2998 találat a(z) indokolás cimkére

T/1622. számú törvényjavaslat indokolással - az állami vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 17. § (1) bekezdése a következő x) ponttal egészül ki:
(Mentes az ajándékozási illeték alól:)
"x) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/O. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes átruházáson alapuló tulajdonszerzés."
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/C. § (1) bekezdése a következ...

Végső előterjesztői indokolás a 2022. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról szóló 376/2022. (X. 5.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/96. Jogszabályok és jogi tartalmak

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint a nyugdíjasoknak nyugdíjprémium jár, ha a GDP-növekedés várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja. A nyugdíjprémiumot november hónapban a nyugdíjakkal együtt kell folyósítani. 2022-ben a várható GDP-növekedés mértéke 4 százalék, ezért nyugdíjprémiumot kell fizetni.
A nyugdíjprémium meghatározása során figyelembe veendő szorzószám a fentiek alapján 0,5. A nyugdíjprémium összegét úgy kell meghatározni, hogy ezzel a szorzószámmal me...

Végső előterjesztői indokolás a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. november havi kiegészítő emeléséről szóló 375/2022. (X. 5.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/96. Jogszabályok és jogi tartalmak

2022 januárjában a nyugdíjak és más ellátások 5 százalékkal, majd 2022. július 1-jétől a Kormány döntése alapján további 3,9 százalékkal emelkedtek. Az éves várható nyugdíjas fogyasztói árnövekedés a Pénzügyminisztérium 2022. szeptemberi prognózisa szerint ugyanakkor 14 százalék. A most prognosztizált árnövekedés és a januári-júliusi emelési mérték különbözete alapján ezért novemberben a nyugdíjak és a velük azonos módon emelendő más ellátások reálértékének megtartásához 4,5 százalékos emelés...

Végső előterjesztői indokolás az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 363/2022. (IX. 23.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/92. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály-módosítás indoka, hogy a jövőben a központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyak írásbeli feladatlapjainak őrzése - azonos védelmi színvonal fenntartása mellett - költségkímélőbb módon valósuljon meg, tekintettel arra, hogy a vonatkozó kockázatértékelés eredménye szerint nem azonosítható a feladatlapok kapcsán olyan fenyegetettség, amely a fegyveres védelmet feltétlenül szükségessé tenné.
Egyes, közbeszerzési eljárás keretében beszerzett, tételes elszámolás alá eső hatóanya...

T/1351. számú törvényjavaslat indokolással - a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kisadózói adóalanyiság megszűnik)
"g) a bevétel megszerzését megelőző nappal, ha a kisadózó az Art. szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez bevételt, ide nem értve a TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból származó bevételt, a TESZOR 86., 87. és 88. alpontjai szerinti humán-egészségügyi és szociális ellátásból sz...

T/1305. számú törvényjavaslat indokolással - az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) 1. alcíme a következő 3/B-3/D. §-sal egészül ki:
"3/B. §
(1) Az e törvény szerinti adatszolgáltatás és bármely formában történő információcsere során az állami adó- és vámhatóság vagy az adópolitikáért felelős miniszter által közölt, szerzett vagy továbbított információ adótitoknak minősül.
(2) E törvény eltérő rendelkezése hi...

T/1225. számú törvényjavaslat indokolással - A civil szervezetek és szakszervezetek támogatásának módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény a 41. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
"Közcélú adományok kedvezménye"
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény a következő 41. §-sal egészül ki:
"41. §
(1) Az összevont adóalap adóját csökkenti a kedvezményezett javára juttatott közcélú adomány kedvezménye.
(2) Kedvezményezettnek minősül a magánszemély felajánlása első évének napja előtt legalább
a) két évvel korábban bíróság á...

Végső előterjesztői indokolás az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 350/2022. (IX. 12.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/88. Jogszabályok és jogi tartalmak

Jelen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A kormányrendelet célja egyrészt három hatályos kormányrendelet technikai módosítása, figyelemmel az Európai Bizottság ukrán válság kapcsán ho...

Végső előterjesztői indokolás az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 361/2022. (IX. 19.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/91. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján közzétételre kerül.
A kormányrendelet módosítása - az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet érintett rendelkezéseinek módosításával együtt - elvégzi a megtett úttal arányos útdíjak korrekcióját.
A fen...

Végső előterjesztői indokolás az egyes miniszteri rendeleteknek az útdíjfizetéssel összefüggő módosításáról szóló 19/2022. (IX. 19.) TIM rendelethez - Indokolások Tára 2022/91. Jogszabályok és jogi tartalmak

A TIM rendelet indokolása a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján közzétételre kerül.
A miniszteri rendelet - a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével összhangban - aktualizálja a díjfizetésbe bevont útszakaszok körét mind a használati díjas, mind pedig a megtett úttal arányos rendszerben.
A rende...

T/1201. számú törvényjavaslat indokolással - a Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.
Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.
(1) Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Egyezmény hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.
(1...

T/1108. számú törvényjavaslat indokolással - az önkormányzatok és a KKV-szektor energiaköltségeinek csökkentése érdekében szükséges módosításokról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés, figyelemmel arra, hogy
- Magyarország egy soha nem látott megélhetési katasztrófa küszöbén áll: folyamatos drágulással, kétszámjegyű inflációval, harmatgyenge forinttal, a nemzetközi környezetnek kitett gazdasággal, energiaár-robbanással, szétszakított társadalommal és csődközeli helyzetbe kerülő önkormányzatokkal;
- a korábbi kormányzati ígéretek ellenére bevezetett brutális áram- és gázáremelés nem csupán családokat állítja megoldhatatlan helyzet elé, hanem a kisvállalkoz...

Végső előterjesztői indokolás a szakorvosképzés átalakításához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelethez - Indokolások Tára 2022/85. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az általános orvos képzés és a hozzá kapcsolódó szakorvos képzés egymásra épül és szorosan összefügg, ezért indokolt a jelenlegi rendszer átalakítása úgy, hogy az egyetemről kikerülő orvosok már önállóan is ellátható, körülhatárolt kompetenciákkal rendelkezzenek. Ezt követően a szakorvos képzés során ezek a már meglévő általános orvosi kompetenciák egészülnének ki szakspecifikus kompetenciákkal, ismeretekkel.
A módosítás alapján a szakképzés előrehaladtával a rezidensek olyan önállóan is els...

T/1042. számú törvényjavaslat indokolással - a családok fűtési kiadásainak mérséklése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy
- Magyarország egy soha nem látott megélhetési katasztrófa küszöbén áll: folyamatos drágulással, kétszámjegyű inflációval, harmatgyenge forinttal, a nemzetközi környezetnek kitett gazdasággal, energiaár-robbanással, szétszakított társadalommal;
- a Fidesz-kormány képviselői 2022. július 13-án bejelentették, hogy a rezsicsökkentés - az Orbán-kormány korábbi ígéreteivel és állításaival szemben - a 2013-ban bevezetett formájában megszűnik. A Fidesz-kormá...

T/923. számú törvényjavaslat indokolással - Szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 24-26."
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A magyar társadalom régóta várja, hogy - sok európai uniós tagállamhoz hasonlóan - hazánkban is munkaszüneti nap legyen december 24. napja. Mi sem mutatja jobban ennek ...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Polgári jogi társaság

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Németországi tankolás elszámolása itthon

Gyüre Ferenc

adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 március
H K Sze Cs P Sz V
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetÉs