2996 találat a(z) indokolás cimkére

Végső előterjesztői indokolás a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2023. (I. 12.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/21. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a kormányrendeletek indokolását az Indokolások Tárában közzé kell tenni.
2020. június 25-én hatályba lépett a víz újrafelhasználásra vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban...

T/2753. számú törvényjavaslat indokolással - a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az alapítvány ügyvezetését legalább három, legfeljebb öt természetes személyből álló kuratórium látja el, a kuratóriumi tagok megbízatása öt évre szól."
(2) A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 6. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
"(1a) Amennyiben
a) a kurat...

T/2731. számú törvényjavaslat indokolással - Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény módosításáról, az egészségügyi szakdolgozók béremelésének biztosítása Jogszabályok és jogi tartalmak

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. számú melléklete e törvény melléklete szerint módosul.
Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(millió forintban)
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Fejezeti kezelésű előirányzatok
33 Egészségügyi ágazati előirányzatok
6 Egészségügyi szakdolgozók béremelése 220 000
XVII. TECHNOLÓGIAI ÉS IPARI MINISZTÉRIUM
26 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Közlekedési beruházások
2 Vasúti fejlesztések ...

Végső előterjesztői indokolás a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 4/2023. (I. 12.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/20. Jogszabályok és jogi tartalmak

A köznevelésben a gyermekek, tanulók tanuláshoz való joga az első. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy a köznevelési intézményben megkapja a törvények által előírt oktatást, nevelést. Az állam feladata, hogy a gyermekek tanuláshoz való jogát érvényesítse és biztosítsa az oktatás-nevelés zavartalanságát.
Magyarországon a jogszerűen tervezett és végrehajtott - előre bejelentett, elégséges szolgáltatást biztosító - sztrájk és a munkaidőn kívül szervezett demonstráció a véleménynyilvánítás el...

T/2551. számú törvényjavaslat indokolással - a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény összeférhetetlenségi szabályok szigorítása érdekében történő módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
"(4) Ha az alapítvány közfeladataként felsőoktatási tevékenység is meghatározásra került, abban az esetben az alapítvány kuratóriuma és a felügyelőbizottság elnöke és tagjai nem folytathatnak politikai, illetőleg olyan jellegű tevékenységet, amely tisztségével egyébként összeegyeztethetetlen. Mindezekre figyelemmel a kuratórium és a felügyelőbizottság ...

T/2550. számú törvényjavaslat indokolással - A családi pótlék azonnali emelése érdekében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11. § (1) bekezdés a)-j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A családi pótlék havi összege)
"a) egygyermekes család esetén 24 400 forint,
b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 27 400 forint,
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 26 600 forint,
d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 29 600 forint,
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 32 000 forint,
f) három va...

Végső előterjesztői indokolás a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 603/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/15. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése, valamint (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A kormányrendeletben szereplő módosítások elsődleges cél...

Végső előterjesztői indokolás a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet módosításáról szóló 27/2022. (XII. 28.) PM rendelethez - Indokolások Tára 2023/16. Jogszabályok és jogi tartalmak

A módosítás fő célja a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvénnyel módosított, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 18. § (5) bekezdésében előírt, a kapcsolt vállalkozások egymás közötti ügyleteiről történő új adatszolgáltatás tartalmának szabályozása.
Cél továbbá az adóévente készítendő nyilvántartások szerkezetének, számának módosítása.
A rendelet tervezete további kisebb, illetve jogtechnikai mód...

Végső előterjesztői indokolás a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 594/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/15. Jogszabályok és jogi tartalmak

Jelen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A módosítás célja, hogy a Széchenyi Pihenő Kártyára vonatkozó szabályozás felülvizsgálatáról szóló 1554/2022. (XI. 21.) Korm. határozatban foglaltaknak me...

Végső előterjesztői indokolás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 598/2022. (XII. 28.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/15. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a kormányrendelet indokolása az Indokolások Tárában kerül közzétételre.
A Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény a gyermekek v...

Végső előterjesztői indokolás a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 26/2022. (XII. 28.) PM rendelethez - Indokolások Tára 2023/16. Jogszabályok és jogi tartalmak

A tervezet indokolását a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján szükséges közzétenni.
A módosítások célja elsősorban az adózott jövedéki termék tagállamközi szállítása 2023. február 13-án hatályba lépő elektronikus okmányolásának végrehajtásához szükséges rendeleti szabályok megalkotása. Ennek keret...

Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 557/2022. (XII. 22.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/10. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A módosítás célja az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetga...

Végső előterjesztői indokolás az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 580/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/12. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A kormányrendelet célja, hogy a kiemelt közszolgáltatási feladatok tekintetében a...

Végső előterjesztői indokolás a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 558/2022. (XII. 22.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/10. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján közzéteendő az Indokolások Tárában.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (14) bekezdése felhatalmazza...

Végső előterjesztői indokolás az úthasználati díjelszámolásról szóló 578/2022. (XII. 23.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/12. Jogszabályok és jogi tartalmak

Jelen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A kormányrendelet hatályon kívül helyezi az úthasználati díjelszámolásról szóló 363/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletet, és egyúttal új szabályokat állapít m...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Átalányadózó egyéni vállalkozó járuléka

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Ingatlanvásárlás készpénzért

Kocsis Zoltán

közgazdász

Dr. Szeiler & Partners Könyvelő és Adótanácsadó Iroda

Személygépjármű-értékesítés

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 február
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
hirdetÉs