BH+ 2002.10.524

Amennyiben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás során a céget pénzbírsággal sújtja, egyidejűleg - erre vonatkozó törvényi rendelkezés hiányában - nem rendelkezhet úgy, hogy a pénzbírság behajthatatlansága esetén azt a beltag saját vagyonából kell behajtani [1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 75. § (2) bek., 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 299. §, 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 45. § (2) bek., 52. § (3) bek., 54. § (1) bek. b) pont].

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A cégjegyzékbe bejegyzett az Sz. és Társa Betéti Társaság hatályos cégjegyzéki adatai szerint az l995. november 1. napján kelt alapító társasági szerződéssel létrehozott cég beltagja Sz. A., kültagja F. B. A rendelkezésre álló cégiratokból megállapítható, hogy a cégbírósághoz 1998. november 11. napján, és 1999. november 26. napján benyújtott változás bejegyzés iránti kérelmeket a cégbíróság jogerősen elutasította. Az elutasított változás bejegyzés iránti kérelmekben - egyebek mellett - a belt...

BH+ 2002.10.524 Amennyiben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás során a céget pénzbírsággal sújtja, egyidejűleg - erre vonatkozó törvényi rendelkezés hiányában - nem rendelkezhet úgy, hogy a pénzbírság behajthatatlansága esetén azt a beltag saját vagyonából kell behajtani [1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 75. § (2) bek., 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 299. §, 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 45. § (2) bek., 52. § (3) bek., 54. § (1) bek. b) pont].
A cégjegyzékbe bejegyzett az Sz. és Társa Betéti Társaság hatályos cégjegyzéki adatai szerint az l995. november 1. napján kelt alapító társasági szerződéssel létrehozott cég beltagja Sz. A., kültagja F. B. A rendelkezésre álló cégiratokból megállapítható, hogy a cégbírósághoz 1998. november 11. napján, és 1999. november 26. napján benyújtott változás bejegyzés iránti kérelmeket a cégbíróság jogerősen elutasította. Az elutasított változás bejegyzés iránti kérelmekben - egyebek mellett - a beltag, Sz. A. törlését, és a társaság új beltagjának, A. R.-nak a bejegyzését kérték a cégjegyzékbe.
A cégbíróság 2000. november 15. napján kelt végzésével felhívta a céget, hogy az l998. és l999. évi mérleg letétbe-helyezési kötelezettségének tegyen eleget, az 1991. évi XVIII. törvény 71. §-ának előírásai alapján. Figyelmeztette, hogy amennyiben e felhívásnak 15 napon belül nem tesz eleget, az 1997. évi CXLV. törvény (továbbiakban: Ctv.) 54. §-ának (1) bekezdése szerinti intézkedést alkalmazza.
2000. december 5. napján kelt 3. sorszámú végzésével a cégbíróság a céget 50 000 Ft pénzbírsággal sújtotta, egyben megállapította, hogy amennyiben a pénzbírság behajtására a cég vagyona nem nyújt fedezetet, azt Sz. A. beltag saját vagyonából kell behajtani. Határozata indokolásában megállapította, hogy a társaság - felhívás ellenére - nem tett eleget a mérleg letétbe-helyezési kötelezettségének, erre tekintettel a Ctv. 52. §-a (3) bekezdése és 54. § (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásával hozta meg intézkedését. A 2. és 3. sorszámú végzést a bíróság a cég bejegyzett (a változás bejegyzés iránti kérelemben változatlanul megjelölt) székhelyére kézbesítette, ahol meghatalmazott részéről azok átvételre kerültek.
Az elsőfokú bíróság 3. sorszámú végzése ellen Sz. A., cégjegyzékbe bejegyzett beltag által meghatalmazott jogi képviselő nyújtott be fellebbezést, amelyben kérte a végzés részbeni megváltoztatásával mellőzni azt a rendelkezést, hogy amennyiben a pénzbírság behajtására a cég vagyona nem nyújt fedezetet, azt Sz. A. beltag saját vagyonából kell behajtani. Előadta, hogy 1998. október 30-án kilépett a társaságból, azóta új beltaggal és kültaggal működik a cég. Adó vagy köztartozása nem volt ebben az időpontban, az iratanyagot az új üzletvezető részére átadta, a céggel kapcsolata nincs. Nem vitatja, hogy a mérleg letétbe-helyezési kötelezettségnek a társaság nem tett eleget, azonban ez nem az ő mulasztására vezethető vissza.
A fellebbezés az alábbiakra tekintettel megalapozott.
A fellebbezési kérelem korlátaira tekintettel rögzíti a Legfelsőbb Bíróság, hogy a társaság - a rendelkezésre álló irataiból megállapíthatóan - az 1988. évi VI. törvény (régi Gt.) hatálya alatt működő társaság, mert az 1998. június 16. napján hatályba lépett 1997. évi CXLIV. törvény (Gt.) 299. §-ának (2) bekezdése előírásai szerint benyújtott változás bejegyzés iránti kérelem nem került cégbírósági bejegyzésre.
A régi Gt. 75. §-ának (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a társaság vagyonára a tagok perben állása nélkül is, a tagok saját vagyonára pedig csak perben állásuk esetén hozható marasztaló ítélet és vezethető végrehajtás. Jelen társaságot azért sújtotta az elsőfokú bíróság pénzbírsággal, mert a mérleg letétbe-helyezési kötelezettségét a Ctv. 52. §-ának (3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően a cégbíróság által történt felhívás ellenére nem teljesítette. Erre tekintettel megalapozottan sújtotta a cégbíróság a céget a Ctv. 54. §-ának (1) bekezdés b) pontja alapján pénzbírsággal. A társaság e mulasztása kapcsán azonban - ezen túlmenően - törvényi előírás nem rendelkezik. Így a még működő társaság vonatkozásában a cégjegyzékbe bejegyzett beltag részéről benyújtott fellebbezés megalapozott, figyelemmel a fentebb felhívott anyagi jogi rendelkezés értelemszerű alkalmazására is. Erre tekintettel az elsőfokú bíróság végzésének részbeni megváltoztatásával a hivatkozott rendelkezést a Legfelsőbb Bíróság a Ctv. 49. §-ának (1) bekezdése és a Pp. 259. §-a szerint alkalmazandó Pp. 253. §-ának (2) bekezdése alapján mellőzte.
Döntésén túl csak rámutat a Legfelsőbb Bíróság, hogy a Ctv. 45. §-ának (2) bekezdése előírja, hogy ha a változás bejegyzése kötelező, a változás bejegyzési kérelem elutasítása a változás bejegyzési kérelem benyújtásának kötelezettsége alól nem mentesít. A cégbíróságnak erre tekintettel törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva a Ctv. 54. §-ának (1) bekezdésében meghatározott intézkedések alkalmazásával az elutasított változás bejegyzési kérelem ismételt benyújtására, továbbá a mérleg letétbe helyezési kötelezettség teljesítésére fel kell hívnia ismételten a társaságot, és amennyiben az intézkedések nem vezetnek eredményre, végső soron a céget megszűntnek nyilváníthatja.
(Legf. Bír. Cgf.II.30.045/2001. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.