BH+ 2001.7.339

A hivatalbóli törvényességi felügyeleti eljárásra a kérelem előterjesztésére nyitvaálló határidőre vonatkozó jogszabályi előírások nem vonatkoznak [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 26. § (2) bek., 50. § (1) bek. b) és d) pont, 51. § (2) bek., 52. § (3) bek., 53. § (2) bek., 54. § (1) bek., 1991. évi XVIII. tv. (a továbbiakban: Szt.) 71. §].

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A társaságot 1991. szeptember 16-án B. Gy., K. Á. és S. J. beltagok, valamint N. J. kültag alapította. A tagok K. Á.-t és S. J.-t választották a társaság cégjegyzésre jogosult képviselőjének .
A cégbíróság a társaságot az 1991. december 5-én kelt végzésével rendelte a cégjegyzékbe bejegyezni.
1992. augusztus 3-án K. Á. tagsági viszonya és képviseleti joga, továbbá B. Gy. tagsági viszonya megszűnt. A kilépő tagok a társasággal elszámoltak.
S. J. a társaság megmaradt képviselője, a betéti tá...

BH+ 2001.7.339 A hivatalbóli törvényességi felügyeleti eljárásra a kérelem előterjesztésére nyitvaálló határidőre vonatkozó jogszabályi előírások nem vonatkoznak [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 26. § (2) bek., 50. § (1) bek. b) és d) pont, 51. § (2) bek., 52. § (3) bek., 53. § (2) bek., 54. § (1) bek., 1991. évi XVIII. tv. (a továbbiakban: Szt.) 71. §].
A társaságot 1991. szeptember 16-án B. Gy., K. Á. és S. J. beltagok, valamint N. J. kültag alapította. A tagok K. Á.-t és S. J.-t választották a társaság cégjegyzésre jogosult képviselőjének .
A cégbíróság a társaságot az 1991. december 5-én kelt végzésével rendelte a cégjegyzékbe bejegyezni.
1992. augusztus 3-án K. Á. tagsági viszonya és képviseleti joga, továbbá B. Gy. tagsági viszonya megszűnt. A kilépő tagok a társasággal elszámoltak.
S. J. a társaság megmaradt képviselője, a betéti társaság tagjai, illetve a cégjegyzésre jogosultak személyében bekövetkezett adatváltozásokat, bejegyzés végett nem jelentette be az eljárásra illetékes cégbírósághoz. 1992. óta a társaság éves beszámolóit sem csatolta.
A Főügyészség K. Á. 1998. október 8-án tartott meghallgatása során tudomást szerzett az adatváltozások bejelentésének elmulasztásáról. Az S. J. meghallgatásáról, 1998. október 14-én készült jegyzőkönyv szerint, a társaság jelenlegi képviselője vállalta, hogy 30 napon belül kérelmet nyújt be a cégbírósághoz az adatváltozások bejegyzése végett, csatolja továbbá a cég éves beszámolóit.
A képviselő a vállalt kötelezettségeinek határidőben nem tett eleget, ezért a Főügyészség az 1999. január 4-én benyújtott törvényességi felügyeleti intézkedés iránti kérelmében indítványozta, hogy a cégbíróság az 1997. évi CXLV. tv. (továbbiakban: Ctv.) 53.§-ának (2) bekezdése alapján küldje meg az eljárást kezdeményező iratát a társaságnak nyilatkozattételre, illetve önkéntes teljesítés céljából, amennyiben az abban foglaltakat nem vitatja. A cég nyilatkozatától függően a Ctv. 54. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján hívja fel a társaságot a változások bejelentésére, és az éves mérlegek 1992-től kezdődő letétbe helyezésére, szükség szerint egyéb törvényességi felügyeleti intézkedéseket is alkalmazzon. Álláspontja szerint a jelenlegi helyzet a Ctv. 50. §-a (1) bekezdésének b) és d) pontja szerinti tényállást valósítja meg.
A cégbíróság az 1999. január 25-én kelt végzésével a törvényességi felügyeleti eljárás iránti kérelmet elutasította a Ctv. 51. §-ának (2) bekezdésében írt, az okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 napos, a kérelem benyújtására nyitva álló, határidő elmulasztására hivatkozással. Az ugyanezen a napon hozott végzésével kötelezte a cég képviselőjét, hogy 50.000,- Ft pénzbírság terhe mellett 15 napon belül nyújtson be adatváltozás bejegyzése iránti kérelmet. Felhívta a társaságot a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. tv. 71. §-ában foglaltak alapján, az 1998. évi mérleg letétbe helyezésére. Tájékoztatásul közölte, ha a társaság a kézbesítéstől számított 15 napon belül a kötelezettségének nem tesz eleget, a Ctv. 54. §-ának (1) bekezdésében foglalt intézkedéseket fogja alkalmazni. Figyelmeztette a céget arra is, hogy a gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a Btk. 299. §-a szerint bűncselekmény.
A cég jogi képviselője 1999. február 11-én benyújtotta a társaság tagjaiban, a cégjegyzésre jogosultak személyében, a kültag betétjének összegében, a cég tevékenységi köreiben bekövetkezett adatváltozások bejegyzése iránti kérelmét. A cégbíróság a kérelmet az 1999. február 15-én kelt végzésével, a hiteles cégaláírási nyilatkozat becsatolásának hiányára hivatkozással, hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasította. Utóbb e végzését saját hatáskörében hatályon kívül helyezte, és kötelezte a társaságot az adószámának, statisztikai számjelének bejelentésére, a felemelt vagyoni betétek személyenkénti meghatározását, és a rendelkezésre bocsátás idejét tartalmazó szerződésmódosítás becsatolására.
Az 1999. április 9-én kelt, és 1999. május 6-án jogerőre emelkedett végzésével pedig, a hiánypótlási kötelezettség elmulasztására hivatkozással, a felhívására becsatolt adatváltozás bejegyzése iránti kérelmet elutasította.
A cégbíróság a hivatalból tett intézkedéséről a törvényességi felügyeleti kérelmet előterjesztő ügyészséget nem tájékoztatta.
Az 1999. január 25-én kelt, a törvényességi felügyeleti eljárás iránti kérelem elutasításáról szóló, végzéssel szemben a kérelmező ügyészség fellebbezést nyújtott be.
Kérte az elsőfokú bíróság határozatának hatályon kívül helyezését, és újabb eljárásra, újabb határozat hozatalára utasítását. Vitatta, hogy a kérelem elkésett. Álláspontja szerint a képviselő adatváltozás bejelentése iránti kötelezettsége változatlanul fennáll. A mulasztás végső időpontja, mint az eljárásra okot adó körülmény nem állapítható meg. A tartós és folyamatos jogszabálysértő állapotra tekintettel, a törvényességi felügyeleti intézkedés iránti kérelem benyújtására nyitva álló határidő nem tekinthető elmulasztottnak. Utalt arra is a fellebbező fél, hogy a cégbíróságnak a bejelentés alapján a Ctv. 52. §-ának (3) bekezdése szerint, hivatalból is, meg kellett volna tennie a szükséges intézkedéseket. Előadta, hogy a Ctv. 52. §-ának (3) bekezdésében szabályozott eljárásra nem vonatkozik a 30 napos eljárási határidő, arra határidő nélkül bármikor sor kerülhet. Ilyen bejelentés esetén az eljárást le kell folytatni. Ellenkező jogértelmezés esetén - egy év eltelte után - a cégbíróságnak még jogerős ítélet birtokában sem lenne módja intézkedni. A cégbíróság tehát akkor járt volna el helyesen, ha a Ctv. 51.§-ának (2) bekezdésétől függetlenül, a Ctv. 52.§-ának (3) bekezdése szerint, megindítja a törvényességi felügyeleti eljárást. Sérelmezte a kérelmező, hogy a mérleg letétbe helyezésére irányuló eljárást sem folytatta le a cégbíróság.
A fellebbezés az alábbiakra tekintettel megalapozott.
Helyesen utalt arra a fellebbező fél, hogy bejelentésére a Ctv. 52. §-ának (3) bekezdésében írt intézkedési kötelezettség terhelte a cégbíróságot. Ahogy az e jogszabályhelyhez tartozó, a jogalkotó által készített indokolásból is megállapítható, e hivatalbóli törvényességi felügyeleti eljárásra a Ctv. 51. §-ának (2) bekezdésében meghatározott, a kérelem előterjesztésére nyitva álló, határidőre vonatkozó jogszabályi előírások nem vonatkoznak. Ezért tévedett az elsőfokú bíróság, amikor a kérelmező által benyújtott törvényességi felügyeleti intézkedés iránti kérelmet, érdemi vizsgálat nélkül, elutasította.
A Legfelsőbb Bíróság emiatt a hozott határozatot a Ctv. 49. §-ának (1) bekezdése, illetve a Pp. 259. § és 252. § (2) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot újabb eljárásra, és újabb határozat hozatalára utasította.
A megismételt eljárás során a cégbíróságnak a törvényességi felügyeleti intézkedés iránti kérelmet nyilatkozattételre, a Ctv. 53. §-ának (2) bekezdése alapján, a cégnek ki kell adnia. A nyilatkozattételtől függően, szükség esetén, a Ctv. 54. §-ának (1) bekezdésében írt törvényességi felügyeleti intézkedéseket kell alkalmaznia. Nem vitás, hogy a cégbíróság hivatalból maga is eljárt a Ctv. 52. §-ának (3) bekezdése alapján a kérelem benyújtását követően, azonban intézkedése nem vezetett eredményre, az adatváltozás bejegyzése iránti kérelmet annak hiányosságai miatt elutasította. A jogszabálysértő helyzet, amelyet a törvényességi felügyeleti intézkedés iránti kérelmet előterjesztő fél bejelentett, változatlanul fennáll. Ezért nem mellőzhető, az újabb eljárás lefolytatása, illetve újabb határozat hozatala. A megismételt eljárás során - a törvényességi felügyeleti eljárásra tekintettel - azonban nincs helye a Ctv. 26. §-a (2) bekezdésének alkalmazására. Amennyiben annak szükségessége felmerül hiánypótlásra kell kötelezni a céget. A cég mulasztása esetén a bejegyzés iránti kérelem elutasításával egyidejűleg, a Ctv.54.§-ában írt törvényességi felügyeleti intézkedéseknek lehet helye.
(Legf. Bír. Cgf.VII.31.262/1999. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.