1997. évi CXLIV. törvény

a gazdasági társaságokról

Hivatalos rövidítése: Gt. II. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
1997. évi CXLIV. törvény
a gazdasági társaságokról

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/3   «Előző  Következő»

1999. évi XXXVIII. törvény a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény módosításáról

1999. évi CXXII. törvény egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról

1998. évi LXXXII. törvény a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény módosításáról

1998. évi XXXIV. törvény a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról

1998. évi XXXIII. törvény az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más törvények módosításáról

1998. évi XCI. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről

1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról

1996. évi CXI. törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről

1995. évi XCVI. törvény a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről

1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról

1992. évi XLIV. törvény a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról

1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról

1993. évi IL. törvény a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

25/1999. (III. 5.) FVM rendelet a zöldség-, gyümölcstermelői, -értékesítő szervezetekről

8/1998. (V. 23.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

2003. évi CXV. törvény a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról

32/2003. (XII. 21.) OM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról szóló 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet módosításáról

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

40/2002. (IX. 25.) AB határozat a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény 23. §-a alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában

1208/2002. (XII. 21.) Korm. határozat az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 1125/1999. (XII. 13.) Korm. határozat módosításáról

225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a felszámolás és a végelszámolás számviteli feladatairól

33/2000. (XII. 26.) OM rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról

2003. évi LXXXV. törvény a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosításáról

2004. évi IX. törvény az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/41   «Előző  Következő»

BH+ 2000.1.88 I. Az állami tulajdonú vállalat átalakulásának alapjául szolgáló okiratok, így a vagyonmérleg és az apportlista esetleges tartalmi hiányosságaiért a vagyonkezelő szervezetet nem terhelte felelősség [1990. évi LXXII. törvénnyel módosított 1989. évi XIII. törvény (ÁT.)* 5. § (1) bek. a) és b) pontok, 17. § (1) bek., (2) bek. a), b) és c) pontja, 17/A. §, 17/B. § (1) és (2) bek., 17/C. § (1) és (2) bek.]. II. Az átalakuló vállalat vagyonmérlegében szereplő belterületi föld értékének megfelelő üzletrész (részvé

BH+ 2000.2.150 A korlátolt felelősségű társaság mint gazdálkodó szervezet leányvállalatot nem alapíthat, így a leányvállalat cégbejegyzésére sem kerülhet sor. A már bejegyzett leányvállalat tekintetében törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása lehetséges [Ptk. 74. § (1) bek., 685. § c) pont, 1997. évi CXLV. tv. 50. § (1) bek. c) pont, 51. § (1)-(3) bek., 54. § (1) és (2) bek., 65/1984. (XII. 29.) MT r. 1. § (1) bek.].

BH+ 2000.3.211 A betéti társaság és a közkereseti társaság nem emelheti vagyonát a jegyzett tőkén felüli vagyon terhére, csak tagonként külön-külön rendelkezésre bocsátással [1988. évi VI. tv. (a továbbiakban: régi Gt.) 22. § (1) bek., 60. § (4) bek., 70. § (1) bek., 221. §, 305. § (1) bek.].

BH+ 2000.3.212 Ahhoz, hogy a korlátolt felelősségű társaság az egyik tagjának üzletrészét megvásárolja, azt kell igazolnia, hogy a szerződés megkötésének időpontjában rendelkezett a törzstőkén felüli vagyonnal [1988. évi VI. tv. (a továbbiakban: régi Gt.) 171. § (2) bek.].

BH+ 2000.3.214 A csődeljárás befejezetté nyilvánítása során a csődegyezség megfelelősége körében a bíróság vizsgálódási lehetősége kötött, csak a törvényi minimumra terjed ki. A csődegyezség jóváhagyása a vagyonfelügyelő hatáskörébe tartozik. A csődegyezség bírósági eljáráson kívül kötött polgári jogi egyezség [1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 14. § (3) és (5) bek., 20. § (1) bek a) és b) pont, 21.§ (3) bek.].

BH+ 2000.4.263 Külföldi jogi személynek nem, csak a külföldi természetes személynek kell magyarországi kézbesítési megbízottat meghatalmazni [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 19. § (1) bek., 23.§ (2) bek.].

BH+ 2001.1.24 A pótbefizetés lehetővé tétele esetén a korlátolt felelősségű társaság társasági szerződésének kötelező rendelkezései [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 123. § (2) bek., 132. § (1) bek.].

BH+ 2001.1.25 I. A társasági szerződés kötelező tartalmi eleme az egyes tagok törzsbetétei nagyságának meghatározása. Ezt a tagjegyzék nem pótolhatja [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 123. § (1) bek a) pont]. II. A társasági szerződésben a cégjegyzés módjáról tételesen kell rendelkezni. A képviselet módjából a cégjegyzés módjára nem lehet következtetni [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 17. §, 123. § (1) bek. e) pont]. III. A társasági szerződésben egyértelműen szabályozni kell a megismételt taggyűlés összehívásának módját és a szava

BH+ 2001.1.26 A cégbíróság a változás-bejegyzési kérelmet hiánypótlási eljárás lefolytatás nélkül ugyanazon kérelem tárgyában csak egyszer utasíthatja el. A hiánypótlási eljárás lefolytatására irányadó szempontok [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 126. § (1) bek b) pont, 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 26. § (2) bek., 1995. évi XCV. tv. 45. § (3) bek.].

BH+ 2001.1.27 Az üzletrész átruházására vonatkozó szerződés a társasági szerződés módosítását nem igényli. Az üzletrész-átruházásra a Ptk. szabályait kell alkalmazni [1988. évi VI. tv. (továbbiakban: régi Gt.) 17. §, 170-174. §-ok].

BH+ 2001.1.28 A változás-bejegyzési kérelem késedelmes előterjesztésekor a pénzbírság kiszabása során a bíróságnak vizsgálnia kell, hogy a korlátolt felelősségű társaság több ügyvezetője közül személy szerint ki mulasztott. Rendelkezni kell a többi ügyvezetővel szemben kiszabott pénzbírság megosztott vagy egyetemleges viseléséről is [1988. évi VI. tv. (továbbiakban: régi Gt.) 201. § (3) bek., 1997. évi CXLV. tv. (a továbbiakban: Ctv.) 21. § (2) bek., 22. § (2) bek., 29. § (1) bek., 30. § (1) bek.].

BH+ 2001.2.76 Váltójogi kötelezettséget nem a bankszámla felett rendelkezésre jogosult személy vállalhat, hanem a jogi személy képviseletére egyébként jogosult személy (személyek), adott esetben erre vonatkozó meghatalmazás alapján [Ptk. 219. § (1) és (2) bek., 1997. évi CXLIV. tv. 39. §, 1/1965. (I. 24.) IM rendelet 8. §, 75. §].

BH+ 2001.3.123 A Pp.-nek az eljárás félbeszakadására vonatkozó rendelkezéseit a cégbírósági törvényességi felügyeleti eljárásban is megfelelően alkalmazni kell. Ennek elmulasztása az eljárás lényeges szabályainak megsértését jelenti [Pp. 61. § (1) és (2) bek., 62. § (1) bek., 111. § (1) bek., 112. § (3) bek., 252. § (2) bek., 1988. évi VI. törvény (régi Gt.) 46. § (1) bek. c) pont és (2) bek., 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 25. § (1) bek.].

BH+ 2001.3.126 Az ítélet jogereje szempontjából az ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog megállapítása körében irányadó szempontok [Pp. 229. § (1) bek., Ptk. 207. § (1) bek., 327. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 266. § (4) bek., 267. § (1) bek., 274. § (1) bek., 314. § (2) bek.].

BH+ 2001.3.127 Az adós fizetésképtelensége semmis megállapodás alapján nem állapítható meg. A hitelező által csatolt iratok alapján nyilvánvaló semmisséget a bíróságnak hivatalból kell figyelembe venni [Ptk. 200. § (2) bek., 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 17. §, 163. § (1) és (2) bek., 177. § (1) bek., 1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 24. § (1) és (2) bek., 27. § (2) bek.].

BH+ 2001.4.182 I. A végelszámolás bejegyzése iránt benyújtott kérelemmel egyidejűleg csatolt meghatalmazás nem elégséges a törlési eljárásban való képviselet igazolására. A cég törlése iránti kérelemhez is csatolni kell a jogi képviselő meghatalmazását [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 21. § (2) bek., 41. § (4) bek.]. II. A társaság végelszámolással történő megszűnése esetén a végelszámolási eljárásról szóló cégbírósági végzés közzétételét követően a végelszámoló maga is köteles a Cégközlönyben hirdetményt közzétenni. A cég tör

BH+ 2001.4.183 A korlátolt felelősségű társaság tagjainak kizárásához nem szükséges a károsodás tényleges bekövetkezése. Elegendő annak bizonyítása, hogy a tagsági viszony fennállása nagymértékű veszélyeztetést jelent. A nagymértékű veszélyeztetés körében vizsgálandó körülmények [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 49. § (1) bek.].

BH+ 2001.6.280 I. Az álképviselet megállapítása és az álképviselő eljárásának jóváhagyása tárgyában vizsgálandó körülmények [Ptk. 29. § (3) bek., 205. §, 219. §, 221. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. (a továbbiakban: régi Gt.) 285. §, 286. § (1) bek., Pp. 164. §]. II. A szerződés teljesítésére alapított kereseti kérelem a másodfokú eljárásban - a keresetváltozásra vonatkozó tilalom folytán - nem változtatható szerződésen kívül okozott kártérítésre vagy jogalap nélküli gazdagodás megfizetésére [Ptk. 348. § (1) bek., 361. § (1

BH+ 2001.6.281 I. Eltérő jogszabályi rendelkezés, illetve nemzetközi szerződés hiányában az egyszemélyes gazdasági társaság tisztségviselőire vonatkozó korlátozó rendelkezések külföldi gazdasági társaság alapító esetén is irányadók [Ptk. 685. § c) pont, 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 1. § (1) bek., 3. § (1) bek., 4. § (4) bek., 5. § (1)-(2) bek., 9. § (2) bek., 171-174. §-ai, 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 47. § (1) bek.]. II. A külföldi személy magyarországi kézbesítési megbízottja nem jogosult jognyilatkozatok tételére, így nem

BH+ 2001.6.284 A korábbi törzsbetét befizetésére vonatkozó kötelezettséget a korlátolt felelősségű társaság tagjainak úgy kellett teljesíteniük, ahogy azt az alapításról rendelkező társasági szerződés előírta. A tagok egyhangú döntéssel sem jogosultak arra, hogy az alapításkor hatályos jogszabályok figyelmen kívül hagyásával, a teljesítési határidő lejárta után, társasági szerződésmódosítással eltérően rendelkezzenek [1988. évi VI. tv. (a továbbiakban: régi Gt.) 218. § (2) bek., 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 40. § (4) bek.].

BH+ 2001.6.285 A cégjegyzékből való törléssel az adós gazdálkodó szervezet megszűnik, ezért az ellene kezdeményezett felszámolási eljárást meg kell szüntetni, tekintettel arra is, hogy a felszámolási eljárásban félbeszakadásnak nincs helye [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 53. § (2) bek., 1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított 1991. évi IL. tv. 6. § (2) bek., Pp. 111. § (1) bek., 130. § (1) bek. e) pont, 157. § a) pont].

BH+ 2001.7.335 I. A részvénytársaság részvényeseivel nem köthet az osztalékelőleg folyósítására irányuló szerződést mindaddig, amíg az osztalék fizetéséről a részvénytársaság közgyűlése nem határozott. A tiltó rendelkezés azonban nem vonatkozik a részvények értékesítése folytán létrejött polgári jogi jogviszonyra. Nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely tiltaná, hogy a vevő a megvásárolt részvények után járó és a vételt követően kifizetésre kerülő osztalék meghatározott hányadának átadására kötelezettséget vállaljon [1

BH+ 2001.7.336 I. A részvények apportálása esetén a részvények szabad átruházhatóságát - ellenkező adatok hiányában - vélelmezni kell [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 14-15. §-ai, 124. § (5) bek., 180. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 240. §]. II. Az előtársaság működésével kapcsolatos rendelkezések vizsgálatánál irányadó szempontok [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 14-15. §-ai, 1991. évi XVIII. tv. (Szt.) 4/A. §].

BH+ 2001.7.337 A változásbejegyzési eljárásban pénzbírsággal a törvényes kötelezettségét késedelmesen teljesítő személy sújtható. A cég meghatalmazással rendelkező jogi képviselőjének nem törvényi kötelezettsége a változásbejegyzési kérelem benyújtása, így vele szemben pénzbírság kiszabására nem kerülhet sor [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 26.§ (1) bek., 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 20.§ (1) bek., 22. § (2) bek., 30. § (1) bek.].

BH+ 2001.7.338 A törvényességi felügyeleti eljárásban a cégbíróság vizsgálódása körében irányadó szempontok [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 30. § (1) bek. b) pont, 38. § (1) bek. c) pont és (3) bek., 45. §, 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 46. § (1) bek., 50. § (1) bek. a) pont, 51. § (5) és (6) bek., 52. § (1) bek. b) pont, 54. § (1) bek. c) és e) pont].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.