3282 találat a(z) indokolás cimkére

Végső előterjesztői indokolás a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról szóló 21/2023. (XII. 13.) MEKH rendelethez - Indokolások Tára 2023/140. Jogszabályok és jogi tartalmak

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 1. pontja felhatalmazza a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét, hogy rendeletben állapítsa meg az egyes rendszerhasználati díjak elemeit, a díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket, keretszabályokat, az árszabályozási ciklus kezdő és záró időpontját, a rendszerhasználati díjfizetésre kötelezettek körét és a rendszerhasználati díjak alkalmazásának szabályait.
Az újonnan léte...

Végső előterjesztői indokolás a nyugellátások és egyes más ellátások 2024. január havi emeléséről szóló 524/2023. (XII. 1.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/135. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az indokolás szövege a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdésére figyelemmel, a Jat. 18. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A társ...

Végső előterjesztői indokolás az egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIII. törvényhez - Indokolások Tára 2023/134. Jogszabályok és jogi tartalmak

Személyi jövedelemadó
A törvényjavaslat az amerikai-magyar kettős adózást kizáró egyezmény 2024. január 1-jei hatályú megszűnésével kapcsolatos, a bizalmi vagyonkezelés adózási szabályait a bemeneti adóztatás helyett kimeneti adóztatásra változtató, a start-up vállalkozásokban való részesedés megszerzésének kedvezményezésére vonatkozó, valamint a jogalkalmazás során felmerült egyes problémák orvoslása érdekében szükséges módosításokat tartalmazza.
Járulékszabályozás
A törvényjavaslat módos...

Végső előterjesztői indokolás a globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIV. törvényhez - Indokolások Tára 2023/134. Jogszabályok és jogi tartalmak

A törvényjavaslat az Európai Unióban a multinacionális vállalatcsoportokra és a nagy volumenű belföldi vállalatcsoportokra vonatkozó globális minimum-adószint biztosításáról szóló 2022/2523 (2022. december 14.) Tanácsi (EU) Irányelv (a továbbiakban: Irányelv) átültetéséhez és magyarországi alkalmazásához szükséges szabályokat tartalmazza.
Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdet...

Végső előterjesztői indokolás a gazdaságfejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 9/2023. (VI. 5.) GFM rendelet módosításáról szóló 30/2023. (XI. 29.) GFM rendelethez - Indokolások Tára 2023/133. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a miniszteri rendelet indokolása a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A tervezet célja a Magyar Belgazdaságért díj elnevezésének és részletszabályainak felülvizsgálata és módosítása, tekintettel arra, hogy a magyar...

13. havi munkabér egyes munkavállalóknak Kérdés

T/6217. számú törvényjavaslat indokolással - a gyermek után járó pótszabadság biztosításának feltételeivel összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 122. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4a) A munkáltató a 118. § (1)-(2) szerinti pótszabadságot és a szülői szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban adja ki, amelyre vonatkozó igényét a munkavállalónak legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie."
Ez a törvény 2024. január 1-jén lép hatályba.
A gyermekes munkavállalók esetében a munka és a családi élet közötti össz...

Végső előterjesztői indokolás a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2023. évi LXXII. törvényhez - Indokolások Tára 2023/126. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére ve...

T/6070. számú törvényjavaslat indokolással - a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy
1. az egyes gazdálkodó szervezetek tevékenysége, vagy azoknak egy bizonyos szegmense fenntarthatósági szempontok alapján is objektíven vizsgálható legyen, így a velük üzleti kapcsolatba kerülő, jellemzően pénz- és tőkepiaci szereplők teljesebb képpel rendelkezzenek a szervezetről, vagy annak tevékenységéről;
2. támogassa az európai zöld megállapodás megvalósítását, valamint összhangban legyen az Európai Unióban hatályban lévő fenntarthatósági keretrends...

T/6077. számú törvényjavaslat indokolással - a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés i) pontjában az "a pénzügyi gondnok" szövegrész helyébe az "az önkormányzati csődbiztos" szöveg lép.
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
a) 27/C. § (2) bekezdés f) pontjában a "pénzügyi gondnokként" szövegrész helyébe az "önkormányzati csődbiztosként" szöveg,
b) 66. § (5) bekezdésében a "pénzügyi gondnoki" szövegrész helyébe az "önkormányzati csődbiztosi" szöveg
lép.
(...

T/6072. számú törvényjavaslat indokolással - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 21. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
"(9) A 21. § (8) bekezdése és 23. § (1) bekezdése szerinti veszélyes technológia vizsgálata munkaegészségügyi szaktevékenység is."
Az Mvt. 63/D. § (2) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:
(Az alkalmazandó bejelentőlapot a munkavédelmi hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos honlapján közzéteszi. A bejelentés tartal...

T/6074. számú törvényjavaslat indokolással - egyes ingatlan-nyilvántartási, földmérési és térképészeti tárgyú törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilapmásolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtv.) 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Teljes személyes díjmentességben részesül elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése esetén:
a) a Magyar Állam, költségvetési szerv,
b) az egyházi jogi személy."
Hatályát veszti a Díjtv.
a) 28. &...

T/6073. számú törvényjavaslat indokolással - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Hatályát veszti az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (2) bekezdésében a "vagy közbeszerzéssel" szövegrész.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 25. §-a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
"(10) Az ajánlatkérő az e § szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez kért nyilatkozatokban vagy egyéb dokumentumokban foglalt, egyes személyek összeférhetetlenségének vizsgálata szempontjából releváns, e személyek vagy hozzátartozó...

Végső előterjesztői indokolás az egyes használatidíj-fizetéssel és útdíjfizetéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 490/2023. (XI. 2.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/121. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az indokolás a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján közzétételre kerül.
Az 1999/62/EK, az 1999/37/EK és az (EU) 2019/520 irányelvnek a gépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak tekintetében való módosításáról szóló, 2022. február 24-i (EU) 2022/362 európai parlamenti és taná...

Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 495/2023. (XI. 2.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/121. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A kormányrendelet célja, hogy a Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról ...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Unión belüli jövedelem adózása, árfolyama II.

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Revolut

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink