1995. évi XCVI. törvény

a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről

Hivatalos rövidítése: Bit. I. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
1995. évi XCVI. törvény
a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről

Hivatkozó joganyagok

1999. évi CXXIV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

1996. évi CXI. törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről

1995. évi XCVI. törvény a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

1990. évi LXXXVI. törvény a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról

260/1997. (XII. 21.) Korm. rendelet a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

5/1996. (I. 18.) Korm. rendelet az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. által folytatott életbiztosítással egybekötött nyugdíj előtakarékossági betétekkel összefüggésben felmerülő kérdések rendezéséről

7/2004. (III. 24.) AB határozat a befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló, az Országgyűlés 2003. december 15-i ülésnapján elfogadott - de még ki nem hirdetett - törvény 38. § (1) és (2) bekezdése, illetve egésze alkotmányellenességének utólagos megállapítására irányuló indítvány tárgyában

6/2001. (II. 22.) PM rendelet a többes biztosítási ügynöki jelentés szabályairól

2001. évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről

8/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítástechnikai tartalékok tartalmáról, képzésének és felhasználásának rendjéről

9/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek belső adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról szóló 10/1999. (IV. 16.) PM rendelet módosításáról

35/2001. (X. 10.) PM rendelet az egyes szakmai követelményekről szóló PM rendeletek módosításáról

382/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

2001. évi LXXIV. törvény a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról

2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

8001/2002. (II. 26.) KüM-GM-IM-PM együttes tájékoztató a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseiben említett nemzetközi szerződések szerinti országok listájának és a viszonossági gyakorlat fennállásának közzétételéről

347/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások, a befektetési vállalkozások, valamint a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról

2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

2007. évi L. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosításáról

2007. évi LII. törvény a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

Bírósági jogesetek

BH+ 2001.6.286 A biztosító részvénytársaság elleni felszámolási eljárás kezdeményezéséről a Biztosítás Felügyeletet (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét) értesíteni kell. Ennek elmulasztása az eljárás lényeges szabályának megsértését jelenti [1995. évi XCVI. tv. 144. § (1) bek., 146. § (2) bek., 1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 27. §, Pp. 136/B. §, 258. §].

BH+ 2003.10.485 Az alkusz a biztosítóval állandó megbízást nem létesíthet, de nem minősül ilyen állandó jellegű és ezért a jogszabály által tiltott megállapodásnak, amelyben a biztosító és az alkusz a közvetített szerződések jutalékáról rendelkezik [1995. évi XCVI. tv. (Bit.) 32. §, Ptk. 200. § (2) bek.].

BH+ 2003.11.533 Az alkusz helytállási kötelezettsége a biztosítási szerződés megkötéséért [Ptk. 315. §, 1995. évi XCVI. tv. 32. § (1) bek., Együttműködési megállapodás 5. pontja].

BH 2000.7.309 Biztosítási ügynöki tevékenységet végző cégnek a cégnevében az ügynöki tevékenységre utaló jelzőt kell használnia. A csak a biztosítási - egyébként engedélyhez kötött - tevékenységre utaló cégnév alapján a cég nem jegyezhető be [1995. évi XCVI. tv. 31. §, 33. §, 37. §, 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 3. § (1) bek.].

BH 2001.5.245 A biztosítási ügynök jutalékra csak akkor tarthat igényt, ha a munkáltatója az ajánlat alapján szerződést kötött, és a szerződést a biztosított fenntartotta [1995. évi XCVI. tv. 37. § (1) és (2) bek., 155. §, Ptk. 209. § (3) bek., Mt. 143. § (2) bek.].

BH 2003.9.375 I. Biztosító részvénytársaság esetén a létesítő okiratban nem kell szabályozni a részvénytípus átalakításának szabályait [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 9. § (1) bek., 207. § (1) bek. c) pont, 270. § (1) bek. c) pont, 1995. évi XCVI. tv. (Bit.) 6. § (2) bek. a) pont, 7. § (2) bek. a) pont, 2001. évi CXX. tv. (Tpt.) 6. § (2) bek.]. II. Az összeférhetetlenség kiküszöbölésének módját a bíróság nem határozhatja meg, azt a részvénytársaság, illetve egyedüli részvényese jogosult meghatározni [Ptk. 685. § c) pont, 199

BH 2004.3.109 A biztosító kártérítési felelősséggel tartozik az általa megbízott közvetítő ügynök magatartásáért, ha az ügynök a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét megsérti [Ptk. 205. § (4) bek., 277. § (4) bek., 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 1995. évi XCVI. tv. 37. §].

EH 2003.882 I. Biztosító részvénytársaság esetén a létesítő okiratban nem kell szabályozni a részvénytípus átalakításának szabályait [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 9. § (1) bek., 207. § (1) bek. c) pont, 270. § (1) bek. c) pont, 1995. évi XCVI. tv. (Bit.) 6. § (2) bek. a) pont, 7. § (2) bek. a) pont, 2001. évi CXX. tv. (Tpt.) 6. § (2) bek.]. II. Az összeférhetetlenség kiküszöbölésének módját a bíróság nem határozhatja meg, azt a részvénytársaság, illetve egyedüli részvényese jogosult meghatározni [Ptk. 685. § c) pont, 199

AVI 2013.7.77 Közvetített szolgáltatás esetén az adóalany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak (1990. évi C. tv. 52. §)

BH 2005.3.102 A szerződés jogi minősítése során nem annak elnevezéséből, vagy szóhasználatából, hanem az abban kikötött szolgáltatások tartalmi elemeiből, a felek által meghatározott jogok és kötelezettségek természetéből kell kiindulni. Ha a felek munkaszerződésüket úgy bontják fel, hogy helyette a lényeges tartalom megváltoztatása nélkül ugyanarra a feladatra megbízási szerződést kötnek, jogviszonyukat továbbra is munkaviszonynak kell minősíteni [Ptk. 207. § (1) bekezdés; Mt. 102. § (2)-(3) bekezdés, 103. § (1)-(4) bek

BH+ 2006.6.251 A biztosítási alkusz a meghatalmazó biztosított nevében a biztosítási szerződés megkötése körében jognyilatkozatot tehet, ez a képviselt fél jognyilatkozatának minősül [Ptk. 207. §, 210. §, 219. §, 1995. évi XCVI. tv. 32. §].

BH+ 2006.10.450 A biztosítási ajánlat közvetítése során a biztosítási alkusz az ajánlattevő és nem a biztosító képviselője. Ezért az alkusz mulasztása, késedelme az ajánlattevő terhére esik [1995. évi XCVI. tv. 32. §].

BH+ 2007.1.47 A tárgyi adómentes szolgáltatás meghatározásán az áfa-törvény rendelkezései irányadóak [1992. évi LXXIV. tv.]

BH 2008.1.17 A többlethozam globális visszajuttatására vonatkozó törvényi előírás nem érinti az egyedi szerződéseket, mert azoknak a szerződési feltételekben meghatározott hozam kiígérésnek kell megfelelnie. A biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló törvény közigazgatási és magánjogi szabályokat egyaránt magában foglal, a felek a polgári jogi szerződései részévé azonban csak a magánjogi szabályok válhatnak [1995. évi XCVI. törvény 62. §; 165. §].

BH 2008.12.331 Az alkalmazottért való felelősség szabályainak alkalmazása tartós megbízási jogviszony esetén, ha a károkozó a megbízás folytán kerül abba a helyzetbe, hogy a harmadik személynek kárt okozhasson [Ptk. 348. §, 350. §, 1995. évi XCVI. tv. 37. §].

BH 2010.2.46 Gépjármű-vásárlásokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelszerződések megkötése során használt általános szerződési feltételek tisztességtelensége megállapításánál irányadó szempontok [Ptk. 209. §; 18/1999. (II. 5.) Korm. r. 1-2. §; 1992. évi LXIII. tv. 2-7. §; 1992. évi LXVI. tv. 29. §, 1996. évi CXII. tv. 214. §].

EH 2009.2056 Gépjármű-vásárlásokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelszerződések megkötése során használt általános szerződési feltételek tisztességtelensége megállapításánál irányadó szempontok [Ptk. 209. §; 18/1999. (II. 5.) Korm. r. 1-2. §; 1992. évi LXIII. tv. 2-7. §; 1992. évi LXVI. tv. 29. §, 1996. évi CXII. tv. 214. §].

AVI 2011.3.27 Adóköteles iparűzési tevékenységről van szó, ha a fél nyereség, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet folytat (1990. évi C. tv. 35. §)

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.