1995. évi LXII. törvény

a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről szóló 1989. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
1995. évi LXII. törvény
a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről szóló 1989. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról

Hivatkozó joganyagok

1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról

1996. évi CXV. törvény a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény módosításáról

Bírósági jogesetek

BH+ 2000.1.82 I. Az apportálás önmagában nem jelent fedezetelvonást. Az apport ellentétele ugyanis az üzletrész, amely változatlanul a hitelezők rendelkezésére áll [Ptk. 203. §]. II. A másodfokú eljárásban nem lehet új megtámadási okot előterjeszteni [Pp. 247. §].

BH 1996.12.652 I. Nincs helye megállapításra irányuló keresetnek, ha a felperes nem jelöli meg, hogy jogainak az alperessel szemben való megóvása végett miért szükséges a konkrét megállapítás. II. Nincs helye megállapításra irányuló keresetnek akkor sem, ha a jogerős cégbejegyzést követően a kérdéses okból a társasági szerződés érvénytelenségének megállapítását nem lehet kérni. III. A követelések elévülésére vonatkozó szabályok a megállapítás iránti keresetre nem alkalmazhatók [Pp. 123. §, Ptk. 324-327. §, 1988. évi VI. t

BH 1997.4.201 A szövetkezet cégbejegyzését követően - hatáskör hiányában - a cégbíróság törvényességi felügyeleti jogkörében a nyitómérlegben feltüntetett adatok (pl. a tagok üzletrészeinek nagysága) nem vizsgálhatók, illetőleg a bejegyzéskor már vizsgált adatok felül nem bírálhatók [1992. évi II. tv., 1995. évi LXII. tv. 7. §, 1989. évi 23. tvr. 18/B. §, 20. § (1) bek. e) és f) pont, 13/1989. (XII. 16.) IM r. 2. § (1) bek. l) pont, GK 69.].

BH 1997.11.549 A jogerős cégbejegyzést követően - harmadik személy igénye kielégítése alapjának elvonására való hivatkozással - a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) harmadik személy irányában való hatálytalanságát sem lehet megállapítani [Ptk. 203. § (1) bek., 1988. évi VI. tv.* 27. §].

BH 1998.1.43 A cégeljárásban a jogszabály szerint kötelező jogi képviselet - a felek erre vonatkozó, akár közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazásával - a közjegyző képviselőként való eljárásával is megvalósulhat [1991. évi XLI. tv. 175. §, 1995. évi LXII. tv, 1989. évi 23. tvr. 14. § (1) bek., 16. § (2) bek.].

BH 1998.8.388 Ha a korlátolt felelősségű társaság társasági szerződése - vagy annak módosítása - a tag által vállalt mellékszolgáltatás ellenértékét nem határozza meg, ez nem jelenti az ingyenesség vélelmének alkalmazhatóságát. A társasági szerződésben (annak módosításában) tehát vagy az ellenértéket vagy azt, hogy a mellékszolgáltatás nyújtása ingyenes, kifejezetten meg kell jelölni, ellenkező esetben a szerződés érvénytelen (1988. évi VI. tv. 21. § (1) bek. a)-e) pont, (2) bek., 157. § (1)-(2) bek., 167. § (2) bek., Pt

BH 1998.11.549 Ha a felperes gazdasági társaság keresete a saját társasági szerződése érvénytelenségének megállapítására irányul, a pert meg kell szüntetni, mert annak felperese és alperese azonos (jogi) személy [1988. évi VI. tv. 11. § (4) bek., 17. §, 1995. évi LXII. tv. 14. §, Ptk. 234. § (1) bek., Pp. 130. § (1) bek. g) pont, 157. § a) pont, 1989. évi 23. tvr. 18/A. §].

BH 1999.2.82 A cégbejegyzési kérelemhez csatolandó - a készpénz befizetéséről szóló - pénzintézeti igazolás tartalmi ismérvei [39/1984. (XI. 5.) MT r. 2/A. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. 16. § (2) bek., 13/1989. (XII. 16.) IM r. 10. § (1) bek cb) pont].

BH 1999.11.520 A bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti perben a gazdasági életben már hosszabb ideje részt vevő, létrejött cég sorsáról kell dönteni. Nem sért jogszabályt ezért a bíróság, ha a bejegyző végzés hatályon kívül helyezése esetén a létesítő okiratot a határozathozatalt követő későbbi időpontig nyilvánítja hatályossá [1988. évi VI. tv. (Gt.) 11. § (4) bek., 17. §, 24. § (1) bek., 26. §, 1995. évi LXII. tv. 7. §, Ptk. 237. § (2) bek., 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 18/A. § (2) bek.].

AVI 1998.10.110 Az illetékmentesség feltételei nemperes eljárásban (1990. évi XCIII. tv. 58. §).

AVI 1999.2.25 Az Itv. kizárólag a peres eljárásban engedte az illetékmentesség alkalmazását (1990. évi XCIII. tv. 58. § d) pont)

EH 1999.31 A társasági szerződés érvénytelenségét a bíróság csak a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott esetekben állapíthatja meg. Abból a szempontból, hogy az ismételten módosított rendelkezések közül a perben melyiket kell alkalmazni, a kereset benyújtásának időpontja az irányadó [1988. évi VI. tv. 21. § (1) bek., 27. §, 1991. évi LXV. tv., 1992. évi LXVIII. tv., 1995. évi LXII. tv.].

EH 1999.116 A bejegyzendő végzés hatályon kívül helyezése iránti perben a gazdasági életben már hosszabb ideje résztvevő, létrejött cég sorsáról kell dönteni. Nem sért jogszabályt ezért a bíróság, ha a bejegyző végzés hatályon kívül helyezése esetén, a létesítő okiratot a határozathozatalt követő későbbi időpontig nyilvánítja hatályossá [1988. évi VI. tv. (Gt.) 11. § (4) bek., 17. §, 24. § (1) bek., 26. §, 1995. évi LXII. tv. 7. §, Ptk. 237. § (2) bek., 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 18/A. § (2) bek.].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.