1997. évi CXLV. törvény

a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról

Hivatalos rövidítése: Ctv. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
1997. évi CXLV. törvény
a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/2   «Előző  Következő»

2000. évi LXXXIII. törvény a gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról

1999. évi XCIX. törvény az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

1998. évi XXXIII. törvény az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más törvények módosításáról

1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról

1991. évi XVIII. törvény a számvitelről

1990. évi XCI. törvény az adózás rendjéről

1990. évi C. törvény a helyi adókról

9/2000. (IV. 14.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 9/1998. (V. 23.) IM rendelet módosításáról

1/2000. (II. 8.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 8/1998. (V. 23.) IM rendelet módosításáról

4/1999. (III. 18.) IM rendelet a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 10/1998. (V. 23.) IM rendelet módosításáról

10/1998. (V. 23.) IM rendelet a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

9/1998. (V. 23.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről

8/1998. (V. 23.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

38/2003. (XII. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 8/1998. (V. 23.) IM rendelet, valamint a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 9/1998. (V. 23.) IM rendelet módosításáról

2003. évi CXXXI. törvény a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításáról

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

38/2002. (IX. 25.) AB határozat a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 30. §-a alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

23/2002. (XII. 13.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 8/1998. (V. 23.) IM rendelet módosításáról

2000. évi CXIII. törvény az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

2003. évi LXXXI. törvény az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történő megismeréséről

5/2004. (III. 23.) IM rendelet a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény végrehajtásáról rendelkező igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról

2004. évi XLV. törvény az európai részvénytársaságról

2004. évi XXVII. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

4/2001. (II. 28.) IM rendelet a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 10/1998. (V. 23.) IM rendelet módosításáról

10/2001. (VII. 27.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 8/1998. (V. 23.) IM rendelet módosításáról

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/31   «Előző  Következő»

BH+ 2000.1.82 I. Az apportálás önmagában nem jelent fedezetelvonást. Az apport ellentétele ugyanis az üzletrész, amely változatlanul a hitelezők rendelkezésére áll [Ptk. 203. §]. II. A másodfokú eljárásban nem lehet új megtámadási okot előterjeszteni [Pp. 247. §].

BH+ 2000.2.150 A korlátolt felelősségű társaság mint gazdálkodó szervezet leányvállalatot nem alapíthat, így a leányvállalat cégbejegyzésére sem kerülhet sor. A már bejegyzett leányvállalat tekintetében törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása lehetséges [Ptk. 74. § (1) bek., 685. § c) pont, 1997. évi CXLV. tv. 50. § (1) bek. c) pont, 51. § (1)-(3) bek., 54. § (1) és (2) bek., 65/1984. (XII. 29.) MT r. 1. § (1) bek.].

BH+ 2000.2.155 A cég rövidített elnevezésének kialakításánál irányadó szempontok. Az ún. vezérszó több szóból álló kifejezés is lehet [1997. évi CXLV. tv. (Ct.) 15. § (1)-(3) bek.].

BH+ 2000.2.156 Az 1997. évi CXLV. törvény (a továbbiakban: Ctv.) külön eljárásként szabályozza a cégbejegyzési (változás bejegyzési) eljárást és a törvényességi felügyeleti eljárást. A különböző eljárások elhatárolásának szempontjai [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 20. § (1) bek., 22. §, 30. § (1) bek., 40. §, 41. § (1) bek. 46. § (1) bek.].

BH+ 2000.2.157 Hiánypótlásra felhívó végzésben feltüntetett hiányokat a cég a fellebbezési eljárásban már joghatályosan nem pótolhatja [1997. évi CXLV. tv. (Ct.) 41. § (3) bek.].

BH+ 2000.3.211 A betéti társaság és a közkereseti társaság nem emelheti vagyonát a jegyzett tőkén felüli vagyon terhére, csak tagonként külön-külön rendelkezésre bocsátással [1988. évi VI. tv. (a továbbiakban: régi Gt.) 22. § (1) bek., 60. § (4) bek., 70. § (1) bek., 221. §, 305. § (1) bek.].

BH+ 2000.4.263 Külföldi jogi személynek nem, csak a külföldi természetes személynek kell magyarországi kézbesítési megbízottat meghatalmazni [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 19. § (1) bek., 23.§ (2) bek.].

BH+ 2000.4.264 A betéti társaság cégbejegyzési kérelmének benyújtásától számított 39. nap elteltével - amennyiben a cégbíróság vezetője nem intézkedett a bejegyzési kérelem elbírálásáról - a cég hiánypótlásra már nem hívható fel [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 41. § (2) és (4) bek., 42. § (1), (2) és (3) bek.].

BH+ 2000.4.269 A szövetkezet tagja a sérelmezett közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése iránt peres eljárást és nem cégbírósági törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet. A kívülálló üzletrész-tulajdonosok pedig peres eljárást nem, hanem törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhetnek a jogsértőnek tartott közgyűlési határozattal szemben. Mindkét esetben az erre vonatkozó szabályok és határidők megtartásával [1992. évi I. tv. (Szvt.) 12. §, 13. § (1) bek., 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 51. § (1), (2) és (

BH+ 2000.4.270 Nem jogszabálysértő és ezért a cégjegyzékbe bejegyezhető a szövetkezet alapszabályának olyan tartalmú módosítása, amely a részjegyek összegének felemelését rendeli el és a befizetés elmulasztását a tagsági viszony megszűnését eredményező oknak tekinti [1992. évi I. tv. (Szvt.) 17. § (2) bek., 20. § (1) bek. e) pont, 48. § (2) bek., 52-53. §-ok, 1989. évi 23. tvr. (a továbbiakban: Ctvr.) 18/B. § (1) bek. b) pont, 19. §*].

BH+ 2001.1.24 A pótbefizetés lehetővé tétele esetén a korlátolt felelősségű társaság társasági szerződésének kötelező rendelkezései [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 123. § (2) bek., 132. § (1) bek.].

BH+ 2001.1.25 I. A társasági szerződés kötelező tartalmi eleme az egyes tagok törzsbetétei nagyságának meghatározása. Ezt a tagjegyzék nem pótolhatja [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 123. § (1) bek a) pont]. II. A társasági szerződésben a cégjegyzés módjáról tételesen kell rendelkezni. A képviselet módjából a cégjegyzés módjára nem lehet következtetni [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 17. §, 123. § (1) bek. e) pont]. III. A társasági szerződésben egyértelműen szabályozni kell a megismételt taggyűlés összehívásának módját és a szava

BH+ 2001.1.26 A cégbíróság a változás-bejegyzési kérelmet hiánypótlási eljárás lefolytatás nélkül ugyanazon kérelem tárgyában csak egyszer utasíthatja el. A hiánypótlási eljárás lefolytatására irányadó szempontok [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 126. § (1) bek b) pont, 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 26. § (2) bek., 1995. évi XCV. tv. 45. § (3) bek.].

BH+ 2001.1.28 A változás-bejegyzési kérelem késedelmes előterjesztésekor a pénzbírság kiszabása során a bíróságnak vizsgálnia kell, hogy a korlátolt felelősségű társaság több ügyvezetője közül személy szerint ki mulasztott. Rendelkezni kell a többi ügyvezetővel szemben kiszabott pénzbírság megosztott vagy egyetemleges viseléséről is [1988. évi VI. tv. (továbbiakban: régi Gt.) 201. § (3) bek., 1997. évi CXLV. tv. (a továbbiakban: Ctv.) 21. § (2) bek., 22. § (2) bek., 29. § (1) bek., 30. § (1) bek.].

BH+ 2001.1.33 A társaságnak módjában áll koncessziós körbe nem tartozó egyéb közcélú távközlési szolgáltatást - hatósági szolgáltatási engedély alapján - végezni. Az ilyen tevékenység cégbírósági bejegyzése nem jogszabálysértő [1992. évi LXXII. tv. 3. § (3) és (4) bek., 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 23. § (3) bek., 40. §].

BH+ 2001.2.79 Szövetkezet közgyűlése jogszerűen nem hozhat olyan határozatot, amely szerint a szövetkezeti tag tagsági viszonya megszűnik, ha három egymást követő közgyűlésen nem vesz részt, vagy ha a szövetkezettel szemben fennálló tartozását egy évet meghaladóan nem rendezi [1992. évi I. tv. (továbbiakban: Szvt.) 45. § (1) bek., 48. § (1) és (2) bek., 50. § (1) bek.].

BH+ 2001.3.123 A Pp.-nek az eljárás félbeszakadására vonatkozó rendelkezéseit a cégbírósági törvényességi felügyeleti eljárásban is megfelelően alkalmazni kell. Ennek elmulasztása az eljárás lényeges szabályainak megsértését jelenti [Pp. 61. § (1) és (2) bek., 62. § (1) bek., 111. § (1) bek., 112. § (3) bek., 252. § (2) bek., 1988. évi VI. törvény (régi Gt.) 46. § (1) bek. c) pont és (2) bek., 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 25. § (1) bek.].

BH+ 2001.3.132 A jogi személyiség nélküli cég változásbejegyzési kérelmének bírósági ügyintéző által történő elutasítása az eljárás lényeges szabályainak megsértését jelenti, ha nem állapítható meg, hogy a kérelmet elutasító végzéshez a bíróság előzetes hozzájárulását adta [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 39. § (2) bek., 41. § (4) bek.].

BH+ 2001.3.133 Nem jogszabálysértő a szövetkezet közgyűlésének (küldöttgyűlésének) az a határozata, amely az alapszabály módosításaként a részjegyek összegének felemelését mondja ki és a felemelt összegű részjegy befizetésének elmulasztását a tagsági viszony megszűnési oknak tekinti [1992. évi I. tv. (Szvt.) 19. §, 48.§, 52. § (3) bek., 53. § (1) bek., 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 18/B. § (1) bek. b) pont, 19. § (4) bek. *, 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 51. § (3) bek.].

BH+ 2001.4.181 I. A bejegyző végzésben foglalt adatok tartalmának jogszabályba ütközése miatt indított perben a bíróság mindazt vizsgálhatja, amit a cégbíróságnak a bejegyzési eljárásban hivatalból vizsgálnia kellett [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 13. § (4) bek. b) pont, 44. § (1) bek., 46. § (1) és (3) bek., 47. § (2) bek., 51. § (4) bek., 62. § (1) bek.]. II. Kiskorúak tagsági viszonyból eredő jogait - a szülők egymás közötti érdekellentéte, illetve a szülők és a kiskorúak közötti érdekellentét esetén - a taggyűlésen a kis

BH+ 2001.4.182 I. A végelszámolás bejegyzése iránt benyújtott kérelemmel egyidejűleg csatolt meghatalmazás nem elégséges a törlési eljárásban való képviselet igazolására. A cég törlése iránti kérelemhez is csatolni kell a jogi képviselő meghatalmazását [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 21. § (2) bek., 41. § (4) bek.]. II. A társaság végelszámolással történő megszűnése esetén a végelszámolási eljárásról szóló cégbírósági végzés közzétételét követően a végelszámoló maga is köteles a Cégközlönyben hirdetményt közzétenni. A cég tör

BH+ 2001.5.232 I. A jogi személyiségű cégek bejegyzésére irányadó, a hiánypótlásra kötelezést tartalmazó végzés 45 napon belüli postára adására vonatkozó előírást a hiánypótlás lefolytatása nélküli eljárás során is figyelembe kell venni [1997. évi CXLV. tv. (a továbbiakban: Ctv.) 26. § (2) bek., 42.§ (3) bek., 44. § (3) bek.]. II. A bejegyzési kérelem tartalmi fogyatékosságok miatt hiánypótlás mellőzésével nem utasítható el [1997. évi CXLV. tv. (a továbbiakban: Ctv.) 42. § (2) bek., 43. § (3) bek., 44.§ (2) bek.].

BH+ 2001.5.233 I. A már bejegyzett cég létesítő okiratát, annak módosítását csak az 1997. évi CXLV. törvény (Ctv.) 48. §-ának (2) bekezdésében felsorolt okból lehet érvénytelenné nyilvánítani. Ebből következően nem vizsgálható, hogy a felperes jogosult volt-e a perrel érintett ingatlan apportálására [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 48. § (2) bek., 59. §, 64. §, 1992. évi XXXVIII. tv. 109/B. § c) pont, 109/G. § (2) bek., 109/K. § (1) bek., Ptk. 236. § (1) bek.]. II. A létesítő okirat érvénytelenségének megállapítása iránti pere

BH+ 2001.5.234 I. A cégbírósági törvényességi felügyeleti eljárásban a Pp. szabályai szerinti igazolási kérelem előterjesztésére is lehetőség van [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 49. § (1) bek., 56. §, 58. § (1) bek., Pp. 107. § (1) bek., 109. § (1) bek., 234. § (3) bek.]. II. A cég hivatalbóli törlésére irányuló eljárás megindításának feltételei [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 56. § (1) bek., 57. § (1) bek.].

BH+ 2001.6.281 I. Eltérő jogszabályi rendelkezés, illetve nemzetközi szerződés hiányában az egyszemélyes gazdasági társaság tisztségviselőire vonatkozó korlátozó rendelkezések külföldi gazdasági társaság alapító esetén is irányadók [Ptk. 685. § c) pont, 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 1. § (1) bek., 3. § (1) bek., 4. § (4) bek., 5. § (1)-(2) bek., 9. § (2) bek., 171-174. §-ai, 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 47. § (1) bek.]. II. A külföldi személy magyarországi kézbesítési megbízottja nem jogosult jognyilatkozatok tételére, így nem

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.