2998 találat a(z) indokolás cimkére

T/17301. számú törvényjavaslat indokolással - egyes törvényeknek a közszolgálati tisztviselői, a honvédelmi és a rendvédelmi illetményalap emeléséhez szükséges módosításáról, valamint a kihirdetettől eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről Jogszabályok és jogi tartalmak

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"132. §
Az illetményalap összege 60.000 forint. Az állami költségvetésről szóló törvény az illetményalapot ennél magasabb összegben is megállapíthatja azzal, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az illetményalap előző évi összege."
A Kttv.
a) 136. § (1) bekezdésében a "huszonnyolcszorosát" szövegrészek helyébe a "tizennyolcszorosát" szöveg,
b) 1...

Végső előterjesztői indokolás a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről szóló 567/2021. (X. 6.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2021/123. Jogszabályok és jogi tartalmak

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján 2021 januárjában a nyugdíjak és más ellátások 3 százalékkal, majd 2021. június 1-jétől a Kormány döntése alapján további 0,6 százalékkal emelkedtek. Az éves várható nyugdíjas fogyasztói árnövekedés a Pénzügyminisztérium 2021. szeptemberi prognózisa szerint ugyanakkor 4,8 százalék. A most prognosztizált árnövekedés és a januári-júniusi emelési mérték különbözete alapján ezért novemberben a nyugdíjak és a velük...

T/17299. számú törvényjavaslat indokolással - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvénynek a nemek közötti béregyenlőség megteremtése érdekében szükséges módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 8. §-a a következő u) ponttal egészül ki:
(Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt)
"u) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján járó juttatások, így különösen a munkabér megállapítása"
(miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlí...

Végső előterjesztői indokolás a 2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról szóló 568/2021. (X. 6.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2021/123. Jogszabályok és jogi tartalmak

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint a nyugdíjasoknak nyugdíjprémium jár, ha a GDP-növekedés várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja. A nyugdíjprémiumot november hónapban a nyugdíjakkal együtt kell folyósítani. 2021-ben a várható GDP-növekedés mértéke 7,5 százalék, ezért nyugdíjprémiumot kell fizetni. A nyugdíjprémium meghatározása során figyelembe veendő szorzószám a fentiek alapján 4. A nyugdíjprémium összegét úgy kell meghatározni, hogy ezzel a szorzószámmal meg...

T/17279. számú törvényjavaslat indokolással - a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről Jogszabályok és jogi tartalmak

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény - a 2. §-ban és a 3. §-ban foglalt kivétellel - 2021. december 1-jén lép hatályba.
Nem lép hatályba a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény
1. 15. és 16. §-a, 18. § (1) és (3)-(7) bekezdése, 19. §-a,
2. 11. alcíme,
3. 30. §-a, 37. § (1) bekezdése és 41. § (1) bekezdése,
4. 31. alcíme,
5. 94. § (3) bekezdése,
6. 100. &...

T/17278. számú törvényjavaslat indokolással - egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú, valamint kapcsolódó törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a következő 140. §-sal egészül ki:
"140. §
Azon átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény - az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével -, amelynek átalakulása a 2021. december 31-én hatályos 138. § (4) bekezdése alapján az egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú, valamint kapcsolódó törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról szó...

T/17280. számú törvényjavaslat indokolással - a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés az Európai Unió társasági jogával összhangban, a belső piac javításának és zavartalan működésének, valamint a tőkeegyesítő társaságokat megillető letelepedési szabadság érvényesülésének elősegítésére, a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulása, egyesülése és szétválása hazai szabályozásának kialakítása érdekében a következő törvényt alkotja:
E törvény határozza meg a magyarországi székhelyű tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulására, e társaságok hat...

Végső előterjesztői indokolás a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi CII. törvényhez - Indokolások Tára 2021/119. Jogszabályok és jogi tartalmak

Magyarország Európa egyik legeredményesebb oltási programjával küzd a koronavírus-világjárvány ellen. Az új vírusvariánsok azonban korábban nem tapasztalt gyorsasággal és következményekkel terjednek Európa-szerte. A negyedik hullám küszöbén, annak kiszámíthatatlansága miatt, elengedhetetlen a fokozott és hatékony védekezés lehetőségének biztosítása.
A Kormány elsődleges célja - csakúgy, mint eddig -, hogy megvédje a magyar emberek életét és egészségét, valamint mérsékelje a gazdasági károkat...

T/17188. számú törvényjavaslat indokolással - a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2020. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:
(1) Az Országgyűlés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4. §-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül - a központi alrendszer tekintetében
a) 28 332 078,3 millió forint kiadással,
b) 23 020...

T/17119. számú törvényjavaslat indokolással - a minimálbér jövedelemadó-mentességének biztosítása és az alacsony fizetések adóterhelésének csökkentése érdekében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés, felismerve annak igazságtalanságát, hogy a minimálbéren, a bérminimumon foglalkoztatottak jövedelme egyre inkább leszakad az átlagos keresettől, egyre inkább leszakad a szlovák, cseh és lengyel keresetektől, valamint, hogy a legkisebb kereseteket Európa egyik legnagyobb adóterhelése sújtja, az arányos és méltányos adójóváírás rendszerének megteremtése érdekében a következő törvényt hozza:
(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv....

T/17126. számú törvényjavaslat indokolással - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a diplomás bérminimum bevezetéséhez szükséges módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 69. alcíme az alábbira módosul:
"69. A kötelező legkisebb munkabér, a garantált bérminimum és a diplomás bérminimum"
(2) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § helyébe a következő rendelkezés lép:
"153. §
(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a kötelező legkisebb munkabér és
b) a garantált bérminimum
c) a diplomás bérminimum
összegét és hatályát - a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban folyt...

T/17107. számú törvényjavaslat indokolással - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek a nyugdíjasok helyzetének javítását célzó módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Az öregségi teljes nyugdíj összege nem lehet kevesebb 71 250 forintnál."
A Tny. 62. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Ha a fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértéke meghaladja az (1) bekezdés szerinti mértéket, akkor az ennek megállapítását követő hónapban - január 1-jére visszamenőleges h...

T/17024. számú törvényjavaslat indokolással - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek egyes alapvető élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentését célzó módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklete az e törvény az 1. mellékletében foglaltak szerint módosul.
Ez a törvény 2022. január 1-jén lép hatályba.
Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 60-66. pontokkal egészül ki:
A hazánkban hatályban lévő, európai összehasonlításban is kimagaslóan magas fogyasztási adókulcsok különösen azon alapvető élelmiszerek esetében fenntarthatatlanok, amelyek fogyaszt...

Végső előterjesztői indokolás az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 489/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2021/105. Jogszabályok és jogi tartalmak

A kormányrendelet a 2021-2027-es programozási időszak igényeinek megfelelően kiegészítésre kerül olyan végrehajtási szabályokkal, amelyek meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén az állami projektértékelők az egyes európai uniós forrásokból, továbbá a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből megvalósuló közbeszerzések műszaki szempontú ellenőrzését elláthatják. A tervezett változtatások az európai uniós források, valamint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszk...

Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 466/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2021/102. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A módosítás célja az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Kedvezményezett átalakulás

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Kkv-besorolás

Erdős Gabriella

adószakértő

TaxMind Kft.

Céltartalék követelésre

Greff Magdolna

okleveles adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 március
H K Sze Cs P Sz V
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetÉs