1991. évi XVIII. törvény

a számvitelről

Hivatalos rövidítése: Sztv. (hatályon kívül) ,  Számviteli tv. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

26.
- anya- és leányvállalatok,
- közös vezetésű vállalkozások,
- társult vállalkozások,
- egyéb vállalkozók
- anya- és leányvállalatok,
- közös vezetésű vállalkozások,
- társult vállalkozások,
- egyéb vállalkozók
- anya- és leányvállalatok,
- közös vezetésű vállalkozások,
- társult vállalkozások,
- egyéb vállalkozók
A felsorolt tételeket:
- anya- és leányvállalatok,
- közös vezetésű vállalkozások,
- társult vállalkozások,
- egyéb vállalkozók
megbontásban kell részletezni.

1991. évi XVIII. törvény
a számvitelről

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/3   «Előző  Következő»

1998. évi LXX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról

1998. évi XXXIII. törvény az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más törvények módosításáról

1998. évi XCI. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről

1997. évi CLII. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról

1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról

1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról

1997. évi CXXX. törvény a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény módosításáról

1997. évi LV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről

1996. évi CXV. törvény a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény módosításáról

1996. évi CXI. törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről

1996. évi LXXVII. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról

1996. évi XL. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról

137/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a befektetési szolgáltatási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet üzleti-befektetési szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről

1995. évi XCVI. törvény a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről

1995. évi LXII. törvény a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről szóló 1989. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról

1995. évi XX. törvény a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény módosításáról és kiegészítéséről

1995. évi VII. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról

1993. évi CXV. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről

1993. évi CVIII. törvény a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény módosításáról

1993. évi LVIII. törvény a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról

1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról

1991. évi LXXXVI. törvény a társasági adóról

1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról

222/1999. (XII. 29.) Korm. rendelet a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

194/1999. (XII. 21.) Korm. rendelet az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló 269/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/14   «Előző  Következő»

BH+ 2000.1.110 Az adóhatósági határozatnak a vizsgált adóévben hatályban lévő jogszabályokon kell alapulnia (1990. évi XCI. tv. 1. §, 51. §, 52/1988. (XII. 24.) PM r.)

BH+ 2000.2.164 A kizárólag adó-visszaigénylést célzó színlelt jogügyletek valós tartalmának vizsgálata jogszerű. Fiktív ügyletek után áfa visszaigénylésnek nincs helye [1959. évi IV. tv. 200. §, 1992. évi LXXIV. tv. 35. §, 1991. évi XVIII. tv. 84-85. §, 1990. évi XCI. tv. 1. §]

BH+ 2000.3.228 Csak a valós gazdasági események alapján kiállított alakilag és tartalmilag is hiteles számla alapján van helye ÁFA visszaigénylésnek (1992. évi LXXIV. tv. 32. §, 1991. évi XVIII. tv. 84. §)

BH+ 2001.1.44 I. Fiktív az a számla, amelyről a számlakibocsátó elismerte, hogy nincs mögötte gazdasági esemény. II. Bizonylatok, nyilvántartások ellenőrzése nem eredményez ellenőrzéssel lezárt időszakot (1992. évi LXXIV. tv. 4. §, 32. §, 35. §, 1990. évi XCI. tv. 51. §, 54. §)

BH+ 2001.7.336 I. A részvények apportálása esetén a részvények szabad átruházhatóságát - ellenkező adatok hiányában - vélelmezni kell [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 14-15. §-ai, 124. § (5) bek., 180. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 240. §]. II. Az előtársaság működésével kapcsolatos rendelkezések vizsgálatánál irányadó szempontok [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 14-15. §-ai, 1991. évi XVIII. tv. (Szt.) 4/A. §].

BH+ 2001.7.339 A hivatalbóli törvényességi felügyeleti eljárásra a kérelem előterjesztésére nyitvaálló határidőre vonatkozó jogszabályi előírások nem vonatkoznak [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 26. § (2) bek., 50. § (1) bek. b) és d) pont, 51. § (2) bek., 52. § (3) bek., 53. § (2) bek., 54. § (1) bek., 1991. évi XVIII. tv. (a továbbiakban: Szt.) 71. §].

BH+ 2001.9.448 A felperest, mint a vásárolt gázolaj forgalomba hozóját, a jövedéki törvénysértés alól kimentési lehetőség nem illeti meg, felelőssége objektív a jövedéki ellenőrzés alól elvont termékért [1993. évi LVIII. tv. 4. §, 6. §, 67. §, 1991. évi XVIII. tv. 84. §].

BH+ 2001.12.600 Vámáru nem tartozik a felszámolási vagyon körébe. A vámárut terhelő köztartozás határozattal történő megállapítását követően érvényesíthető hitelezői igényként (1991. évi IL. tv. 4. §, 38. §)

BH+ 2002.1.35 Az adóssal kötött adásvételi szerződés alapján kifizetett vételár - amennyiben a felszámolás kezdő időpontjában az az áru, amely a szerződés tárgya volt az adósnál már nem áll rendelkezésre - áru hiányában a hitelező olyan pénzkövetelése, amelyet a hitelezők kielégítésére vonatkozó szabályok szerint kell besorolni [Ptk. 196. § (1) bek., 365. § (1) bek., 1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 1. § (3) bek., 3. § (1) bek. e) pont, 4. § (1)

BH+ 2002.7.346 Az ún. off shore cégek jegyzett tőkéjét a cégjegyzékben forintban kell meghatározni [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 19. § (2) bek., 1988. évi XXIV. tv. 37-41. §-ai, 1995. évi XCV. tv. 85. § (2) bek., 1995. évi C. tv. 90-94. §-ai, 1996. évi LXXXI. tv. 4. § 28. pont a)-f) alpontjai, 1991. évi XVIII. tv. 19. § (3) bek.].

BH+ 2002.9.483 Csak a tartalmilag és formailag szabályos számla alapján gyakorolható az adólevonás joga (1992. évi LXXIV. tv. 32., 35. §)

BH+ 2002.10.524 Amennyiben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás során a céget pénzbírsággal sújtja, egyidejűleg - erre vonatkozó törvényi rendelkezés hiányában - nem rendelkezhet úgy, hogy a pénzbírság behajthatatlansága esetén azt a beltag saját vagyonából kell behajtani [1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 75. § (2) bek., 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 299. §, 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 45. § (2) bek., 52. § (3) bek., 54. § (1) bek. b) pont].

BH+ 2002.10.535 A személyi jövedelemadó alapját képezi az adóalany által végzett gazdasági tevékenységből származó - a részéről megbízott személy által átvett - készpénz [1991. évi XC. tv. 1-2. §, 4. §, 1991. évi XVIII. tv. 2. §, 5. §].

BH+ 2002.12.644 Ha a társas vállalkozás a juttatott osztalékot a törzstőke felemelésére fordítják, ez értékpapírból származó jövedelemnek minősül és adóköteles (1991. évi XC. tv. 11., 26., 43. §)

BH+ 2003.2.78 Abban az esetben, ha a felperesnek megvan a törvényes lehetősége arra, hogy az ügyleti kamat összegét a könyvelési nyilvántartásaiban attól függetlenül feltüntesse, hogy az alperes kiállította-e a számlát, vagy sem, a számla hiányára alapítottan kártérítési igényt nem érvényesíthet [Ptk. 339. § (1) bek., 1991. évi XVIII. tv. (továbbiakban: Sztv.) 15. § (2) bek., 48. § (3) bek., 83. § (2) bek. a) pont, 84. § (1) és (2) bek., 85. §, 1992. évi LXXIV. tv. 43. § (1) és (4) bek.].

BH+ 2003.6.282 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA

BH+ 2003.11.547 I. A felszámoló a zárómérleget a Cstv. és a speciális felszámolási eljárásra előírt számviteli jogszabályok alapján köteles elkészíteni. A számviteli törvény csak speciális előírások hiányában alkalmazható [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 52. § (1) és (3) bek., 1991. évi XVIII. tv. 1. számú melléklet 11. pontja, 114/1997. (VII. 1.) Korm. r. 2. § (1) bek., 8. § (1) bek., 10. § (1) bek.]. II. A zárómérlegben a bí

BH 1996.4.210 A korlátolt felelősségű társaság nyereségének felosztásáról kizárólag a taggyűlés határozhat. Ez a jogkör az ügyvezetőre nem ruházható át, és a nyereségre vonatkozó igény kötelmi jogviszonyra hivatkozással sem érvényesíthető [1988. évi VI. tv. 17. §, 183. § (2) bek. a) pont és (3) bek.].

BH 1996.7.380 Az engedményezési szerződés megkötésének időpontjában még létre sem jött követelés - érvényesen - nem engedményezhető; az ilyen szerződés ellenére ezért a követelés összege továbbra is az adós gazdálkodó szervezet felszámolási eljárás körébe tartozó vagyonának a része [Ptk. 328. § (1) bek., 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 4. § (2) bek., 51. § (1) bek.].

BH 1997.3.150 Az adólevonási jog gyakorlására csak tartalmilag is helytálló számla alapján kerülhet sor [1992. évi LXXIV. tv. 32. § (1) bek. a) p., 35. § (1) bek. a) p., 43. § (4) bek., 1991. évi XVIII. tv. 84. § (2) bek., 1991. évi LXXVIII. tv. (Ftv.) 4. § (1) bek. b) p.].

BH 1997.4.201 A szövetkezet cégbejegyzését követően - hatáskör hiányában - a cégbíróság törvényességi felügyeleti jogkörében a nyitómérlegben feltüntetett adatok (pl. a tagok üzletrészeinek nagysága) nem vizsgálhatók, illetőleg a bejegyzéskor már vizsgált adatok felül nem bírálhatók [1992. évi II. tv., 1995. évi LXII. tv. 7. §, 1989. évi 23. tvr. 18/B. §, 20. § (1) bek. e) és f) pont, 13/1989. (XII. 16.) IM r. 2. § (1) bek. l) pont, GK 69.].

BH 1997.4.202 Az önkormányzat által létrehozott közüzemi vállalat a rá bízott ingatlanokra vonatkozólag nem szerez tulajdonjogot, ezért a közüzemi vállalat felszámolása esetén az ilyen ingatlanok a vállalat felszámolás körébe tartozó vagyonaként nem vehetők figyelembe [1991. évi XXXIII. tv. 38. § (1) bek., Ptk. 72. § (3) bek., 117. § (2) és (3) bek., 1991. évi IL. tv. 3. §, 4. § (1) és (2) bek., 1991. évi XVIII. tv. 22. § (1)-(3) bek.].

BH 1997.7.364 A felszámolói feladatok teljesítéséhez kapcsolódó, a felszámolóra háruló könyvvezetési kötelezettség köre [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 34. § (2) bek., 46. § (3) és (4) bek., 48. § (1) bek., 52. § (1) bek., 57. § (2) bek., 1991. évi XVIII. tv. 12. §].

BH 1998.1.48 A felszámoló által az adós gazdálkodó szervezet iratainak megőrzésével kapcsolatban végzett tevékenysége ellen benyújtott kifogás elbírálásánál irányadó szempontok [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 53. §, 1991. évi XVIII. tv. 87. § (1) és (2) bek., 45/1958. (VII. 30.) Korm. r. 1. § (2) bek., 4. § (1) bek.].

BH 1998.10.504 I. A csődtörvényben a tartozások kielégítési sorrendjére meghatározott rendelkezések körében a zálogjoggal biztosított követelések értelmezése [1991. évi IL. tv. 57. § (1) bek. b) pont]. II. Az ingatlan-nyilvántartásba (telekkönyvbe) bejegyzett bérlet, haszonbérlet vagy egyéb kötelmi jogviszony jelzálog tárgya nem lehet. Egyébként a zálogjog feltételeiben való megállapodás - a bejegyzés folyamatban léte alatt is - már a biztosíték kikötésének minősül, ha ez a kikötés alkalmas az ingatlan-nyilvántartásba tör

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.