1988. évi VI. törvény

a gazdasági társaságokról

Hivatalos rövidítése: Gt. I. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
1988. évi VI. törvény
a gazdasági társaságokról

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/2   «Előző  Következő»

1998. évi XXXIII. törvény az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más törvények módosításáról

1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról

1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról

1996. évi CXI. törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről

1995. évi XCVI. törvény a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről

1995. évi LXII. törvény a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről szóló 1989. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1992. évi II. törvény a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról

1993. évi LXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról

1993. évi LIII. törvény a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény és a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény módosításáról

1992. évi XLIV. törvény a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról

1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról

1991. évi LXV. törvény a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény, valamint a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről szóló 1989. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról

1991. évi LXIII. törvény a befektetési alapokról

1990. évi VI. törvény egyes értékpapírok nyilvános forgalomba hozataláról és forgalmazásáról, valamint az értékpapírtőzsdéről

1989. évi 23. törvényerejű rendelet a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről

80/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet az egyéni vállalkozókkal kapcsolatos nyilvántartás és iratátadás rendjéről, valamint a vállalkozói igazolvány formai követelményeiről

11/1991. (IX. 4.) IM rendelet a cégekre vonatkozó közlemények közzétételéről és költségtérítéséről

13/1989. (XII. 16.) IM rendelet a cégbejegyzésről és a cégjegyzékről

24/1989. (VIII. 10.) MM rendelet az egyes munakökörök betöltéséhez és a kulturális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges képesítési előírásokról

68/1997. (XII. 29.) AB határozat a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

35/1997. (VI. 11.) AB határozat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában

1994. évi XLIX. törvény az erdőbirtokossági társulatról

40/2002. (IX. 25.) AB határozat a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény 23. §-a alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában

26/1992. (IV. 30.) AB határozat a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/33   «Előző  Következő»

BH+ 2000.1.82 I. Az apportálás önmagában nem jelent fedezetelvonást. Az apport ellentétele ugyanis az üzletrész, amely változatlanul a hitelezők rendelkezésére áll [Ptk. 203. §]. II. A másodfokú eljárásban nem lehet új megtámadási okot előterjeszteni [Pp. 247. §].

BH+ 2000.1.88 I. Az állami tulajdonú vállalat átalakulásának alapjául szolgáló okiratok, így a vagyonmérleg és az apportlista esetleges tartalmi hiányosságaiért a vagyonkezelő szervezetet nem terhelte felelősség [1990. évi LXXII. törvénnyel módosított 1989. évi XIII. törvény (ÁT.)* 5. § (1) bek. a) és b) pontok, 17. § (1) bek., (2) bek. a), b) és c) pontja, 17/A. §, 17/B. § (1) és (2) bek., 17/C. § (1) és (2) bek.]. II. Az átalakuló vállalat vagyonmérlegében szereplő belterületi föld értékének megfelelő üzletrész (részvé

BH+ 2000.2.150 A korlátolt felelősségű társaság mint gazdálkodó szervezet leányvállalatot nem alapíthat, így a leányvállalat cégbejegyzésére sem kerülhet sor. A már bejegyzett leányvállalat tekintetében törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása lehetséges [Ptk. 74. § (1) bek., 685. § c) pont, 1997. évi CXLV. tv. 50. § (1) bek. c) pont, 51. § (1)-(3) bek., 54. § (1) és (2) bek., 65/1984. (XII. 29.) MT r. 1. § (1) bek.].

BH+ 2000.2.156 Az 1997. évi CXLV. törvény (a továbbiakban: Ctv.) külön eljárásként szabályozza a cégbejegyzési (változás bejegyzési) eljárást és a törvényességi felügyeleti eljárást. A különböző eljárások elhatárolásának szempontjai [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 20. § (1) bek., 22. §, 30. § (1) bek., 40. §, 41. § (1) bek. 46. § (1) bek.].

BH+ 2000.3.211 A betéti társaság és a közkereseti társaság nem emelheti vagyonát a jegyzett tőkén felüli vagyon terhére, csak tagonként külön-külön rendelkezésre bocsátással [1988. évi VI. tv. (a továbbiakban: régi Gt.) 22. § (1) bek., 60. § (4) bek., 70. § (1) bek., 221. §, 305. § (1) bek.*].

BH+ 2000.3.212 Ahhoz, hogy a korlátolt felelősségű társaság az egyik tagjának üzletrészét megvásárolja, azt kell igazolnia, hogy a szerződés megkötésének időpontjában rendelkezett a törzstőkén felüli vagyonnal [1988. évi VI. tv. (a továbbiakban: régi Gt.) 171. § (2) bek.*].

BH+ 2001.1.27 Az üzletrész átruházására vonatkozó szerződés a társasági szerződés módosítását nem igényli. Az üzletrész-átruházásra a Ptk. szabályait kell alkalmazni [1988. évi VI. tv. (továbbiakban: régi Gt.) 17. §, 170-174. §-ok].

BH+ 2001.1.28 A változás-bejegyzési kérelem késedelmes előterjesztésekor a pénzbírság kiszabása során a bíróságnak vizsgálnia kell, hogy a korlátolt felelősségű társaság több ügyvezetője közül személy szerint ki mulasztott. Rendelkezni kell a többi ügyvezetővel szemben kiszabott pénzbírság megosztott vagy egyetemleges viseléséről is [1988. évi VI. tv. (továbbiakban: régi Gt.) 201. § (3) bek., 1997. évi CXLIV. tv. (továbbiakban: Gt.) 21. § (2) bek., 22. § (2) bek., 29. § (1) bek., 30. § (1) bek.].

BH+ 2001.3.123 A Pp.-nek az eljárás félbeszakadására vonatkozó rendelkezéseit a cégbírósági törvényességi felügyeleti eljárásban is megfelelően alkalmazni kell. Ennek elmulasztása az eljárás lényeges szabályainak megsértését jelenti [Pp. 61. § (1) és (2) bek., 62. § (1) bek., 111. § (1) bek., 112. § (3) bek., 252. § (2) bek., 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 46. § (1) bek. c) pont és (2) bek. *, 1989. évi 23. tvr. (Ctvr.) 25. § (1) bek. **].

BH+ 2001.3.126 Az ítélet jogereje szempontjából az ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog megállapítása körében irányadó szempontok [Pp. 229. § (1) bek., Ptk. 207. § (1) bek., 327. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 266. § (4) bek., 267. § (1) bek., 274. § (1) bek., 314. § (2) bek. *].

BH+ 2001.3.127 Az adós fizetésképtelensége semmis megállapodás alapján nem állapítható meg. A hitelező által csatolt iratok alapján nyilvánvaló semmisséget a bíróságnak hivatalból kell figyelembe venni [Ptk. 200. § (2) bek., 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 17. §, 163. § (1) és (2) bek., 177. § (1) bek. *, 1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (mód. Cstv.) 24. § (1) és (2) bek., 27. § (2) bek.].

BH+ 2001.3.132 A jogi személyiség nélküli cég változásbejegyzési kérelmének bírósági ügyintéző által történő elutasítása az eljárás lényeges szabályainak megsértését jelenti, ha nem állapítható meg, hogy a kérelmet elutasító végzéshez a bíróság előzetes hozzájárulását adta [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 39. § (2) bek., 41. § (4) bek.].

BH+ 2001.4.181 I. A bejegyző végzésben foglalt adatok tartalmának jogszabályba ütközése miatt indított perben a bíróság mindazt vizsgálhatja, amit a cégbíróságnak a bejegyzési eljárásban hivatalból vizsgálnia kellett [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 13. § (4) bek. b) pont, 44. § (1) bek., 46. § (1) és (3) bek., 47. § (2) bek., 51. § (4) bek., 62. § (1) bek.]. II. Kiskorúak tagsági viszonyból eredő jogait - a szülők egymás közötti érdekellentéte, illetve a szülők és a kiskorúak közötti érdekellentét esetén - a taggyűlésen a kis

BH+ 2001.5.248 Az 50%-os munkaképesség-csökkenés mellett nem állapítható meg a Kft. tagja részére szociális járadék [1988. évi VI. tv. 177. §, 8/1983. (VI. 29.) EüM r. 2. §]

BH+ 2001.6.277 I. A végrehajtást elrendelő bíróság a végrehajtási lap visszavonását, illetőleg a végrehajtási záradék törlését az érdekelt fél, illetőleg bármelyik fél kérelmére, a végrehajtó jelentése alapján vagy saját kezdeményezéséből végzéssel bármikor elrendelheti [1979. évi 18. tvr. 21. § (2) bek., Vht. 212. § (1) bek.] II. A társasági tagok saját vagyonára csak perbenállásuk esetén hozható marasztaló ítélet és vezethető végrehajtás [1988. évi VI. tv. 87. § (1) bek., 75. § (2) bek., Vht. 224. §].

BH+ 2001.6.280 I. Az álképviselet megállapítása és az álképviselő eljárásának jóváhagyása tárgyában vizsgálandó körülmények [Ptk. 29. § (3) bek., 205. §, 219. §, 221. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. (a továbbiakban: régi Gt.) 285. §, 286. § (1) bek., Pp. 164. §]. II. A szerződés teljesítésére alapított kereseti kérelem a másodfokú eljárásban - a keresetváltozásra vonatkozó tilalom folytán - nem változtatható szerződésen kívül okozott kártérítésre vagy jogalap nélküli gazdagodás megfizetésére [Ptk. 348. § (1) bek., 361. § (1

BH+ 2001.6.284 A korábbi törzsbetét befizetésére vonatkozó kötelezettséget a korlátolt felelősségű társaság tagjainak úgy kellett teljesíteniük, ahogy azt az alapításról rendelkező társasági szerződés előírta. A tagok egyhangú döntéssel sem jogosultak arra, hogy az alapításkor hatályos jogszabályok figyelmen kívül hagyásával, a teljesítési határidő lejárta után, társasági szerződésmódosítással eltérően rendelkezzenek [1988. évi VI. tv. (a továbbiakban: régi Gt.) 218. § (2) bek., 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 40. § (4) bek.].

BH+ 2001.7.335 I. A részvénytársaság részvényeseivel nem köthet az osztalékelőleg folyósítására irányuló szerződést mindaddig, amíg az osztalék fizetéséről a részvénytársaság közgyűlése nem határozott. A tiltó rendelkezés azonban nem vonatkozik a részvények értékesítése folytán létrejött polgári jogi jogviszonyra. Nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely tiltaná, hogy a vevő a megvásárolt részvények után járó és a vételt követően kifizetésre kerülő osztalék meghatározott hányadának átadására kötelezettséget vállaljon [1

BH+ 2001.7.336 I. A részvények apportálása esetén a részvények szabad átruházhatóságát - ellenkező adatok hiányában - vélelmezni kell [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 14-15.§-ai, 124. § (5) bek., 180. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 240. §].* II. Az előtársaság működésével kapcsolatos rendelkezések vizsgálatánál irányadó szempontok [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 14-15. §-ai, 1991. évi XVIII. tv. (Szt.) 4/A. §].**

BH+ 2001.7.338 A törvényességi felügyeleti eljárásban a cégbíróság vizsgálódása körében irányadó szempontok [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 30. § (1) bek. b) pont, 38. § (1) bek. c) pont és (3) bek., 45. §, 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 46. § (1) bek., 50. § (1) bek. a) pont, 51. § (5) és (6) bek., 52. § (1) bek. b) pont, 54. § (1) bek. c) és e) pont].

BH+ 2001.8.384 A betéti társaság nevében bérleti szerződést kötő cégjegyzésre jogosult képviselővel szemben az elmaradt bérleti díj akkor sem érvényesíthető, ha a betéti társaság - egyébként a bérleti szerződésbe ütközően - a bérlet tárgyának használatát az időközben már kültaggá vált volt képviselője részére átengedte [Ptk. 193. § (1) bek., 195. § (2) bek., 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 75. § (1) és (2) bek., 94. § (1) bek., 99. §, 100. § (1) bek.*, Pp. 213. § (1) bek.].

BH+ 2001.8.389 A végelszámolási eljárás befejezésével és a cég törlésével kapcsolatban irányadó szempontok [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 66. §, 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 46. § (1) bek. b) pont, 48. § (5) és (6) bek.*, Pp. 95. § (1) bek., 130. § (1) bek. j) pont].

BH+ 2001.8.398 A munkáltatói jogkör gyakorlására az jogosult, akit erre a jogszabály - adott esetben a gazdasági társaságokról szóló törvény - felhatalmaz, illetve az, aki erre nézve a jogosult rendelkezése folytán hatáskörrel rendelkezik [1988. évi VI. tv. 199. § (3) bek.].

BH+ 2001.9.431 Átalakulással létrejövő cég esetén apportlista csatolása nem követelhető meg, mert azt a vagyonmérleg, a vagyonleltár - későbbi jogszabályokban vagyonmérleg-tervezet, vagyonleltár-tervezet - helyettesíti. A vagyonmérlegben szereplő pénzbetétek befizetését sem kell igazolni [1989. évi XIII. tv. 19. § (1) bek., 26. § (2) bek.*, 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 164. §, 343. § (3) bek.**].

BH+ 2001.10.489 Ahhoz, hogy a korlátolt felelősségű társaság által megszerzett üzletrészek átruházását a tagjegyzékbe át lehessen vezetni, a megelőző, a társaság által történt üzletrész vásárlások alapján kiállított tagjegyzék átvezetését is foganatosítania kell a cégbíróságnak. Az ismételt változásbejegyzési kérelem benyújtása a társaságnak a törvényes működés helyreállítása érdekében kötelezettsége [1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 34. § (2) bek. b) pont, 179. § (1) és (3) bek.*, 1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 299. § (2) bek., 1

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!

Előfizetési csomagajánlataink

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.