a korábbi közel 120 takarékszövetkezetből mára egyetlen, országos lefedettségű, univerzális kereskedelmi bank jött létre Takarékbank Zrt. néven, a...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Átalányadózó - csed összege

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Családtámogatási ellátás illetékesség meghatározása

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Adómentes vagy áfás?

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 június
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Együttműködő partnereink