1995. évi VII. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, az 1993. évi XLIV. törvénnyel módosított 1992. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott - költségvetésének a végrehajtásáról az alábbi törvényt alkotja:
Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1993. évi költségvetésének a végrehajtását
326 580 858 ezer (háromszázhuszonhatmilliárd-ötszáznyolcvan...

1995. évi VII. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról
Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, az 1993. évi XLIV. törvénnyel módosított 1992. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott - költségvetésének a végrehajtásáról az alábbi törvényt alkotja:
A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének a végrehajtása
1. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1993. évi költségvetésének a végrehajtását
326 580 858 ezer (háromszázhuszonhatmilliárd-ötszáznyolcvanmillió-nyolcszázötvennyolcezer) forint bevétellel,
333 982 992 ezer (háromszázharminchárommilliárd-kilencszáznyolcvankétmillió-kilencszázkilencvenkettőezer)
forint kiadással és
7 402 134 ezer (hétmilliárd-négyszázkétmillió-egyszázharmincnégyezer) forint kiadási többlettel
jóváhagyja.
(2) A Ny. Alap költségvetése végrehajtásának a mérlegét a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.
2. § (1) A Ny. Alapnak az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási többletéből:
a) 2 052 456 ezer forintot a központi költségvetésnek a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 27. §-a (6) bekezdésében meghatározott garanciális kötelezettség alapján teljesítendő megtérítése fedez, amellyel a központi költségvetés legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 15. napon megtéríti a KT. 3. §-ának (1) bekezdése alapján átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások Ny. Alapra eső kiadása 1993. évi tényleges és előirányzott összegének különbözetét.
b) 349 678 ezer forintot - az állam által a Ny. Alap részére vissztehermentesen átadandó vagyon hozamából származó 1993. évi bevételként a KT. 13. §-ának (4) bekezdésében előirányzott, de ténylegesen be nem folyt összeg részbeni teljesítéseként a központi költségvetés legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 15. napon történő megtérítése fedez.
c) 5 000 000 ezer forintot a Ny. Alap kezelője által a KT. 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján 1993. évben 5 000 000 ezer forint értékben kibocsátott hosszú lejáratú étékpapír befolyt ellenértéke fedez.
(2) A Ny. Alapnak az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási többletéből az (1) bekezdés c) pontjában említett - 1993. évi hiányt fedező - értékpapír-kibocsátással nem érintett összeg 2 402 134 ezer forint a Ny. Alap likviditási tartalékát csökkenti. A kiadási többlet fedezetére az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti rendezés során befolyó összegekkel a Ny. Alap likviditási tartaléka visszapótlódik.
3. § (1) A Ny. Alap járulékbevétele 319 209 millió forint. Ebből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék bevétele 239 695 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 12 558 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék bevétele 66 652 millió forint. Az egyes szociális ellátások után fizetett járulék 304 millió forint.
(2) A Ny. Alap társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele 14 613 millió forint. Ebből a késedelmi pótlék és a rendbírság 13 584 millió forint.
(3) A Ny. Alap járulékbevételének, valamint a késedelmi pótlék és rendbírság bevételének együttes összegéből a Ny. Alap likviditási tartalékának visszapótlására a 13. § (1) bekezdésének a) pontja alapján számításba vehető bevétel 1 314 millió forint.
(4) A Ny. Alap kamat- és egyéb hozambevétele 3 968 millió forint.
(5) A Ny. Alapnak a foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjkifizetések 13. § (1) bekezdés b) pont szerinti megtérítéséből származó bevétele 89 millió forint.
(6) A Ny. Alap bevételét a KT. 3. §-ának (5) bekezdése szerinti járulékátcsoportosítás 11 298 millió forinttal csökkenti. Ez az összeg
a) az átvett 27 017 millió forint (az Egészségbiztosítási Alap 88 581 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának a Ny. Alap ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka) és
b) az átadott 38 315 millió forint (a Ny. Alap 299 334 millió forint ellátási kiadásának az Egészségbiztosítási Alap természetbeni ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka)
különbözete.
4. § (1) A Ny. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 299 334 millió forint.
(2) A KT. 3. §-ának (1) bekezdése alapján átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások Ny. Alapot terhelő kiadásainak összege 25 784 millió forint.
(3) A KT. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti egyéb kiadások (postaköltség és egyéb) Ny. Alapot terhelő összege 843 millió forint.
(4) A működési költségvetéshez való hozzájárulás a Ny. Alap - a 3. § (3) és (5) bekezdése szerinti bevételt nem tartalmazó - bevételi főösszegének 1,5%-a, 4 878 millió forint. Ezenfelül az egyszeri működési ráfordítások fedezetéhez a Ny. Alap 1 689 millió forinttal járul hozzá. Az egyszeri működési ráfordítások fedezetéhez való hozzájárulás összegéből 101 millió forint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXV. törvény módosításáról és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi működési költségvetéseiről rendelkező 1994. évi L. törvény 8. §-a alapján teljesíthető hozzájárulás Ny. Alapot terhelő összege.
(5) A Ny. Alap kamat- és egyéb hozambevételeinek elérése érdekében teljesített ráfordítás 47 millió forint.
(6) A Ny. Alap kiadási többletének fedezetére 1993. évben kibocsátott értékpapír kibocsátásával kapcsolatban felmerült kiadás 5 millió forint.
(7) A 3. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott bevételeknek a Ny. Alap likviditási tartalékába helyezéséből adódó kiadás 1 403 millió forint.
Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének a végrehajtása
5. § (1) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 1993. évi költségvetésének a végrehajtását 280 307 643 ezer (kettőszáznyolcvanmilliárd-háromszázhétmillió-hatszáznegyvenháromezer) forint bevétellel,
306 032 747 ezer (háromszázhatmilliárd-harminckétmillió-hétszáznegyvenhétezer) forint kiadással és
25 725 104 ezer (huszonötmilliárd-hétszázhuszonötmillió-egyszáznégyezer) forint kiadási többlettel
jóváhagyja.
(2) Az E. Alap költségvetése végrehajtásának a mérlegét a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.
6. § (1) Az E. Alapnak az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási többletéből
a) 11 500 000 ezer forintnak megfelelő részt az E. Alap kezelője által a KT. 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján 1993. évben kibocsátott 11 000 000 ezer forint és 1994. évben kibocsátott 500 000 ezer forint névértékű, hosszú lejáratú értékpapír ellenében befolyt összeg fedez,
b) a központi költségvetés 1 788 382 ezer forint összegben - a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 27. §-a (6) bekezdésében meghatározott garanciális kötelezettség alapján - megtéríti a KT. 3. §-ának (1) bekezdése alapján átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások E. Alapra eső kiadása 1993. évi tényleges és előirányzott összegének különbözetét,
c) 12 436 722 ezer forint összeget az E. Alap kezelője által a KT. 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján kibocsátandó - legalább egyéves lejáratú - értékpapír fedez. Az értékpapír kamatát a központi költségvetés az E. Alap kezelője részére a kamatköltség felmerülésekor megtéríti, és a tőketörlesztésre kezességet vállal.
(2) Az E. Alapnak az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási többletéből az (1) bekezdés a) pontjában említett 1993. évi értékpapír kibocsátással nem érintett rész (14 725 104 ezer forint) az E. Alap likviditási tartalékát csökkenti. A kiadási többlet fedezetére az (1) bekezdés szerinti rendezés során befolyó összegekkel az E. Alap likviditási tartaléka visszapótlódik.
7. § (1) Az E. Alap járulékbevétele 251 007 millió forint. Ebből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék bevétele 190 778 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett egészségbiztosítási járulék 9 995 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulék bevétele 44 434 millió forint. A meghatározott személyek egészségbiztosítására a központi költségvetés által fizetett járulék 5 800 forint.
(2) Az E. Alap társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele 12 580 millió forint. Ebből a késedelmi pótlék és a rendbírság 10 467 millió forint, a közgyógyellátási igazolványok kibocsátásával kapcsolatban a települési önkormányzatok által adott megtérítés 347 millió forint, a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítése 811 millió forint, a terhességmegszakítás egyéni térítési díja 162 millió forint.
(3) Az E. Alap járulékbevételének, valamint késedelmi pótlék és rendbírság bevételének együttes összegéből az E. Alap likviditási tartalékának visszapótlására a 13. § (1) bekezdésének a) pontja alapján számításba vehető bevétel 1 314 millió forint.
(4) Az 1993-tól a központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok finanszírozására a központi költségvetéstől átvett összeg 2 500 millió forint. Ebből 1 000 millió forint a közgyógyellátás költségeihez való hozzájárulás, 1 500 millió forint a terhesgondozás költségeihez való hozzájárulás.
(5) Az E. Alap kamat- és egyéb hozambevétele 464 millió forint.
(6) Az E. Alapnak a foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjkifizetések 13. § (1) bekezdés b) pont szerinti megtérítéséből származó bevétele 88 millió forint.
(7) Az E. Alapból finanszírozott gyógyító-megelőző ellátások területén végrehajtott 1993. évi központi bérintézkedés 1993. évi kiadásainak fedezetére biztosított központi költségvetési forrásátadásból származó bevétel 2 371 millió forint.
(8) Az E. Alap bevételét a KT. 3. §-ának (5) bekezdése szerinti járulékátcsoportosítás 11 298 millió forinttal növeli.
Ez az összeg
a) az átvett 38 315 millió forint (a Ny. Alap 299 334 millió forint ellátási kiadásának az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka) és
b) az átadott 27 017 millió forint (az E. Alap 88 581 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának a Ny. Alap ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka)
különbözete.
8. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadás 131 571 millió forint. A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások részletezését a törvény 3. számú melléklete és 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás 54 233 millió forint.
(3) Az E. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 45 034 millió forint.
(4) A terhességi-gyermekágyi segély kiadása 7 203 millió forint.
(5) A táppénz kiadása 35 255 millió forint.
(6) Az egyéb betegségi ellátások (útiköltség-térítés, betegséggel kapcsolatos segélyek, kártérítési járadék) kiadása 2 158 millió forint.
(7) A KT. 3. §-ának (1) bekezdésének 1993. január 1. és december 31. között hatályos szövege alapján átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások E. Alapot terhelő kiadásainak összege 22 467 millió forint.
(8) A KT. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti egyéb kiadások (postaköltség és egyéb) E. Alapot terhelő összege 734 millió forint.
(9) A működési költségvetéshez való hozzájárulás az E. Alap - a 7. § (3) és (6) bekezdése szerinti bevételt nem tartalmazó - bevételi főösszegének 1,5%-a, 4 184 millió forint. Ezen felül az egyszeri működési ráfordítások fedezetéhez az E. Alap 1 449 millió forinttal járul hozzá. Az egyszeri működési ráfordítások fedezetéhez való hozzájárulás összegéből 87 millió forint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXV. törvény módosításáról és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi működési költségvetéseiről rendelkező 1994. évi L. törvény 8. §-a alapján teljesíthető hozzájárulás E. Alapot terhelő összege.
(10) A társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető költségtérítés összege 327 millió forint.
(11) Az E. Alap kamat- és egyéb hozambevételeinek elérése érdekében teljesített ráfordítás 5 millió forint.
(12) Az E. Alap kiadási többletének fedezetére 1993. évben kibocsátott értékpapír kibocsátásával kapcsolatban felmerült kiadás 11 millió forint.
(13) A 7. § (3) és (6) bekezdésében meghatározott bevételeknek az E. Alap likviditási tartalékába helyezéséből adódó kiadás 1 402 millió forint.
Átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások
9. § (1) A KT. 3. §-ának (1) bekezdése alapján átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásainak 1993. évi összege 48 251 millió forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadások fedezetéhez a Ny. Alap 25 784 millió forinttal, az E. Alap 22 467 millió forinttal járul hozzá.
(3) Az átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásainak jogcímek szerinti részletezését a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.
Működési költségvetés
10. § (1) A működési költségvetés 1993. évi bevétele 14 224 millió forint, a kiadás 12 545 millió forint, a maradvány 1 679 millió forint, amely a következő évre átvihető és felhasználható. A működési költségvetés végrehajtásának mérlegét a törvény 6. számú melléklete tartalmazza.
(2) A bevételekből 12 200 millió forint a Ny. Alapból származó 6 567 millió forint, valamint az E. Alapból származó 5 633 millió forint hozzájárulás együttes összege; 241 millió forint a társadalombiztosítás alaptevékenységén kívül folytatott tevékenységének működési ár- és díjbevétele; 600 millió forint a nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások folyósításával összefüggésben felmerült ráfordítások központi költségvetés által történő megtérítése; 206 millió forint a működési tartalék igénybevétele; 760 millió forint az 1992. évi működési pénzmaradvány igénybevétele; 13 millió forint az áfa-kompenzáció, 4 millió forint a személyi kárpótlás megtérítése, 47 millió forint központi költségvetési forrásátadás 1993. évi központi bérintézkedésére, 27 millió forint a munkanélküliek közhasznú foglalkoztatásáért a Foglalkoztatási Alapból történt forrásátadás, 126 millió forint a működési költségvetés egyéb bevétele.
(3) A kiadásokból a folyamatos működésre 9 389 millió forint lett felhasználva, melyből a szintrehozás utáni alapelőirányzat 7 770 millió forint, a fejlesztés 1 522 millió forint volt. Az Országgyűlés döntése alapján igénybe vett 300 millió forint tartalékból a Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Önkormányzat testületeik működési kiadásaira 63 millió forintot fordított. A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat a területi igazgatási szervek működési feltételeinek javításához 18 millió forinttal, az év végén végrehajtott nyugdíjemelés működési többletköltségeinek fedezetéhez 11 millió forinttal járult hozzá. Az Egészségbiztosítási Önkormányzat saját hatáskörű fejlesztésekre, közös feladatok fedezetére 5 millió forintot használt fel. Egyszeri kiadásokra 3 156 millió forint, ezen belül az informatikai fejlesztési projektekre 921 millió forint, épületberuházásra 2 186 millió forint, a világbanki hitelből megvalósuló feladatokra saját hozzájárulásként 49 millió forint lett felhasználva.
(4) A - szintrehozás utáni - alapelőirányzaton belüli felhasználás összege:
a) bérkiadásra 3 230 millió forint,
b) a bér járulékaira 1 746 millió forint,
c) a dologi kiadásokra 2 794 millió forint, ezen belül felújításra 101 millió forint.
(5) A fejlesztési kiadásokon belüli felhasználás összege:
a) bérekre és járulékaikra 181 millió forint,
b) dologi kiadásokra 1 341 millió forint.
A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetése végrehajtásának a mérlege
11. § (1) A társadalombiztosítási alrendszernek a Ny. Alap és az E. Alap költségvetése, valamint a működési költségvetés összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó bevételi főösszege 608 913 millió forint, kiadási főösszege 642 040 millió forint, hiánya 33 127 millió forint.
(2) A társadalombiztosítási alrendszer költségvetési hiányának rendezése a Ny. Alap kiadási többletének a 2. §-ban meghatározott és az E. Alap kiadási többletének a 6. §-ban meghatározott fedezése útján történik.
(3) A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetése végrehajtásának a mérlegét a törvény 7. számú melléklete, a bevételek közül a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételeket a törvény 8. számú melléklete, a kamat- és egyéb hozambevételeket a törvény 9. számú melléklete tartalmazza.
Vegyes rendelkezések
12. § (1) A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 17. §-ának (2) bekezdése értelmében 1993. január 1-jével megszűnt anyasági segélyre, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról és kiegészítéséről rendelkező 1993. évi VIII. törvény 39. §-a értelmében 1993. február 26-ával megszűnt temetési segélyre - mely ellátások Társadalombiztosítási Alapból történő finanszírozása a KT. 37. §-ának (1) bekezdése alapján 1993. január 1-jétől megszűnt - a társadalombiztosítási szervek által 1993. évben még kifizetett összegeket a központi költségvetés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére legkésőbb e törvény hatálybalépését követő 15. napon megtéríti. Az anyasági segélyre és a temetési segélyre 1993-ban kifizetett összegeket a törvény 10. számú melléklete tartalmazza.
(2) A társadalombiztosítási szervek által folyósított, társadalombiztosítási alrendszeren kívüli megtérítési forrással rendelkező - a társadalombiztosítási alrendszernek részét nem képező - ellátások kiadásait és a kiadások fedezetére befolyt összegeket a törvény 11. számú melléklete tartalmazza.
13. § (1) A likviditási tartaléknak a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi kiadási többletével összefüggő visszapótlása során 1993. évben tartalékba helyezett összeg
a) az 1991. december 31-én fennállt járulék (késedelmi pótlék, rendbírság) tartozások 1993. évi megfizetéséből eredő 2 628 millió forint, amelyből 705 millió forint a Magyar Államvasutak Rt. adósságtörlesztése;
b) az 1992. január 1-je előtt a Társadalombiztosítási Alapból teljesített foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjkifizetések 1991. december 31-ig meg nem térített összegének 1993. évi megfizetéséből eredő 177 millió forint;
c) a Magyar Államvasutak Rt. Társadalombiztosítási Alapokkal szemben fennálló tartozásainak rendezéséről szóló 1994. évi LXXXIV. törvény alapján az 1994. évi költségvetés terhére megtérített járuléktartozás részeként 2 295 millió Ft.
A visszapótlásra felhasznált összeg - a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény (a továbbiakban: ET.) 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - 50-50% arányú megosztással került a Ny. Alap, illetve az E. Alap likviditási tartalékába.
(2) Az ET. 4. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint az Alapok likviditási tartalékába 1993. december 31-ig visszapótolandó összegnél az (1) bekezdés szerinti mennyiségek együttes összege 2 139 millió forinttal kevesebb. A fenti összeg visszapótlását az 1994. évben a társadalombiztosítás által folyósított, de nem a társadalombiztosítást terhelő ellátások központi költségvetés által átutalt többlete biztosítja. Ha e többlet a visszapótláshoz nem elégséges, a különbözet biztosítása a 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint történik.
(3) A (2) bekezdés szerint megtérített összeget - az ET. 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezést figyelembe véve - 50-50% arányban kell az Alapok likviditási tartalékába helyezni.
14. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének a végrehajtásáról szóló 1993. évi CV. törvény 14. §-a (2) bekezdésének rendelkezése alapján 1993-ban az egészség megőrzését szolgáló célokra fordítható, ott megjelölt keretösszeg - 11 millió forint - terhére történt 1993. évi kifizetés 8 millió forint.
(2) Az ET. 7. §-a (2) bekezdésének b) pontjában megjelölt, a Ny. Alap és az E. Alap befektetések hozama tartaléka között meg nem osztott keret 1993. év végén fennálló maradványa 3 millió forint. A maradvány összegét - az ET. 7. §-a (1) bekezdésében meghatározott eszmei hányadnak megfelelően - 90-10% arányban a Ny. Alap és az E. Alap befektetések hozama tartaléka között meg kell osztani.
15. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az 1993. évben az E. Alap javára történt - állam általi - vissztehermentes vagyonátadás összege (az átadott részvények névértéke) 375 millió forint. E vagyon az E. Alapnak a KT. 6. §-a (2) bekezdésében meghatározott tartalékalapját illeti. A Ny. Alap javára az 1993. évben állam általi vissztehermentes vagyonátadás nem történt.
(2) A tartósan befektetett eszközök között nyilvántartott értékpapírok - a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény 39. §-ának (4) bekezdése alapján megállapított - értékvesztése, valamint a társadalombiztosítási tulajdonban álló bérházak értékcsökkenése év végi elszámolásának tartalékcsökkentő hatása 2 117 millió forint. Ennek alapján - az adott tartaléknemre vonatkozólag az ET. 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott eszmei hányadnak megfelelően - a Ny. Alap tartósan befektetett eszközei 1 905 millió forinttal, az E. Alap tartósan befektetett eszközei 212 millió forinttal csökkennek.
(3) A befektetések hozama tartalék terhére eszközölt rövid lejáratú befektetések értékvesztése év végi elszámolásának tartalékcsökkentő hatása 668 millió forint. Ennek alapján - az adott tartaléknemre vonatkozólag az ET. 7. §-a (1) bekezdésében meghatározott eszmei hányadnak megfelelően - a Ny. Alap befektetések hozama tartalékának összege 602 millió forinttal, az E. Alap befektetések hozama tartalékának összege 66 millió forinttal csökken.
(4) A Ny. Alap és az E. Alap tartalékainak, valamint a működési költségvetés tartalékának 1993. évi alakulását a törvény 12. számú melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
16. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
1. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez A Nyugdíjbiztosítási Alap 1993. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
(millió forintban)

Megnevezés

1992. évi tény

1993. évi előirányzat

1993. évi teljesítés

BEVÉTELEK

I. Járulékbevételek

271 808

300 504

319 209

- munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék befizetések

207 648

225 623

239 695

- munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék

10 013

15 435

12 558

- egyéni nyugdíjjárulék befizetések

54 146

58 446

66 652

- egyes szociális ellátások után fizetett járulék (önkormányzati+egyéni)

-

1 000

304

2. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

10 201

13 047

14 613

- késedelmi pótlék és rendbírság

9 902

12 765

13 584

- egyéb bevételek

298

282

1 029

A járulék- és a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen ebből:

282 008

313 551

333 822

- a likviditási tartalék visszapótlására számításba vehető bevételek**

2 444

1 314

3. Kamat- és egyéb hozambevételek

6 497

3 400

3 968

4. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

-

2 824

-

5. A likviditási tartalék visszapótlására szolgáló bevélek*

-

3 600

-

6. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos - 1991-ben elmaradt - megtérítés

353

-

89

7. Az előnyugdíjjal és a politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítéssel

összefüggő - 1991-ben elmaradt - megtérítés

139

-

-

8. Alapok közötti számolások egyenlege

-10 103

-13 454

-11 298

- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átvett járulék

22 233

24 784

27 017

- nyugdíjkiadások után átadott járulék

-32 337

3 238

-38 315

Bevételek összesen

278 894

309 921

326 581

Megnevezés

1992. évi tény

1993. évi előirányzat

1993. évi teljesítés

KIADÁSOK

1. Nyugellátások

252 235

298 740

299 334

- korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak

215 601

255 150

255 461

- özvegyi - szülői nyugdíjak

29 316

34 820

34 627

- árvaellátások

6 979

8 400

8 960

- egyéb nyugellátások

339

370

286

2. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett kiadásokhoz

26 842

31 062

33 194

- átmenetileg finanszírozott ellátások

21 848

23 732

25 784

- egyéb kiadások (postaköltség és egyéb)

636

827

843

- működési költségvetés

4 086

6 503

6 567

- biztosítási képviselők választásának költségei

272

-

-

3. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítás***

15

-

47

4. Hiányt fedező értékpapír kibocsátásával kapcsolatos kiadások

-

-

5

5. Kamat- és egyéb hozambevételek tartalékba helyezése

6 482

-

-

6. Likviditási tartalék visszapótlása

2 797

3 600

1 403

7. A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére szolgáló kiadás

139

-

-

Kiadások összesen

288 510

333 402

333 983

EGYENLEG

-9 617

-23 481

-7 402

* A mellékletekben megjelenő - kerekített - 1992. évi tényadatok összege (különbsége) eltérhet a mellékletekben szereplő összegező (különbözeti) értékektől, melyek a pontos (kerekítés nélküli) adatokból vannak számolva.
** Az 1993. évre likviditási tartalék visszapótlásra előirányzott bevételeket az 5. pont, az 1992. és az 1993. évben ténylegesen likviditási tartalék visszapótlásra fordított bevételeket az "A járulék- és a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen" megnevezésű pont és a 6. pont tartalmazza.
*** Az 1993. évi előirányzatban tervezett 25 millió forint a 2. pont "egyéb kiadások" sorában jelenik meg.
2. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez Az Egészségbiztosítási Alap 1993. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
Millió forintban

Megnevezés

1992. évi tény

1993.évi előirányzat

1993. évi teljesítés

BEVÉTELEK

I. .Járulékbevételek

211 951

236 626

251 007

- munkáltatói egészségbiztosítási járulék befizetések

165 283

179 577

190 778

- munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék

7 970

l2 285

9 995

- egyéni egészségbiztosítási járulék befizetések

36 098

38 964

44 434

- a központi költségvetés által fizetett járulék

2 600

5 800

5 800

2. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

9 066

11 553

12 580

- közgyógyellátási kiadások megtérítése

202

600

347

- terhességmegszakítás egyéni térítési díja

-

-

162

- baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése

843

900

811

- késedelmi pótlék és rendbírság

7 787

9 835

10 467

- egyéb bevételek

235

218

793

A járulék- és a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen

221 017

248 179

263 587

ebből:

- a likviditási tartalék visszapótlására számításba vehető bevételek *

2 444

-

1 314

Megnevezés

1992. évi tény

1993. évi előirányzat

1993. évi teljesítés

3. Központi költségvetési terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel

-

2 500

2 500

4. Kamat- és egyéb hozambevételek

2 503

600

464

5. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

-

2 176

-

6. A likviditási tartalék visszapótlására szolgáló bevétel*

-

3 600

-

7. Központi költségvetési forrásátadás az 1993. évi központi bérintézkedésre

-

-

2371

8. Központi költségvetési forrásátadás az 1992. évi központi bérintézkedésre

1 660

-

-

9. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos - 1991-ben elmaradt - megtérítés**

353

-

88

10. Az előnyugdíjjal és a politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítéssel összefüggő - 1991-ben elmaradt megtérítés

139

-

-

11. Alapok közötti elszámolások egyenlege

10 103

13 454

11 298

- nyugdíjkiadások után átvett járulék

32 337

38 238

38 315

- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átadott járulék

-22 233

-24 784

-27 017

Bevételek összesen

235 776

270 509

280 308

KIADÁSOK

l. Természetbeni ellátások

156 203

174 800

186 873

- gyógyító-megelőző ellátások

112 123

129 600

131 571

- gyógyszertámogatás

39 392

38 000

49 535

- gyógyászati segédeszköz támogatás

3 570

6 000

4 698

- utazási költségtérítés

1 118

1 200

1 069

2. Pénzbeli ellátások

72 895

81 260

88 581

- korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások

36 455

43 160

45 034

- terhességi-gyermekágyi segély

6 419

8 000

7 203

- táppénz

28 912

29 000

35 255

- betegséggel kapcsolatos segélyek

537

600

441

- kártérítési járadék

572

500

648

3. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett kiadásokhoz

22 577

27 068

28 834

- átmenetileg finanszírozott ellátások

18 340

20 678

22 467

- egyéb kiadások (postaköltség és egyéb)

534

723

734

- működési költségvetés

3 474

5 667

5 633

- biztosítási képviselők választásának költségei

228

-

-

4. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítás***

2

-

5

5. Hiányt fedező értékpapír kibocsátásával kapcsolatos kiadások

-

-

11

6. Kamat- és egyéb hozambevételek tartalékba helyezése

2 418

-

-

7. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

199

300

327

8. Egészségügyi célok támogatása

280

-

-

- ifjúsági és szabadidősport tevékenység

250

-

-

- alkoholizmus elleni prevenció

30

-

-

9. Likviditási tartalék visszapótlása****

2 797

3 600

1 402

10. A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére szolgáló kiadás

139

-

-

Kiadások összesen

257 511

287 028

306 033

EGYENLEG

-21 735

-16 519

-25 725

* Az 1993. évre likviditási tartalék visszapótlásra előirányzott bevételeket a 6. pont, az 1992. és az 1993. évben ténylegesen likviditási tartalék visszapótlásra fordított bevételeket az "A járulék- és a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen" megnevezésű pont és a 9. pont tartalmazza.
** Az 1993. évi teljesítés ezer forintos pontosságú összege 88 335 ezer forint, a Nyugdíjbiztosítási Alap azonos című bevételével megegyező összeg. Az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíjbiztosítási Alap e bevételi tételének millió forintos pontossággal szerepeltetett összege közötti különbség a kerekítés következménye.
*** Az 1993. évi előirányzatban tervezett 25 millió forint a 3. pont "egyéb kiadások" sorában jelenik meg.
**** Az 1993. évi teljesítés ezer forintos pontosságú összege 1 402 512 ezer forint, a Nyugdíjbiztosítási Alap azonos címen teljesített kiadásával megegyező összeg. Az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíjbiztosítási Alap e kiadási tételének millió forintos pontossággal szerepeltetett összege közötti különbség a kerekítés következménye.
3. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez Gyógyító-megelőző ellátás 1993. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
A)
Millió forintban

Megnevezés

Kiadási előirányzat

Intézeti/önkormányzati teljesítés

Központi kezelésű teljesítés

I.

1992. évi előirányzat

110 600

101 073

9 110

II.

Évközi módosítás, 1992. évi bérintézkedés

1 660

1 597

63

IlI.

1992. évi módosított előirányzat

112 260

102 670

9 173

IV.

Szintre hozások

7 540

4 059

3 481

1. Az 1992. évben belépő fejlesztések áthúzódó hatása

2 700

1 431

669

- 1992. évben már beépült fejlesztések

600

1 431

-831

- 1992. évben elfogadott, 1993-ban beépülő fejlesztések

1 500

1 500

2. Központi bérpolitikai intézkedés áthúzódó hatása

2 340

2 228

112

3. 1992. évi bérautomatizmus szintre hozása

500

458

42

4. Háziorvosi szolgálatok teljesítmény finanszírozása

2 600

2 600

5. Feladat átrendezés

-58

58

V.

1992. évi szintre hozott báziselőirányzat

119 800

106 729

12 654

VI.

1992. évben elfogadott, 1993-ban beépülő fejlesztések

291

-291

VII.

Feladatátrendezés

-44

44

VIII.

Reformintézkedés végrehajtása

9 800

5 730

4 070

1. Alapelőirányzat 10, 15%-os emelése

5267

2. 1993. évi fejlesztések

463

IX.

1993. évi előirányzat

129 600

112 706

16 477

X.

1993. évi központi bérintézkedési keret

2 371

2 266

105

1. Béralap+társadalombiztosítási járulék

2 26l

2 266

5

2. Szolidaritási járulék

110

-

110

XI.

1993. évi előirányzat+1993. évi központi bérintézkedés

131 971

114 972

16 582

XII.

Függő bevétel

17

17

Teljesítés összesen

131 571

Maradvány (előirányzat+függő bevétel - teljesítés)

417

B)
A központi kezelésű keret felhasználása több jogcímenként
Millió forintban

Megnevezés

1993. évi teljesítés

Háziorvosi szolgálat teljesítményfinanszírozása*

5 573

Vér- és vérkészítmények

520

Endoprotézis

400

Gyógyszerár-támogatás

ÁNTSZ mikrobiológiai vizsgálatok

275

Szolidaritási járulék

3 398

Vállalkozások, alapítványok

2 173

Esetfinanszírozás

1 532

Likviditási helyzet javítása

1 364

CT csőcsere

72

Iskola-egészségügy normatív támogatás

19

Gyógyító-megelőző ellátás összesen

15 626

Gyógyfürdő-szolgáltatás

631

Egészségmegőrzés

142

Ifjúsági és szabadidősport

Összesen

16 599

Maradvány

417

ebből

- Gyógyfürdő-szolgáltatás

- Egészségmegőrzés

Összesen

17 016

* Az 1993. évi költségvetési törvényben jóváhagyott keret (5200 millió Ft) kiegészítve a 42 Ft-os kártyapénz biztosításához szükséges más forrásból átcsoportosított (373 millió Ft) összeggel.
4. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez Gyógyító-megelőző ellátás 1993. évi kiadási előirányzatának teljesítése finanszírozási formánként
Millió forintban

67

Kassza megnevezése

Alapelőirányzat

Évközi módosítás

Teljesítés

I. Háziorvosi ellátás*

7 771

5 777

13 548

II. Teljesítményfinanszírozott

63 456

10 185

73 641

1. Aktív fekvőbeteg-ellátás

53 321

5 278

58 599

2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás

7 540

809

8 349

3. Művesekezelés

883

1 463

2 346

4. Speciális finanszírozású feladatok

1 712

2 635

4 347

III. Feladat+teljesítményfinanszírozás

14 025

1 692

15 717

1. Nőgyógyászati szakrendelés

596

81

677

2. Nőgyógyászati szakambulancia

354

32

386

3. Egyéb járóbeteg szakrendelés

10 084

1 298

11 382

4. Egyéb szakambulancia

2 991

281

3 272

IV. Feladatfinanszírozás

15 500

2 254

17 754

a) Egyéb alapellátás

8 494

831

9 325

1. Iskola-egészségügy

254

46

300

2. Védőnői szolgálat

1 726

192

1 918

3. Ügyeleti szolgálat

1 100

118

1 218

4. Kiegészítő alapellátás

194

29

223

5. Fogorvosi ellátás

3 556

328

3 884

6. Munkaegészségügy

1 207

80

1 287

7. Anya- gyermekvédelem

457

38

496

b) Járóbeteg-szakellátás

2 080

178

2 258

1. Gyermekgyógyászati MSZSZ

26

2

28

2. Nőgyógyászati MSZSZ

21

2

23

3. Sportegészségügy

103

9

112

4. Nemibeteg-gondozás

200

17

277

5. Tüdőgondozás

786

853

6. Ideggyógyászati gondozás

504

43

547

7. Onkológiai gondozás

251

21

272

8. Alkohológia és drogellátás

189

17

206

c) Egyéb

4 926

1 245

6 171

1. Vérellátás

1 561

679

2 240

2. Mentés, betegszállítás

3 309

452

3 761

3. Új beruházás, rekonstrukciós előrehozás

12

114

126

4. Rekonstrukció miatti kiesés

21

-2

19

5. E. raktár

23

2

25

Kasszák összesen

100 752

19 908

120 660

HM, BM, KHVM, IM intézetek

5 977

563

6 540

Együtt

106 729

20 471

127 200

V. Kasszára nem osztható célelőirányzatok**

4 678

-307

4 371

1. Szolidaritási járulék

3 288

110

3 398

2. Gyógyfürdő-szolgálat

990

-359

631

3. Egészségmegőrzés

200

-58

142

4. lfjúsági és szabadidősport

200

0

200

Összesen

111 407

20 164

131 571

Évközi kasszamódosító tételek

1. Alapelőirányzat-korrekció

-44

2. Gyógyszerár-támogatás

300

3. HSZ teljesítménydíj***

5 200

4. Vállalkozások, alapítványok finanszírozása

1 643

5. Vérzsák

520

6. Endoprotézis

400

7. 1992. évi fejlesztések

291

8. Reformintézkedések végrehajtása

8 531

9. Likviditási helyzet javítása

1 364

10. Központi bérpolitikai intézkedések

2 376

Összesen

20 581

1993. évi előirányzat + függő bevétel + központi bérintézkedés

131 988 * 5573 millió Ft + 1993. évközi változás + fejlesztés + bérpolitikai intézkedés.
** Az évközi módosítás negatív előjelű tételei megtakarítást jelentenek.
*** Az 1993. évi költségvetési törvényben jóváhagyott keret.
5. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez Az 1993-ban átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásai

Millió forintban

Megnevezés

1992. évi tény

1993. évi előirányzat

1993. évi teljesítés

1.

Házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék a nyugellátásokhoz

4 983

5 600

5 127

2.

Mezőgazdasági járadékok

4 337

5 110

4 782

3.

Gyermekgondozási díj

14 745

16 700

17 254

4.

Gyermekgondozási segély

7 066

8 100

8 273

5.

Megváltozott munkaképességű dolgozók átmeneti járadéka

893

1 050

1 225

6.

Megváltozott munkaképességű dolgozók rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadékok

6 558

7 800

11 538

7.

Cukorbetegek támogatása

50

50

52

Összesen

38 633

44 410

48 251

6. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez 1993. évi működési költségvetés végrehajtásának mérlege

Millió forintban

Megnevezés

1992. évi tény

1993. évi előirányzat

1993. évi teljesítés

BEVÉTELEK

1. Társadalombiztosítási alapokból a működési kiadásokra átvett pénzeszköz

7 560

12 170

12 200

- folyamatos működésre átvett

...

8 598

9 062

- egyszeri kiadásra átvett

...

3 572

3 138

2. Működési ár- és díjbevétel

165

100

241

3. Működési tartalék igénybevétele

-

286

206

4. Családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése

600

600

600

5. 1991. évi működési pénzmaradvány igénybevétele

701

-

-

6. 1992. évi működési pénzmaradvány igénybevétele

-

-

760

7. Áfa kompenzáció működési kiadásainak megtérítése

-

-

13

8. Személyi kárpótlás megtérítése

-

-

4

9. Központi költségvetési forrásátadás 1993. évi központi bérintézkedésre

-

-

47

10. Központi költségvetési forrásátadás 1992. évi központi bérintézkedésre

74

-

-

11. Elkülönített alapoktól átvett pénzeszköz (közhasznú munkáért)

-

-

27

12. Egyéb bevételek

133

-

126

ebből:

- kamat

32

-

47

- épületértékesítés

2

-

43

- áfa befizetési kötelezettség

-

-

36

Bevételek összesen

9 233

13 156

14 224

KIADÁSOK

1. Alapelőirányzat (szintre hozás után)

5 342

6 894

7 770

- bérkiadások

2 346

2 929

3 230

- bérjárulékok

1 140

1 435

1 746

- dologi kiadások

1 856

2 530

2 794

ebből: felújítás

113

113

101

2. Fejlesztések

2 045

2 038

1 522

- beruházás

525

1 017

1 025

- társadalombiztosítási kártya*

747

344

160

ebből: bér és járulék

57

198

105

- egészségügyi finanszírozás*

57

100

-

ebből: bér és járulék

36

75

-

Megnevezés

1992. évi tény

1993. évi előirányzat

1993. évi teljesítés

- Fejlesztési Iroda működése

177

312

150

ebből: bér és járulék

119

192

11

- fiókhálózat, behajtási szervezet

32

164

86

ebből: bér és járulék

25

122

65

- informatikai fejlesztési projektek

507

101

101

ebből: bér és járulék

19

-

-

3. A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat testületeinek működési kiadásai

-

-

29

4. Az Egészségbiztosítási Önkormányzat testületeinek működési kiadásai

-

-

34

5. A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat saját hatáskörű fejlesztései (hozzájárulás a területi igazgatóságok ügyviteli fejlesztéséhez)

-

-

18

6. Az Egészségbiztosítási Önkormányzat saját hatáskörű fejlesztései (hozzájárulás beruházások fedezetéhez)

-

-

4

7. A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat által elkülönített összeg közös feladatok fedezetére (hozzájárulás a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére az év végén végrehajtott nyugdíjemelés működési többletköltségeinek fedezetéhez)

-

-

11

8. Az Egészségbiztosítási Önkormányzat által elkülönített összeg közös feladatok fedezetére

-

-

1

9. Tartalék

-

366

-

Folyamatos kiadások összesen

7 387

9 298

9 389

10. Egyszeri kiadások

880

3 858

3 156

- informatikai fejlesztési projektek

-

1 279

921

ebből: bér és járulék

-

102

-

- épületberuházás

880

2 179

2 186

- világbanki hitelből megvalósuló feladatok saját kiadásai

-

400

49

ebből: bér és járulék

-

30

-

Kiadások összesen

8 267

13 156

12 545

Tartalék visszapótlása

206

-

-

Maradvány

760

-

1 679

ebből: NYUGDMEG program

-

-

188

Kiadás, tartalék visszapótlása és maradvány együtt

9 233

13 156

14 224

* Az év folyamán az előirányzatok, felhasználások összevontan voltak kezelve. (A társadalombiztosítási kártya és egészségügyi finanszírozás adatai a társadalombiztosítási kártya sorában összegezve.)
7. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez A társadalombiztosítási alrendszer összevont 1993. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban

Megnevezés

1992. évi tény

1993. évi előirányzat

1993. évi teljesítés

BEVÉTELEK

1. Járulékbevételek

483 759

537130

570 216

- munkáltatói járulékbefizetés

372 932

405 200

430 473

- munkanélküli ellátás után fizetett járulék

17 983

27 720

22 553

- egyéni járulékbefizetés

90 244

97 410

111 086

- a központi költségvetés által fizetett járulék

2 600

5 800

5 800

- egyes szociális ellátások után fizetett járulék

-

1 000

304

2. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

19 267

24 600

27 193

A járulék- és a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen

503 025

561 730

597 409

ebből:

- a likviditási tartalék visszapótlására számításba vehető bevételek*

4 888

-

2 628

3. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel

-

2 500

2 500

4. Kamat- és egyéb hozambevételek

9 000

4 000

4 432

5. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

-

5 000

-

6. A likvidálási tartalék visszapótlására szolgáló bevétel*

-

7 200

-

7. Központi költségvetési forrásátadás az 1993. évi központi bérintézkedésre

-

-

2 371

Megnevezés

1992. évi tény

1993. évi előirányzat

1993. évi teljesítés

8.

Központi költségvetési forrásátadás az 1992. évi központi bérintézkedésre

11 660

-

-

9.

Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos - 1991-ben elmaradt megtérítés

706

-

177

10.

Az előnyugdíjjal és a politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítéssel összefüggő - 1991-ben elmaradt - megtérítés

278

-

-

11.

A működési költségvetés saját bevételei

1 673

986

2 024

Bevételek összesen

516 342

581 416

608 913

KIADÁSOK

1.

Nyugellátás

305 511

361 510

367 092

- nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások

252 235

298 740

299 334

- egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások

36 455

43 160

45 034

- átmenetileg finanszírozott ellátások

16 821

19 610

22 724

2.

Anyasági ellátások

29 341

32 800

32 730

- terhességi-gyermekágyi segély

6 419

8 000

7 203

- anyasági segély

1 111

-

-

- átmenetileg finanszírozott ellátások (GYES, GYED)

21 811

24 800

25 527

3.

Táppénz

28 912

29 000

35 255

4.

Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás

42 962

44 000

54 233

5.

Gyógyító-megelőző ellátások

112 123

129 600

131 571

6.

Egyéb ellátások

2 672

2 300

2 158

- utazási költségtérítés

1 118

1 200

1 069

- betegséggel kapcsolatos segélyek

537

600

441

- kártérítési járadék

572

500

648

- temetési segély

445

-

-

7.

Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások hozammal kapcsolatos ráfordítások, értékpapír-kibocsátás kiadásai, postaköltség és egyéb)

1 187

1 550

1 645

8.

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

199

300

327

9.

Biztosítási képviselők választásának költségei

500

-

-

10.

Működési kiadások fedezetére

7 560

12 170

12 200

- folyamatos kiadásokra

...

8 598

9 062

- egyszeri kiadásokra

...

3 572

3 138

11.

Kamat- és egyéb hozambevételek tartalékba helyezése

8 900

-

-

12.

Egészségügyi célok támogatása

280

-

-

13.

Likviditási tartalék visszapótlása

5 595

7 200

2 805

14.

A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére szolgáló kiadás

278

-

-

15.

A működési költségvetés saját bevételeiből fedezett kiadások

1 673

986

2 024

Kiadások összesen

547 694

621 416

642 040

EGYENLEG

-31 351

-40 000

-33 127

* Az 1993. évre likviditási tartalék visszapótlásra előirányzott bevételeket a 6. pont, az 1992. és az 1993. évben ténylegesen likviditási tartalék visszapótlásra fordított bevételeket az "A járulék- és a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen" megnevezésű pont és a 9. pont tartalmazza.
8. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

Millió forintban

Megnevezés

1992. évi tény

1993. évi előirányzat

1993. évi teljesítés

l. Késedelmi pótlék és rendbírság

17 689

22 600

24 051

2. Közgyógyellátási kiadások megtérítése

202

600

347

3. Baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése

843

900

811

4. Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

-

-

162

5. Egyéb bevételek

533

500

1 822

Összesen

19 267

24 600

27 193

9. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez Kamat- és egyéb hozambevételek biztosítási ágak szerint és együttesen

Millió forintban

Megnevezés

1992. évi tény

1993. évi előirányzat

1993. évi teljesítés

1. A Nyugdíjbiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevételei

6 497

3 400

3 968

- tartós befektetések hozama

3 767

3 150

3 311

- rövid lejáratú befektetések (értékpapírok) hozama

725

250

631

- kamattérítés (az 1990. I-III. havi családi pótlék finanszírozással összefüggésben)

2 000

-

-

- egyéb hozambevétel

4

-

26

2. Az Egészségbiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevételei

2 503

600

464

- tartós befektetések hozama

419

350

368

- rövid lejáratú befektetések (értékpapírok) hozama

81

250

70

- kamattérítés (az 1990. I-III. havi családi pótlék finanszírozással összefüggésben

2 000

-

-

- egyéb hozambevétel

4

-

26

3. Kamat- és egyéb hozambevételek összesen

9 000

4 000

4432

- tartós befektetések hozama*

4 186

3 500

3 679

- rövid lejáratú befektetések (értékpapírok) hozama

805

500

701

- kamattérítés (az 1990. I-III. havi családi pótlék finanszírozással összefüggésben)

4 000

-

-

- egyéb hozambevétel

9

-

52

* A tartós befektetések hozama 1993. évi teljesítési adatából a Lakásfedezeti államkötvény hozamaként befolyt 3447 millió forint. Ebből 3102 millió forint a Nyugdíjbiztosítási Alap, 345 millió forint az Egészségbiztosítási Alap bevétele.
10. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez A társadalombiztosítási finanszírozású feladatok köréből 1993. január 1-jével kikerült ellátások kiadásai

Millió forintban

Megnevezés

1992. évi tény

1993. évi előirányzat

1993. évi teljesítés

Összesen

1 556

1 600

340

- anyasági segély

1 111

1 100

198

- temetési segély

445

500

142

* Egész évre vonatkozó (az ellátások fennmaradását alapul vevő) előirányzat.
** 1993. évi tényleges kifizetések (előző évről áthúzódó, illetve pótlólagos igénybejelentés alapján teljesített kifizetések, a temetési segély 1993. február 26-ával történt megszűnéséig megállapított ellátások).
11. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez A társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai és azok megtérítése

Millió forintban

Megnevezés

1992. évi tény

1993. évi előirányzat*

1993. évi teljesítés**

1. Az ellátás keletkezésétől fogva külső forrásból finanszírozott ellátások

Munkáltatói befizetésből, illetve Foglalkoztatási Alapból

Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíj

a) A foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjak kiadása

8 467

9 500

9 734

b) A kiadások megtérítése

6 139

...

6 495

c) A megtérítések és a kiadások egyenlege

-2 328

...

-3 239

d) 1992. évi egyenleg rendezése

-

...

357

Központi költségvetésből

Politikai rehabilitációval kapcsolatos és más nyugdíjkiegészítések

a) Az ellátások kiadásai

3 265

***4 750

4 016

- politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések

3 119

-

3 705

- kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok

100

-

160

- tudományos fokozat után járó kiegészítő nyugellátások

42

-

69

- nemzeti gondozotti ellátások

4

-

75

- az 1945. évi 1.146. M. E. rendelettel érintettek ellátása

-

-

7

b) Az ellátások kiadásainak megtérítése

3 366

...

4 750

c) A megtérítések és a kiadások egyenlege

101

...

734

d) 1992. évi egyenleg rendezése

-

-101

Bányásznyugdíj és bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltása

a) Az ellátások kiadásai

346

2 000

1 530

- bányásznyugdíj

346

1 500

728

- szénjárandóság pénzbeli megváltása

-

500

802

b) Az ellátások kiadásainak megtérítése

258

...

2 000

c) A megtérítések és a kiadások egyenlege

-87

...

470

d) 1991. évi egyenleg rendezése

-

...

87

Szolidaritási Alapból

Előnyugdíj

a) Előnyugdíj kiadása

940

2 000

3 083

b) A kiadások megtérítése

733

...

2 557

c) A megtérítések és a kiadások egyenlege

-207

...

-526

d) 1992. évi egyenleg rendezése

-

...

200

Állami Vagyonügynökségtől

Életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

a) Tulajdoni kárpótlás alapján járó életjáradék kiadásai

4

-

22

b) A kiadások megtérítése

8

-

-

Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivataltól

Életjáradék személyi kárpótlás alapján

a.) Személyi kárpótlás alapján járó életjáradék kiadásai

27

-

2 215

b) A kiadások megtérítése****

5 296

-

3 900

2. Az 1990. évi forráscserét követően külső forrásból finanszírozott ellátás

Központi költségvetésből

a) Családi pótlék kiadás várandóssági pótlékkal együtt

91 960

*****106 490

105 233

- családi pótlék

91 960

-

103 157

- várandóssági pótlék

-

-

2 076

b) Családi pótlék és várandóssági pótlék kiadás megtérítése

90 975

...

106 490

c) A megtérítések és a kiadások egyenlege

-985

...

1 257

d ) 1992. évi egyenleg rendezése

-

...

985

3. 1992. évben átadott ellátások

Központi költségvetésből

a) Az ellátások kiadásai

4 088

3 600

5 106

- lakbérhozzájárulás és -támogatás

358

300

343

- vakok személyi járadéka

1 239

1 050

1 512

- rokkantsági járadék

822

700

1 126

- hadigondozotti ellátások

762

600

1 219

- egyházak támogatása

95

70

21

- egészségkárosodási járadék

37

15

293

Millió forintban

Megnevezés

1992. évi tény

1993. évi előirányzat*

1993. évi teljesítés**

- katonai családi segély

223

245

182

- megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése

552

620

410

b) Az ellátások kiadásainak megtérítése

3 950

...

3 600

c) A megtérítések és a kiadások egyenlege

-138

...

-1 506

d) 1992. évi egyenleg rendezése

-

...

138

4. 1993. évi egyszeri - az általános forgalmi adó emelésével összefüggő

- lakossági kompenzáció

Központi költségvetésből

a) A kompenzáció kiadásai

-

-

5 721

b) A kiadások megtérítése

-

-

5 645

c) A megtérítések és a kiadások egyenlege

-

-

-76

5. Összesen******

a) Az ellátások kiadásai ebből:

109 066

128 340

128 702

- a központi költségvetés által finanszírozottak

99 659

116 840

115 885

b) A kiadások megtérítése ebből:

105 422

...

125 892

- a központi költségvetés által finanszírozottak

98 550

...

116 840

c) A megtérítések és a kiadások egyenlege ebből:

-3 644

...

-2 810

- a központi költségvetés által finanszírozottak

-1 109

...

955

d) 1992. évi egyenleg rendezése ebből:

-

...

1 666

- a központi költségvetés által finanszírozottak

-

...

1 109

* Az 1992. évi LXXXIV. törvény a társadalombiztosítás által folyósított, de nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai megtérítésének - ily módon a megtérítések és a kiadások egyenlegének - előirányzatait nem tartalmazza.
** A táblázat nem tartalmazza a foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjakra 1991. december 31-ig kifizetett összegek megtérítésére 1993-ban befolyt, a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap bevételét képező összegeket; az 1990. I-III. havi családi pótlék finanszírozás során kifizetett összegek megtérítésének utolsó részleteként 1993-ban befolyt, a likviditási tartalékot illető 403 671 forintot; és az 1991. évi egyszeri támogatási kifizetések megtérítésére 1993-ban befolyt 262 600 forintot.
*** Az 1993. évi előirányzat nem volt megbontva az egyes ellátások szerint.
**** A személyi kárpótlás alapján folyósítandó életjáradékok jövőbeli kiadásainak fedezetére a központi költségvetés által előre átadott összegek, melyek felhasználása az évek során folyamatos.
***** Ez a két ellátásra együttesen meghatározott kiadási előirányzatnak - a megjelenttől eltérő - helyes összege.
****** A tulajdoni kárpótlás, illetve a személyi kárpótlás alapján járó életjáradék és az 1993. évi egyszeri - az általános forgalmi adó emelésével összefüggő - lakossági kompenzáció nélkül.
12. számú melléklet az 1995. évi VII. törvényhez A társadalombiztosítási alrendszer tartalékainak alakulása 1993-ban

Millió forintban

Megnevezés

Likviditási tartalék*

Befektetések hozama tartalék**

Tartósan befektetett eszközök**

Vissztehermentesen átvett vagyon

A) Likviditási tartalék befektetések hozama tartalék, tartósan befektetett eszközök, vissztehermentesen átvett vagyon

1. 1993. évi induló állapot szerinti tartalékok [ 1993. évi CV. törvény 8. számú melléklet "Öszesen (1-14. sorok)" sor] ebből:

-10 083

5 261

*** 17 206

-

- Nyugdíjbiztosítási Alap

1 376

4 735

15 485

-

- Egészségbiztosítási Alap

-11 459

526

1 721

-

2. Budapest Bank Rt. alaptőke-emeléséből származó ingyenes részvényjuttatás hatása, ebből:

-

-

29

-

- Nyugdíjbiztosítási Alap

-

-

26

-

- Egészségbiztosítási Alap

-

-

3

-

Megnevezés

Likviditási tartalék*

Befektetések hozama tartalék**

Tartósan befektetett eszközök**

Vissztehermentesen átvett vagyon

3. Állam általi 1993. évi vissztehermentes vagyonátadás

(OMKER részvények)

-

-

-

375

ebből:

- Nyugdíjbiztosítási Alap

-

-

-

-

- Egészségbiztosítási Alap

-

-

-

375

4. Tartós befektetések értékvesztése (ideértve a bérházak értékcsökkenését is) év végi elszámolásának hatása

-

-

-2 117

-

ebből:

- Nyugdíjbiztosítási Alap

-

-

-1 905

-

- Egészségbiztosítási Alap

-

-

-212

-

5. Rövid lejáratú befektetésként vásárolt értékpapírok értékvesztése év végi elszámolásának hatása

-

-668

-

-

ebből:

- Nyugdíjbiztosítási Alap

-

-602

-

-

- Egészségbiztosítási Alap

-

-66

-

-

6. A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap befektetések hozama tartalékának az 1992. évi LX. törvény 7. § (2) bekezdés b) pont szerinti keretösszeg maradványa megosztásából eredő gyarapodása

-

3

-

-

ebből:

- Nyugdíjbiztosítási Alap

-

3

-

-

- Egészségbiztosítási Alap

-

****0

-

-

7. Likviditási tartalék - 1991. évi kiadási többlettel összefüggő visszapótlása

2 805

-

-

-

ebből:

- Nyugdíjbiztosítási Alap

1 403

-

-

-

- Egészségbiztosítási Alap

1 402

-

-

-

8. Az 1993. évi értékpapír-kibocsátással nem fedezett 1993. évi kiadási többlet likviditási tartalék csökkentő hatása

-17 127

-

-

-

ebből:

- Nyugdíjbiztosítási Alap

-2 402

-

-

-

- Egészségbiztosítási Alap

-14 725

-

-

-

9. 1993. év végi állapot szerinti tartalékok

-24 405

4 596

15 118

375

ebből:

- Nyugdíjbiztosítási Alap

377

4 136

13 606

-

- Egészségbiztosítási Alap

-24 782

460

1 512

375

B) Működési tartalék

1. 1993. évi induló állapot

206

2. Tartalék-igénybevétel 1993-ban

206

3. Tartalék 1993. év végén

- * 1993. évben folyt be az 1990. I-III. havi családi pótlék finanszírozás során a központi költségvetés helyett kifizetett összeg törlesztésének utolsó részlete 403 671 forint. Ez 50-50% arányban illeti meg a Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási Alap likviditási tartalékát. A műveletet - az összegek nagyságrendjére tekintettel - a táblázat nem mutatja be.
** A Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási Alap befektetések hozama tartalékának, illetve tartósan befektetett eszközeinek állományát 1993-ban a táblázatban bemutatott műveletek mellett egy további tényező befolyásolta: tartós befektetés (OMKER részvényvásárlás) hatására a Nyugdíjbiztosítási Alap tartósan befektetett eszközei 5580 forinttal, az Egészségbiztosítási Alapéi 620 forinttal nőttek, a Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási Alap befektetések hozama tartaléka rendre ugyanekkora összeggel csökkent.
*** A Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási Alap ezen tartalékánál feltüntetett millió forintos pontosságú értékek összege.
**** Ezer forintos pontosságú értéke 303 ezer forint.

Hivatkozó joganyagok

1996. évi XL. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.