1996. évi CXI. törvény

az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről

Hivatalos rövidítése: Épt. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
1996. évi CXI. törvény
az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/2   «Előző  Következő»

2000. évi LXXXIII. törvény a gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról

1999. évi CXXIV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

1998. évi XXXIV. törvény a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról

1998. évi XXXIII. törvény az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más törvények módosításáról

1997. évi CXLVII. törvény a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény módosításáról

1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról

137/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a befektetési szolgáltatási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet üzleti-befektetési szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről

1996. évi CXI. törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről

1995. évi XCVI. törvény a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről

1995. évi XCV. törvény a devizáról

1991. évi LXIII. törvény a befektetési alapokról

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról

220/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

267/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól

265/1997. (XII. 21.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapír-számla, központi értékpapír-számla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól

259/1997. (XII. 21.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 197/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

242/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

12/1997. (I. 30.) Korm. rendelet a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektetővédelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

11/1997. (I. 30.) Korm. rendelet az árutőzsde, az értékpapír-tőzsde és az elszámolóházak éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

206/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az egyes értékpapírok előállításának kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

205/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a befektetési szolgáltatási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeiről

198/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

197/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

2000. évi CXIII. törvény az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/2   «Előző  Következő»

BH+ 2001.6.288 Az ún. brókercégek nem minősülnek hitelintézetnek, ezért az ellenük indított felszámolási eljárásban a hitelezők a nyilvántartásbavételi díj befizetése alól nem mentesülhetnek [1997. évi XXVII. tv.-nyel is módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 38. § (2) bek., 46. § (7) bek., 1996. évi CXI. tv. 26. fejezete, 1999. évi III. tv. 1. §, 2. §].

BH+ 2002.1.37 I. Kölcsönszerződés tartalmának megállapítása körében irányadó szempontok [Ptk. 523. § (1) bek.]. II. A szerződés színlelt voltának megállapítása körében vizsgálandó körülmények [Ptk. 207. § (4) bek., 1996. évi CXI. tv. (Épt.) 3. § (2) bek., 4. § (2) bek. f) pont, 95. §]. III. A szerződés részleges érvénytelenségének jogkövetkezményei [Ptk. 237. §, 239. §].

BH+ 2003.6.284 I. Konszernjogi felelősség megállapítása a részvények tulajdonjogának törvényen alapuló megszerzése esetén [Ptk. 206. §, 212. § (1) bek., 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 237. §, 288. § (2) bek, 290. §, 292. § (1) bek., 295. §, 1996. évi CXII. tv. (Hpt.) 8. § (2) bek., 12. § (2) bek. b) és c) pont, 1996. évi CXI. tv. (Épt.) 105. § (3) bek.]. II. Konszernjogi felelősség alapján fizetendő összeg késedelmi kamatának kezdő időpontja [Ptk. 212. § (1) bek., 301. §, 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 9. §, 292. § (1) bek., 295.

BH 1999.5.219 I. A gazdasági társaságok átalakulása esetén készítendő átalakulási tervvel és vagyonmérleg-tervezettel szemben érvényesülő követelmények [Gt. 21. § (1) bek. d) pont, 157. § (1) bek., 331. § (2) bek., 332. §, 334. §, 335. § (1) bek., 336. § (1) bek., 368. § (3) bek., 1991. évi XVIII. tv]. II. Névre szóló részvények apportálása esetén a cégbejegyzési eljárásban a részvények tulajdonjogát nem kell igazolni. A bíróság erre vonatkozó - hiánypótlást elrendelő - végzése tehát lényeges eljárási szabálysértésnek mi

BH 1999.11.518 Bár a "befektetés" mint gazdasági tevékenység a gazdasági társaságok tevékenységi körének meghatározásaként - jogszabály szerint - nem ismert, az ilyen tevékenységi körre utaló cégnevet használó gazdasági társaság a cégjegyzékbe mégis bejegyezhető [1988. évi VI. tv. (Gt.) 17. §, 1988. évi XXIV. tv. 2. §, 1991. évi LXIII. tv. 3. § h) pont, 4. §, 1996. évi CXI. tv. 4. §, 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 3. § (1)-(2) bek., 4. § (1) bek., 9005/1994. (SK. 3.) KSH közlemény].

BH 1999.12.568 Bejegyzett részvénytársaságok esetében a változásbejegyzési kérelemhez - a cégjegyzékben szereplő tagoknál - belföldi tag esetében a cégkivonat, külföldi tag esetében pedig a nyilvántartásba vételt igazoló bizonyítvány csatolására szükség van. A cégjegyzékben nem szereplő tagok esetében ezen okiratok benyújtására a kérelmező nem kötelezhető [1988. évi VI. tv. (Gt.) 11. § (4) bek., 240. § (1)-(3) bek., 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 18/B. § (1) bek. a)-b) pont, 13/1989. (XII. 16.) IM r. (Cr.) 8. § a)-b) pont, 12

BH 2001.5.238 A biztosítási intézkedés elrendelése körében irányadó szempontok [1994. évi LIII. tv (Vht.) 185. §, 187. §, Pp. 196. § (1) bek. d) pont, 1996. évi CXI. tv (Épt.) 140. § (3) bek.].

BH 2002.7.276 A részvényekre vonatkozó adásvételi szerződés megtámadása esetén a felek közös téves feltevésének megállapítása körében vizsgálandó és irányadó szempontok [Ptk. 210. § (1), (3) és (4) bek., 237. § (1) bek., 1997. évi CXLIV. tv (Gt.) 238. § (2) bek., 325. § a) pont, 328. § (2) bek., Pp. 3. §, 4. §, 121. § (1) bek., 206. §, 215. §, 253. § (3) bek., 1996. évi CXI. tv. 48-53. §-ai*].

BH 2002.10.411 Jogszabály tiltó rendelkezése hiányában a Csődtörvény (Cstv.) 1997. évi módosítását megelőzően indult felszámolási eljárásokban is jogosult a felszámoló vele munkaviszonyban álló felszámolóbiztost kijelölni. Ez nem jelenti azt, hogy a felszámoló másnak engedte át a felszámolási eljárás lefolytatását. A hitelező a felszámolóbiztossal szemben is benyújthat kifogást, vagy - ha annak törvényi feltételei fennállnak - kizárását kérheti [1993. évi LXXXI. tv-nyel módosított 1991. évi IL. tv (mód. Cstv.) 27/A. § (5)

BH 2002.12.494 I. A visszavásárlási kötelezettséggel forgalmazott részvények esetén a kibocsátó bank és az általa megbízott forgalmazó egyetemleges kártérítési felelőssége körében irányadó szempontok [Ptk. 4. § (4) bek., 198. § (1) bek., 216. § (1) bek., 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 350. § (1) bek., 1990. évi V. tv 2. § (1) bek., 1996. évi CXI. tv (Épt.) 219. § (1) bek., 296. § a) pont[1], 1996. évi CXII. tv (Hpt.) 3. § (1) bek. h) és i) pont, 11. § a) pont, 90. §, 1988. évi VI. tv (régi Gt.) 266. § (2) és (4) bek.,

BH 2002.12.510 Az rt. zártkörű alapításának bejelentése - ha az nem szabályszerű - megalapozza a felügyeleti bírságot [1996. évi CXI. tv 58. §, 143. §, 37/1996. (XII. 28.) PM r. 1. §].

BH 2003.2.76 A részvénycsere lebonyolításának technikai feltételeit - amíg e kérdésben a közgyűlés nem döntött - a részvénytársaság igazgatósága is meghatározhatja. E kérdés nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe [Ptk. 5. § (1) és (3) bek., 1996. évi CXI. tv (Épt.) 22. § (2), (4) és (5) bek., 1997. évi CXLIV. tv (Gt.) 47-48. §-ai, 233. § h) pont, Pp. 121. § (1) bek. e) pont].

BH 2003.5.202 I. A konszernjogi szabályok alkalmazása vonatkozásában a törvény nem tesz különbséget a tekintetben, hogy a részvénytársaság nyilvános, vagy zártkörűen működik [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 288. § (1) bek., 295. §]. II. A konszernjogi szabályok alkalmazása vonatkozásában a befolyásszerzés időpontja nem a részvénykönyvi bejegyzés, hanem a részvények megszerzésének időpontja, törvényen alapuló szerzésnél a törvény hatálybalépésének napja [Ptk. 212. §, 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 180. § (4) bek., 198. § (2) bek.,

BH 2003.8.330 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének felelőssége az általa kirendelt felügyeleti biztos magatartásáért [Ptk. 318. § (1) bek., 339. § (1) bek., 348. § (1) bek., 349. § (1) bek., 466. § (1) és (4) bek., 1996. évi CXI. tv. (Épt.) 123. §, 140. § (3) bek., Pp. 247. § (1) bek.].

MBH 2001.9.24 Részvénytársaság alapításának vagy tőkeemelésének bejegyzési előfeltétele annak igazolása, hogy a társaság az Épt. 58. § szerinti bejelentési kötelezettségének eleget tett. A társaság valamennyi részvényére nem köthető ki az alapító okiratban elővásárlási jog. (1996. évi CXI. tv. (Épt.) 58. §; 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 9. § (1) bek., 181-186. §, 202. §; 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 41. § (3) bek., 44. § (3) bek.)

MBH 2003.3.2 A félrevezető tájékoztató miatt bekövetkezett érvénytelenség jogkövetkezményeiért nem csak a kibocsátónak kell viselnie a felelősséget, hanem egyetemlegesen felelnek ezért a forgalmazók is. Egyetemleges kötelezettek valamelyikének felszámolás alá kerülése nem hátráltathatja a többi kötelezettel szembeni behajtást. Az irányító társaságra vonatkozó helytállási kötelezettség lényege abban áll, hogy az utasítási jog érvényesülésével az ellenőrzött rt. egyfajta alárendelt helyzetbe került. A társaság működését,

BH+ 2003.12.592 I. Bankcsoport tagjainak kártérítési felelőssége [Ptk. 301. § (1) bek., 312. § (2) bek., 313. §, 338/A. § (1) bek., 338/B. §, 339. § (1) bek., 344. § (1) bek., 360. § (1) bek., 1982. évi 28. tvr. 1. § (2) bek., 1990. évi VI. tv. 3. § a) pont, 1996. évi CXI. tv. 3. § (2) bek. 25. pont, 1996. évi CXII. tv. (Hpt.) 71. § (1) bek., 76. §, 90. § (2) bek. 2. sz. melléklet 2.1., 2.2. pont, 1/1965. (I. 24.) IM r. (Vár.) 39. § (3) bek.]. II. A részvényes a részvénytársasá

BH 2003.12.523 A közigazgatási szervnek a - tartalma szerint hatásköre hiányát megállapító határozata érdemi határozatnak minősül abban az esetben is, ha erről nem alakszerű határozatot hozott, hanem levélben tájékoztatta az ügyfelet [Áe. 72. §]

BH 2004.1.23 I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete törvényi felhatalmazás alapján teszi közzé a bróker részvénytársaság tevékenységének felfüggesztésével, az ügyfélkövetelések kielégíthetőségével kapcsolatos közérdekű adatokat; egyéni kérelemre további adatok szolgáltatására nem kötelezhető [1957. évi IV. tv. (Áe.) 3. § (1) és (4) bek., 41. §, 1996. évi CXI. tv.* 122. §, 127. §, 128. §, 129. §, 130. §, 131. § (1) bek., 134. § (1) bek., 1996. évi CXIV. tv.** 6. §, 1992. évi LIII. tv. 19. § (2) és (3) bek., 20. § (

BH+ 2004.1.33 Befektetési hitelezés csak akkor valósul meg, ha a hitelnyújtó maga is részt vesz a hitelből megvalósult értékpapírügylet lebonyolításában [Ptk. 200. § (2) bek., 1990. évi VI. tv. (régi Épt.)* 3. § f), j) és k) pontja, 4. § (2) bek., 11. § (1), (2) és (4) bek., 1996. évi CXI. tv.* 3. § (2) bek.]. II. A hitelező nem köteles élni a szerződésben biztosított azonnali hatályú felmondás jogával. Maga dönti el, hogy vállalja-e a szerződés fenntartásával járó nagyobb kockázatot [Ptk. 525. § (1) és (2) bek.].

EH 2000.236 Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény arra vonatkozóan tartalmaz rendelkezést, hogy ha a felek jogvitájuk elbírálására választottbíróság eljárását kötötték ki, választottbíróságként kizárólag tőzsdei választottbíróság eljárása köthető ki. Ez nem zárja ki azt, hogy a felek egyébként vagyonjogi jogvitában meghatározott belföldi rendes bíróság illetékességének vethessék magukat alá [Pp. 41. § (1) bek., 1994. évi LXXI. tv.

EH 2001.536 I. Részvények adásvételére vonatkozó szerződésnek a felek közös téves feltevésén alapuló megtámadása elbírálása körében irányadó szempontok [Ptk. 3. §, 4. §, 206. §, 210. § (1)-(3) bek. és (4) bek., 215. §, 237. § (1) bek., 1996. évi CXI. tv. 48-53. §-ai, 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 238. § (2) bek., 325. § a) pont, 328. § (2) bek.]. II. Fellebbezési kérelem korlátai közötti elbírálás, ha a szerződést több jogcímen megtámadó felperes fellebbezéssel nem élt [Pp. 121. § (1) bek. c) pont, 253. § (3) bek.].

EH 2002.769 A határidős tőzsdei ügylet jellegét tekintve spekulációs ügylet, amelynek a kockázatát a befektetőnek kell viselnie. A bróker tájékoztatásával segítségére lehet a befektetőnek, a döntést azonban a befektetőnek kell meghoznia. A bróker kártérítési felelősségének megállapítása körében irányadó szempontok [1996. évi CXI. tv. (Épt.) 3. § (2) bek., 69. § (1), (3) és (4) bek., Pp. 206. §].

EH 2002.770 Értékpapír (államkötvény) forgalmazásakor a vételár egységes egész, amelyet a forgalmazó határoz meg az előírásszerűen közzétett árfolyamtáblázatában. A szerződés feltűnő értékaránytalanságra alapított megtámadásakor a teljes vételárat kell vizsgálni. Nincs jogalapja annak, hogy a forgalmazó az általa képzett napi árnak a felhalmozott kamatra vonatkozó részre értékaránytalanságát önállóan, a teljes ártól elkülönülten eredményesen támadhassa meg [Ptk. 4. § (4) bek., 201. § (2) bek., 210. § (1) bek., 1996. év

EH 2002.771 I. A konszernjogi szabályok alkalmazása vonatkozásában a törvény nem tesz különbséget atekintetben, hogy a részvénytársaság nyilvános vagy zártkörűen működik [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 288. § (1) bek., 295. §]. II. A konszernjogi szabályok alkalmazása vonatkozásában a befolyásszerzés időpontja nem a részvénykönyvi bejegyzés, hanem a részvények megszerzésének időpontja, törvényen alapuló szerzésnél a törvény hatálybalépésének napja [Ptk. 212. §, 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 180. § (4) bek., 198. § (2) bek., 2

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.