3306 találat a(z) indokolás cimkére

Végső előterjesztői indokolás az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról szóló 3/2024. (III. 28.) EM rendelethez - Indokolások Tára 2024/31. Jogszabályok és jogi tartalmak

A miniszteri rendelet indokolását a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján az Indokolások Tárában közzé kell tenni.
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről...

T/7953. számú törvényjavaslat indokolással - a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2041 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgáló törvénymódosításokról Jogszabályok és jogi tartalmak

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 95. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(E törvény)
"e) az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2041 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) IV/A. fejezete a következő 63/I. §-sal egészül ki:
"63/I. §
A munkavédelmi bírság mértékéről és a kiszabására vo...

T/7958. számú törvényjavaslat indokolással - a jogi és gazdasági versenyképesség erősítése érdekében egyes törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 16. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2a) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti illetékmentesség alkalmazása során az állami adóhatóság a vagyonszerzés után megállapított illetéket - a megfizetés tekintetében - felfüggeszti. Az állami adóhatóság a lakóházépítésre meghatározott 4 éves határidő (a továbbiakban e bekezdés alkalmazásában: határidő) elteltét követő 15 napon belül az Országos Építésüg...

Végső előterjesztői indokolás a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 17/2024. (III. 13.) BM rendelethez - Indokolások Tára 2024/28. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A módosítás eredményeként a korábbi szociális szakértői minősítést a szociális és foglalko...

T/7712. számú törvényjavaslat indokolással - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(6) Az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét be nem töltött fiatal az első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték 100%-ig terjedő kedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 50 000 000 forintot nem haladja meg."
(2) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. §-a a következő (6a) ...

T/7733. számú törvényjavaslat indokolással - a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A Hazánk szomszédságában zajló orosz-ukrán háború a második világháború óta nem tapasztalt humanitárius helyzetet eredményezett, és megváltoztatta az európai gazdasági helyzetet is. A humanitárius katasztrófa kezeléséhez és a nemzetközi, gazdasági változások következményeinek kivédéséhez Hazánknak továbbra is biztosítania kell a hatékony, gyors nemzeti válaszok kialakításának lehetőségét.
Annak biztosítása érdekében tehát, hogy minden szükséges eszköz rendelkezésre álljon a menekülő emberek ...

T/7731. számú törvényjavaslat indokolással - a belügyi ágazati feladatellátást támogató törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/A. § (2d) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormányhivatal)
"b) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével összefüggésben
ba) a harmadik országbeli állampolgár (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat,
bb) a foglalkoztató által benyújtott munkaerőigények befogadása során az (1) bekezdés n) pontjában meghatározot...

Végső előterjesztői indokolás az egyes közszolgálattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2024. évi II. törvényhez - Indokolások Tára 2024/24. Jogszabályok és jogi tartalmak

A veszélyek korát éljük. Az immáron két éve tartó háború megmutatta, hogy egy lokális katonai összecsapás miként alakul világméretű problémává, átalakítva minden viszonyrendszert, amely eddig meghatározta az életünket. Magyarország kormánya az első perctől világossá tette, hogy a megoldás csak a béke lehet, sokan vannak azonban, akik a háború folytatásáért tesznek lépéseket. Az állandósult konfliktusok rávilágítanak arra, hogy Magyarországnak minden lehetséges eszközt, megoldást igénybe kell ...

T/7642. számú törvényjavaslat indokolással - A nyugdíj előtt állók munkanélküli ellátásának módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 30. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési segély) kell megállapítani, ha
a kérelem benyújtásának időpontjában]
"bb) az álláskereső legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, és"
(2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szó...

T/7572. számú törvényjavaslat indokolással - A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 82. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A munkavédelmi bírság összege 50 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedhet. A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet vagy a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet bármely előírásá...

Végső előterjesztői indokolás az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról szóló 1/2024. (II. 29.) MK rendelethez - Indokolások Tára 2024/20. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/20...

T/7423. számú törvényjavaslat indokolással - egyes közszolgálattal kapcsolatos törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában az "igazgatója, a" szövegrész helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a" szöveg lép.
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontjában az "igazgatója, a" szövegrész helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a" szöveg lép.
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. ...

Végső előterjesztői indokolás a szociális, köznevelési és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 32/2024. (II. 22.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2024/18. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról s...

Végső előterjesztői indokolás az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet és a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról szóló 1/2024. (II. 15.) MEKH rendelethez - Indokolások Tára 2024/17. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet módosítása alapján a technológiai sorba rendezett eszközök esetében - a technológiai sor fogyasztásának mérése mellett - nem szükséges az egyedi eszközökre vonatkozó, külön mérési pontok kiépítése a legalább 10 MW rendelkezésre álló teljesítmé...

T/7185. számú törvényjavaslat indokolással - A minden gyermeknek járó családi pótlék azonnali emeléséről Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11. § (1) bekezdés a)-j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A családi pótlék havi összege)
"a) egygyermekes család esetén 36 600 forint,
b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 41 100 forint,
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 39 900 forint,
d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 44 400 forint,
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 48 000 forint,
f) három va...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Hipabevallás mentesség esetén

Szipszer Tamás

adószakértő

Kapcsolt vállalkozás és számviteli, adózási teendők

Kiss Péter

adószakértő

TruTax Kft.

Transzferár

Kiss Péter

adószakértő

TruTax Kft.

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink