3284 találat a(z) indokolás cimkére

Végső előterjesztői indokolás az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében szükséges módosításáról szóló 2022. évi LVI. törvényhez - Indokolások Tára 2022/121. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Javaslat a Kormány és az Európai Bizottság közötti egyeztetés eredményeként pontosítja az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2022. évi XXXI. törvénnyel (a továbbiakban: 2022. évi XXXI. törvény) bevezetett vagyonnyilatkozat-tételi szabályok átmeneti rendelkezéseit.
Ennek értelmében azon személyeknek, akik az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény rendelkezései alapján t...

Végső előterjesztői indokolás a "HAJDUFREEZE" Hajdúsági Hűtőipari zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 487/2022. (XI. 30.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/117. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján közzétételre kerül az Indokolások Tárában.
A "HAJDUFREEZE" Hajdúsági Hűtőipari zártkörűen működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" (a továbbiakban: Társaság) hivatalos adat...

Végső előterjesztői indokolás az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról szóló 16/2022. (XI. 30.) MK rendelethez - Indokolások Tára 2022/117. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet [a továbbiakban: 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet] végső előterjesztői indokolását az Indokolások Tárában a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján szükséges közzétenni.
A 36/2011. (XII....

Végső előterjesztői indokolás az állami vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi LI. törvényhez - Indokolások Tára 2022/117. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a törvény indokolása közzétételre kerül.
A hatékonyabb és egységes vagyongazdálkodás megteremtése céljából szükséges a kiemelt tulajdonosi joggyakorló státuszban lévő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) po...

T/2155. számú törvényjavaslat indokolással - A PB-gázpalackok hatósági árszabályozásáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 103. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában hatósági ár)
"h) a palackos PB-gáz
ha) gázkiskereskedő részére történő értékesítésének ára, és
hb) palackos PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésének ára,"
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 108/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"(3) A PB-gáz forgalmazó által a PB-gáz kiskereskedő, ill...

Végső előterjesztői indokolás az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvényhez - Indokolások Tára 2022/113. Jogszabályok és jogi tartalmak

A kisadózó vállalkozók adózására vonatkozó szabályrendszer újrakodifikálásával előtérbe került az Szja tv. szerinti átalányadózás lehetősége az egyéni vállalkozók esetében. A Javaslat egyszerűsítési céllal néhány ponton kezdeményezi a választásra és alkalmazásra vonatkozó feltételek módosítását.
A Javaslat szerint adómentességben és bevallási egyszerűsítésben részesül a magánszemélyek közötti vagyonjuttatásra irányuló ügyletben a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagyonkezelő alapít...

Végső előterjesztői indokolás a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvényhez - Indokolások Tára 2022/113. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére ve...

Végső előterjesztői indokolás a polgári légiközlekedésben alkalmazandó nemzeti vészhelyzeti tervről és a légitársasági segítségnyújtási tervről szóló 455/2022. (XI. 9.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/107. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A rendeletben foglaltak alapjául a polgári légiközlekedési balesetek és repülőese...

Végső előterjesztői indokolás az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 2022. évi XXXIX. törvényhez - Indokolások Tára 2022/104. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján kerül közzétételre.
A gazdaság digitalizációjának az utóbbi években tapasztalt jelentős fejlődését követve került sor azoknak az európai uniós szabályoknak a kiala...

T/1956. számú törvényjavaslat indokolással - Az egymilliárd forintot meghaladó vagyonnal rendelkezőket érintő szolidaritási vagyonadóról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés a megélhetési és energiaválság társadalmi és gazdasági következményeinek enyhítése, az igazságos közteherviselés és a közös társadalmi felelősségvállalás megteremtése érdekében a következő törvényt alkotja:
A szolidaritási vagyonadó alanya mindazon, Magyarországon életvitelszerűen élő magánszemély, akinek a vagyona meghaladja az egymilliárd forintot.
(1) A szolidaritási vagyonadó alapján adókötelesek az (1)-(3) bekezdésben felsorolt alábbi vagyonelemek:
1. Hazai és külföldi...

T/1955. számú törvényjavaslat indokolással - Az önkormányzati tulajdonú lakásügynökségek érdekében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 74/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Lakás önkormányzatnak történő bérbeadásából származó bevételnek minősül az olyan lakás bérbeadásából származó bevétel, amely lakásra érvényes lakhatási engedély van és)
"a) a bérbevevő a lakás fekvése szerinti települési önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv (önkormányzati hivatal és 100%-os önkormányzati tulajdonú lakásügynökség),"
Ez a törvény a kihird...

T/1915. számú törvényjavaslat indokolással - a köznevelési, felsőoktatási és egészségügyi intézmények támogatásának lehetővé tétele érdekében a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés:
- felismerve azt a társadalmi igényt, hogy a társaságiadó-kedvezmény lehetőségét többen vennék igénybe, amennyiben további, társadalmilag fontos célt is lehetne támogatni a jelenlegi kedvezményezettek mellett,
- különös figyelemmel arra, hogy a magyar köznevelési rendszer a kormányzat alulfinanszírozása okán teljes csődbe jutott, aminek a működését a pedagógusok elkötelezettsége és a szülők anyagi áldozatvállalásai biztosítják csupán,
- kiemelve, hogy az anyagi helyzetet a...

Végső előterjesztői indokolás a Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2022. évi XXXIII. törvényhez - Indokolások Tára 2022/100. Jogszabályok és jogi tartalmak

A kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlődését nagymértékben elősegíti a jogilag megfelelően szabályozott gazdasági környezet. Az új Egyezmény megkötése kedvezőbb, áttekinthetőbb gazdasági és jogi hátteret biztosít mindkét szerződő fél befektetői számára.
A Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló, Andorra la Vellában, 2021. október 8-án aláírt Egyezmény (a továbbiakban: E...

Végső előterjesztői indokolás a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénynek a veszélyhelyzet meghosszabbításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXXII. törvényhez - Indokolások Tára 2022/100. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvényben az Országgyűlés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazta a Kormányt, h...

Végső előterjesztői indokolás az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 37/2022. (X. 28.) BM rendelethez - Indokolások Tára 2022/101. Jogszabályok és jogi tartalmak

Egyes közbeszerzési eljárással beszerzett, tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek járóbeteg-ellátás keretében, árhoz nyújtott támogatással vényen történő rendeléséhez (átsoroláshoz) szükséges az érintett hatóanyagokra vonatkozó miniszteri rendeleti szintű rendelkezések módosítása.
A szabályozás szerinti új eljárás jellegére figyelemmel - a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele sorá...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Cserepótló ingatlan, illeték

dr. Magyar Attila

ügyvéd

Magyar-Hajós-Dobos Ügyvédi Iroda

Szálláshely-szolgáltatás

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink