BH+ 2002.10.535

A személyi jövedelemadó alapját képezi az adóalany által végzett gazdasági tevékenységből származó - a részéről megbízott személy által átvett - készpénz [1991. évi XC. tv. 1-2. §, 4. §, 1991. évi XVIII. tv. 2. §, 5. §].

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

J. Á. egyéni vállalkozó felperes 1994. évben 11 alkalommal értékesítette a tulajdonát képező fűtőolajat a A. Bt. felé. Az értékesítés eredményeképpen a felperes 1994. évi nettó árbevétele 17 579 507 Ft-tal nőtt. A felperes minden értékesítésről - az általa aláírottan és bélyegzővel ellátottan - szabályszerű számlát állított ki, azonban a bevételt nem könyvelte és éves bevallásába sem állította be. Ezzel szemben a számlabefogadó A. Bt. az általa készpénzzel kifizetett vételárat költségként kön...

BH+ 2002.10.535 A személyi jövedelemadó alapját képezi az adóalany által végzett gazdasági tevékenységből származó - a részéről megbízott személy által átvett - készpénz [1991. évi XC. tv. 1-2. §, 4. §, 1991. évi XVIII. tv. 2. §, 5. §].
J. Á. egyéni vállalkozó felperes 1994. évben 11 alkalommal értékesítette a tulajdonát képező fűtőolajat a A. Bt. felé. Az értékesítés eredményeképpen a felperes 1994. évi nettó árbevétele 17 579 507 Ft-tal nőtt. A felperes minden értékesítésről - az általa aláírottan és bélyegzővel ellátottan - szabályszerű számlát állított ki, azonban a bevételt nem könyvelte és éves bevallásába sem állította be. Ezzel szemben a számlabefogadó A. Bt. az általa készpénzzel kifizetett vételárat költségként könyvelésében szerepeltette és rendelkezett a perbeli 11 értékesítést kísérő számlákhoz tartozó szállítólevéllel is. Az üzletkötések során a felperes képviseletében - a felperes által is elismerten - H. Gy. járt el, kinek képviseleti joga kiterjedt készpénzfizetésre és átvételre is.
Az értékesítésből származó 17 579 507 Ft árbevétel figyelembevételével 1994. évben az egyéni vállalkozó felperesnek 15 908 189 Ft adóalap után 6 907 130 Ft személyi jövedelemadó (továbbiakban: szja/ fizetési kötelezettsége keletkezett.
Az APEH Megyei Igazgatósága 1994. évben ellenőrzést tartott a felperesnél, melynek eredményeképpen az 1995. év június hó 26. napján kelt elsőfokú határozat összesen szja és általános forgalmi adó (áfa) adónemekben 11 301 103 Ft adóhiány, valamint 5 650 000 Ft adóbírság és 1 681 000 Ft késedelmi pótlék megfizetésére kötelezte a felperest. Az elsőfokú határozatot az alperes az 1995. év augusztus hó 30. napján hozott határozatával helybenhagyta.
A felperes pontosított keresetében az alperes határozatának a megváltoztatását kérte azzal, hogy az szja tekintetében 5 452 220 Ft, míg az áfa tekintetében 3 095 000 Ft adóhiány jogszerűtlenül került a terhére megállapításra.
Az elsőfokú bíróság ítéletében az alperes határozatát az Szja. adóhiány tekintetében megváltoztatta, így a felperes adóhiánya - a 4 084 332 Ft szja adóhiányra is figyelemmel - összesen 8 475 332 Ft-ra csökkent. Csökkentette az elsőfokú bíróság az adóbírság összegét 4 238 000 Ft-ra és a késedelmi pótlék összegét 1 244 000 Ft-ra. Egyebekben az elsőfokú bíróság az alperes határozatát hatályában fenntartotta. Álláspontja szerint H. Gy. a felperes megbízásában járt el, a gazdasági tevékenységre a felperes egyéni vállalkozása keretében került sor, így az abból származó bevétel is a felperes személyi jövedelemadó alapját terheli.
Az ítélet ellen a felperes nyújtott be fellebbezést - melyben az elsőfokú ítélet egyéb rendelkezéseit nem vitatva - továbbra is sérelmezte az A. Bt.-vel kapcsolatos gazdasági tevékenységből származó árbevételnek felperesi árbevétellé történő minősítését és az abból származó szja hiány megállapítását.
A fellebbezés folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletében a felperes fellebbezését alaptalannak találta és az elsőfokú ítélet fellebbezett részét helybenhagyta. A másodfokú bíróság osztotta az elsőfokú bíróságnak azon álláspontját, mely szerint a fűtőolaj beszerzése és értékesítése a felperes megbízottja, H. Gy. közreműködésével került lebonyolításra, az értékesítésből származó jövedelem pedig a felperes árbevételét képezi, függetlenül attól, hogy a vevő a vételárat ténylegesen a felperesnek vagy megbízottjának fizette-e ki.
A másodfokú ítélet ellen a felperes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, elsődlegesen annak megváltoztatását, másodlagosan a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését kérve. A felperes álláspontja szerint H. Gy. meghatalmazás nélkül vette fel az A. Bt.-től származó vételárat, annak ellenére, hogy készpénz átvételére jogosító megbízása nem volt, illetve ilyet a felperes H. Gy.-nak nem adott. Megítélése szerint a H. Gy. által átvett összeg nem számolható el a felperes bevételei között, mert nem minősül a felperes által megszerzett jövedelemnek, illetve ehhez a jövedelemhez a felperes nem jutott hozzá. Hivatkozott a felperes a felülvizsgálati kérelmében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 4. § (1), 9. § (1), 10. § (1) bekezdéseire.
Az alperes a felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítélet hatályában való fenntartását kérte.
A felek a felülvizsgálati kérelem tárgyaláson kívül elbírálásához hozzájárultak.
A felülvizsgálati kérelem alaptalan.
A perbeli évben hatályos a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 1. §-ának (1) bekezdése szerint a belföldi illetőségű magánszemélyt az összes jövedelme után adókötelezettség terheli. Az adókötelezettség a hivatkozott törvény 2. §-ának (1) bekezdése alapján magában foglalja a magánszemély bejelentési, nyilatkozattételi, adóalap és adó megállapítási, valamint bevallási kötelezettségét is. Az Szja. tv. jövedelemnek tekinti a 4. § (1) bekezdése alapján a magánszemély által az adóévben bármilyen címen és formában megszerzett vagyoni érték egészét, illetőleg az Szja. tv.-ben elismert költségekkel csökkentett részét. Az adóalap megállapításával kapcsolatosan az Szja. tv. az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó 12. §-ában akként rendelkezik, hogy az önálló tevékenységből származó bevételnek az elszámolható költségek levonása után fennmaradó része az adóköteles jövedelem. A Szja. tv. 1. számú mellékletének A/I/1. pontja a bevételek elszámolása szabályai körében bevételnek tekinti a tevékenységgel összefüggésben kapott készpénzt.
A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény (továbbiakban: számviteli törvény) személyi hatálya kiterjed a törvény 2. § (1) bekezdése szerint az egyéni vállalkozóra is. A számviteli törvény 15. §-ának (2) bekezdése szerint a gazdálkodónak könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyek az eszközökre és forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni. A hivatkozott szakasz (3) bekezdése szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolókban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatónak kell lenniük. A könyvvezetés alapja a számviteli bizonylat. A számviteli törvény szerint számviteli bizonylat minden olyan külső és belső okmány, amelyet a gazdasági esemény számviteli nyilvántartásának céljára készítettek. A számviteli törvény 84. § (2) bekezdése alapján a számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lenniük.
A jelen perben vizsgált gazdasági esemény a felperes és az A. Bt. között végbement, arról minden tekintetben a felperestől származó saját kezű aláírásával ellátott és a számviteli törvény szabályainak megfelelő hiteles, szabályszerű számla került kiállításra. A felperes 1995. április 14-én kelt rendőrségi jegyzőkönyvben foglalt meghallgatásakor elismerte, hogy H. Gy.-nak meghatalmazást és bélyegzőt is adott 1994-ben a telepen történő értékesítések bonyolítására. Így helytállóan állapították meg az első- és másodfokú bíróságok, hogy H. Gy. a felperes nevében járt el, figyelemmel arra is, hogy az irányadó tényállás szerint a felperes által sem vitatottan a megbízott jogosult volt egyes értékesítések és vásárlások ellenértékének készpénzben történő kiegyenlítésére is. Mindezek alapján az A. Bt.-től származó ellenérték a felperes által megszerzett bevételnek tekinthető, mely bevétel a felperes személyi jövedelemadó alapját képezte.
Megjegyzi a Legfelsőbb Bíróság, hogy a felperes a felülvizsgálati kérelemben tévesen hivatkozott a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényre, mert az csak 1996. január 1. napján lépett hatályba, rendelkezéseit az 1996. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.
A fentebb foglaltak alapján a Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletet a Pp. 275/A. § (1) bekezdése alapján hatályában fenntartotta.
(Legf.Bír. Kfv.II.28.966/1997.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.