1991. évi LXXXVI. törvény

a társasági adóról

Hivatalos rövidítése: Ta. tv. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
1991. évi LXXXVI. törvény
a társasági adóról

Hivatkozó joganyagok

1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról

1995. évi CVI. törvény a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény módosításáról

1995. évi XCV. törvény a devizáról

1995. évi XLVIII. törvény a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról

1994. évi LXXXIII. törvény a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény módosításáról

1993. évi IC. törvény a társasági adóról szóló, az 1991. évi LXXXVI. törvény módosításáról

1993. évi LIII. törvény a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény és a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény módosításáról

1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról

1992. évi LXXIII. törvény a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény módosításáról

1991. évi LXIII. törvény a befektetési alapokról

163/1992. (XII. 15.) Korm. rendelet az 1992. évi bérszabályozással kapcsolatos jogszabályok hatályon kívül helyezéséről

157/1992. (XII. 4.) Korm. rendelet a lakásszövetkezetek, a társasházak, a társadalmi szervezetek és az általuk alapított intézmények, az alapítványok, az ügyvédi irodák, a víziközmű-társulatok, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról

115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet az alapítványok gazdálkodási rendjéről

34/1992. (II. 19.) Korm. rendelet a szövetkezeti vagyon egyszerűsített, eszköz szerinti értékelésének szabályairól

16/1996. (V. 3.) AB határozat a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

30/1993. (V. 7.) AB határozat egyes tevékenységek adóügyi besorolásával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítvány tárgyában

54/1993. (X. 13.) AB határozat a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

9/1994. (II. 25.) AB határozat a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény, valamint a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosításáról szóló 1990. évi XCVIII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

25/1997. Számviteli kérdés 32/2010/225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. §/ISZ

1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról

617/B/1998. AB végzés az adózás rendjéről szóló indítvány tárgyában

219/B/1996. AB végzés a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló indítvány tárgyában

660/B/1997. AB végzés a társasági adóról szóló indítvány tárgyában

265/B/1994. AB végzés a magánszemélyek jövedelemadójáról, valamint a társasági adóról szóló indítvány tárgyában

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/3   «Előző  Következő»

BH+ 2002.3.157 Nem hatályosult alapszabály-módosítás nem alapozhatja meg a társasági adó adóalapjának csökkentését (1991. évi LXXXVI. tv. 4. §)

BH+ 2003.2.78 Abban az esetben, ha a felperesnek megvan a törvényes lehetősége arra, hogy az ügyleti kamat összegét a könyvelési nyilvántartásaiban attól függetlenül feltüntesse, hogy az alperes kiállította-e a számlát, vagy sem, a számla hiányára alapítottan kártérítési igényt nem érvényesíthet [Ptk. 339. § (1) bek., 1991. évi XVIII. tv. (továbbiakban: Sztv.) 15. § (2) bek., 48. § (3) bek., 83. § (2) bek. a) pont, 84. § (1) és (2) bek., 85. §, 1992. évi LXXIV. tv. 43. § (1) és (4) bek.].

BH 1995.12.735 Társaságiadó-bejelentési kötelezettségének elmulasztása címén mulasztási bírság alaptalan kiszabása [1991. évi LXXXVI. tv. 18. §, 1990. évi XCI. tv. 11. § (1) bek.].

BH 1997.2.85 A pénzügyi lízing és az ún. operatív vagy közvetlen lízing elhatárolási szempontjai [1991. évi LXXXVI. tv. 3. § 1. pont, 1991. évi LXIX. tv. 3. § (1) bek. c) pont, Ptk. 207. § (4) bek.].

BH 1998.10.496 A kárveszélyviselés tekintetében eltérő jogszabály alkalmazása az ún. pénzügyi lízingszerződés, illetőleg a bérleti szerződés lehetetlenülése esetén [1991. évi XXXIV. tv. 26. § (1)-(3) bek., 29/A. § (3) bek., 1991. évi LXIX. tv. 3. § (1) bek. c) pont, 1995. évi XLVIII. tv. 27. § (3) bek., Ptk. 312. § (1) bek., 319. § (2) bek., 321. § (1) bek., 376. § (4) bek., 430. §].

BH 1998.11.544 A megyei agrárkamarával közhasznú tevékenység folytatására vonatkozó hatályos szerződés nem köthető. A bejegyzési kérelemhez nem csatolt ilyen szerződés hiánya - önmagában - nem szolgálhat alapul a bejegyzési kérelem elutasítására [Ptk. 59. § (1) bek., 65. § (1) bek., 1991. évi LXXXVI. tv. 3. § 18. pont, 1994. évi XVI. tv. 3. § (1) bek., 13/1989. (XII.16.) IM r. 10. § (1) bek., 12. § (7) bek.].

BH 2000.1.40 I. Nyereségadó-kedvezmény igénybevételének feltételei. A kedvezmény időpontjának kiválasztására egyszeri alkalommal kerülhet sor. II. Az adókedvezmény szempontjából gyakorolható választás nem helyesbíthető; önellenőrzéssel csak az adó összege helyesbíthető. III. Az elmaradt térségben végzett tevékenység tekintetében a bizonyítási teher kérdése [1988. évi IX. tv. (a továbbiakban: VA. tv) 15. § (1) bek. f) pont, 29. § f) pont, 1990. évi XCI. tv. (a továbbiakban: Art. ) 11. § (6) bek. g) pont, 42. § (1) bek.,

BH 2001.11.513 A többrendbeli adócsalást bűnsegédként valósították meg az alapítványt létrehozó terheltek, akik a valóságtól eltérően nagyobb összegekről állítottak ki az adóvisszatérítésére alkalmas igazolásokat, és ezáltal segítséget nyújtottak ahhoz, hogy az alapítványhoz forduló személyek adóbevétel-csökkenést okozzanak [Btk. 310. § (2) bek., 21. § (2) bek., 1991. évi LXXXVI. tv. 4. § (2) bek. g) pont, 1991. évi XC. tv. 34. § (9) bek.].

AVI 1994.1.8 A társaság adóbejelentési kötelezettség a cégbírósági bejegyzéstől vagy a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül veszi kezdetét [1991. évi LXXX-VI. tv 1. § (2) bek., 1990. évi XCI. tv 11 § (1) bek.].

AVI 1994.5.71 A jogszabályban a bérlet esetére meghatározott adókedvezmények nem alkalmazhatóak akkor, ha a felek ténylegesen adásvételi szerződést kötnek [1990. évi XCI. tv 1. § (7) bek., 36/1985. (X. 31.) PM r.].

AVI 1995.4.50 Az adóalany mentes a helyi adó alól abban az évben, amelyet megelőző évben folytatott tevékenysége után társaságiadó-fizetési kötelezettsége nem keletkezett [1990. évi C. tv 3. § (2) bek.].

AVI 1995.11.154 Ha az adótörvény a bejelentésre vonatkozó kötelezettséget nem írta elő, az adóhatóság szankciót nem alkalmazhat. Az adózót a jogszabály hiányos rendelkezései miatt hátrány nem érheti (1990. évi XCI. tv 11. §).

AVI 1996.2.21 A lízingbeadó a tulajdonát nem képező dolgot is lízingbe adhatja [1990. évi XCI. tv 1. § (7) bek.].

AVI 1996.5.69 A mentesítésről rendelkező adóhatározat felülvizsgálata során - vita esetén - tisztázni kell, hogy a mentesítés mely időszakra vonatkozik (1990. évi XCI. tv 31. §).

AVI 1997.4.55 A tárgyi eszköz aktiválásának, illetve az értékcsökkenés elszámolására vonatkozó terv elkészítésének elmulasztása esetén kizárólag mulasztási bírság szabható ki. Ha az adóalany a használatbavétel tényleges megtörténtét bizonyítja, az értékcsökkenési leírás elszámolható, és csupán a könyvviteli-számviteli hiányosságok miatt a költségelszámolást figyelmen kívül hagyni, az elszámoló költséggel a társasági adó alapját növelni, és így adóhiányt megállapítani nem lehet [1991. évi XVIII. tv 37. §, 44. §, 1991. évi

AVI 1997.6.82 I. Az exportból eredő követeléseket a teljesítés napján irányadó valutavételi árfolyamnak megfelelő forintértéken kell árbevételként figyelembe venni [1991. évi XVIII. tv 33. § (2) és (3) bekezdés, 2. számú melléklet 4/b és 14/b pont, 45. § (3) bekezdés]. II. Az adóhatósági határozat törvénysértő, ha a megállapítások alapjául szolgáló számlák számát, esedékességét, az adóhiány mértékére vonatkozó tételes számszaki levezetést nem tartalmazza [1981. évi I. tv 43. § c) pont]. III. Az adóellenőrzés a könyvelés

AVI 1997.7.92 Az átalakulás ténye nem zárja ki a tárgyi eszközök alapítói vagyonként történő rendelkezésre bocsátását (1991. évi LXXXVI. tv. 4. §, 1. sz. mell.).

AVI 1997.9.120 A mulasztási bírság - mint szankció - objektív jellegű [ 1990. évi XCI. tv 74. § (5) bek.]

AVI 1997.11.146 Nem minősül ellenőrzéssel lezárt időszaknak az önellenőrzés szempontjából, ha az adóhatóság az adott időszakra más adó vagy költségvetési támogatás ellenőrzését folytatja le (1990. évi XCI. tv 97. §).

AVI 1998.1.2 Az adózó jogosult az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől (összemérés elve) [1991. évi XVIII. tv 15. § (7) bek.].

AVI 1998.2.19 Az adóperben is a bíróság dönt abban a kérdésben, hogy szükséges-e szakértő kirendelése vagy sem [Pp. 177. § (1) bek.].

AVI 1998.7.76 Törvénysértő az adóhatóság eljárása, ha meg sem kísérli feltárni az adózó javára szolgáló körülményeket [1990. évi XCI. tv 51. § (7) bek.].

AVI 1999.3.31 Az adóhatóság adóügyi szempontból adásvételnek minősítheti a jogügyletet, ha a szerződésre az adásvétel elemei a leginkább jellemzőek. Ilyen jellemző a vételár egyösszegű kifizetése és a tulajdonjog ezzel egyidejű átszállása [1990. évi XCI. tv. I. § (7) bek.]

AVI 1999.4.51 Az adóalany dönthet arról, hogy a veszteségét a következő két évre átviszi-e vagy sem [1991. évi LXXXVI. tv. 25. § (4) bek.]

AVI 1999.6.78 A társasági adóról szóló törvény csak a hatálybalépése előtt keletkezett és még nem rendezett veszteség tekintetében teszi lehetővé az adóalap csökkentését [1991. évi LXXXVI. tv. 19. § (11) bek.].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.