1993. évi CXV. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Országgyűlés - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 84-86. §-ában, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: AT.) foglaltak és a társadalombiztosítási rendszer megújításának koncepciójáról és a rövid távú feladatokról szóló 60/1991. (X. 29.) OGY határozat alapján, valamint a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló 1991. évi LXXXIV. törvény figyelemb...

1993. évi CXV. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről
Az Országgyűlés - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 84-86. §-ában, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: AT.) foglaltak és a társadalombiztosítási rendszer megújításának koncepciójáról és a rövid távú feladatokról szóló 60/1991. (X. 29.) OGY határozat alapján, valamint a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló 1991. évi LXXXIV. törvény figyelembevételével - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről a következő törvényt alkotja.
I.
A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1994. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
A főösszegek
1. § (1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1994. évi költségvetését 371 949 millió forint bevételi, 371 107 millió forint kiadási előirányzattal, 842 millió forint szufficittel állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szufficitet a likviditási tartalékba kell helyezni.
(3) A Ny. Alap költségvetési mérlegét a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.
A bevételek részletezése
2. § (1) A járulékbevételek összege 363 848 millió forint. Ebből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék bevétele 274 294 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 15 034 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék bevétele 69 810 millió forint, a munkanélküli járadék és a pályakezdők munkanélküli segélye után fizetett nyugdíjjárulék 3310 millió forint. Az egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 1400 millió forint, melyből 1125 millió forint a települési önkormányzatok által fizetett járulék, 275 millió forint az ellátásból levont járulék.
(2) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel 14 409 millió forint. Ebből a késedelmi pótlék és a rendbírság 14 098 millió forint.
(3) A kamat- és egyéb hozambevételek összege 2304 millió forint. E bevételeket a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az állam által vissztehermentesen átadott vagyon hozamából származó bevétel 8931 millió forint.
(5) A Ny. Alap likviditási tartalékának a 11. § szerinti visszapótlására számításba vehető bevétel 3600 millió forint.
(6) A bevételek összegét a Ny. Alap és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) közötti elszámolások egyenlege 21 261 millió forinttal csökkenti. Ebből a Ny. Alap egyösszegű bevételátcsoportosítása az E. Alap részére 6130 millió forint; az AT. 3. §-ának (5) bekezdése szerinti járulékátcsoportosítás egyenlege 15 131 millió forint. Ez utóbbi összeg
a) az átvett 30 155 millió forint (az E. Alap 98 870 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának a Ny. Alap ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka), és
b) az átadott 45 286 millió forint (a Ny. Alap 353 800 millió forint ellátási kiadásának - ide nem értve a mezőgazdasági szövetkezeti járadékokat - az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka)
különbözete.
(7) A működési ár- és díjbevétel 48 millió forint, a családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak megtérítéséből származó bevétel 70 millió forint. Az E. Alaptól kapott, az AT. 4. §-a (3) bekezdésének h) pontja szerinti hozzájárulás nélkül, amelynek összegében a két önkormányzat állapodik meg.
A kiadások részletezése
3. § (1) Az AT. 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyugellátások kiadásainak előirányzata 359 020 millió forint.
(2) Az AT. 3. §-ának (3) bekezdése alapján finanszírozott kiadások Ny. Alapot terhelő részére 918 millió forint irányozható elő.
(3) A kamat- és egyéb hozambevételek elérése érdekében felmerülő kiadás előirányzata 18 millió forint.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott, esedékessé vált kifizetéseket - ideértve a mindenkor hatályos törvény szerint szükségessé váló nyugdíjemeléseket is - akkor is teljesíteni kell, ha ennek következtében az ott megjelölt előirányzatok fölé emelkednek a kiadások.
(5) A Ny. Alap likviditási tartalékának a 11. § szerinti visszapótlására számításba vehető bevétel tartalékba helyezéséből keletkező kiadás 3600 millió forint.
(6) A Ny. Alap működési kiadásának előirányzata 7551 millió forint. Ez tartalmazza az Egészségbiztosítási Önkormányzat központi hivatali szerve és annak igazgatási szervei által végzett feladatokhoz történő, megállapodás alapján meghatározott hozzájárulás összegét is.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott előirányzatból
a) 5430 millió forint a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnál és igazgatási szerveinél működési célra felhasználható összeg, mely tartalmazza az ezen igazgatási szerveknél ellátott, az egészségbiztosítás céljait szolgáló feladatok (korhatár alatti rokkantsági és baleseti nyugellátások megállapítása és folyósítása), valamint a közös érdekeltségű feladatok (a biztosítottak bejelentésének, a járulék bevallási, befizetési kötelezettség teljesítésének és az ezzel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátásának szakellenőrzése) végzéséhez szükséges - arányos részében az E. Alapból biztosított - kiadásokat;
b) 2121 millió forint - a biztosítási önkormányzatok megállapodása alapján az egymás számára végzett feladatokhoz történő kölcsönös hozzájárulásokhoz igazodóan - az Egészségbiztosítási Önkormányzat igazgatási szerveinél működési célra felhasználható összeg.
A tartalékok alakulása
4. § A Ny. Alap 1994. évi induló tartalékainak az alakulását a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.
II.
AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1994. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
A főösszegek
5. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1994. évi költségvetését 341 801 millió forint bevételi, 341 801 millió forint kiadási előirányzattal, 0 egyenleggel állapítja meg.
(2) Az E. Alap költségvetési mérlegét a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.
A bevételek részletezése
6. § (1) Az E. Alap járulékbevétele 283 822 millió forint. Ebből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék bevétele 218 316 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett egészségbiztosítási járulék 11 966 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulékbevétel 46 540 millió forint. Az AT. 5. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerint a központi költségvetés által - utólagos elszámolással - fizetett járulék 1994. évi előirányzata 7000 millió forint.
(2) Az E. Alap kiadásai között kimutatott, de 1993-tól a központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok finanszírozására a központi költségvetéstől átvett összeg 5500 millió forint. Ebből 2500 millió forint a terhesgondozás, 3000 millió forint a közgyógyellátás költségeinek megtérítése. A közgyógyellátás tényleges kiadásairól az 1994. évi zárszámadás keretében el kell számolni, és az 1995. évi költségvetésben e kiadás már nem része a társadalombiztosítási alrendszer költségvetésének.
(3) Az E. Alap társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele 14 141 millió forint. Ebből a késedelmi pótlék és a rendbírság 10 862 millió forint, a közgyógyellátási igazolványok kibocsátásával kapcsolatban a települési önkormányzatok által adott megtérítés 650 millió forint, a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítése 690 millió forint. 300 millió forint a terhességmegszakítás egyéni térítési díja, 1400 millió forint az e feladattal kapcsolatban az E. Alap által 1993-ban - a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdése szerint - megelőlegezett költségek központi költségvetési megtérítése.
(4) Az E. Alap kamat- és egyéb hozambevétele 256 millió forint. E bevételeket a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az állam által az E. Alap részére vissztehermentesen átadott vagyon hozamából származó bevétel 7109 millió forint.
(6) Az E. Alap likviditási tartalékának a 11. § szerinti visszapótlására számításba vehető bevétel 3600 millió forint.
(7) Az E. Alap bevételét az E. Alap és a Ny. Alap közötti elszámolások egyenlege 21 261 millió forinttal növeli. Ebből a Ny. Alap egyösszegű bevételátcsoportosítása az E. Alap részére 6130 millió forint; az AT. 3. §-ának (5) bekezdése szerinti járulékátcsoportosítás egyenlege 15 131 millió forint. Ez utóbbi összeg
a) az átvett 45 286 millió forint (a Ny. Alap 353 800 millió forint ellátási kiadásának - ide nem értve a mezőgazdasági szövetkezeti járadékokat - az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka), és
b) az átadott 30 155 millió forint (az E. Alap 98 870 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának a Ny. Alap ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka)
különbözete.
(8) A működési ár- és díjbevétel 82 millió forint, a családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak megtérítéséből származó bevétel 630 millió forint. A Ny. Alaptól kapott, az AT. 5. §-a (3) bekezdésének i) pontja szerinti hozzájárulás nélkül, amelynek összegében a két önkormányzat állapodik meg.
(9) Az egészségügy területén 1994-ben végrehajtandó bérintézkedés forrásainak kiegészítésére a központi költségvetés 5.400 millió forintot biztosít.
(10) Ha az E. Alapban az 1994. évi költségvetés végrehajtásánál szufficit keletkezik, e szufficit összegét, de legfeljebb a (9) bekezdés szerinti összeget a központi költségvetésbe be kell fizetni. Az átutalás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépését követő 15. napon belül esedékes.
(11) A (9) bekezdés szerinti összeg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló - többször módosított - 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 3. §-a (3) bekezdésének alkalmazásánál az E. Alap bevételeként nem vehető figyelembe.
A kiadások részletezése
7. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásoknak az AT. 5. §-a (1) bekezdésében megjelölt feladataira fordítható kiadások előirányzata - felújítások, beruházások nélkül - 169 880 millió forint. Az előirányzatnak az 1993. évi előirányzatból történő levezetését a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat 22 400 millió forintot tartalmaz az 1993. évi bérpolitikai intézkedés, az illetményeknek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: KJT.) rendelkezései szerinti illetményszintekre történő emelése, továbbá a KJT. 75. §-a alapján megállapított illetménypótlékok fedezetére. A fedezet összegéből 17.000 millió forint az E. Alapból e célra biztosítható összeg, 5.400 millió forint a 6. § (9) bekezdésében említett, a bérintézkedés forrásainak kiegészítésére a központi költségvetés által biztosított összeg. A KJT. illetményszintekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása során a következők szerint kell eljárni:
a) A KJT. végrehajtásához kapcsolódó többletkiadás az E. Alapból finanszírozott körben a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 72. §-ának (5) bekezdése szerinti szempontok figyelembevételével kerül megállapításra.
b) A többletkiadás elosztása a teljesítmény szerinti finanszírozásához illeszkedve, az egyes ellátási formák tekintetében elfogadott finanszírozási technikát követve, a következő módszerrel történik:
- a háziorvosi szolgálat területén a fix-összegű térítés növelésével,
- a feladatfinanszírozás körébe tartozó feladatoknál a bázis előirányzat módosításával,
- a járóbeteg-szakellátásnál a bázis előirányzat emelésével,
- a fekvőbeteg-ellátásban a saját érték korrekciójával.
A háziorvosi szolgálatnál a fix-összegű térítés növelésének mértéke átlagos értéken kerül megállapításra. A háziorvosi ellátásra elkülönített előirányzat maximum 1%-áig - a kormányrendeletben meghatározott módon - elkülönített alapot kell képezni, mely a teljesítményarányos finanszírozás miatt szélsőséges finanszírozási helyzetbe került területi ellátási kötelezettséggel rendelkező praxisok bevételének kiegészítésére szolgál.
(3) A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás előirányzata 50 700 millió forint, a gyógyászati segédeszközök árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás előirányzata 7000 millió forint. A vérzékenység kezelésére szolgáló kiadás előirányzata 800 millió forint. A gyógyszer-ártámogatás előirányzatának év végi maradványát a járóbeteg-szakellátás és a háziorvosi szolgálat előirányzatának növelésére kell fordítani, az eredeti előirányzataik arányában. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felhatalmazást kap arra, hogy kizárólag ez évben az 1994. évi importgyógyszer-áremelkedés fogyasztókra történő ez évi áthárításának elkerülése érdekében a forgalmazókkal és a gyártókkal kötött szerződés alapján, számukra - összesen 1 milliárd forint értékben - árbevétel-kiegészítést folyósíthasson.
(4) A gyógyászati szolgáltatások kiadásainak előirányzata 1220 millió forint. Ebből 1100 millió forint a gyógyfürdő szolgáltatás, 120 millió forint az anyatejellátás kiadási előirányzata.
(5) Az AT. 5. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyugellátások kiadásainak előirányzata 54 160 millió forint.
(6) A terhességi-gyermekágyi segély kiadásainak előirányzata 9150 millió forint.
(7) A táppénzkiadás előirányzata 34 100 millió forint.
(8) Az egyéb betegségi ellátások (utazási költségtérítés, betegséggel kapcsolatos segélyek, kártérítési járadék) kiadásának előirányzata 3040 millió forint.
(9) Az AT. 3. §-ának (3) bekezdése alapján finanszírozott kiadások E. Alapot terhelő részére 832 millió forint irányozható elő.
(10) A társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető költségtérítés előirányzata 300 millió forint.
(11) A kamat- és egyéb hozambevételek elérése érdekében felmerülő kiadás előirányzata 2 millió forint.
(12) A (3)-(11) bekezdésben meghatározott, esedékessé vált kifizetéseket - ideértve az AT. 5. § (1) bekezdésében meghatározott nyugellátásoknak törvény szerint szükségessé váló emelését is - akkor is teljesíteni kell, ha ennek következtében az ott megjelölt előirányzatok fölé emelkednek a kiadások.
(13) Az E. Alap likviditási tartalékának a 11. § szerinti visszapótlására számításba vehető bevétel tartalékba helyezéséből keletkező kiadás 3600 millió forint.
(14) Az E. Alap működési kiadásának előirányzata 7017 millió forint. Ez tartalmazza a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat központi hivatali szerve és annak igazgatási szervei által végzett feladatokhoz történő, megállapodás alapján meghatározott hozzájárulás összegét is.
(15) Az Egészségbiztosítási Önkormányzatnál és igazgatási szerveinél működési célra felhasználható 9138 millió forint tartalmazza az igazgatási szerveknél ellátott közös érdekeltségű feladatok (járulékelszámolási, nyilvántartási, végrehajtási-behajtási, valamint az ezekkel kapcsolatos pénzügyi feladatok) végzéséhez szükséges - arányos részében a Ny. Alapból biztosított - kiadásokat, amely a (14) bekezdésben meghatározott előirányzat, valamint a 3. § (7) bekezdése szerinti kölcsönös hozzájárulásokkal összefüggésben az ott megjelölt 2121 millió forint együttes összege.
A gyógyító-megelőző ellátások és szolgáltatások finanszírozása
8. § (1)
(2)
(3) A gyógyító-megelőző ellátások 1994. évi finanszírozási formánkénti előirányzatát a törvény 6. számú melléklete tartalmazza. Az E. Alap kezelője a népjóléti miniszter egyetértésével az 1994. év májusáig elvégzett felülvizsgálat alapján jogosult az előirányzatok szükség szerinti átcsoportosítására. Az előirányzat ezen túlmenően a központi intézkedések hatásával módosítható.
A tartalékok alakulása
9. § Az E. Alap 1993. évi induló tartalékainak az alakulását a törvény 7. számú melléklete tartalmazza.
III.
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK
10. § (1) A társadalombiztosítási alrendszernek - az AT. 4. §-a (1) bekezdésében és 5. §-a (1) bekezdésében meghatározott nyugellátásokra előirányzott kiadások összegezéséből adódó - együttes nyugdíjkiadási előirányzata 413 180 millió forint.
(2) Különös méltánylást érdemlő esetben nyugellátás - ideértve az öregségi korhatárt el nem érő rokkantsági nyugdíjakat is - megállapítására, a nyugdíjak egyéni elbíráláson alapuló, a szociális rászorultságot is figyelembe vevő emelésére [a T. 13. §-a és a T. végrehajtására kiadott 89/1990. (V. 1.) MT rendelet 14. §-ának (2)-(3) bekezdése], valamint egyszeri szociális segélyekre az (1) bekezdés szerinti előirányzatból 500 millió forint fordítható.
11. § A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére felhasznált likviditási tartaléknak a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény (a továbbiakban: VT.) 4. §-ának (3)-(5) bekezdése szerinti visszapótlására számításba vehető bevétel 1994. évi előirányzata 7200 millió forint. E bevételből - a VT. 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - a Ny. Alap és az E. Alap 50-50%-os arányban részesedik.
12. § A 2. § (4) bekezdésében és a 6. § (5) bekezdésében meghatározott előirányzat teljesüléséért 1993-ban legfeljebb 16 milliárd forint értékű többletvagyon kerül átadásra. Az átadásra kerülő többletvagyont csökkenti az ÁV Rt. által átadandó vagyonrész hozama. A többletvagyon ezen túlmenően szabadon értékesíthető.
13. § A társadalombiztosítási alrendszernek a Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó összevont költségvetése mérlegét a törvény 8. számú melléklete tartalmazza.
14. § (1) 1994. január 1-jétől a 9. számú mellékletben felsorolt, 1993-ban még átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásait - a mezőgazdasági szövetkezeti járadékok kivételével, amelyek 1994. évben még a Ny. Alap részei - a központi költségvetés finanszírozza. A mezőgazdasági szövetkezeti járadékok kiadásait a központi költségvetés 1995. január 1-jétől átveszi a Ny. Alaptól.
(2) A társadalombiztosítási szervek által folyósított, társadalombiztosítási alrendszeren kívüli forrásból megtérített pénzbeli ellátások kiadásait a törvény 10. számú melléklete tartalmazza. E kiadások nem részei a társadalombiztosítási alrendszer költségvetésének.
IV.
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS
15-24. §
25-29. §
V.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
30. § (1) Ez a törvény 1994. január 1-jén lép hatályba.
(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 11. § (4) bekezdése, 31. § (3)-(4) bekezdései, 36-40. §-ai hatályukat vesztik. Rendelkezéseiket azonban a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi költségvetésének végrehajtása és a mérlegzárás során még alkalmazni kell.
(3) Az 1992-1993-ban bevezetett gyógyító-megelőző ellátási finanszírozási rendszer felülvizsgálatát el kell végezni, és a szükséges változtatásokról szóló kormányrendeletet 1994. április 1-jéig ki kell adni.
(4) A vérellátás finanszírozási rendszerének, valamint a fegyveres erők, a Belügyminisztérium által fenntartott intézetek, és a vasútegészségügyi szolgálatok tekintetében 1994. I. félévében új finanszírozási rendszert kell bevezetni.
(5) Az 1992. december 31-én folyamatban lévő és befogadási nyilatkozattal nem rendelkező beruházások működési költségigényét az Egészségbiztosítási Önkormányzat a Népjóléti Minisztériummal közösen 1994. március 31-ig felül kell vizsgálni, és befogadásukról 1994. június 30-ig állást kell foglalni.
(6) A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény 15. §-ának (10) bekezdése szerinti bruttó elszámolási elvet 1995-től az 1992. évi LXXXIV. törvény 3. és 10. § rendelkezéseinek tekintetében teljes körűen érvényesíteni kell.
(7)
(8)
1. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1994. évi költségvetési mérlege

Millió forintban

Megnevezés

1992. évi
tény*

1993. évi
várható

1994. évi
előirányzat

BEVÉTELEK

1. Járulékbevételek

271 808

305 292

363 848

- munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék befizetések

207 648

228 017

274 294

- munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék

10 013

15 435

15 034

- egyéni nyugdíjjárulék befizetések

54 146

60 840

69 810

- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék**

-

-

3 310

- egyes szociális ellátások után fizetett járulék (önkormányzati + egyéni)

-

1 000

1 400

2. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

10 201

12 821

14 409

- késedelmi pótlék és rendbírság

9 902

12 426

14 098

- egyéb bevételek

298

395

311

3. Kamat- és egyéb hozambevételek

6 497

3 600

2 304

4. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

-

2 784

8 931

5. Likviditási tartalék visszapótlására számításba vehető bevétel***

-

3 600

3 600

6. Az előnyugdíjjal és a politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítéssel összefüggő - 1991-ben elmaradt - megtérítés

139

-

-

7. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos - 1991-ben elmaradt - megtérítés

353

-

-

8. Alapok közötti elszámolások egyenlege

-10 103

-11 822

-21 261

- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átvett járulék

22 233

26 764

30 155

- nyugdíjkiadások után átadott járulék

-32 337

-38 586

-45 286

- egyösszegű átcsoportosítás az Egészségbiztosítási Alap részére

-

-

-6 130

9. Működési célú bevétel****

-

-

118

Bevételek összesen:

278 894

316 275

371 949

KIADÁSOK

1. Nyugellátások

252 235

301 450

359 020

- korhatár fölött saját jogú nyugdíjak

215 980

258 550

304 280

- hozzátartozói ellátások

36 255

42 900

49 520

- mezőgazdasági járadékok

5 220

2. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett kiadásokhoz

22 756

26 292

918

- átmenetileg finanszírozott ellátások

21 848

25 490

-

- átmenetileg finanszírozott nyugellátások

9 145

11 970

-

- átmenetileg finanszírozott anyasági ellátások

12 461

13 520

-

- temetési segély

242

-

-

- egyéb kiadások

636

802

918

- biztosítási képviselők választásának költségei

272

-

-

3. Működési kiadások

4 086

6 613

7 551

ebből: működési célú bevételből fedezett

-

-

118

4. Kamat- és egyéb hozambevételek tartalékba helyezése

6 482

-

-

5. Likviditási tartalék visszapótlása

2 797

3 600

3 600

6. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítás

15

45

18

7. A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére szolgáló kiadás

139

-

-

Kiadások összesen:

288 510

338 000 

371 107

EGYENLEG

-9 617

-21 725 

842

* A mellékletekben megjelentő - kerekített - 1992. évi tényadatok összege (különbsége) eltérhet a mellékletekben szereplő összegező (különbözeti) értékektől, melyek a pontos (kerekítés nélküli) adatokból vannak számolva.

** Az ezen a címen befolyt összeget 1993. évvel bezárólag az egyéni nyugdíjjárulék befizetések címszó tartalmazza.

*** Forrása az 1991. december 31. előtt keletkezett tartozás megfizetése. Az ezen a címen számításba vett bevétel 1992. évi összegét, 2444 millió forintot, az 1. és a 2. sorokban kimutatott összegek együttesen tartalmazzák. Az 1993. és 1994. évi összegeket az 1. és 2. sorokban meghatározott jogcímek nem tartalmazzák.

**** A működési célú feladatok ellátásához az Egészségbiztosítási Alaptól kapott hozzájárulás összege nélkül.

2. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap tartalékainak alakulása

Millió forintban

Megnevezés

Tartalékok

likviditási
tartalék

befektetések
hozama tartalék

tartósan befektetett
eszközök

1. 1992. év végi - a kiadási többlet hatását nem tartalmazó - állapot

10 993

4 735

15 485

2. Likviditási tartalékcsökkenés az 1992. évi kiadási többlettel összefüggésben*

-9 617

-

-

3. 1993. évi induló állapot

1 376

4 735

15 484

4. A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1993. évi visszapótlása

3 600

-

-

5. 1993. év végi állapot**

4 976

4 735

15 485

6. A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1994. évi visszapótlása

3 600

-

-

7. 1994. év végi állapot***

8 576

4 735

15 485

* Az 1992. évi kiadási többlet fedezetét képező államkötvény-kibocsátás ellenében befolyó összeggel a likviditási tartalék visszapótlásra kerül. E művelet hatását, valamint a likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő visszapótlására vonatkozó állami garancia alapján esedékes összeget (822 millió forint) a táblázat nem tartalmazza.

** Az 1993. évi kiadási többlet hatását, illetve a kiadási többlet fedezetével kapcsolatos műveletek hatását a táblázat nem tartalmazza.

*** Az 1994. évi egyenleg hatása nélkül.

3. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1994. évi költségvetési mérlege

Millió forintban

Megnevezés

1992. évi
tény

1993. évi
várható

1994. évi
előirányzat

BEVÉTELEK

1. Járulékbevételek

211 951

240 128

283 822

- munkáltatói egészségbiztosítási járulék befizetések

165 283

181 483

218 316

- munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék

7 970

12 285

11 966

- egyéni egészségbiztosítási járulék befizetések

36 098

40 560

46 540

- a központi költségvetés által fizetett járulék

2 600

5 800

7 000

2. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel

-

2 500

5 500

3. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

9 066

11 179

14 141

- közgyógyellátási kiadások megtérítése

202

500

650

- terhességmegszakítás egyéni térítési díja

-

200

300

- terhességmegszakítással kapcsolatos központi költségvetési térítés

-

-

1 400

- baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése

843

600

690

- késedelmi pótlék és rendbírság

7 787

9 574

10 862

- egyéb bevételek

235

305

239

4. Kamat- és egyéb hozambevételek

2 503

400

256

5. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

-

2 216

7 109

6. A likviditási tartalék visszapótlására számításba vehető bevétel*

-

3 600

3 600

7. Központi költségvetési forrásátadás az 1992. évi központi bérintézkedésre

1 600

-

-

8. Központi költségvetési forrásátadás az 1993. évi központi bérintézkedésre

-

2 371

-

9. Az előnyugdíjjal és a politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítéssel összefüggő - 1991-ben elmaradt - megtérítés

139

-

-

10. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos - 1991-ben elmaradt - megtérítés

353

-

-

11. Alapok közötti elszámolások egyenlege

10 103

11 822

21 261

- nyugdíjkiadások után átvett járulék

32 337

38 586

45 286

- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átadott járulék

- 22 233

-26 764

-30 155

- egyösszegű átcsoportosítás a Nyugdíjbiztosítási Alaptól

-

-

6 130

12. Működési célú bevétel**

-

-

712

13. *** Az 1994. évi egészségügyi bérintézkedésre a központi költségvetésből biztosított forrás

-

-

5 400

Bevételek összesen:

235 776

274 216

341 801

KIADÁSOK

1. **** Természetbeni ellátások

156 203

185 371

231 180

- gyógyító-megelőző ellátások

112 123

131 971

169 880

- gyógyászati szolgáltatások*****

-

-

1 220

= gyógyfürdő szolgáltatás

-

-

1 100

= anyatejellátás

-

-

120

- gyógyszertámogatás

39 392

46 000

50 700

- vérzékenység kezelése (VIII. faktor)******

-

-

800

- gyógyászati segédeszköz-támogatás

3 570

6 000

7 000

- utazási költségtérítés

1 118

1 400

1 580

2. Pénzbeli ellátások

72 895

87 750

98 870

- korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások

36 455

45 050 

54 160

- terhességi-gyermekágyi segély

6 419

7 500

9 150

- táppénz

28 912

34 000

34 100

- betegséggel kapcsolatos segélyek

537

500

650

- kártérítési járadék

572

700

810

3. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett kiadásokhoz

19 103

22 908

832

- átmenetileg finanszírozott ellátások

18 340

22 210

-

= átmenetileg finanszírozott nyugellátások

7 677

10 430

-

= átmenetileg finanszírozott anyasági ellátások

10 461

11 780

-

= temetési segély

203

-

-

- egyéb kiadások

534

698

832

- biztosítási képviselők választásának költségei

228

-

-

4. Működési kiadások

3 474

5 673

7 017

ebből: működési célú bevételből fedezett

-

-

712

5. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

199

300

300

6. Kamat- és egyéb hozambevételek tartalékba helyezése

2 418

-

-

7. Likviditási tartalék visszapótlása

2 797

3 600

3 600

8. Egészségügyi célok támogatása

280

-

-

- ifjúsági és szabadidő-sport tevékenység

250

-

-

- alkoholizmus elleni prevenció

30

-

-

9. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítás

2

5

2

10. A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére szolgáló kiadás

139

-

-

Kiadások összesen:

257 511

305 607

341 801"

EGYENLEG

-21 735

-31 391

-

* Forrása az 1991. december 31. előtt keletkezett tartozás megfizetése. Az ezen a címen számításba vett bevétel 1992. évi összegét, 2444 millió forintot az 1. és 3. sorokban kimutatott összegek együttesen tartalmazzák. Az 1993. és 1994. évi összegeket az 1. és 3. sorokban meghatározott jogcímek nem tartalmazzák.

** A működési célú feladatok ellátásához a Nyugdíjbiztosítási Alapból kapott hozzájárulás összege nélkül.

*** A 13. pontot beiktatta és a "Bevételek összesen" összegét megállapította az 1994: L. törvény 6. §-ának (1) bekezdése.

**** Az 1. pont és a "Kiadások összesen" szövegét az 1994: L. törvény 6. §-ának (2) bekezdése állapította meg.

***** Az itt szereplő ellátások kiadásai 1993. évvel bezárólag a gyógyító-megelőző ellátások részeként szerepelnek.

****** A vérzékenység kezelésének kiadásai 1993. évvel bezárólag a gyógyszertámogatási kiadások között jelennek meg.

4. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

Kamat- és egyéb hozambevételek biztosítási ágak szerint és együttesen

Millió forintban

Kassza megnevezése

1993. év

1994. év

1. A Nyugdíjbiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevételei

6 497

3 600

2 304

- tartós befektetések hozama

3 767

3 240

1 764

- rövid lejáratú befektetések hozama

729

360

540

- kamattérítés (az 1990. I-III. havi családi pótlék finanszírozással összefüggésben)

2 000

-

-

2. Az Egészségbiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevételei

2 503

400

256

- tartós befektetések hozama

419

360

196

- rövid lejáratú befektetések hozama

85

40

60

- kamattérítés (az 1990. I-III. havi családi pótlék finanszírozással összefüggésben)

2 000

-

-

3. Kamat- és egyéb hozambevételek összesen

9 000

4 000

2 560

- tartós befektetések hozama

4 186

3 600

1 960

- rövid lejáratú befektetések hozama

814

400

600

- kamattérítés (az 1990. I-III. havi családi pótlék finanszírozással összefüggésben)

4 000

-

-

5. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátás kiadásainak 1994. évi előirányzata

Millió forintban

1993. évi eredeti előirányzat

129 600

Szintrehozások

11 000

- 1993. évi fejlesztések

1 000

- Reformintézkedés

10 000

Feladatváltozások

2 580

- ÁFA-emelés, Ft-leértékelés

3 570

- Gyógyfürdő szolgáltatás, anyatejellátás

-990

Reformintézkedések folytatása

6 800

- Háziorvosi szolgálat kártyapénzének kiegészítése

1 300

- Ügyelet, készenlét egységesítése

807

- Fogorvosi szolgáltatás teljesítmény finanszírozása

1 500

- Vérellátás finanszírozása

500

- Mentő és egyéb betegszállítás

700

- Egészségügyi kockázatkezelő szolgáltatások

1 993

1993. évi bérpolitikai intézkedés és a közalkalmazott törvény hatása

11 000

Fejlesztések

3 500

- Beruházásból, rekonstrukcióból belépő fejlesztésekre

3 500

1994. évi előirányzat

169.880*

* Az 1994: L. törvény 6. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

Gyógyító-megelőző ellátás költségvetési előirányzatának finanszírozási formák szerinti megoszlása

Millió forintban

Kassza megnevezése

1993. év

1994. év

I. Háziorvosi ellátás finanszírozása

13 510

17 298

II. Teljesítmény finanszírozása

73 501

91 317

1. Aktív fekvőbeteg-ellátás

65 528

81 385

- aktív ellátás

61 163

76 097

- művesekezelés

2 317

2 681

- speciális finanszírozási feladat

2 048

2 607

2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás

7 973

9 932

III. Feladat + teljesítmény finanszírozás

20 296

25 824

1. Nőgyógyászati járóbeteg-ellátás

1 373

1 498

- nőgyógyászati szakrendelés

951

1 009

- nőgyógyászati szakambulancia

422

489

2. Egyéb járóbeteg-szakellátás

18 923

24 326

- egyéb járóbeteg-szakrendelés

13 201

17 014

- egyéb járóbeteg-szakambulancia

3 415

4 803

- speciális finanszírozású feladatok

2 317

2 509

IV. Feladat finanszírozás

17 615

23 641

1. Egyéb alapellátás

9 367

13 330

- iskolaegészségügyi ellátás

269

412

- védőnői szolgálat

1 825

2 202

- ügyeleti szolgálat

1 171

2 164

- kiegészítő alapellátási feladat

270

313

- fogorvosi szolgáltatás

3 930

6 029

- munkaegészségügyi szolgálat

1 375

1 608

- anya-, gyermekvédelem

527

602

2. Járóbeteg-szakellátás

2 372

2 707

- gyermekgyógyászati MSZSZ

27

30

- nőgyógyászati MSZSZ

21

25

- sportegészségügyi ellátás

109

123

- nemibeteg gondozás és szűrés

242

274

- tüdőgondozás és szűrés

882

1 011

- ideggyógyászati gondozás és szűrés

552

631

- onkológiai gondozás és szűrés

285

328

- alkohológia és drogellátás

254

285

3. Vérellátás

2 167

2 925

4. Mentés, betegszállítás

3 638

4 604

5.* Egyéb

- új beruházás, rekonstrukciós előrehozás

23

23

- rekonstrukció miatti kiesés

19

21

- E raktár

29

31

KASSZÁK ÖSSZESEN

124 922

158 080

Célelőirányzatok

4 678

6 400

- gyógyfürdő-szolgáltatás

990

-

- szolidaritási járulék

3 288

4 008

- prevenciós programok

400

-

- egészségi kockázatkezelő szolgáltatások

-

1 817

- ifjúsági és szabadidősport A Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport és Egészséges Életmódért Alapítványnak nyújtott támogatás

200

- alkoholizmus primer prevenció

-

30

- egészségügyi intézmények egészségmegőrző mentalhigiénés programjai

200

- otthoni ápolás

-

145

ÖSSZESEN:

129 600

169 880

* Az 5. pont az 1994: L. törvény 6. §-ának (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap tartalékainak alakulása

Millió forintban

Megnevezés

Tartalékok

likviditási
tartalék

befektetések
hozama tartalék

tartósan befektetett
eszközök

1. 1992. év végi - a kiadási többlet hatását nem tartalmazó - állapot

10 275

526

1 721

2. Likviditási tartalékcsökkentés az 1992. évi kiadási többlettel összefüggésben*

-21 735

-

-

3. 1993. évi induló állapot

-11 459

526

1 721

4. A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 993. évi visszapótlása

3 600

-

-

5. 1993. év végi állapot**

-7 859

526

1 721

6. A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1994. évi visszapótlása

3 600

-

-

7. 1994. év végi állapot***

-4 259

526

1 721

* Az 1992. évi kiadási többlet fedezetét képező államkötvény-kibocsátás ellenében befolyó összeggel a likviditási tartalék visszapótlásra kerül. E művelet hatását, valamint a likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő visszapótlására vonatkozó állami garancia alapján esedékes összeget (822 millió forint) a táblázat nem tartalmazza.

** Az 1993. évi kiadási többlet hatását, illetve a kiadási többlet fedezetével kapcsolatos műveletek hatását a táblázat nem tartalmazza.

*** Az 1994. évi egyenleg hatása nélkül.

8. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetési mérlege

Millió forintban

Megnevezés

1992. évi
tény

1993. évi
várható

1994. évi
előirányzat

BEVÉTELEK

1. Járulékbevételek

483 759

545 420

647 670

- munkáltatói járulékbefizetés

372 932

409 500

492 610

- munkanélküli ellátás után fizetett járulék

17 983

27 720

27 000

- egyéni járulékbefizetés

90 244

101 400

116 350

- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék*

-

-

3 310

- a központi költségvetés által fizetett járulék

2 600

5 800

7 000

- egyes szociális ellátások után fizetett járulék

-

1 000

1 400

2. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel

-

2 500

5 500

3. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

19 267

24 000

28 550

- megtérítések az Egészségbiztosítási Alap részére

1 045

1 300

3 040

- késedelmi pótlék és rendbírság

17 689

22 000

24 960

- egyéb bevételek

533

700

550

4. Kamat- és egyéb hozambevételek

9 000

4 000

2 560

5. Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

-

5 000

16 040

6. A likviditási tartalék visszapótlására számításba vehető bevétel**

-

7 200

7 200

7. Központi költségvetési forrásátadás az 1992. évi központi bérintézkedésre

1 660

-

-

8. Központi költségvetési forrásátadás az 1993. évi központi bérintézkedésre

-

2 371

-

9. Az előnyugdíjjal és a politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítéssel öszefüggő - 1991-ben elmaradt - megtérítés

278

-

-

10. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos - 1991-ben elmaradt - megtérítés

706

-

-

11. Működési célú bevétel

1 673

1 713

830

12.*** Az 1994. évi egészségügyi bérintézkedésre a központi költségvetésből biztosított forrás

-

-

5 400

Bevételek összesen:

516 342

592 204

713 750

KIADÁSOK

1. Nyugellátás

305 511

368 900

413 180

- nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások

252 235

301 450

359 020

ebből:

= mezőgazdasági járadékok

-

-

5 220

- egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások

38 455

45 050

54 160

- átmenetileg finanszírozott ellátások

16 821

22 400

-

2. Anyasági ellátások

29 341

32 800

9 150

- terhességi-gyermekágyi segély

6 419

7 500

9 150

- anyasági segély

1 111

-

-

- gyermekgondozási segély

7 066

8 100

-

- gyermekgondozási díj

14 745

17 200

-

3. Táppénz

28 912

34 000

34 100

4. Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás

42 962

52 000

58 500

- gyógyszertámogatás

39 392

46 000

50 700

- vérzékenység kezelése****

-

-

800

- gyógyászati segédeszköz támogatás

3 570

6 000

7 000

5. Gyógyító-megelőző ellátások

112 123

131 971

*****169.880

6. Gyógyászati szolgáltatások******

-

-

1 220

- gyógyfürdő szolgáltatás

-

-

1 100

- anyatejellátás

-

-

120

7. Egyéb ellátások

2 672

2 600

3 040

- utazási költségtérítés

1 118

1 400

1 580

- betegséggel kapcsolatos segélyek

537

500

650

- kártérítési járadék

572

700

810

- temetési segély

445

-

-

8. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

199

300

300

9. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások (postaköltség és egyéb)

1 171

1 500

1 750

10. Biztosítási képviselők választásának költségei

500

-

-

11. Egészségügyi célok támogatása

280

-

-

12. Működési kiadások

9 233

13 999

14 568

ebből: működési célú bevételből fedezett

1 673

1 713

830

13. Kamat- és egyéb hozambevételek tartalékba helyezése

8 900

-

-

14. Likviditási tartalék visszapótlása

5 595

7 200

7 200

15. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítás

16

50

20

16. A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére szolgáló kiadás

278

-

-

Kiadások összesen:

547 694

645 320

*******712 908

EGYENLEG

-31 351

-53 116

842

* Az ezen a címen befolyt összeget 1993. évvel bezárólag az egyéni járulékbefizetés címszó tartalmazza.

** Forrása az 1991. december 31. előtt keletkezett tartozás megfizetése. Az ezen a címen számításba vett bevétel 1992. évi összegét, 4888 millió forintot az 1. és a 3. sorokban kimutatott összegek együttesen tartalmazzák. Az 1993. és 1994. évi összegeket az 1. és 3. sorokban meghatározott jogcímek nem tartalmazzák.

*** A 12. pontot beiktatta és a "Bevételek összesen" szövegét megállapította az 1994: L. törvény 6. §-ának (5) bekezdése.

**** A vérzékenység kezelésének kiadásai 1993. évvel bezárólag a gyógyszertámogatási kiadások között jelennek meg.

***** Az 5. pont és a "Kiadások összesen" szövegét az 1994: L. törvény 6. §-ának (6) bekezdésével megállapított szöveg.

****** Az itt szereplő ellátások kiadásai 1993. évvel bezárólag az 5. sor kiadásainak részeként szerepelnek.

9. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

Az 1992. és 1993. években átmenetileg a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások kiadásai

Millió forintban

Kassza megnevezése

1993. év
tény

1994. év
várható

1. Házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék a nyugellátásokhoz

4 983

4 880

2. Mezőgazdasági járadékok

4 337

4 700

3. Megváltozott munkaképességű dolgozók átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadékok

7 451

12 770

4. Cukorbetegek támogatása

50

50

5. Gyermekgondozási díj

14 745

17 200

6. Gyermekgondozási segély

7 066

8 100

7. Temetési segély

445

-

8. Anyasági segély

1 111

-

Összesen:

40 189

47 700

10. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez

A társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási forrásból
finanszírozott ellátások kiadásai

Millió forintban

Megnevezés

1992. évi
tény

1993. évi
várható

1994. évi
előirányzat

1. A központi költségvetésből finanszírozott ellátások

- családi pótlék

91 960

*106 490

104 000

- várandóssági pótlék

-

-

2 900

- gyermekgondozási díj

-

-

21 000

- gyermekgondozási segély

-

-

8 500

- politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések

3 119

**4 750

4 180

- kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok

100

-

210

- tudományos fokozat után járó kiegészítő nyugellátások

42

-

80

- nemzeti gondozotti ellátások

4

-

720

- bányásznyugdíj

346

1 500

1 500

- bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltása

-

500

500

- lakbérhozzájárulás és -támogatás

358

350

350

- vakok személyi járadéka

1 239

1 400

1 500

- rokkantsági járadék

822

990

1 000

- hadigondozotti ellátások

762

1 045

1 500

- egyházak támogatása

95

110

120

- egészségkárosodási járadék

37

50

60

- katonai családi segély

223

250

280

- megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése

552

620

700

- megváltozott munkaképességű dolgozók átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadékok

-

-

15 980

- cukorbetegek támogatása

-

-

50

- házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék a nyugellátásokhoz

-

-

5 010

2. Munkáltatói befizetésből, illetve Foglalkoztatási Alapból finanszírozott ellátás

- foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíj

8 467

9 500

10 950

3. Szolidaritási Alapból finanszírozott ellátás

- előnyugdíj

940

3 000

4 300

4. Kárpótlással összefüggő ellátások

- életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

4

1 200

1 500

- életjáradék személyi kárpótlás alapján

27

600

800

5. 1993. évben átadott feladatok

- anyasági segély

-

250

-

- temetési segély

-

160

-

Összesen:

109 097

132 765

187 690

* A családi pótlék 1993. évi várható adata tartalmazza a várandóssági pótlék 1993. évi várható kiadásait is.

** A politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések 1993. évi várható adata tartalmazza a kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok, a tudományos fokozat után járó kiegészítő nyugellátások és a nemzeti gondozotti ellátások 1993. évi várható kiadásait is.

11. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez *

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetése

Millió forintban

Cím-
szám

Alcím
szám

Előirány- zat csoport- szám

Kiemelt előirány- zat szám

Címnév

Alcím
név

Előirány- zat csoportnév

Kiadások

1994. évi előirány- zat

kiemelt előirányzat neve

1

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

1

Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat

1

Működési kiadások

1

Béralap

7

2

Társadalombiztosítási járulék

11

3

Dologi kiadások

53

2

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

1

Működési kiadások

1

Béralap

133

2

Társadalombiztosítási járulék

59

3

Dologi kiadások

332

2

Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok

1

Működési kiadások

1

Béralap

926

2

Társadalombiztosítási járulék

432

3

Dologi kiadások

693

3

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

1

Működési kiadások

1

Béralap

464

2

Társadalombiztosítási járulék

218

3

Dologi kiadások

458

9

Központosított előirányzatok

1

Központosított intézményi előirányzatok

1

Működési kiadások

1

Béralap

37

2

Társadalombiztosítási járulék

16

3

Dologi kiadások

133

2

Felújítások

232

3

Beruházások

1

Épületvásárlások

400

2

Gép-, eszközbeszerzés

2

Nyugdíjbiztosítási célfeladatok

1

Informatikai fejlesztések

500

2

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások

125

3

Épületvásárlással összefüggő működési kiadások, egyszeri ráfordítások tart.

150

3

Nettó hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alap által végzett, Nyugdíjbiztosítási

Alap érdekeltségébe tartozó kiadásokhoz

2 121

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen

7 551

Cím-
szám

Alcím
szám

Előirány- zat csoport- szám

Kiemelt előirány- zat szám

Címnév

Alcím
név

Előirány- zat csoportnév

Bevételek

1994. évi előirány- zat

kiemelt előirányzat neve

1

Központosított előirányzatok

1

Működési bevételek

48

2

A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételeiből működésre fordított bevétel

7 433

3

A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak megtérítése

70

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen

7 551

* A 11. és a 12. számú melléklet az 1994: L. törvény 7. §-a iktatta a szövegbe.
12. számú melléklet az 1993. évi CXV. törvényhez *

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése

Millió forintban

Cím-
szám

Alcím
szám

Előirány- zat csoport- szám

Kiemelt előirány- zat szám

Címnév

Alcím
név

Előirány- zat csoportnév

Kiadások

1994. évi előirány- zat

kiemelt előirányzat neve

1

Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása

1 706

1

Egészségbiztosítási Önkormányzat

95

1

Működési kiadások

95

1

Béralap

8

2

Társadalombiztosítási járulék

12

3

Dologi kiadások

75

2

Felújítások

3

Beruházások

1

Egyéb intézményi beruházások

2

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

1 611

1

Működési kiadások

1 611

1

Béralap

609

2

Társadalombiztosítási járulék

300

3

Dologi kiadások

702

2

Felújítások

3

Beruházások

1

Egyéb intézményi beruházások

2

Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak

4 758

1

Működési kiadások

* 4 707

1

Béralap

2 322

2

Társadalombiztosítási járulék

1 187

3

Dologi kiadások

* 1 198

2

Felújítások

3

Beruházások

51

1

Egyéb intézményi beruházások

51

3

Országos Orvosszakértői Intézet

570

1

Működési kiadások

570

1

Béralap

330

2

Társadalombiztosítási járulék

168

3

Dologi kiadások

72

2

Felújítások

3

Beruházások

1

Egyéb intézményi beruházások

9

Központosított előirányzatok

2 104

1

Központosított intézményi előirányzatok

1 429

1

Működési kiadások

300

1

Béralap

100

2

Társadalombiztosítási járulék

51

3

Dologi kiadások

149

2

Felújítás

216

3

Beruházások

913

2

Egészségbiztosítási célfeladatok

675

Informatikai fejlesztés

550

1

Működési kiadások

48

1

Béralap

32

2

Társadalombiztosítási járulék

16

3

Dologi kiadások

Felújítás

2

3

Beruházások

502

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi költségek

125

1

Működési kiadások

125

1

Béralap

10

Cím-
szám

Alcím
szám

Előirány- zat csoport- szám

Kiemelt előirány- zat szám

Címnév

Alcím
név

Előirány- zat csoportnév

Kiadások

1994. évi előirány- zat

kiemelt előirányzat neve

2

Társadalombiztosítási járulék

5

3

Dologi kiadások

110

2

Felújítás

3

Beruházások

Egészségbiztosítási Alap működési kiadásai összesen

9 138

Cím-
szám

Alcím
szám

Előirány- zat csoport- szám

Kiemelt előirány- zat szám

Címnév

Alcím
név

Előirány- zat csoportnév

Bevételek

1994. évi előirány- zat

kiemelt előirányzat neve

9

Központosított előirányzatok

9 138

1

Működési költségvetés

1

Működési ár- és díjbevétel

82

2

Családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak megtérítéséből származó bevétel

630

2

Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz

6 305

3

Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz

2 121

Egészségbiztosítási Alap működési bevételei összesen

9 138

* A Magyar Közlöny 1994. évi 74. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

Hivatkozó joganyagok

1996. évi XL. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

1995. évi VII. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról

1994. évi CIII. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépéséig szükséges egyes rendelkezésekről, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról

911/B/1993. AB végzés a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról rendelkező 1993. évi LII. törvény 2. §-a alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére vonatkozó indítvány tárgyában

1994. évi LXXVI. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló, az 1994. évi L. törvénnyel módosított 1993. évi CXV. törvény módosításáról

1994. évi L. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXV. törvény módosításáról és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi működési költségvetéseiről

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.