1996. évi XL. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló, az 1994. évi L. törvénnyel és az 1994. évi LXXVI. törvénnyel módosított 1993. évi CXV. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott - költségvetésének végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:
Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1994. évi költségvetésének végrehajtását 373 964 millió (háromszázhetvenhárommilliá...

1996. évi XL. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról
Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló, az 1994. évi L. törvénnyel és az 1994. évi LXXVI. törvénnyel módosított 1993. évi CXV. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott - költségvetésének végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:
I.
A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1994. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
A főösszegek és a hiány rendezése
1. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1994. évi költségvetésének végrehajtását 373 964 millió (háromszázhetvenhárommilliárd-kilencszázhatvannégymillió) forint bevétellel, 397 429 millió (háromszázkilencvenhétmilliárd-négyszázhuszonkilencmillió) forint kiadással, 23 465 millió (huszonhárommilliárd-négyszázhatvanötmillió) forint kiadási többlettel jóváhagyja.
(2) Az Ny. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.
2. § (1) Az Ny. Alapnak az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási többletét a központi költségvetés - a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: KKT.) 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - elengedi. A hiányt fedező összeg az Ny. Alapnak a központi költségvetés forgóalapjához kapcsolt megelőlegezési számlán a KKT. hatálybalépésének napján nyilvántartott hitelállományát csökkenti.
(2) Az Ny. Alap 1. § (1) bekezdés szerinti kiadási többlete az Ny. Alap likviditási tartalékát csökkenti. Az (1) bekezdés szerinti rendezés során elszámolt összeggel a likviditási alap visszapótlódik.
A bevételek részletezése
3. § (1) Az Ny. Alap járulékbevétele 376 569 millió forint. Ebből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék bevétele 292 860 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 8302 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék bevétele 71 641 millió forint, a munkanélküli járadék után fizetett nyugdíjjárulék 2784 millió forint. Az egyes szociális ellátások után fizetett járulék 982 millió forint.
(2) Az Ny. Alap társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele 15 808 millió forint. Ebből a késedelmi pótlék és a rendbírság 14 530 millió forint.
(3) Az Ny. Alap járulékbevételének, valamint késedelmi pótlék és rendbírság bevételének együttes összegéből - (1)-(2) bekezdés - az Ny. Alap likviditási tartalékának visszapótlására a 10. § (1) bekezdése alapján számításba vehető bevétel 3525 millió forint.
(4) Az Ny. Alap kamat- és egyéb hozambevétele 2391 millió forint. A hozambevételek részletezését a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az Ny. Alap bevételét a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 3. §-ának (5) bekezdése szerinti járulékátcsoportosítás 21 733 millió forinttal csökkenti. Ez az összeg
a) az átvett 32 931 millió forint [az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 107 970 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának az Ny. Alap ellátásainak fedezetére meghatározott járulék mérték szerinti százaléka], és
b) az átadott 48 534 millió forint (az Ny. Alap 384 439 millió forint ellátási kiadásának az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka), valamint
c) az E. Alap részére átadott 6130 millió forint egyösszegű átcsoportosítás különbözete.
(6) Az Ny. Alapnak az 1992. január 1-je előtt a Társadalombiztosítási Alapból teljesített foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjkifizetések 1991. december 31-ig meg nem térített összege 1994. évi megfizetéséből eredő bevétele 44 millió forint.
(7) Az Ny. Alapnak a működési kiadások fedezetére szolgáló bevétele 885 millió forint, amelyből
a) 198 millió forint az AT. 10. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott bevétel, melynek részeként a nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások folyósításával összefüggésben felmerült ráfordítások központi költségvetés által történt megtérítése 77 millió forint, az egyéb működési célú bevétel 121 millió forint,
b) 687 millió forint a működési költségvetés 1993. évi pénzmaradványából a nyugdíjbiztosítás működési kiadásainak fedezetére felhasználható összeg.
A kiadások részletezése
4. § (1) Az Ny. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 384 439 millió forint.
(2) A KT. 3. §-ának (3) bekezdése szerinti egyéb kiadások (postaköltség és egyéb) Ny. Alapot terhelő összege 1069 millió forint.
(3) A működési költségvetéshez való hozzájárulás 8318 millió forint, melyből
a) 7433 millió forint kiadást a KT. által az AT. 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosított összeg,
b) 885 millió forint kiadást a 3. § (7) bekezdés szerinti bevételek képezik.
(4) A 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott bevételekből az Ny. Alap likviditási tartalékába helyezett összeg 3569 millió forint.
(5) Az Ny. Alap kamat- és egyéb hozambevételeinek elérése érdekében teljesített ráfordítás 34 millió forint.
II.
AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1994. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
A főösszegek és a hiány rendezése
5. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1994. évi költségvetésének végrehajtását 346 785 millió (háromszáznegyvenhatmilliárd-hétszáznyolcvanötmillió) forint bevétellel, 364 904 millió (háromszázhatvannégymilliárd-kilencszáznégymillió) forint kiadással és 18 119 millió (tizennyolcmilliárd-száztizenkilencmillió) forint kiadási többlettel jóváhagyja.
(2) Az E. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.
6. § (1) Az E. Alapnak az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási többletét a központi költségvetés - a KKT. 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - elengedi. A hiányt fedező összeg az E. Alapnak a központi költségvetés forgóalapjához kapcsolt megelőlegezési számlán a KKT. hatálybalépésének napján nyilvántartott hitelállományát csökkenti.
(2) Az E. Alapnak az 5. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási többlete az E. Alap likviditási tartalékát csökkenti. A kiadási többlet fedezetére az (1) bekezdés szerinti rendezés során jóváírt összeggel az E. Alap likviditási tartaléka visszapótlódik.
A bevételek részletezése
7. § (1) Az E. Alap járulékbevétele 294 907 millió forint. Ebből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék 233 109 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett egészségbiztosítási járulék 6608 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulék bevétele 48 190 millió forint, a központi költségvetés által - az AT. 5. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerint - kifizetett járulék 7000 millió forint.
(2) Az E. Alap kiadásai között kimutatott, de 1993-tól a központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok finanszírozására a központi költségvetéstől átvett összeg 4462 millió forint. Ebből a terhesgondozás költségeinek megtérítése 2500 millió forint. A közgyógyellátás költségeinek megtérítése 1962 millió forint. Ez a (3) bekezdésben megjelölt, a települési önkormányzatok által adott 799 millió forint összegű megtérítéssel együtt fedezi a közgyógyellátással kapcsolatos 1994. évi 2760 millió forint összegű kiadásokat, amelyek a 8. § (2) és (3) bekezdésében, valamint - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 53. §-ának (3) bekezdésében szabályozott visszaigénylés alapján kifizetett összegek tekintetében - a 8. § (8) bekezdésének b) pontjában megjelölt kiadások részét képezik.
(3) Az E. Alap társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele 15 753 millió forint. Ebből a késedelmi pótlék és a rendbírság 11 196 millió forint, a közgyógyellátási igazolványok kibocsátásával kapcsolatban a települési önkormányzatok által adott megtérítés 799 millió forint, a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítése 1202 millió forint, a terhességmegszakítás egyéni térítési díjából befolyt összeg 167 millió forint, az e feladattal kapcsolatban az E. Alap által 1993-ban - a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdése szerint - megelőlegezett költségek központi költségvetési megtérítése 1400 millió forint, egyéb bevételek 989 millió forint.
(4) Az E. Alap járulékbevételének, valamint késedelmi pótlék és rendbírság bevételének együttes összegéből - a 10. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a likviditási tartalék
a) 1993. évi visszapótlására 1148 millió forint,
b) 1994. évi visszapótlására 2377 millió forint
használható fel.
(5) Az E. Alap kamat- és egyéb hozambevétele 352 millió forint. E bevételeket a törvény 4. számú melléklete részletezi.
(6) Az E. Alapnak az 1992. január 1-je előtt a Társadalombiztosítási Alapból teljesített foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjkifizetések 1991. december 31-ig meg nem térített összege 1994. évi megfizetéséből eredő bevétele 44 millió forint.
(7) Az egészségügy területén 1994-ben végrehajtott bérintézkedés forrásainak kiegészítésére a központi költségvetésből biztosított összeg 5400 millió forint.
(8) Az E. Alap bevételét az AT. 3. §-ának (5) bekezdése szerinti járulékátcsoportosítás egyenlege 15 603 millió forinttal növeli. Ez az összeg
a) az átvett 48 534 millió forint (az Ny. Alap 379 169 millió forint összegű, a járulékátadás alapjaként figyelembe vehető ellátási kiadásának az E. Alap természetbeni ellátásai fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka) és
b) az átadott 32 931 millió forint (az E. Alap 107 970 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának az Ny. Alap ellátásai fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka) különbözete.
(9) Az E. Alap bevételét az Ny. Alap egyösszegű bevételátcsoportosítása 6130 millió forinttal növeli.
(10) Az E. Alapnak a címzetten a működési kiadások fedezetére szolgáló bevétele 4134 millió forint, amelyből
a) 2121 millió forint a biztosítási önkormányzatok megállapodása alapján az egymás számára végzett feladatokhoz történő kölcsönös - az AT. 4. §-a (3) bekezdésének h) pontjában és 5. §-a (3) bekezdésének i) pontjában megjelölt - hozzájárulások egyenlegeként az Ny. Alapból átadott összeg,
b) 1022 millió forint az AT. 10. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott bevétel, melynek részeként a működési ár- és díjbevétel 138 millió forint, a nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások folyósításával összefüggésben felmerült ráfordítások központi költségvetés által történt megtérítése 723 millió forint, értékesítésből származó bevétel 107 millió forint, kamatbevétel 26 millió forint, Foglalkoztatási Alaptól átvett pénzeszköz 28 millió forint,
c) 991 millió forint a működési költségvetés 1993. évi pénzmaradványából az egészségbiztosítás működési kiadásainak fedezetére felhasználható összeg.
A kiadások részletezése
8. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásoknak az AT. 5. §-ának (1) bekezdésében megjelölt feladataira fordított kiadás 169 426 millió forint. E kiadások részletezését a törvény 5. és 6. számú melléklete tartalmazza. A támogatásokat odaítélő kuratóriumoknak az egészségi kockázatkezelő szolgáltatások támogatási keretösszege terhére történt kötelezettségvállalása alapján teljesített kifizetések közül 99 millió forint elszámolása - forrásátcsoportosítással - a gyógyító-megelőző ellátások kiadásai helyett az E. Alap működési költségvetésében történik.
(2) A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás 69 647 millió forint, amelyből a gyógyszerekkel kapcsolatos támogatás 61 572 millió forint, a vérzékenység kezelésére fordított kiadás 786 millió forint, a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos támogatás 7289 millió forint.
(3) A gyógyászati szolgáltatásokra fordított kiadás 937 millió forint, amelyből a gyógyfürdő-szolgáltatás kiadása 799 millió forint, az anyatejellátás kiadása 138 millió forint.
(4) Az AT. 5. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyugellátások kiadása 57 771 millió forint.
(5) A terhességi-gyermekágyi segély kiadása 8262 millió forint.
(6) A táppénz kiadása 40 833 millió forint.
(7) Az egyéb betegségi ellátások (utazási költségtérítés, betegséggel kapcsolatos segélyek, kártérítési járadék) kiadása 2520 millió forint.
(8) A postaköltség és egyéb kiadások összege 1007 millió forint. Ebből
a) az AT. 3. §-ának (3) bekezdése alapján az Ny. Alappal közösen finanszírozott kiadások E. Alapot terhelő összege 989 millió forint,
b) a kizárólagosan az E. Alap által viselt kiadások összege 18 millió forint.
(9) A társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető költségtérítés összege 369 millió forint.
(10) A kamat- és egyéb hozambevételek elérése érdekében teljesített ráfordítás 25 millió forint.
(11) Az E. Alap 1993. évi hiányának fedezetére 1994-ben történt kötvénykibocsátással kapcsolatos ráfordítás 1 millió forint.
(12) A 7. § (4) és (6) bekezdésében meghatározott bevételeknek az E. Alap likviditási tartalékába helyezéséből adódó kiadás 3569 millió forint.
(13) A működésre fordított kiadás 10 538 millió forint, amelyből
a) 6305 millió forint fedezetét a KT. által az AT. 10. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján biztosított összeg,
b) 4134 millió forint fedezetét a 7. § (10) bekezdésében meghatározott bevételek,
c) 99 millió forint fedezetét az (1) bekezdésben megjelölt forrásátcsoportosítás
képezik.
III.
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER EGÉSZÉT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK
9. § (1) Az Ny. Alap és az E. Alap által 1993. december 31-ig - a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény (a továbbiakban: VT.) 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott 90-10%-os - eszmei hányadok szerint tulajdonolt
a) tartósan befektetett eszközök és
b) befektetések hozama tartalék
a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat és az Egészségbiztosítási Önkormányzat egybehangzó határozata alapján 1994. január 1-jétől naturálisan megosztva képezi a biztosítási ágak tulajdonát.
(2) 1994. január 1-jétől - a biztosítási ágak pénzügyi folyamatainak elkülönüléséből következően - az Ny. Alap és az E. Alap likviditási tartaléka naturálisan elkülönül egymástól.
(3) Az Ny. Alap, illetve az E. Alap (1)-(2) bekezdés szerinti, naturálisan elkülönült tartalékainak 1994. január 1-jei összegét, valamint a tartalékok 1994. évi alakulását - ideértve a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény 39. §-ának (4) bekezdése alapján megállapított értékvesztést is - a törvény 2. számú melléklete, illetve 7. számú melléklete tartalmazza.
(4) 1994. január 1-jétől a tartósan befektetett eszközöket, a befektetések hozama tartalékot, illetve a likviditási tartalékot alkotó vagyonelemek hozama (a hozam elérése érdekében felmerült ráfordítás) - a VT. 7. §-ának (1), (5) és (6) bekezdésében, 8. §-ának (2) bekezdésében, valamint az AT. 9. §-ában foglalt, a naturális vagyonmegosztás előtt irányadó rendelkezések szerint megállapíthatótól eltérően - a naturális vagyonmegosztással létrejött tulajdoni állapot alapján illeti meg (terheli) az Ny. Alapot, illetve az E. Alapot.
10. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére felhasznált likviditási tartalék - a VT. 4. §-ának (3)-(5) bekezdése szerinti -
a) 1993. évi visszapótlására a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1995. évi VII. törvény
aa) 13. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezés alapján 2295 millió forint,
ab) 13. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján 2139 millió forint,
b) 1994. évi visszapótlására
ba) az 1991. december 31-én fennállt járulék- (késedelmi pótlék, rendbírság) tartozások 1994. évi megfizetéséből eredő 4754 millió forint (amelyből 3257 millió forint a Magyar Államvasutak Rt. Társadalombiztosítási Alapokkal szemben fennálló tartozásainak rendezéséről szóló 1994. évi LXXXIV. törvény rendelkezése alapján az állam által a Magyar Államvasutak Rt. helyett megtérített járuléktartozásból 1994. évi visszapótlásra figyelembe vehető összeg), és
bb) az 1992. január 1-je előtt a Társadalombiztosítási Alapból teljesített foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjkifizetések 1991. december 31-ig meg nem térített összegének 1994. évi megfizetéséből eredő 88 millió forint
használható fel.
Ezek az összegek - a VT. 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - 50-50% arányú megosztással kerülnek az Ny. Alap, illetve az E. Alap likviditási tartalékába.
(2) A VT. 4. §-ának (4) bekezdése értelmében a likviditási tartalék 1994. évben visszapótolandó összegeként megállapítható 7239 millió forintnak és az (1) bekezdés b) pontja szerinti törlesztések 4842 millió forintos együttes összegének a különbözete, 2397 millió forint a VT. 4. §-ának (5) bekezdésében meghatározott állami garancia hatálya alá tartozik.
(3) A különbözet (2) bekezdés szerinti összegét a központi költségvetésből az Ny. Alap, illetve az E. Alap likviditási tartaléka javára - az összeg 50-50%-os megosztásával - kell rendezni.
(4) A (2) bekezdés szerinti összeg - (3) bekezdés szerinti - rendezését az 1995. évben a társadalombiztosítás által folyósított, de nem a társadalombiztosítást terhelő ellátások központi költségvetés által átutalt többlete, valamint a társadalombiztosítási alapok 1996. évi konszolidációja során az 1994. évi hiányrendezésre átutalt és az 1994. évi zárszámadás keretében ténylegesen megállapításra kerülő hiány összegének különbözete biztosítja. Ha ezen többletek a teljes rendezéshez nem elégségesek, a különbözetet a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetése végrehajtásáról szóló törvényben kell rendezni.
11. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az 1994-ben az E. Alap javára történt, állam általi vissztehermentes vagyonátadás összege (az átadott részvények névértéke) 276 millió forint. E vagyon az E. Alapnak az AT. 6. §-a (2) bekezdésében meghatározott tartalékalapját illeti.
(2) A társadalombiztosítással szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon átvételkori értéke 967 millió forint, ebből 758 millió forint értékű vagyon az AT. 6. §-ának (3) bekezdésében szabályozott átvétellel, a fennmaradó 208 millió forint értékű vagyon pedig felszámolási eljárás során hozott bírósági végzéssel került társadalombiztosítási tulajdonba. Az átvett vagyonnak az elszámolt 214 millió forint értékvesztéssel csökkentett értéke 753 millió forint. Az átvett vagyon - a tartozásra befizetett összegek különböző tartozásrészek kiegyenlítésére történő felhasználásának sorrendjére vonatkozó rendelkezések, valamint az AT. 4. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontjában, továbbá 5. §-a (3) bekezdésének a) és d) pontjában foglalt rendelkezések értelemszerű alkalmazásával megállapítható - eszmei hányadok szerint oszlik meg az Ny. Alap és az E. Alap között. Az értékvesztés elszámolása után az Ny. Alap vagyonának értéke 421 millió forint [ebből 305 millió forint az AT. 6. §-ának (3) bekezdése szerint átvett vagyon], az E. Alap vagyonának értéke 331 millió forint [ebből 239 millió forint az AT. 6. §-ának (3) bekezdése szerint átvett vagyon].
(3) A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetéséről, továbbá a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról szóló 1991. évi III. törvény 9. §-ának rendelkezése alapján a befektetések hozama tartalékból képzett keret terhére kifizetett összegből 1994-ben 224 283 forint visszatérült. A visszatérült összeget - a VT. 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - 90-10% arányban az Ny. Alap és az E. Alap befektetések hozama tartaléka között meg kell osztani.
12. § (1) Az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó összevont költségvetése mérlegét a törvény 8. számú melléklete tartalmazza.
(2) A társadalombiztosítási szervek által folyósított, társadalombiztosítási alrendszeren kívüli forrásból megtérített pénzbeli ellátások kiadásait, valamint a kiadások fedezetére befolyt összegeket a törvény 9. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Ny. Alap működési költségvetését a törvény 10. számú melléklete, az E. Alap működési költségvetését a törvény 11. számú melléklete tartalmazza.
(4) A társadalombiztosítással szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett - a 11. § (2) bekezdésében részletezett - vagyont a törvény 12. számú melléklete tartalmazza.
IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Az E. Alap 1992. évi, a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének a végrehajtásáról szóló 1993. évi CV. törvény (a továbbiakban: ZT.) 9. §-ának (1) bekezdésében meghatározott hiányából azt a részt (20 735 millió forintot), amelynek a rendezése a ZT. 10. §-ának (1) bekezdésében meghatározott módon 1995. december 31-ig nem történt meg, továbbá a likviditási tartalék 1992. évi visszapótlásának a ZT. 15. §-ának (3) bekezdésében meghatározott összegéből az E. Alapra jutó részt (822 millió forintot) a központi költségvetés a KKT. 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint rendezi. A hiányt, illetve a likviditási tartalék visszapótlását fedező összeg az E. Alapnak a központi költségvetés forgóalapjához kapcsolt megelőlegezési számlán a KKT. hatálybalépésének napján nyilvántartott hitelállományát csökkenti, és az E. Alap likviditási tartalékát növeli.
(3) Az E. Alap 1993. évi hiányából a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1995. évi VII. törvény 6. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott összeget (12 437 millió forintot) - az ott meghatározott rendezési módtól eltérően - a központi költségvetés a KKT. 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint rendezi. A hiányt fedező összeg az E. Alapnak a központi költségvetés forgóalapjához kapcsolt megelőlegezési számlán a KKT. hatálybalépésének napján nyilvántartott hitelállományát csökkenti, és az E. Alap likviditási tartalékát növeli.
(4) A központi költségvetés a KKT. hatálybalépésének napjával átvállalja az E. Alap kezelője által az 1993. évi hiány fedezetére - az AT. 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján és az ott meghatározott feltételekkel - 1993-ban és 1994-ben együttesen 11 500 millió forint, valamint az Ny. Alap által az Ny. Alap 1993. évi hiányát fedező 5000 millió forint névértékben kibocsátott hosszú lejáratú értékpapírok tőketörlesztési kötelezettségét.
Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke
Dr. Kóródi Mária s. k.,
az Országgyűlés alelnöke
1. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1994. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

BEVÉTELEK

Millió forintban

Megnevezés

1993. évi
tény

1994. évi
előirányzat

1994. évi
teljesítés

1. Járulékbevételek (rendszeres)

319 209

363 848

*376 569


- munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék befizetések

239 695

274 294

292 860


- munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék

12 558

15 034

8 302


- egyéni nyugdíjjárulék befizetések

66 652

69 810

71 641


- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék


3 310

2 784


- egyes szociális ellátások után fizetett járulék (önkormányzat+egyéni)

304

1 400

982

2. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

14 613

14 409

15 808


- késedelmi pótlék és rendbírság

13 584

14 098

14 530


- egyéb bevételek

1 029

311

1 278

Járulék- és társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen

333 822

378 257

392 377


ebből:

- a likviditási tartalék 1993. évi visszapótlására számításba vehető bevételek

1 314


1 148


- a likviditási tartalék 1994. évi visszapótlására számításba vehető bevételek2 377

3. Kamat- és egyéb hozambevételek

3 968

2 304

2 391

4. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel


8 931- tényleges vagyonátadás hozama

- át nem adott vagyon miatti hozamgarancia
5. Likviditási tartalék visszapótlására számításba vehető bevételek**


3 600


6. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos -1991-ben elmaradt - megtérítés

89


44

7. Alapok közötti elszámolások egyenlege

-11 298

-21 261

-21 733


- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átvett járulék

27 017

30 155

32 931


- nyugdíjkiadások után átadott járulék

-38 315

-45 286

-48 534


- egyösszegű átcsoportosítás az Egészségbiztosítási Alap részére


-6 130

-6 130

8. Működési célú bevételek


118

885


ebből:

- Népjóléti Minisztérium fejezet térítése


70

77


- egyéb működési célú bevétel


48

121


- az 1993. évi pénzmaradványból687

Bevételek összesen

326 581

371 949

373 964

* Ebből a MÁV adósságának költségvetési térítése 8400 millió forint.
** A likviditási tartalék visszapótlására előirányzott bevételeket az 5. pont, a ténylegesen likviditási tartalék visszapótlásra fordított bevételeket a "Járulék- és társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen" megnevezésű pont és a 6. pont tartalmazza.

KIADÁSOK

Millió forintban

Megnevezés

1993. évi
tény

1994. évi
előirányzat

1994. évi
teljesítés

1. Nyugellátások

299 334

359 020

384 439


- korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak

255 461

304 280

324 405


- hozzátartozói ellátások

43 873

49 520

54 764


- mezőgazdasági járadékok


5 220

5 270

2. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett kiadásokhoz

26 627

918

1 069


- átmenetileg finanszírozott ellátások*

25 784
- ellátásokkal kapcs. egyéb kiadások (posta-, utazás-, perköltség)

843

918

1 069

3. Működési kiadások

6 567

7 551

8 318


ebből:

- működési célú bevételből fedezett


118

198


- 1993. évi működési pénzmaradványból fedezett687

4. Likviditási tartalék visszapótlása

1 403

3 600

3 569


ebből:

- 1993. évi likviditási tartalék visszapótlás járulékokból1 148


- 1994. évi likviditási tartalék visszapótlás járulékokból


3 600

2 421

5. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítás

47

18

34

6. Hiányt fedező értékpapír kibocsátásával kapcsolatos kiadások

5Kiadások összesen

333 983

371 107

397 429

EGYENLEG

-7 402

842

-23 465

* 1993-ban a mezőgazdasági járadékokkal együtt.
2. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap tartalékainak alakulása

Millió forintban

Megnevezés

Likviditási
tartalék

Befektetések
hozama
tartaléka

Tartósan
befektetett
eszközök

Visszteher-
mentesen
átvett vagyon

1993. évi záró állomány (1995. évi VII. törvény 12. számú melléklet A. tábla 9. sor)

377

4 136

13 606


1994. évi nyitó állomány

377

4 136

13 606


1. A vissztehermentes vagyonjuttatás keretében átvett ingatlan
185

2. Vagyonmegosztás


125

-125


3. A likviditási tartalék - 1991. évi hiánnyal összefüggő - 1993. évre vonatkozó visszapótlása [1995. évi VII. törvény 13. § (1) bek. c) pont]

1 148
4. A likviditási tartalék - 1991. évi hiánnyal összefüggő - 1993. évre vonatkozó visszapótlása [1995. évi VII. törvény 13. § (2) bek.]

1 069
5.1994. évi kötvénykibocsátás az 1992. évi hiány fedezésére

4 455
6.1993. évvel kapcsolatos készpénzgarancia 1994-ben befolyt összege [1995. évi VII. törvény 6. § (1) bek. b) pont]

2 052
7.1993. évi kötvénnyel nem finanszírozott részének állami megtérítése

350
8. A likviditási tartalék - 1991. évi hiánnyal összefüggő - 1994. évre vonatkozó visszapótlása [10. § (1) bek. b) pont]

2 421
9. Az 1994. évi hiány likviditási tartalékot csökkentő hatása

-23 465
10. Épületberuházás, ingatlanvásárlás


-499

499


11. Tartósan befektetett eszközök 1994. évi értékvesztése (Lupis-követelés)-380


12. Befektetések hozama tartalék megtérülése


3A tartalékok 1994. évi záró állománya

-11 593

3 765

13 600

185

3. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1994. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban

Megnevezés

1993. évi
tény

1994. évi
előirányzat

1994. évi
teljesítés

BEVÉTELEK

1. Járulékbevételek

251 007

283 822

294 907

- munkáltatói egészségbiztosítási járulék befizetések

190 778

218 316

233 109

- munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék

9 995

11 966

6 608

- egyéni egészségbiztosítási járulék befizetések

44 434

46 540

48 190

- a központi költségvetés által fizetett járulék

5 800

7 000

7 000

2. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

12 580

14 141

15 753

- közgyógyellátási kiadások megtérítése

347

650

799

- terhességmegszakítás egyéni térítési díja

162

300

167

- terhességmegszakítással kapcsolatos központi költségvetési térítés

-

1 400

1 400

- baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése

811

690

1 202

- késedelmi pótlék és rendbírság

10 467

10 862

11 196

- egyéb bevételek

793

239

989

A járulék- és a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen

263 587

297 96.3

310 660

ebből:
- a likviditási tartalék 1993. évi visszapótlására számításba vehető bevétel

1 314

-

1 148

- a likviditási tartalék 1994. évi visszapótlására számításba vehető bevétel*

-

-

2 377

3. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel

2 500

5 500

4 462

4. Kamat- és egyéb hozambevételek

464

256

352

5. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

-

7 109

-

6. A likviditási tartalék visszapótlására számításba vehető bevétel*

-

3600

-

7. Központi költségvetési forrásátadás az 1993. évi központi bérintézkedésre

2 371

-

-

8. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos - 1991-ben elmaradt - megtérítés

88

-

44

9. Alapok közötti elszámolások egyenlege

11 298

21 261

21 733

- nyugdíjkiadások után átvett járulék

38 315

45 286

48 534

- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átadott járulék

-27 017

-30 155

-32 931

- egyösszegű átcsoportosítás a Nyugdíjbiztosítási Alaptól

-

6 130

6 130

10. Működési célú bevétel

-

712

4 134

- a működési hozzájárulások egyenlegeként a Nyugdíjbiztosítási Alapból átadott összeg**

-

-

2 121

- a működési költségvetés 1993. évi pénzmaradványából az egészségbiztosítást megillető összeg

-

-

991

- egyéb működési célú bevételek

-

712

1 022

11. Az 1994. évi egészségügyi bérintézkedésre a központi költségvetésből biztosított forrás

-

5 400

5 400

Bevételek összesen

280 308

341 801

346 785

Megnevezés

1993. évi
tény

1994. évi
előirányzat

1994. évi
teljesítés

KIADÁSOK

1. Természetbeni ellátások

186 873

231 180

241 424

- gyógyító-megelőző ellátások

131 571

169 880

169 426

- gyógyászati szolgáltatások***

-

1 220

937

- gyógyfürdő-szolgáltatás

-

1 100

799

- anyatejellátás

-

120

138

- gyógyszertámogatás

49 535

50 700

61 572

- vérzékenység kezelése (VIII. faktor)****

-

800

786

- gyógyászati segédeszköz-támogatás

4 698

7 000

7 289

- utazási költségtérítés

1 069

1 580

1 414

2. Pénzbeli ellátások

88 581

98 870

107 970

- korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások

45 034

54 160

57 771

- terhességi-gyermekágyi segély

7 203

9 150

8 262

- táppénz

35 255

34 100

40 833

- betegséggel kapcsolatos segélyek

441

650

428

- kártérítési járadék

648

810

677

3. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett kiadásokhoz

28 834

832

989

- átmenetileg finanszírozott ellátások

22 467

-

-

- működési költségvetés

5 633

-

-

- egyéb kiadások

734

832

989

4. Kizárólag az Egészségbiztosítási Alapot terhelő egyéb kiadások

-

-

18

5. Működésre fordított kiadások*****

-

7 017

10 538

ebből: működési célú bevételből fedezett*****

-

712

4 134

6. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

327

300

369

7. Likviditási tartalék 1993. évi visszapótlása

1 402

-

1 148

8. Likviditási tartalék 1994. évi visszapótlása

-

3 600

2 421

9. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítás

5

2

25

10. Hiányt fedező értékpapír kibocsátásával kapcsolatos kiadások

11

-

1

Kiadások összesen

306 033

341 801

364 904

EGYENLEG

-25 725

0

-18 119

* Előirányzata a 6. soron, teljesítési adata az 1. és 2. sor szerinti bevételek együttes összegében.
** Az 1994. évi L. törvényben a 2121 millió forintos összeg csak a működési költségvetésben jelenik meg bevételi előirányzatként.
*** Kiadásai 1993. évvel bezárólag a gyógyító-megelőző ellátások részeként szerepelnek.
**** Kiadásai 1993. évvel bezárólag a gyógyszertámogatási kiadások között jelennek meg.
***** Az 1994. évi L. törvényben a Nyugdíjbiztosítási Alapból átadott 2121 millió forintos összegből fedezett működési kiadások csak a működési költségvetésben jelennek meg kiadási előirányzatként. Az 1993. évi működési pénzmaradványból fedezett kiadásnak nincs előirányzata.
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.
4. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

Kamat- és egyéb hozambevételek biztosítási ágak szerint és együttesen

Millió forintban

Megnevezés

1993. évi
tény

1994. évi
előirányzat

1994. évi
teljesítés

1. A Nyugdíjbiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevételei

3 968

2 304

2 391


- tartós befektetések hozama

3 311

1 764

1 808


- rövid lejáratú befektetések hozama

631

540

584


- egyéb hozambevétel

26

-

-

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

2. Az Egészségbiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevételei

464

256

352


- tartós befektetések hozama

368

196

304


- rövid lejáratú befektetések hozama

70

60

39


- egyéb hozambevétel

26

-

10

3. Kamat- és egyéb hozambevételek összesen

4 432

2 560

2 743


- tartós befektetések hozama

3 679

1 960

2 112


- rövid lejáratú befektetések hozama

701

600

622


- egyéb hozambevétel

52

-

10

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.
5. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátás 1994. évi kiadási előirányzatának teljesítése főbb jogcímenként

Millió forintban

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1. 1993. évi szintrehozott előirányzat*

140 600

137 810

137 536

2. Feladatváltozások

2 580

-

-

3. Reformintézkedések folytatása

4 807

1 800

1 800


- háziorvosi szolgálat kártyapénzének kiegészítése

1 300

1 300

1 300


- ügyelet, készenlét egységesítése

807

-

-


- fogorvosi szolgáltatás teljesítményfinanszírozása

1 500

-

-


- vérellátás finanszírozása

500

500

500


- mentő és egyéb betegszállítás

700

-

-

4. 1993. évi bérpolitikai intézkedés éves fedezete és a közalkalmazotti törvény hatása**

11 000

25 077

25 077


- 1993. évi bérpolitikai intézkedés fedezete

-

4 100

4 095


- közalkalmazotti illetményrendszer hatása

-

17 977

19 721


- közalkalmazotti illetménynövekedés változó bér vonzata

-

3 000

1 261

5. Beruházásból, rekonstrukcióból belépő fejlesztések

3 500

2 800

2 303

6. Egyszeri kiegészítő támogatás

-

-

767

Összesen

162 487

167 487

167 483

7. Egészségügyi kockázatkezelő szolgáltatások*

1 993

2 393

1 943

Mindösszesen

164 480

169 880

169 426

* Az ifjúsági és szabadidősport, valamint a mentálhigiénés programok támogatásának előirányzata (200-200 millió forint) a módosított előirányzatnál kiemelésre került a szintrehozott előirányzatból az egészségügyi kockázatkezelő szolgáltatások előirányzatába.
** A módosított előirányzat többletének (14 077 millió forint) fedezete: belső átcsoportosításból: 8677 millió forint (szintrehozott előirányzat: 2390, feladatváltozások: 2580, reformintézkedések: 3007 beruházásból, rekonstrukcióból belépő fejlesztések: 700 millió forint), külső forrásból (a központi költségvetés fedezetkiegészítése): 5400 millió forint.
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.
6. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

Gyógyító-megelőző ellátás költségvetési előirányzatának teljesítése finanszírozási formák szerint

Millió forintban

Kassza megnevezése

1993. évi
tény

1994. évi
eredeti
előirányzat

1994. évi
módosított
előirányzat

1994. évi
teljesítés

I. Háziorvosi ellátás finanszírozása

13 548

17 298

18 292

18 274

II. Teljesítmény finanszírozása

73 641

91 317

98 172

99 328

1. Aktív fekvőbeteg-ellátás

65 292

81 385

86 605

88 638

- aktív ellátás

58 599

76 097

81 384

83 470

- művesekezelés

2 346

2 681

2 636

2 559

- speciális finanszírozású feladatok*

4 347

2 607

2 585

2 609

2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás

8 349

9 932

11 567

10 690

III. Feladat+teljesítmény finanszírozás

15 717

25 824

25 189

24 845

1. Nőgyógyászati járóbeteg-ellátás

1 063

1 498

1 370

1 447

- nőgyógyászati szakrendelés

677

1 009

891

971

- nőgyógyászati szakambulancia

386

489

479

476

2. Egyéb járóbeteg-szakellátás

14 654

24 326

23 819

23 398

- egyéb járóbeteg-szakrendelés

11 382

17 014

17 258

16 373

- egyéb járóbeteg-szakambulancia

3 272

4 803

4 157

4 297

- speciális finanszírozású feladatok*

-

2 509

2 404

2 728

IV. Feladatfinaszírozás

17 754

23 641

24 569

25 036

1. Egyéb alapellátás

9 325

13 330

12 680

13 000

- iskolaegészségügyi ellátás

300

412

580

563

- védőnői szolgálat

1 918

2 202

2 625

2 671

- ügyeleti szolgálat

1 218

2 164

1 380

1 395

- kiegészítő alapellátási feladat

223

313

269

286

- fogorvosi szolgáltatás

3 884

6 029

5 342

5 478

- munkaegészségügyi szolgálat

1 287

1 608

1 877

2 008

- anya-, gyermek-, csecsemővédelem

495

602

607

599

2. Járóbeteg-szakellátás

2 258

2 707

3 674

3 602

- gyermekgyógyászati MSZSZ

28

30

36

35

- nőgyógyászati MSZSZ

23

25

27

27

- sportegészségügyi ellátás

112

123

142

143

- nemibeteg gondozás és szűrés

217

274

440

428

- tüdőgondozás és szűrés

853

1 011

1 472

1 456

Kassza megnevezése

1993. évi
tény

1994. évi
eredeti
előirányzat

1994. évi
módosított
előirányzat

1994. évi
teljesítés

- ideggyógyászati gondozás és szűrés

547

631

827

800

- onkológiai gondozás és szűrés

272

328

420

417

- alkohológia és drogellátás

206

285

310

296

3. Vérellátás

2 240

2 925

3 119

2 448

4. Mentés, betegszállítás

3 761

4 604

4 650

4 893

5. Egyéb

170

75

446

1 093

- rendszerbe nem illeszthető tevékenységek

-

-

-

66

- új beruházás, rekonstrukciós előrehozás

126

23

396

657

- rekonstrukció miatti kiesés

19

21

21

341

- "E" készenléti raktárak

25

31

29

29

Kasszák összesen

120 660

158 080

166 222

167 483

HM, BM, KHVM, IM intézmények**

6 540

-

-

-

Célelőirányzatok

4 371

6 400

3 658

1 943

- gyógyfürdő-szolgáltatás

631

-

-

-

- szolidaritási járulék

3 398

4 008

-

-

- KJT hatása ***

-

-

1 265

-

- egészségi kockázatkezelő szolgáltatások****

-

1 817

1 818

1 340

- ifjúsági és szabadidősport

200

200

200

200

- alkoholizmus primer prevenció

-

30

30

30

- egészségügyi intézmények egészségmegőrző mentálhigiénés programjai

142

200

200

200

- otthoni ápolás és hospice*****

-

145

145

173

ÖSSZESEN

131 571

164 480

169 880

169 426

* Az 1993. évi tényadatok esetében az aktív fekvőbeteg-ellátáson belül a speciális finanszírozású feladatok kiadási összege tartalmazza a járóbeteg-szakellátás hasonló jellegű kiadásait is.
** A HM, BM, KHVM, IM intézmények 1994. július 1-jei hatállyal áttértek a teljesítményfinanszírozásra, ezért az 1994. évi költségvetés kasszái már ezeknek az intézményeknek a teljesítmény szerinti díjazását is tartalmazzák.
*** Felhasználását az egyes ellátási formák teljesítési összege tartalmazza.
**** Az egészségi állapot mérését, ezzel kapcsolatos információs rendszert, szűrést, gondozást, házi betegápolást szolgáló programok stb.
***** A 173 millió forint összegben történő teljesítés az Egészségbiztosítási Önkormányzat Elnökségének a felmerült többletigények kielégítését támogató határozatain alapul. A fedezetet az egészségi kockázatkezelő szolgáltatások életmód programnál történő megtakarítás biztosítja.
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.
7. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap tartalékainak alakulása

Millió forintban

Megnevezés

Likviditási
tartalék

Befektetések
hozama
tartaléka

Tartósan
befektetett
eszközök

Visszteher-
mentesen
átvett vagyon

1993. évi záró állomány
(1995. évi VII. törvény 12. számú melléklet, A. tábla; 9. sor)

-24 782

460

1 512

375

1994. évi nyitó állomány

-24 782

460

1 512

375

Állományváltozás a naturális vagyonmegosztással*

-

-125

105

-

1. 1994. január 1-jei naturálisan tulajdonolt tartalékok

-24 782

335

1 617

375

2. A vissztehermentes vagyonjuttatás keretében átvett RICO részvények névértéke

-

-

-

276

3. A likviditási tartalék -1991. évi hiánnyal összefüggő -1993. évre vonatkozó visszapótlása [1995. évi VII. törvény 13. § (1) bekezdés c) pont]

1 148

-

-

-

4. A likviditási tartalék-1991. évi hiánnyal összefüggő -1993. évre vonatkozó visszapótlása [1995. évi VII. törvény 13. § (2) bekezdés]

1 069

-

-

-

5. 1994. évi kötvénykibocsátás az 1992. évi hiányfedezésére

1 000

-

-

-

6. 1994. évi kötvénykibocsátás az 1993. évi hiányfedezésére

500

-

-

-

7. 1993. évvel kapcsolatos készpénzgarancia1994-ben befolyt összege [1995. évi VII. törvény 6. § (1) bekezdés b) pont]

1 788

-

-

-

8. DAIWA kötvény megtérülése

-

200

-200

-

9. Részvénykonverzióval elért értéknövekedés (Budapest Bank, Magyar Külkereskedelmi Bank, IBUSZ Bank részvények konvertálása MEDICOR részvényekre és üzletrészekre)

-

-

23

-

10. Bérházak értéknövekedése felújítás eredményeképpen

-

-

27

-

11. Visszatérülés az 1991. évi III. törvény 9. §-alapján kifizetett összegekből [11. § (3) bekezdés] **

-

0

-

-

12. Nullára értékelt rövidlejáratú kihelyezés tőkeösszegének részleges megtérülése (Gyomaendrődi Takarékszövetkezet)***

-

0

-

-

13. Országos Kereskedelmi és Hitelbank részvények értékvesztése

-

-

-145

-

14. Magyar Hitel Bank részvények értékvesztése

-

-

-42

-

15. MEDICOR részvények és üzletrészek értékvesztése

-

-

-132

-

16. Bérházak értékcsökkenése

-

-

-2

-

17. A likviditási tartalék -1991. évi hiánnyal összefüggő -1994. évre vonatkozó visszapótlása
[10. § (1) bekezdés b) pont]

2 421

-

-

-

18. Az 1994. évi hiány likviditási tartalék csökkentő hatása

-18 119

-

-

-

19. A tartalékok 1994. évi záró állománya

-34 974

535

1 146

651

* A naturális vagyonmegosztásnál a Lupis Brókerház Rt. által forgalmazott államkötvények - a várható értékvesztésre tekintettel - a nyilvántartásban szereplőnél (400 millió forint) alacsonyabb értékűnek (200 millió forint) minősültek. Az egészségbiztosításhoz került vagyonelemek összértéke a megosztásnál figyelembe vett összvagyonérték 10%-a, amely a megosztás előttinél 20 millió forinttal alacsonyabb összeg.
** Pontos érték: 22 428 forint.
*** Pontos érték: 364 072 forint. Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.
8. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer összevont 1994. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban

Megnevezés

1993. évi
tény

1994. évi
előirányzat

1994. évi
teljesítés

BEVÉTELEK

1. Járulékbevételek

570 216

647 670

671 476

- munkáltatói járulékbefizetés

430 473

492 610

525 969

- munkanélküli ellátás után fizetett járulék

22 553

27 000

14 910

- egyéni járulékbefizetés

111 086

116 350

119 831

- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék

-

3 310

2 784

- a központi költségvetés által fizetett járulék

5 800

7 000

7 000

- egyes szociális ellátások után fizetett járulék

304

1 400

982

2. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

27 193

28 550

31 561

- megtérítések az Egészségbiztosítási Alap részére

1 320

3 040

3 568

- késedelmi pótlék és rendbírság

24 051

24 960

25 726

- egyéb bevételek

1 822

550

2 267

A járulék- és a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen

597 409

676 220

703 037

ebből:
- a likviditási tartalék 1993. évi visszapótlására számításba vehető bevétel

2 628

-

2 295

- a likviditási tartalék 1994. évi visszapótlására számításba vehető bevétel

-

-

4 754

3. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel

2 500

5 500

4 462

4. Kamat- és egyéb hozambevételek

4 432

2 560

2 743

5. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

-

16 040

-

6. A likviditási tartalék visszapótlására számításba vehető bevétel

-

7 200

-

7. Központi költségvetési forrásátadás az 1993. évi központi bérintézkedésre

2 371

-

-

8. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos -1991-ben elmaradt - megtérítés

177

-

88

9. Működési célú bevétel

2 024

830

2 898

10. Az 1994. évi egészségügyi bérintézkedésre a központi költségvetésből biztosított forrás

-

5 400

5 400

Bevételek összesen

608 913

713 750

718 628

Megnevezés

1993. évi
tény

1994. évi
előirányzat

1994. évi
teljesítés

KIADÁSOK

1. Nyugellátás

367 092

413 180

442 210

- nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások

299 334

359 020

384 439

ebből:
= mezőgazdasági járadékok

-

5 220

5 270

- egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások

45 034

54 160

57 771

- átmenetileg finanszírozott ellátások

22 724

-

-

2. Anyasági ellátások

32 730

9 150

8 262

- terhességi-gyermekágyi segély

7 203

9 150

8 262

- átmenetileg finanszírozott ellátások (GYES, GYED)

25 527

-

-

3. Táppénz

35 255

34 100

40 833

4. Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás

54 233

58 500

69 647

- gyógyszertámogatás

49 535

50 700

61 572

- vérzékenység kezelése

-

800

786

- gyógyászati segédeszköz-támogatás

4 698

7 000

7 289

5. Gyógyító-megelőző ellátások

131 571

169 880

169 426

6. Gyógyászati szolgáltatások

-

1 220

937

- gyógyfürdő-szolgáltatás

-

1 100

799

- anyatejellátás

-

120

138

7. Egyéb ellátások

2 158

3 040

2 519

- utazási költségtérítés

1 069

1 580

1 414

- betegséggel kapcsolatos segélyek

441

650

428

- kártérítési járadék

648

810

677

8. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

327

300

369

9. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások (postaköltség és egyéb)

1 577

1 750

2 076

10. Működési kiadások

14 224

14 568

16 735

ebből: működési célú bevételből fedezett

2 024

830

2 898

11. Likviditási tartalék 1993. évi visszapótlása

2 805

-

2 295

12. Likviditási tartalék 1994. évi visszapótlása

-

7 200

4 842

13. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítások

52

20

59

14. Hiányt fedező értékpapír kibocsátásával kapcsolatos ráfordítások

16

-

1

Kiadások összesen

642 040

712 908

760 212

EGYENLEG

-33 127

842

-41 584

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.
9. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

A társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások

A)

A nyugdíjbiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai

Millió forintban

Megnevezés

1994. évi
előirányzat

1994. évi
teljesítés

1. Központi költségvetésből finanszírozottak

33 040

36 231

- politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések

5 190

5 259

= politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések

4 180

4 747

= kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok

210

192

= tudományos fokozat után járó kiegészítő nyugellátások

80

81

= nemzeti gondozotti ellátások

720

238

- bányásznyugdíj

1 500

996

- szénjárandóság pénzbeli megváltása

500

908

- az 1992. évi profiltisztítás

4 810

6 713

= lakbérhozzájárulás

350

325

= vakok személyi járadéka

1 500

2 084

= rokkantsági járadék

1 000

1 471

= hadigondozotti ellátások

1 500

2 010

= egyházi személyek nyugdíja

120

40

= egészségkárosodási járadék

60

592

= katonai családi segély

280

192

- az 1994. évi profiltisztítás

21 040

22 355

= házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék

5 010

5 622

= megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadék

15 980

16 683

= cukorbetegek támogatása

50

49

2. Munkáltatókat, illetve a Foglalkoztatási Alapot terhelő

10 950

10 386

- korengedményes nyugdíj

10 950

10 386

3. Szolidaritási Alapból finanszírozott

4 300

6 173

- előnyugdíj

4 300

6 173

4. Kárpótlással összefüggő ellátások

2 300

3 642

- életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján (ÁVÜ)

1 500

38

- életjáradék személyi kárpótlás alapján (OKKH)

800

3 604

Összesen

50 590

56 432

B)

Az egészségbiztosítás által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások

Millió forintban

Megnevezés

1993. évi
tény

1994. évi
előirányzat*

1994. évi
teljesítés

l. Családi pótlék
- kiadás

103 157

104 000

103 317

- megtérítés**

104 389

-

104 000

- egyenleg

1 232

-

683

- az 1993. évi egyenleg rendezése

-

-

-1 232

2. Várandóssági pótlék
- kiadás

2 076

2 900

2 177

- megtérítés **

2 101

-

2 900

- egyenleg

25

-

723

- az 1993. évi egyenleg rendezése

-

-

-25

3. Gyermekgondozási díj ***
- kiadás

-

21 000

18 780

- megtérítés

-

-

21 000

- egyenleg

-

-

2 220

4. Gyermekgondozási segély***
- kiadás

-

8 500

10 253

- megtérítés

-

-

10 000

- egyenleg

-

-

-253

5. Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése
- kiadás

410

700

375

- megtérítés ****

289

-

700

- egyenleg

-121

-

325

- az 1993. évi egyenleg rendezése

-

-

121

6. Családi pótlék egyszeri kiegészítése
- kiadás

-

-

7 245

- megtérítés

-

-

7 000

- egyenleg

-

-

-245

7. Anyasági segély
- kiadás

198

-

-

- megtérítés

-

-

-

- egyenleg

-198

-

-

- az 1993. évi egyenleg rendezése

-

-

198

Megnevezés

1993. évi
tény

1994. évi
előirányzat*

1994. évi
teljesítés

8. Temetési segély
- kiadás

142

-

-

- megtérítés

-

-

-

- egyenleg

-142

-

-

- az 1993. évi egyenleg rendezése

-

-

142

9. Összesen
- kiadás

105 983

137 100

142 148

- megtérítés

106 779

-

145 600

- egyenleg

796

-

3 452

- az 1993. évi egyenleg rendezése

-

-

-796

10. A közgyógyellátási kiadások megtérítésének az Egészségbiztosítási Alap bevételeként el nem számolható része [az átutalt 3000 millió forint és a kiadások fedezetéhez ténylegesen szükséges, a 7. § (2) bekezdésében megjelölt 1962 millió forint különbözete]
- megtérítés

-

-

1 038

- egyenleg

-

-

1 038

11. Mindösszesen (9. és 10. sorok együtt)
- kiadás

105 983

137 100

142 148

- megtérítés

106 779

-

146 638

- egyenleg

796

-

4 490

ebből:
= az Egészségbiztosítási Alap likviditási tartalékának 1993.évi visszapótlására szolgál [1995. évi VII. törvény 13. §(2) bek.]

-

-

1 069

= a központi költségvetés és az egészségbiztosítás közötti1994. évi elszámolásnál rendezendő

-

-

3 421

- az 1993. évi egyenleg rendezése

-

-

-796

II. Az 1993. évi egyszeri lakossági kompenzáció
- az 1993. évi egyenleg rendezése

-

-

76

* Az 1993. évi CXV. törvény a megtérítések összegére előirányzatot nem határozott meg.
** 1993-ban a családi pótlék és a várandóssági pótlék kiadásoknak közös megtérítésük volt. Ebben az elszámolásban a megtérítés összege a tényleges kiadások arányában van megbontva.
*** 1993-ban még a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap által közösen finanszírozott ellátás.
**** Az 1993-as adat az 1992-től a központi költségvetés által finanszírozásra átvett ellátások kiadásainak közös megtérítéséből a tényleges kiadások arányában meghatározott összeg.
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.
10. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetése

BEVÉTELEK

Millió forintban

Cím-
szám

Alcím-
szám

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve

1994. évi
előirányzat

1994. évi
módosított
előirányzat

1994. évi
teljesítés

1
Központosított előirányzatok


l
Működési bevételek

48

48

1212
A Nyugdíjbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz

7 433

7 433

7 4333
A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak megtérítése

70

77

774
1993. év i működési pénzmaradvány igénybevétele


687

687

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen

7 551

8 245

8 318

KIADÁSOK

Millió forintban

Cím-
szám

Alcím-
szám

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve

1994. évi
előirányzat

1994. évi
módosított
előirányzat

1994. évi
teljesítés

1
Nyugdíjbiztosítási Alap Központi irányítása

595

1 798

1 875


1
Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat

71

78

651
Működési kiadások

71

74

62
1
Béralap

7

6

2
Társadalombiztosítási járulék

11

9

6
3
Dologi kiadások

53

59

562
Felújítások


3
Beruházások


4

4


2
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

524

1 720

1 8101
Működési kiadások

524

934

1 029
1
Béralap

133

194

181
2
Társadalombiztosítási járulék

59

92

92
3
Dologi kiadások

332

648

7562
Felújítások


4
3
Beruházások


782

780

2
Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok

2 051

2 736

2 6421
Működési kiadások

2 051

2 640

2 535
1
Béralap

926

1 199

1 189
2
Társadalombiztosítási járulék

432

560

530
3
Dologi kiadások

693

881

8162
Felújítások


60

603
Beruházások


36

47

3
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

1 140

1 529

1 5161
Működési kiadások

1 140

1 370

1 357
1
Béralap

464

491

491
2
Társadalombiztosítási járulék

218

239

239
3
Dologi kiadások

458

640

6272
Felújítások


100

1003
Beruházások


59

59

Cím-
szám

Alcím-
szám

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve

1994. évi
előirányzat

1994. évi
módosított
előirányzat

1994. évi
teljesítés

9
Központosított előirányzatok

3 765

2 182

2 285


1
Központosított intézményi előirányzatok

869

61
1
Működési kiadások

186


1
Béralap (70 fő üzemeltetés, 100 fő szakmai)

37


2
Társadalombiztosítási járulék

16


3
Dologi kiadások

133

2
Felújítások

232

38
3
Beruházások

451

23

1
Épületvásárlások (befektetésként)

400

23

2
Gép, eszközbeszerzés

51
2
Nyugdíjbiztosítási célfeladatok

775

1
Informatikai beruházások

500

2
Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások

125

3
Célfeladat

150


1
Tűz-, biztonsági és vagyonvédelmi kiadások2
Folyamatos informatikai kiadások3
Épületvásárlással összefüggő működési kiadások, egysz. ráford.

150
3
Nettó hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alap által végzett, de a Nyugdíjbiztosítási Alap érdekeltségébe tartozó kiadásokhoz

2 121

2 121

2 121


4
Működési pénzmaradvány164

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen

7 551

8 245

8 318

11. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1994. évi működési költségvetése végrehajtásának mérlege

BEVÉTELEK

Millió forintban

Cím-
szám

Alcím-
szám

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve

1994. évi
előirányzat

1994. évi
teljesítés

9
Központosított előirányzatok

9 138

10 5381
Működési költségvetés


1
Működési ár- és díjbevétel

82

138
Egyéb bevétel


161
Ebből:


Kamatbevétel


26
Értékesítésből származó bevétel


107
Foglalkoztatási Alaptól átvett pénzeszköz


28
2
Családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak megtérítéséből származó bevétel

630

7232
Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz

6 305

6 3053
Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz

2 121

2 1214
Egészségi kockázatkezelő szolgáltatások keretéből


995
Előző évi pénzmaradvány


991

Egészségbiztosítási Alap működési bevételei összesen

9 138

10 538

KIADÁSOK

Millió forintban

Cím-
szám

Alcím-
szám

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve

1994. évi
előirányzat

1994. évi
teljesítés

1
Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása

1 706

3 735


1
Egészségbiztosítási Önkormányzat

95

1331
Működési kiadások

95

34
1
Béralap

8

1
2
Társadalombiztosítási járulék

12

7
3
Dologi kiadások

75

262
Felújítások

3
Beruházások


1
Egyéb intézményi beruházások

4
Kockázatkezelésből átvett


99


2
Országos Egészségbiztosítási Pénztár

1 611

3 6021
Működési kiadások

1 611

1 866
1
Béralap

609

517
2
Társadalombiztosítási járulék

300

233
3
Dologi kiadások

702

1 1162
Felújítások


33
Beruházások


1 733
1
Egyéb intézményi beruházások


1 733

2
Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak

4 758

5 5841
Működési kiadások

4 707

5 081
1
Béralap

2 322

2 380
2
Társadalombiztosítási járulék

1 187

1 084
3
Dologi kiadások

1 198

1 6172
Felújítások


2503
Beruházások

51

253
1
Egyéb intézményi beruházások

51

253

Cím-
szám

Alcím-
szám

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

Kiemelt előirányzat neve

1994. évi
előirányzat

1994. évi
teljesítés

3
Országos Orvosszakértői Intézet

570

5321
Működési kiadások

570

529
1
Béralap

330

305
2
Társadalombiztosítási járulék

168

139
3
Dologi kiadások

72

852
Felújítások


13
Beruházások


2
1
Egyéb intézményi beruházások


2

9
Központosított előirányzatok

2 1041
Központosított intézményi előirányzatok

1 429
1
Működési kiadások

300

1
Béralap

100

2
Társadalombiztosítási járulék

51

3
Dologi kiadások

149
2
Felújítások

216
3
Beruházások

9132
Egészségbiztosítási célfeladatok

675
Informatikai fejlesztés

550
1
Működési kiadások

48

1
Béralap

32

2
Társadalombiztosítási járulék

16

3
Dologi kiadások

2
Felújítások

3
Beruházások

502
Világbanki kölcsön belföldi költségei

125
1
Működési kiadások

125

1
Béralap

10

2
Társadalombiztosítási járulék

5

3
Dologi kiadások

110
2
Felújítások

3
Beruházások
3
Működési maradvány


687

Egészségbiztosítási Alap működési kiadásai összesen

9 138

10 538

12. számú melléklet az 1996. évi XL. törvényhez

A társadalombiztosítással szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon

Millió forintban

Megnevezés

Összesen

A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető hányad*

Az Egészségbiztosítási Alapot megillető hányad*

I. A Társadalombiztosítási Önkormányzatok határozata alapján átvett vagyon

1. Hévíz Hotel Carbona Közös Vállalat vagyoni betét átvétele

615

345

270


2. Carbon Közraktár Kft. üzletrészek átvétele

143

80

63


3. Hévíz Hotel Carbona Közös Vállalat vagyoni betét értékvesztése

-201

-113

-89


4. Carbon Közraktár Kft. üzletrészek értékvesztése

-13

-7

-6


Vagyonállomány 1994. év végén

544

305

239

II. Felszámolási eljárás során hozott bírósági végzés alapján átadott vagyon

1. Mátrai Erőmű Rt. részvények átadása

208

116

92


Vagyonállomány 1994. év végén

208

116

92

I és II szerinti vagyonállomány együtt 1994. év végén

753

421

331

* A vagyon a Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási Alap között olyan-eszmei -arányok szerint oszlik meg, mint az a követelés, amelynek kiegyenlítésére szolgál.
Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

Hivatkozó joganyagok

1996. évi CX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bírósági jogesetek

AVI 1997.8.102 I. Az 1996. július 25-e előtti időszakban az adótartozás átvállalására kizárólag a külön - adót vagy költségvetési támogatást megállapító - törvény rendelkezése alapján kerülhet sor [1990. évi XCI. törvény 26. § (1) bekezdés, és azt módosító 1995. évi CX. tv 7. §-a, továbbá az 1996. évi XL. törvény]. II. Az adófolyószámla kizárólag az adózó adókötelezettségének, költségvetési támogatás iránti igényének, valamint az arra teljesített befizetéseknek és kiutalásoknak a nyilvántartására szolgál, így arra követel

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.