1998. évi LXX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló, az 1997. évi LXXXVII. törvénnyel és az 1997. évi CXII. törvénnyel módosított 1996. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: KT) meghatározott - költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:
Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási ...

1998. évi LXX. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról
Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló, az 1997. évi LXXXVII. törvénnyel és az 1997. évi CXII. törvénnyel módosított 1996. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: KT) meghatározott - költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:
I. Fejezet
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE
1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó 1997. évi költségvetése végrehajtását
a) 1 126 817 millió (egyezeregyszázhuszonhatmilliárd-nyolcszáztizenhétmillió) forint bevételi főösszeggel,
b) 1 177 350 millió (egyezeregyszázhetvenhétmilliárd-háromszázötvenmillió) forint kiadási főösszeggel,
c) 50 533 millió (ötvenmilliárd-ötszázharminchárommillió) forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai működési költségvetésének a kiadásai 1446 millió forint összegű - az Ny. Alapnál 169 millió forint, az E. Alapnál 1277 millió forint - előző évek pénzmaradványának felhasználását tartalmazzák.
(3) A társadalombiztosítási alrendszer 1997. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 1. számú melléklete, a társadalombiztosítási alrendszernek és a társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási finanszírozású ellátásoknak az összesített mérlegét a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.
II. Fejezet
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
A főösszegek és a többlet rendezése
2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1997. évi költségvetésének végrehajtását 628 607 millió (hatszázhuszonnyolcmilliárd-hatszázhétmillió) forint bevétellel, 623 392 millió (hatszázhuszonhárommilliárd-háromszázkilencvenkettőmillió) forint kiadással és 5215 millió (ötezer-kettőszáztizenötmillió) forint bevételi többlettel jóváhagyja.
(2) Az Ny. Alap bevételi többlete az 1998. évi kiadások finanszírozására szolgál.
(3) Az Ny. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.
A bevételek részletezése
3. § (1) A járulékbevételek összege 608 242 millió forint. Ebből a munkáltatók nyugdíjbiztosítási járulék-befizetése 499 413 millió forint, a munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 7229 millió forint, a nyugdíjjárulék bevétel 101 599 millió forint, ebből egyéni járulék 95 609 millió forint, a munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék 1597 millió forint, az egyes szociális ellátások után 4394 millió forint a nyugdíjjárulék.
(2) A járulékbevételek (1) bekezdés szerinti összege 20 039 millió forint kintlévőségek behajtásából származó bevételt foglal magában.
(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel 14 103 millió forint, amelyből a késedelmi pótlék és bírság 10 629 millió forint, a kifizetések visszatérítése és egyéb címen 3474 millió forint a teljesítés.
(4) Az egyéb bevételek összege 4181 millió forint. Ebből a kamat és hozambevételek összege 3249 millió forint, a vissztehermentesen átvett vagyon hasznosításából származó bevétel összege 4 millió forint. A Lakásfedezeti Államkötvény 1997. évi megtérülésének bevonásából származó bevétel 928 millió forint.
(5) A működési célú bevételek összege 879 millió forint. Ebből az intézményi saját működési célú bevétel 175 millió forint. A költségvetési körön kívüli (egyéb) szervek működési költségtérítése 98 millió forint. A nem az Ny. Alapból finanszírozott ellátások központi költségvetési térítése 606 millió forint.
(6) A hiány mérséklése érdekében végrehajtott vagyonhasznosítási tevékenység bevétele 1202 millió forint.
4. § Az előző évi (1996. évi) pénzmaradvány igénybevétele 169 millió forint.
A kiadások részletezése
5. § (1) Az Ny. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 608 539 millió forint, amelyből a korhatárt betöltött saját jogú nyugellátások kiadása 527 334 millió forint, a hozzátartozói jogcímen folyósított ellátások kiadása 81 204 millió forint.
(2) Az egyéb kiadások összege 14 853 millió forint. Ebből az ellátások folyósítására kifizetett postaköltség, bankköltség, valamint az utazási költségtérítés 2278 millió forint.
(3) A működésre fordított összes kiadás 12 420 millió forint. Ebből a folyamatos működési kiadások összege 11 412 millió forint, az ellenőrzési tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló ösztönzési jutalom 50 millió forint, az informatikai fejlesztések kiadása 958 millió forint.
(4) A kamat és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások összege 94 millió forint.
(5) A Kincstári Egységes Számla törvényben meghatározott mértéket meghaladó összegű igénybevétele miatt fizetett kamat 61 millió forint.
Működési költségvetés
6. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 12 574 millió forint.
(2) A működési költségvetés kiadási főösszege 12 420 millió forint.
(3) A működési kiadások (2) bekezdés szerinti összegéből
a) a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnál és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál 1253 millió forint, a területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknál 5901 millió forint, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál 2826 millió forint a felhasznált összeg;
b) a központosított kiadás 2440 millió forint, ebből központosított intézményi kiadás 806 millió forint, nyugdíjbiztosítási célfeladatokra fordított összeg 1634 millió forint.
(4) A működési költségvetés 1997. évi előirányzat-felhasználási keretmaradványa 421 millió forint.
(5) A működési költségvetés mérlegét a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.
Vegyes rendelkezések
7. § (1) A nyugdíjbiztosítás által folyósított nem nyugdíjbiztosítási finanszírozású ellátások kiadásait a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.
(2) A nyugdíjbiztosítás által folyósított, a költségvetésből finanszírozott ellátások 1997. évi megtérítése különbözetének pénzügyileg még nem rendezett részét, 446 millió forintot a központi költségvetés megtérít.
(3) A (2) bekezdés szerinti összegből jövedelempótló támogatás térítése 296 millió forint, életjáradék és az Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott személyi kárpótlás alapján életjáradék megtérítése 170 millió forint.
(4) Az Ny. Alap - számviteli nyilvántartásban elkülönítetten kimutatott - tartalékainak alakulását a törvény 10. számú melléklete tartalmazza.
8. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező, többször módosított 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján 1997-ben az Ny. Alap javára 7634 millió forint összegben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás. E vagyon a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott arányban került az Alap birtokába.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek értékcsökkenéseként és értékvesztéseként a számvitelről szóló, többször módosított 1991. évi XVIII. törvény 39. §-ának (4) bekezdése alapján 1997. év végén 2418 millió forint került elszámolásra.
AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
A főösszegek és a hiány rendezése
9. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1997. évi költségvetése végrehajtását
a) 498 210 millió (négyszázkilencvennyolcmilliárd-kettőszáztízmillió) forint bevételi főösszeggel,
b) 553 958 millió (ötszázötvenhárommilliárd-kilencszázötvennyolcmillió) forint kiadási főösszeggel,
c) 55 748 millió (ötvenötmilliárd-hétszáznegyvennyolcmillió) forint hiánnyal
jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti 1997. évi költségvetési hiány a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1998. évi XLVIII. törvény 19. §-a szerint kerül rendezésre.
(3) Az E. Alap 1997. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 6. számú melléklete tartalmazza.
A bevételek részletezése
10. § (1) Az E. Alap járulék- és hozzájárulás-bevételeinek összege 471 812 millió forint. Ebből az összegből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék bevétele 323 483 millió forint, a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 119. §-ának (2) bekezdése alapján fizetett járulék 329 millió forint, az egészségügyi hozzájárulás összege 71 974 millió forint, a munkanélküliek ellátásai után fizetett egészségbiztosítási járulék összege 4642 millió forint, a baleseti járulék 1251 millió forint, a munkáltatói táppénz-hozzájárulás összege 7658 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulék 62 474 millió forint, a közteherjegyek után elszámolt járulék 2 millió forint.
(2) A járulék- és hozzájárulás-bevételek (1) bekezdés szerinti összegéből a kintlévőségek behajtásából származó bevétel 16 527 millió forint. Ebből az összegből 16 116 millió forint az egészségbiztosítási szervek által végzett behajtási tevékenységből származó bevétel, 411 millió forint az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 32. §-ának (3)-(4) bekezdésében foglaltak végrehajtása során az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) szervei együttműködésében realizált, behajtásból származó bevétel.
(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevételek összege 12 121 millió forint. Ebből az összegből 220 millió forint a terhességmegszakítás egyéni térítési díja, 800 millió forint az e feladattal kapcsolatosan 1996-ban megelőlegezett költségek 1997. évi - a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott - központi költségvetési megtérítése. A baleseti és egyéb kártérítési megtérítések összege 1845 millió forint, a késedelmi pótlék és a bírságok összege 8466 millió forint, a kifizetések visszatérülése és az egyéb bevételek összege 790 millió forint.
(4) Az E. Alap kiadásai között kimutatott, de a központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás összege 2500 millió forint.
(5) Az egészségbiztosítási szervek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások folyósításával összefüggő kiadások fedezetére szolgáló, a központi költségvetésből származó megtérítés összege 1180 millió forint.
(6) Az egyéb bevételek körébe sorolt bevételi tételek összege 512 millió forint. Ebből a kamat- és egyéb hozambevételek összege 76 millió forint, a befektetések hozama tartalék 1996. december 31-i záróállományának - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról rendelkező 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (6) bekezdése szerinti - felhasználásából származó bevétel 29 millió forint, a vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel 408 millió forint.
(7) A működési célú - az (5) bekezdésben nem említett - bevételek összege 383 millió forint.
(8) A vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából előirányzat teljesítéséből származó bevétel 8200 millió forint.
(9) Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, költségvetési rend szerint gazdálkodó intézmények tartozásainak részbeni rendezésére 1996-ban teljesített kiadások 1997. évi visszatérüléséből származó bevétel 1501 millió forint.
(10) A működési költségvetésben az 1996. évben keletkezett pénzmaradvány igénybevétele 1277 millió forint.
A kiadások részletezése
11. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások összege 265 779 millió forint. E kiadások részletezését a törvény 7. számú melléklete tartalmazza.
(2) A gyógyfürdő-szolgáltatás kiadásainak összege 1574 millió forint, az anyatejellátás kiadása 134 millió forint.
(3) A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás összege 100 876 millió forint. Ez az összeg tartalmazza a - felhasználásnak a szakmailag kiemelten indokolt területekre történő korlátozása érdekében - csak a gyógyszeres kezelést végző egészségügyi intézmény és az OEP által megkötött külön szerződés szerint támogatható gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásának 6380 millió forint összegű kiadását. Ebből az összegből a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának kiadása 758 millió forint, a meghatározott biztosítotti csoport térítésmentes influenza elleni védőoltásának kiadása 300 millió forint, a vérzékenység kezelésének kiadása 1423 millió forint.
(4) A gyógyászati segédeszközök árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás 16 782 millió forint.
(5) Az utazási költségtérítés kiadása 2561 millió forint.
(6) Az egészségügyi dolgozók 1997. évi egyszeri jövedelemkiegészítésére fordított összeg 2258 millió forint.
(7) Az E. Alapot terhelő nyugdíjkiadás összege 97 982 millió forint.
(8) A terhességi-gyermekágyi segély kiadása 6013 millió forint.
(9) A táppénzkiadás 36 138 millió forint.
(10) A betegséggel kapcsolatos segélyek összege 865 millió forint. Ebből az összegből a javasolt külföldi gyógykezelés kiadása 496 millió forint, a külföldi sürgősségi gyógykezelés megtérítése 119 millió forint, a nemzetközi egyezményekből eredő kiadások összege 2 millió forint, a rendkívüli szociális támogatásra fordított összeg 249 millió forint.
(11) A kártérítési járadékok kiadása 810 millió forint.
(12) A postaköltség és egyéb kiadások összege 1065 millió forint.
(13) A működésre fordított kiadások összege 17 382 millió forint. Az E. Alap működési költségvetésének pénzmaradványa 1612 millió forint.
(14) A kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összege 75 millió forint.
(15) A kifizetőhelyeket megillető költségtérítés összege 348 millió forint.
(16) A Kincstári Egységes Számlához kapcsolt megelőlegezési számláról történt - a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 31. §-ának (1) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladó - hitelfelvétel után fizetett kamat összege 3306 millió forint.
(17) Az APEH és a OEP együttműködésével összefüggésben az AT 5/B. §-ának (1) és (3) bekezdése szerint - az APEH-et illető összeg 9 millió forint.
A működési költségvetés
12. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 17 717 millió forint.
(2) A működési költségvetés kiadási főösszege 17 382 millió forint. Ebből az összegből az Egészségbiztosítási Önkormányzat kiadása 76 millió forint, az OEP kiadása 2867 millió forint, a Területi Egészségbiztosítási Bizottságok kiadása 5 millió forint, a Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak kiadása 11 051 millió forint, az Országos Orvosszakértői Intézet kiadása 797 millió forint. A központosított előirányzatok teljesítésének összege 2586 millió forint.
(3) A működési költségvetés előirányzat-felhasználási keretmaradványának 1612 millió forint összegéből 15 millió forint a családi pótlékkal összefüggő, az APEH által végzett ellenőrzési tevékenység KT 15. §-ának (5) bekezdése szerinti ellenértéke. A kifizetést legkésőbb 1998. december 31-ig kell teljesíteni. A maradvány fennmaradó része a Kormány döntése alapján használható fel.
(4) Az E. Alap működési költségvetése 1997. évi végrehajtási mérlegét a törvény 8. számú melléklete tartalmazza.
Egyéb rendelkezések
13. § (1) Az E. Alapnak és a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, az egészségbiztosítás közreműködésével folyósított ellátásoknak az összesített mérlegét a törvény 9. számú melléklete tartalmazza.
(2) A központi költségvetés által finanszírozott, az egészségbiztosítás által folyósított ellátások és azok 1997. évi megtérítésének 570 millió forint finanszírozási többletét az E. Alap visszautalja a központi költségvetésnek 1998. december 31-ig.
14. § Az E. Alap - számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kimutatott - tartalékainak alakulását a törvény 11. számú melléklete tartalmazza.
15. § Az E. Alap tartósan befektetett eszközök között nyilvántartott vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése 1997. év végi elszámolásának a befektetett eszközök állományát csökkentő hatása 102 millió forint.
16. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező - többször módosított - 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az E. Alap javára 28 808 millió forint összegű állam általi vissztehermentes vagyonátadásra került sor. Ebből 1997-ben - átadási értéken számítva - 18 972 millió forint összegben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás.
(2) Az (1) bekezdés szerint átvett vagyonelemek az E. Alapnak az AT 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott arányban kerültek az Alap birtokába. Az ezen jogcímen nyilvántartott vagyonelemek értékcsökkenése, értékvesztése 1997. év végi elszámolásának állománycsökkentő hatása 1881 millió forint.
III. Fejezet
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
17. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében 1997-ben 358 millió forint összegű vagyonátvétel történt. Ebből 58 millió forint összegű vagyon felszámolási eljárás során, 300 millió forint összegű vagyon pedig az AT 6. §-ának (3) bekezdésében szabályozott átvétellel került társadalombiztosítási tulajdonba. Az átvett vagyon a tartozásra befizetett összegek különböző tartozásrészek kiegyenlítésére történő felhasználásának sorrendjére vonatkozó rendelkezések, az AT 4. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontjában, továbbá 5. §-a (3) bekezdésének a) és c)-d) pontjaiban, valamint a KT 30. §-ának (5)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával megállapítható hányadok szerint oszlik meg az Ny. Alap és az E. Alap között.
(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon 1997. december 31-vel elszámolt értékvesztése (ideértve az e vagyonkörbe tartozó ingatlanok értékcsökkenését is) 631 millió forint. Ebből 305 millió forint az Ny. Alapnál, 326 millió forint az E. Alapnál elszámolt összeg.
(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a törvény 12. számú melléklete részletezi.
Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az AT 11. §-ának (8) bekezdése hatályát veszti.
(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A 6. számú melléklet kiadások 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám gyógyító-megelőző ellátás előirányzata 1600 millió forinttal, ezen belül a tényleges kiadások összegével és a 8. kiemelt előirányzatszám, végkielégítés előirányzata és a 7. számú melléklet IV. fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás, 1. aktív fekvőbeteg-ellátás, - aktív ellátás végösszege, illetve az aktív fekvőbeteg-ellátás összesen sora, valamint a fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása összesen és a kasszák összesen (I-IV.) végösszeg, továbbá a célelőirányzatok 1. sorának előirányzata, a célelőirányzatok összesen, valamint a mindösszesen előirányzat a tényleges kiadások összegével túlléphető."
(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében megállapított, az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó hiánya legfeljebb 54 953 millió forinttal túlteljesül.
Göncz Árpád s. k.
a Köztársaság elnöke
Dr. Áder János s. k.
az Országgyűlés elnöke
1. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez A társadalombiztosítási alrendszer 1997. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

BEVÉTELEK

1996. évi tény

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

A társadalombiztosítási alapok járulékbevételei és hozzájárulásai

869 300

1 056 628

1 035 669

1 080 054

1

Munkáltatói járulék

720 052

760 706

770 310

822 896

1

Költségvetési szervek munkáltatói járulékbefizetése

235 362

230 504

226 085

2

Gazdálkodó szervezetek munkáltatói járulékbefizetése

450 185

458 849

508 568

3

Társas vállalkozások munkáltatói járulékbefizetése

42 676

43 915

50 002

4

Egyéni vállalkozók munkáltatói járulékbefizetése

32 482

37 043

38 240

2

Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék

329

3

Egészségügyi hozzájárulás

97 901

71 000

71 974

4

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

13 679

12 322

11 959

11 871

5

Baleseti járulék

1 593

487

990

1 251

6

Munkáltatói táppénz-hozzájárulás

3 530

8 000

7 000

7 658

7

Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék

130 446

177 212

174 410

164 073

1

Egyéni járulék

126 050

173 112

170 310

158 083

2

Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék

1 700

2 000

2 000

1 597

3

Egyes szociális ellátás után fizetett járulék

2 696

2 100

2 100

4 394

8

Közteherjegy után elszámolt járulék

2

2

Behajtási tevékenység

31 000

36 267

1

Kintlevőség behajtása (az OEP szervei által végzett)

31 000

33 267

2

APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás

3 000

1-2

Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen

869 300

1 087 628

1 071 936

1 080 054

Ebből:

Behajtási tevékenység

36 683

31 000

36 267

36 566

Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett)

36 683

31 000

33 267

35 662

APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás

3 000

904

3

Központi költségvetés általi járulékfizetés

12 000

4

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevételek

28 563

28 129

25 224

26 224

5

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás

2 500

2 500

2 500

2 500

6

Központi költségvetés működési célú térítése

1 638

1 770

1 770

1 786

7

Egyéb bevételek

6 107

5 478

5 498

4 693

1

Kamat- és egyéb hozambevételek

4 596

4 000

3 400

3 325

2

Befektetések hozama tartalék bevonása

200

200

29

3

Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése

1 160

928

928

928

4

Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

351

350

970

412

8

Működési célú bevételek

2 056

250

1 675

656

9

Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából

45

9 851

11 766

9 402

10

Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel

1 000

1 000

1 501

A társadalombiztosítási alrendszer bevételei összesen

922 209

1 136 606

1 121 369

1 126 817

Előző évi pénzmaradvány

1 446

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

KIADÁSOK

1996. évi tény

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

A társadalombiztosítási alapok kiadásai

990 838

1 150 138

1 171 728

1 177 350

1

Nyugellátások

584 131

701 874

708 039

706 521

1

Nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások

504 866

609 839

609 839

608 539

2

Egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások

79 265

92 035

98 200

97 982

2

Anyasági ellátások

8 276

7 900

6 000

6 013

1

Terhességi-gyermekágyi segély

8 276

7 900

6 000

6 013

3

Betegséggel kapcsolatos kiadások

32 977

39 430

35 235

36 138

1

Táppénz

32 977

39 430

35 235

36 138

4

Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás

97 613

101 023

109 965

117 658

1

Gyógyszertámogatás

84 246

85 383

94 265

100 876

2

Vérzékenység kezelése*

1 249

1 300

3

Gyógyászati segédeszköz támogatás

12 118

14 340

15 700

16 782

5

Egészségügyi ellátás finanszírozása

224 832

260 649

268 163

268 037

1

Gyógyító-megelőző ellátás

224 832

260 649

265 903

265 779

2

Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése

2 260

2 258

6

Gyógyászati szolgáltatások

1 524

1 700

1 950

1 708

1

Gyógyfürdő-szolgáltatás

1 396

1 500

1 800

1 574

2

Anyatejellátás

128

200

150

134

7

Egyéb kiadások

3 575

3 700

4 360

4 236

1

Utazási költségtérítés

2 133

2 000

2 600

2 561

2

Betegséggel kapcsolatos segélyek

699

800

860

865

3

Kártérítési járadék

743

900

900

810

8

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

328

500

400

348

9

Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások (postaköltség és egyéb)

3 375

4 309

4 306

3 343

10

Működésre fordított kiadások

25 313

28 883

30 585

29 802

11

Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

66

130

130

169

12

A KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás

4 081

40

2 520

3 367

13

Az APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben az APEH-et illető összeg

75

9

14

Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére

3 995

15

Működési előirányzatból a Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási költségvetésében megvalósított befektetés fedezetének rendezése

754

A társadalombiztosítási alrendszer kiadásai összesen

990 838

1 150 138

1 171 728

1 177 350

A társadalombiztosítási alrendszer egyenlege

-68 629

-13 532

-50 359

-50 533

Működési pénzmaradvány

2 033

*

1997. évi teljesítési adatai az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről szóló 1997. évi CXII. törvény alapján a gyógyszertámogatás költségvetési soron jelennek meg.

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataiból.
2. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez A társadalombiztosítási alrendszer és a társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási finanszírozású ellátások összesített 1997. évi végrehajtási mérlege

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

BEVÉTELEK

1996. évi tény

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

A társadalombiztosítási alapok járulékbevételei és hozzájárulásai

869 300

1 056 628

1 035 669

1 080 054

1

Munkáltatói járulék

720 052

760 706

770 310

822 896

1

Költségvetési szervek munkáltatói járulékbefizetése

235 362

230 504

226 085

2

Gazdálkodó szervezetek munkáltatói járulékbefizetése

450 185

458 849

508 568

3

Társas vállalkozások munkáltatói járulékbefizetése

42 676

43 915

50 002

4

Egyéni vállalkozók munkáltatói járulékbefizetése

32 482

37 043

38 240

2

Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék

329

3

Egészségügyi hozzájárulás

97 901

71 000

71 974

4

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

13 679

12 322

11 959

11 871

5

Baleseti járulék

1 593

487

990

1 251

6

Munkáltatói táppénz-hozzájárulás

3 530

8 000

7 000

7 658

7

Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék

130 446

177 212

174 410

164 073

1

Egyéni járulék

126 050

173 112

170 310

158 083

2

Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék

1 700

2 000

2 000

1 597

3

Egyes szociális ellátás után fizetett járulék

2 696

2 100

2 100

4 394

8

Közteherjegy után elszámolt járulék

2

2

Behajtási tevékenység

31 000

36 267

1

Kintlevőség behajtása (az OEP szervei által végzett)

31 000

33 267

2

APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás

3 000

1-2

Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen

869 300

1 087 628

1 071 936

1 080 054

Ebből:

Behajtási tevékenység

36 683

31 000

36 267

36 566

Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett)

36 683

31 000

33 267

35 662

APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás

3 000

904

3

Központi költségvetés általi járulékfizetés

12 000

4

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevételek

28 563

28 129

25 225

26 224

5

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás

2 500

2 500

2 500

2 500

6

Központi költségvetés működési célú térítése

1 638

1 770

1 770

1 786

7

Egyéb bevételek

6 107

5 478

5 498

4 693

1

Kamat- és egyéb hozambevételek

4 596

4 000

3 400

3 325

2

Befektetések hozama tartalék bevonása

200

200

29

3

Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése

1 160

928

928

928

4

Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

351

350

970

412

8

Működési célú bevételek

2 056

250

1 675

656

9

Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából

45

9 851

11 766

9 402

10

Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel

1 000

1 000

1 501

A társadalombiztosítási alrendszer bevételei összesen

922 209

1 136 606

1 121 369

1 126 817

Előző évi pénzmaradvány

1 446

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

BEVÉTELEK

1996. évi tény

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

11

Az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, társadalombiztosításon kívüli forrásból (a központi költségvetésből) finanszírozott ellátások

139 500

146 700

144 400

157 959

1

Családi támogatások

132 100

134 300

134 300

147 934

2

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

400

400

400

383

3

Különféle jogcímen adott térítések

7 000

12 000

9 700

9 642

12

A nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított társadalombiztosításon kívüli forrásból (a központi költségvetés Népjóléti Minisztérium fejezetéből) finanszírozott ellátások

56 523

55 300

55 300

58 597

13

A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés

1 049

1 400

1 400

1 125

14

Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT r. ]

26 498

12 000

12 000

4 009

15

Munkáltatói befizetésekbőlfinanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. r. ]

8 000

8 000

10 407

16

Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj

11 000

11 000

14 077

17

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

1 760

1 800

1 800

1 902

18

A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások

3 480

3 800

3 800

5 450

19

Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján*

2 600

4 200

4 200

5 065

Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások bevételei összesen

231 410

244 200

241 900

258 590

Bevételek mindösszesen

1 153 619

1 380 806

1 363 269

1 385 407

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

KIADÁSOK

1996. évi tény

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

A társadalombiztosítási alapok kiadásai

990 838

1 150 138

1 171 728

1 177 350

1

Nyugellátások

584 131

701 874

708 039

706 521

1

Nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások

504 866

609 839

609 839

608 539

2

Egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások

79 265

92 035

98 200

97 982

2

Anyasági ellátások

8 276

7 900

6 000

6 013

1

Terhességi-gyermekágyi segély

8 276

7 900

6 000

6 013

3

Betegséggel kapcsolatos kiadások

32 977

39 430

35 235

36 138

1

Táppénz

32 977

39 430

35 235

36 138

4

Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás

97 613

101 023

109 965

117 658

1

Gyógyszertámogatás

84 246

85 383

94 265

100 876

2

Vérzékenység kezelése**

1 249

1 300

3

Gyógyászati segédeszköz támogatás

12 118

14 340

15 700

16 782

5

Egészségügyi ellátás finanszírozása

224 832

260 649

268 163

268 037

1

Gyógyító-megelőző ellátás

224 832

260 649

265 903

265 779

2

Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése

2 260

2 258

6

Gyógyászati szolgáltatások

1 524

1 700

1 950

1 708

1

Gyógyfürdő-szolgáltatás

1 396

1 500

1 800

1 574

2

Anyatejellátás

128

200

150

134

7

Egyéb kiadások

3 575

3 700

4 360

4 236

1

Utazási költségtérítés

2 133

2 000

2 600

2 561

2

Betegséggel kapcsolatos segélyek

699

800

860

865

3

Kártérítési járadék

743

900

900

810

8

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

328

500

400

348

9

Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások (postaköltség és egyéb)

3 375

4 309

4 306

3 343

10

Működésre fordított kiadások***

25 313

28 883

30 585

29 802

11

Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

66

130

130

169

12

A KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás

4 081

40

2 520

3 367

13

Az APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben az APEH-et illető összeg

75

9

14

Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére

3 995

15

Működési előirányzatból a Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási költségvetésében megvalósított befektetés fedezetének rendezése

754

A társadalombiztosítási alrendszer kiadásai összesen

990 838

1 150 138

1 171 728

1 177 350

A társadalombiztosítási alrendszer egyenlege

-68 629

-13 532

-50 359

-50 533

Működési pénzmaradvány

2 033

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

KIADÁSOK

1996. évi tény

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

2

Az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, társadalombiztosításon kívüli forrásból (a központi költségvetésből) finanszírozott ellátások

140 581

146 700

144 400

157 386

1

Családi támogatások

133 360

134 300

134 300

147 349

2

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

419

400

400

452

3

Különféle jogcímen adott térítések

6 801

12 000

9 700

9 585

3

A nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított társadalombiztosításon kívüli forrásból (a központi költségvetés Népjóléti Minisztérium fejezetéből) finanszírozott ellátások

56 989

55 300

55 300

58 893

4

A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás

1 049

1 400

1 400

1 125

5

Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT r. ]

7 570

12 000

12 000

5 307

6

Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. r. ]

3 048

8 000

8 000

7 263

7

Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj

10 109

11 000

11 000

13 990

8

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

1 785

1 800

1 800

1 874

9

A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások

3 361

3 800

3 800

6 023

10

Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján*

3 610

4 200

4 200

5 235

Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai összesen

228 102

244 200

241 900

257 096

Egyenleg

3 308

0

1 494

Kiadások mindösszesen

1 218 940

1 394 338

1 413 628

1 434 446

Egyenleg mindösszesen

-65 321

-13 532

-50 359

-49 039

*

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXV. törvényben az adott tétel az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások körében jelent meg. A folyósítást nem az egészségbiztosítási szervek, hanem a nyugdíjbiztosítási szervek végzik, ezért indokolt az adott körön kívül, az önálló címként történő szerepeltetés.

**

1997. évi teljesítési adatai az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről szóló 1997. évi CXII. törvény alapján a gyógyszertámogatás költségvetési soron jelennek meg.

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.
3. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez A Nyugdíjbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

BEVÉTELEK

1996. évi teljesítés

1997. évi előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei összesen

499 566

575 623

608 242

1

Munkáltatói járulék

411 828

461 854

499 413

1

Költségvetési szervek munkáltatói járuléka

142 898

137 492

2

Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka

273 325

309 161

3

Társas vállalkozások munkáltatói járuléka

25 910

30 244

4

Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka

19 721

22 516

2

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

7 843

7 159

7 229

3

Nyugdíjjárulék

79 895

106 610

101 599

1

Egyéni járulék

75 499

102 510

95 609

2

Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék

1 700

2 000

1 597

3

Egyes szociális ellátás után fizetett járulék

2 696

2 100

4 394

2

Behajtási tevékenység

17 267

1

Kintlévőségek behajtása

17 267

1-2

Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen

592 890

608 242

Ebből:

Behajtási tevékenység

17 267

20 039

Kintlévőségek behajtása

17 267

19 546

APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás

493

3

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel

15 992

13 651

14 103

1

Késedelmi pótlék és bírság

10 976

11 519

10 629

2

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

5 016

2 132

3 474

4

Alapok közötti elszámolás

37 198

6

Egyéb bevételek

5 616

4 678

4 181

1

Kamat és egyéb hozambevételek

4 456

3 250

3 249

2

Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

400

4

3

Befektetett eszközök (tárgyi, befekt.) értékesítése

100

4

Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése

1 160

928

928

7

Működési célú bevételek

918

150

273

1

Egyéb működési célú bevétel

193

40

175

2

ÁPV Rt. költségtérítése

197

60

66

3

Hadigondozottak Alapítványának költségtérítése

19

50

32

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

509

8

Központi költségvetés működési célú térítése

658

590

606

1

Népjóléti fejezet költségtérítése

604

520

520

2

OKKH költségtérítése

54

70

86

9

Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából

41

3 566

1 202

A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen

559 989

615 525

628 607

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

169

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

KIADÁSOK

1996. évi teljesítés

1997. évi előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai

504 866

609 839

608 539

1

Nyugellátások

504 866

609 839

608 539

1

Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak

435 211

525 642

527 334

2

Hozzátartozói ellátások

69 655

84 198

81 204

2

Egyéb kiadások

80 266

15 372

14 853

1

Postaköltségek és egyéb kiadások

2 254

2 800

2 278

2

Működésre fordított kiadások

9 539

12 428

12 420

1

Folyamatos működési kiadások

7 871

11 438

11 412

2

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

23

50

50

3

Informatikai fejlesztés

841

940

958

4

Beruházási kiadások

349

5

Adatszolgáltatási és -nyilvántartási kötelezettségekkel kapcs.

338

6

Világbanki program hazai költségei

117

4

Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

59

124

94

5

A KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás

1 336

20

61

6

Alapok közötti elszámolás

66 055

8

Működési előirányzatból ellátási költségvetésben megv. befekt. fed. rend.

754

Működési szektort megillető finanszírozási különbözetek

269

A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen

585 132

625 211

623 392

Egyenleg

-25 143

-9 686

5 215

Ebből 1997. évi működési pénzmaradvány

421

4. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez A Nyudíjbiztosítási Alap 1997. évi működési költségvetése

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

BEVÉTELEK

1996. évi teljesítés

1997. évi törvényi előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

9

Központosított előirányzatok

1

Működés bevételei

409

150

273

2

A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz

6 661

9 820

9 827

3

A nem nyugdíjbiz. ellátások megállapítási, folyósítási kiad. megtérítése

628

590

606

4

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadásokra átvett pénzeszköz

5

Informatikai fejlesztések és ellenőrzési tevékenységre

840

940

940

6

Beruházásokra átvett pénzeszköz

776

478

478

7

Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok személyi és dologi kiadásaira átvett pénzeszköz

360

400

400

8

Ellenőrzési tevékenység ösztönzésére átvett pénzeszköz

50

50

50

9

Világbanki pénzmaradvánnyal kapcsolatos 1995. évi pénzmaradvány

118

10

1995. évi pénzmaradvány igénybevétele

391

11

1996. évi pénzmaradvány igénybevétele

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen

10 234

12 428

12 574

1997. évi pénzmaradvány

169

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

KIADÁSOK

1996. évi teljesítés

1997. évi törvényi előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

Nyugdíjbiztosítási Alap Központi Irányítása

965

1 273

1 253

1

Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat

108

129

138

1

Működési kiadások

95

117

117

1

Személyi juttatások

30

43

39

2

Társadalombiztosítási járulék

2

19

16

3

Dologi kiadások

63

55

62

4

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2

Felújítások

3

3

Felhalmozási kiadások

13

9

21

2

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

857

1 144

1 115

1

Működési kiadások

843

1 144

1 097

1

Személyi juttatások

331

476

480

2

Társadalombiztosítási járulék

124

199

211

3

Dologi kiadások

380

454

383

4

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

8

12

23

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3

2

Felújítások

3

Felhalmozási kiadások

14

18

2

Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok

4 454

5 834

5 901

1

Működési kiadások

4 324

5 158

5 501

1

Személyi juttatások

2 395

2 915

3 144

2

Társadalombiztosítási járulék

986

1 118

1 345

3

Dologi kiadások

941

1 125

990

4

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

2

22

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2

Felújítások

20

676

229

3

Felhalmozási kiadások

110

171

3

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

1 879

2 520

2 826

1

Működési kiadások

1 848

2 269

2 590

1

Személyi juttatások

905

962

1 134

2

Társadalombiztosítási járulék

358

386

489

3

Dologi kiadások

580

921

959

4

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

5

8

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2

Felújítások

17

251

219

3

Felhalmozási kiadások

14

17

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

KIADÁSOK

1996. évi teljesítés

1997. évi törvényi előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

9

Központosított előirányzatok

2 241

2 801

2 440

1

Központosított intézményi előirányzatok

644

949

806

1

Működési kiadások

10

219

55

1

Személyi juttatások

111

2

Társadalombiztosítási járulék

42

3

Dologi kiadások

58

45

4

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

10

8

10

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2

Felújítások

285

252

243

3

Felhalmozási kiadások

349

478

508

2

Nyugdíjbiztosítási célfeladatok

1 597

1 852

1 634

1

Informatikai fejlesztések

841

940

945

2

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások

117

88

3

Kamat és rendelkezésretartási jutalék

4

Tűz-, biztonsági és vagyonvédelmi kiadások

9

26

16

5

Folyamatos informatikai kiadások

184

150

234

6

Hozzájárulás az önkéntes nyugdíjpénztárhoz

28

56

27

7

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra

273

400

229

8

Üzemorvosi hozzájárulás

15

9

Üzemeltetési költség

100

10

Központi nyomtatvány ellátás

90

150

80

11

Nemzetközi rendezvény költsége és ISSA tagdíj

10

15

15

12

Újszékházak bebútorozása (ügyfélvárók)

45

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen

9 539

12 428

12 420

Működési pénzmaradvány

695

421

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen

10 234 5. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

BEVÉTELEK

1996. évi teljesítés

1997. évi előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei összesen

499 566

575 623

608 242

1

Munkáltatói járulék

411 828

461 854

499 413

1

Költségvetési szervek munkáltatói járuléka

142 898

137 492

2

Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka

273 325

309 161

3

Társas vállalkozások munkáltatói járuléka

25 910

30 244

4

Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka

19 721

22 516

2

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

7 843

7 159

7 229

3

Nyugdíjjárulék

79 895

106 610

101 599

1

Egyéni járulék

75 499

102 510

95 609

2

Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék

1 700

2 000

1 597

3

Egyes szociális ellátás után fizetett járulék

2 696

2 100

4 394

2

Behajtási tevékenység

17 267

1

Kintlévőségek behajtása

17 267

1-2

Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen

592 890

608 242

Összesen

Ebből:

Behajtási tevékenység

17 267

20 039

Kintlévőségek behajtása

17 267

19 546

APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás

493

3

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel

15 992

13 651

14 103

1

Késedelmi pótlék és bírság

10 976

11 519

10 629

2

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

5 016

2 132

3 474

4

Alapok közötti elszámolás

37 198

6

Egyéb bevételek

5 616

4 678

4 181

1

Kamat és egyéb hozambevételek

4 456

3 250

3 249

2

Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

400

4

3

Befektetett eszközök (tárgyi, befekt.) értékesítése

100

4

Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése

1 160

928

928

7

Működési célú bevételek

918

150

273

1

Egyéb működési célú bevétel

193

40

175

2

ÁPV Rt. költségtérítése

197

60

66

3

Hadigondozottak Alapítványának költségtérítése

19

50

32

4

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

509

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

BEVÉTELEK

1996. évi teljesítés

1997. évi előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

8

Központi költségvetés működési célú térítése

658

590

606

1

Népjóléti fejezet költségtérítése

604

520

520

2

OKKH költségtérítése

54

70

86

9

Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából

41

3 566

1 202

A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen

559 989

615 525

628 607

Előző évi pénzmaradvány

169

10

A Nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított, a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott ellátások

59 123

70 500

77 739

1

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (Népjóléti Minisztérium fejezet)

56 523

55 300

58 597

1

Rokkantsági járadék

2 400

2 597

2

Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadék

25 070

31 062

3

Egészségkárosodási járadék

1 100

1 075

4

Bányásznyugdíj és a szénjárandóság pénzbeli megváltása

2 600

2 922

5

Mezőgazdasági járadékok

7 000

5 350

6

Vakok személyi járadéka

3 000

3 019

8

Politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíj-kiegészítések

8 000

7 229

9

Házastársi pótlék

5 500

4 583

10

Cukorbetegek támogatása

100

46

11

Lakbér-hozzájárulás

300

275

12

Katonai családi segély

230

160

Postaköltség

279

2

Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján (Miniszterelnöki Hivatal fejezet)

2 600

4 200

5 065

1

Pénzbeli kárpótlás

3 000

2

Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás

1 200

3

Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj

11 000

14 077

11

Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT r. ]

26 498

12 000

4 009

12

Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. r. ]

8 000

10 407

13

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott, életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

1 760

1 800

1 902

14

Hadirokkantak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások

3 480

3 800

5 448

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen

90 861

96 100

99 505

Bevételek mindösszesen

650 850

711 625

728 112

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

KIADÁSOK

1996. évi teljesítés

1997. évi előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai

504 866

609 839

608 539

1

Nyugellátások

504 866

609 839

608 539

1

Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak

435 211

525 642

527 334

2

Hozzátartozói ellátások

69 655

84 198

81 204

2

Egyéb kiadások

80 266

15 372

14 951

1

Postaköltségek és egyéb kiadások

2 254

2 800

2 278

2

Működésre fordított kiadások

9 539

12 428

12 420

1

Folyamatos működési kiadások

7 871

11 438

11 412

2

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

23

50

50

3

Informatikai fejlesztés

841

940

958

4

Beruházási kiadások

349

5

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcs.

338

6

Világbanki program hazai költségei

117

4

Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcs. kiadások

59

124

94

5

A KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás

1 336

20

61

6

Alapok közötti elszámolás

66 055

7

1997. évi működési pénzmaradvány

8

Működési előirányzatból ellátási költségvetésben megv. befekt. fed. rend.

754

9

Működési szektort megillető finanszírozási különbözetek

269

98

A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen

585 132

625 211

623 392

Működési pénzmaradvány

421

Egyenleg

-25 143

-9 686

5 215

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

KIADÁSOK

1996. évi teljesítés

1997. évi előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

3

A Nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított, a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott ellátások

70 708

70 500

78 118

1

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (Népjóléti Minisztérium fejezet)

56 989

55 300

58 893

1

Rokkantsági járadék

2 250

2 400

2 646

2

Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadék

26 068

25 070

30 167

3

Egészségkárosodási járadék

914

1 100

1 067

4

Bányásznyugdíj és a szénjárandóság pénzbeli megváltása

2 428

2 600

2 779

5

Mezőgazdasági járadékok

5 388

7 000

5 664

6

Vakok személyi járadéka

2 706

3 000

3 026

8

Politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíj-kiegészítések

6 034

8 000

7 089

9

Házastársi pótlék

4 984

5 500

4 909

10

Cukorbetegek támogatása

44

100

40

11

Lakbér-hozzájárulás

289

300

271

12

Katonai családi segély

165

230

140

13

Évközi változások

5 455

Nemzeti helytállásért pótlék

765

Egyes művészeti tevékenységért pótlék

37

3000 Ft-os kompenzáció

16

14

Postaköltség (összes ellátás)

264

277

2

Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján (Miniszterelnöki Hivatal fejezet)

3 610

4 200

5 235

1

Pénzbeli kárpótlás

3 000

4 513

2

Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás

1 200

722

3

Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj

10 109

11 000

13 990

4

Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend. ]

7 570

12 000

5 307

5

Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. rend.]

3 048

8 000

7 263

6

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott, életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

1 785

1 800

1 874

7

Hadirokkantak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások

3 358

3 800

6 019

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen

86 469

96 100

98 581

Egyenleg

4 392

924

Kiadások mindösszesen

671 601

721 311

721 973

Egyenleg mindösszesen

-20 751

-9 686

6 139

6. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez Az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

BEVÉTELEK

1996. évi tény

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai

369 734

481 004

460 046

471 812

1

Munkáltatói járulék

308 224

298 852

308 456

323 483

1

Költségvetési szervek munkáltatói járuléka

92 465

87 606

88 593

2

Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka

176 860

185 524

199 407

3

Társas vállalkozások munkáltatói járuléka

16 766

18 005

19 758

4

Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka

12 761

17 322

15 724

2

Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék

329

3

Egészségügyi hozzájárulás

97 901

71 000

71 974

1

Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása

90 072

70 323

71 587

2

Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás

7 829

677

386

4

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

5 836

5 163

4 800

4 642

5

Baleseti járulék

1 593

487

990

1 251

1

Költségvetési szervek

487

890

16

2

Gazdálkodó szervek

100

1 235

6

Munkáltatói táppénz-hozzájárulás

3 530

8 000

7 000

7 658

1

Költségvetési szervek

3 000

2 350

2 237

2

Gazdálkodó szervek

5 000

4 650

5 422

7

Egyéni egészségbiztosítási járulék

50 551

70 602

67 800

62 474

1

Egyéni járulék

50 551

70 602

67 800

62 474

8

Közteherjegy után elszámolt járulék

2

2

Behajtási tevékenység

13 733

19 000

1

Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett)

13 733

16 000

2

APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás

3 000

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

BEVÉTELEK

1996. évi tény

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1-2

Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen

369 734

494 737

479 046

471 812

Ebből:

Behajtási tevékenység

15 426

13 733

19 000

16 527

Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett)

15 426

13 733

16 000

16 116

APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás

3 000

411

3

Központi költségvetés által fizetett járulék

12 000

4

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel

12 571

14 479

11 574

12 121

1

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

245

700

390

220

2

Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés

800

800

800

800

3

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

828

2 600

1 496

1 845

4

Késedelmi pótlék, bírság

8 141

9 179

8 200

8 466

5

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

2 558

1 200

688

790

5

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás

2 500

2 500

2 500

2 500

6

Központi költségvetés működési célú térítése

980

1 180

1 180

1 180

7

Egyéb bevételek

491

800

820

512

1

Kamat- és egyéb hozambevételek

140

250

150

76

2

Befektetések hozama tartalék bevonásából

200

100

29

3

Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

351

350

570

408

8

Működési célú bevételek

1 138

100

1 525

383

1

Egyéb működési bevétel*

286

100

120

383

2

Családi pótlék ellenőrzési kiadásainak megtérítése

100

Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele

525

1 305

4

Családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos központi költségvetési megtérítés

260

5

Egyéb megtérítés

67

9

Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából

4

6 285

8 200

8 200

10

Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel

1 000

1 000

1 501

11

Alapok közötti elszámolás

66 055

1

Nyugdíjkiadások után átvett járulék

64 623

2

Közös feladatok elvégzésére átcsoportosítás

1 432

Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen

465 473

521 081

505 844

498 210

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 277

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

KIADÁSOK

1996. évi tény

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai

448 061

506 437

523 873

531 773

1

Természetbeni ellátások

326 102

365 372

382 678

389 964

1

Gyógyító-megelőző ellátás

224 832

260 649

265 903

265 779

1

Háziorvosi ellátás finanszírozása

22 374

24 900

25 847

25 847

2

Feladatfinanszírozás összesen

26 343

31 775

32 169

32 251

3

Járóbeteg-szakellátás összesen

41 385

50 641

49 383

49 352

4

Aktív fekvőbeteg-ellátás

119 832

132 080

138 041

138 027

5

Krónikus fekvőbeteg-ellátás

13 787

15 631

15 933

15 932

6

Végkielégítés

2 000

1 000

912

7

Ügyeleti díj többletkiadása

3 000

3 000

3 000

8

Orvosspecifikus vények kiadása

370

370

300

230

9

Felülvizsgáló orvosok díja

230

252

230

228

10

Kockázatkezelés, prevenció és egyéb

511

2

Gyógyfürdő-szolgáltatás

1 396

1 500

1 800

1 574

3

Anyatejellátás

128

200

150

134

4

Gyógyszertámogatás

84 246

85 383

94 265

100 876

1

Speciális szerződés szerint támogatott magasárú gyógyszerkiadás

6 566

6 380

5

Vérzékenység kezelése

1 249

1 300

6

Gyógyászati segédeszköz támogatás

12 118

14 340

15 700

16 782

7

Utazási költségtérítés

2 133

2 000

2 600

2 561

8

Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése

2 260

2 258

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

KIADÁSOK

1996. évi tény

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

2

Pénzbeli ellátások

121 959

141 065

141 195

141 809

1

Korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások

79 265

92 035

98 200

97 982

2

Terhességi-gyermekágyi segély

8 276

7 900

6 000

6 013

3

Táppénz

32 977

39 430

35 235

36 138

4

Betegséggel kapcsolatos segélyek

699

800

860

865

5

Kártérítési járadék

743

900

900

810

2

Egyéb kiadások

19 706

18 490

22 644

22 185

1

Postaköltség és egyéb kiadások

1 121

1 509

1 506

1 065

2

Működésre fordított kiadások

15 505

16 455

18 157

17 382

1

Folyamatos működési kiadások

11 980

14 311

14 311

14 074

2

Családi pótlék ellenőrzés kiadásai

100

85

3

Behajtás ösztönzése

734

500

722

695

4

Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása

244

750

750

640

5

Beruházás

776

394

394

722

6

Informatikai fejlesztés

400

500

500

507

7

Világbanki Program hazai költsége

313

0

657

8

APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

75

2

Előző évi működési pénzmaradvány felhasználása

525

1 305

Működési célú bevételek többletéből

533

3

Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyon gazdálkodással kapcsolatos kiadások

7

6

6

75

4

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

328

500

400

348

5

A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás

2 745

20

2 500

3 306

6

Az APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben az APEH-et illető összeg

75

9

3

Egészségügyi szakellátási intézmények adósságendezésére

3 995

4

Alapok közötti elszámolás

37 198

1

Pénzbeli ellátások után átadott járulék

37 198

Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen

508 959

524 927

546 517

553 958

Az Egészségbiztosítási Alap egyenlege

-43 486

-3 846

-40 673

-55 748

Működési pénzmaradvány

1 612

7. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez A gyógyító-megelőző ellátások 1997. évi kiadási előirányzatai és azok teljesítése

Millió forintban

Megnevezés

1996. évi tény

1997. évi előirányzat törvény szerint

Előirányzat-változás

1997. évi pótköltségvetés szerinti előirányzat

Előirányzat-változás

1997. évi közgyűlés szerinti módosított előirányzat

Szerkezeti változás

Szinten tartás (17%-os bér, 15,9%-os dologi)

1997. évi teljesítés

Index % 9./4.

Index % 9./6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

I.

Háziorvosi ellátás finanszírozása

Fix összeg

4 864

5 000

0

5 000

0

5 000

-212

348

5 054

101,08%

101,08%

Területi pótlék

382

400

0

400

0

400

0

18

383

95,75%

95,75%

Eseti ellátás díjazása

189

200

0

200

0

200

0

11

205

102,50%

102,50%

Teljesítmény díjazása

16 939

19 000

998

19 998

0

19 998

212

2 847

20 087

100,45%

100,45%

Új háziorvosi praxisok létesítése

0

300

-51

249

0

249

0

0

118

47,39%

47,39%

Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen

22 374

24 900

947

25 847

0

25 847

0

3 224

25 847

100,00%

100,00%

II.

Feladatfinanszírozás

1.

Egyéb alapellátás

Iskolaegészségügyi ellátás

828

815

-20

795

7

788

-95

123

788

99,12%

100,00%

Védőnői ellátás

3 410

3 883

235

4 118

8

4 110

95

590

4 110

99,81%

100,00%

Ügyeleti szolgálat

2 560

2 764

202

2 966

0

2 966

0

428

2 966

100,00%

100,00%

Kiegészítő alapellátási feladat

260

100

-1

99

0

99

0

14

99

100,00%

100,00%

Fogorvosi szolgáltatás

5 555

8 046

-738

7 308

0

7 308

170

956

7 308

100,00%

100,00%

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

749

845

29

874

5

869

0

125

869

99,43%

100,00%

Egyéb alapellátás összesen

13 362

16 453

-293

16 160

20

16 140

170

2 236

16 140

99,88%

100,00%

2.

Járóbeteg-szakellátás

MSZSZ: gyermekgyógyászat

39

42

3

45

0

45

0

6

45

100,00%

100,00%

MSZSZ: nőgyógyászat

32

34

3

37

0

37

0

5

37

100,00%

100,00%

Nemibeteg-gondozás

537

607

45

652

1

651

0

90

652

100,00%

100,15%

Tüdőgondozás

1 831

2 072

195

2 267

-40

2 307

0

305

2 307

101,76%

100,00%

Ideggyógyászati gondozás

1 011

1 144

126

1 270

-1

1 271

0

168

1 271

100,08%

100,00%

Onkológiai gondozás

511

577

38

615

-3

618

0

84

618

100,49%

100,00%

Alkohológia és drogellátás

400

450

-35

415

0

415

0

66

415

100,00%

100,00%

Járóbeteg-szakellátás összesen

4 361

4 926

375

5 301

-43

5 344

0

724

5 345

100,83%

100,02%

3.

Vérellátás

1 092

1 199

301

1 500

-115

1 615

0

174

1 586

105,73%

98,20%

4.

Mentés betegszállítás

6 954

8 548

0

8 548

0

8 548

0

1 158

8 548

100,00%

100,00%

5.

Egyéb ellátás összesen

574

649

11

660

27

633

-67

94

632

95,76%

99,84%

Feladatfinanszírozás összesen

26 343

31 775

394

32 169

-111

32 280

103

4 386

32 251

100,25%

99,91%

Millió forintban

Megnevezés

1996. évi tény

1997. évi előirányzat törvény szerint

Előirányzat-változás

1997. évi pótköltségvetés szerinti előirányzat

Előirányzat-változás

1997. évi közgyűlés szerinti módosított előirányzat

Szerkezeti változás

Szinten tartás (17%-os bér, 15,9%-os dologi)

1997. évi teljesítés

Index % 9./4.

Index % 9./6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

III.

Járóbeteg-szakellátás finanszírozása

Járóbeteg-szakrendelés

23 804

29 042

167

29 209

775

28 434

-170

5 062

28 425

97,32%

99,97%

Járóbeteg-szakambulancia

6 828

7 525

-254

7 271

-792

8 063

0

8 072

111,02%

100,11%

Speciális finanszírozási feladatok

624

824

-645

179

0

179

0

100

179

100,00%

100,00%

CT, MRI

4 664

5 500

-88

5 412

0

5 412

0

748

5 412

100,00%

100,00%

Művesekezelés

5 440

6 500

-188

6 312

-384

6 696

0

872

6 774

107,32%

101,16%

Házi szakápolás

25

1 250

-250

1 000

512

488

0

4

490

49,00%

100,41%

Járóbeteg-szakellátás finanszírozása összesen

41 385

50 641

-1 258

49 383

111

49 272

-170

6 786

49 352

99,94%

100,16%

IV.

Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása

1.

Aktív fekvőbeteg-ellátás

Aktív fekvőbeteg-ellátás

116 070

126 510

5 961

132 471

4

132 467

0

16 451

132 480

100,01%

100,01%

Speciális finanszírozási feladatok

3 762

5 570

0

5 570

0

5 570

0

603

5 547

99,59%

99,59%

Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen

119 832

132 080

5 961

138 041

4

138 037

0

17 054

138 027

99,99%

99,99%

2.

Krónikus fekvőbeteg-ellátás

13 787

15 631

302

15 933

-13

15 946

0

2 063

15 932

99,99%

99,91%

3.

Kórházi ügyeleti díj

0

3 000

0

3 000

0

3 000

0

3 000

3 000

100,00%

100,00%

Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása összesen

133 619

150 711

6 263

156 974

-9

156 983

0

22 117

156 959

99,99%

99,98%

KASSZÁK ÖSSZESEN (I-IV.)

223 721

258 027

6 346

264 373

-9

264 382

-67

36 513

264 409

100,01%

100,01%

Előlegvisszatérítés

-121

0

0

Célelőirányzatok

1.

Kórházátalakítás végkielégítése

0

2 000

-1 000

1 000

0

1 000

0

912

91,20%

91,20%

2.

Orvosspecifikus vények kiadása

370

370

-70

300

9

291

0

230

76,67%

79,04%

3.

Felülvizsgáló orvosok díja

230

252

-22

230

0

230

0

228

99,13%

99,13%

4.

Egyéb előirányzat

360

0

-360

0

0

5.

E. raktár

27

0

-28

0

0

6.

Influenza elleni védőoltás

245

0

-245

0

0

Célelőirányzatok összesen

1 232

2 622

-1 092

1 530

9

1 521

-633

0

1 370

89,54%

90,07%

8. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetés 1997. évi végrehajtási mérlege

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

BEVÉTELEK

1996. évi tény

1997. évi eredeti előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

9

Központosított előirányzatok

1

Működés saját bevételei

286

100

100

383

2

Egészségbiztosítási Alaptól folyamatos működésre átvett pénzeszköz

10 920

13 031

13 031

13 031

3

A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése

1 047

1 180

1 180

1 180

4

Családi támogatások igénylésének feldolg. kapcs. központi költségvetési térítés

260

5

Családi pótlék ellenőrzés

100

100

6

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

525

1 305

7

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett pénzeszköz

313

657

8

Informatikai beruházások fedezetére átvett pe.

400

500

500

500

9

Behajtás ösztönzés fedezete

734

500

722

713

10

Beruházásokra átvett pénzeszköz

776

394

394

394

11

Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása

244

750

750

750

12

APEH-OEP együttműk. történő behajtás öszt.

75

9

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen

15 505

16 455

18 157

17 717

Előző évi pénzmaradvány

1 277

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

KIADÁSOK

1996. évi tény

1997. évi eredeti előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása

2 864

2 925

2 925

2 943

1

Egészségbiztosítási Önkormányzat

72

90

90

76

1

Működési költségvetés

72

90

90

76

1

Személyi juttatások

29

72

72

32

2

Társadalombiztosítási járulék

2

15

15

12

3

Dologi kiadások

21

3

3

23

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

20

9

2

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

2 792

2 835

2 835

2 867

1

Működési költségvetés

2 375

2 823

2 823

2 520

1

Személyi juttatások

852

1 057

1 057

1 031

2

Társadalombiztosítási járulék

324

432

432

451

3

Dologi kiadások

1 143

1 311

1 311

985

4

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

56

23

23

53

2

Felújítások

3

2

3

Felhalmozási kiadások

414

12

12

345

1

Egyéb intézményi beruházások

414

12

12

345

2

Egészségbiztosítási Alap Területi Szervei

9 468

10 993

10 993

11 056

1

Területi Egészségbiztosítási Bizottságok

4

18

18

5

1

Működési költségvetés

4

18

18

5

1

Személyi juttatások

2

11

11

3

2

Társadalombiztosítási járulék

3

Dologi kiadások

2

7

7

2

2

Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak

9 464

10 975

10 975

11 051

1

Működési költségvetés

8 975

10 328

10 328

10 458

1

Személyi juttatások

4 719

5 300

5 300

5 330

2

Társadalombiztosítási járulék

1 928

2 225

2 225

2 358

3

Dologi kiadások

2 306

2 800

2 800

2 743

4

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

22

3

3

27

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

KIADÁSOK

1996. évi tény

1997. évi eredeti előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

2

Felújítások

163

281

281

231

3

Felhalmozási kiadások

326

366

366

362

1

Egyéb intézményi beruházások

326

366

366

362

3

Országos Orvosszakértői Intézet

671

787

787

797

1

Működési költségvetés

663

751

751

772

1

Személyi juttatások

404

458

458

482

2

Társadalombiztosítási járulék

167

191

191

213

3

Dologi kiadások

92

102

102

77

2

Felújítások

1

20

20

10

3

Felhalmozási kiadások

7

16

16

15

1

Egyéb intézményi beruházások

7

16

16

15

9

Központosított előirányzatok

1 225

1 750

3 452

2 586

1

Központosított intézményi előirányzatok

736

1 250

1 472

1 335

1

Működési költségvetés

662

1 128

1 350

1 215

1

Személyi juttatások

439

590

714

775

2

Társadalombiztosítási járulék

189

249

347

319

3

Dologi kiadások

34

289

289

121

2

Felújítások

2

2

3

Felhalmozási kiadások

72

122

122

118

1

Egyéb intézményi beruházások

72

122

122

118

2

Egészségbiztosítási célfeladatok

489

500

600

1 249

1

Informatikai fejlesztések

174

500

500

507

2

Családi pótlék ellenőrzés

100

85

3

Világbanki kölcsönnel kapcs. belf. kiadások

315

657

3

APEH-OEP együttműk. történő behajtás ösztönzés

75

2

4

Előző évi működési pénzmaradvány felhasználása

1 305

Működési pénzmaradvány*

1 277

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen

15 505

16 455

18 157

17 382

Működési pénzmaradvány

1 612

9. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez Az Egészségbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alapot nem terhelő ellátások összesített 1997. évi végrehajtási mérlege

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

BEVÉTELEK

1996. évi tény

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai

369 734

481 004

460 046

471 812

1

Munkáltatói járulék

308 224

298 852

308 456

323 483

1

Költségvetési szervek munkáltatói járuléka

92 465

87 606

88 593

2

Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka

176 860

185 524

199 407

3

Társas vállalkozások munkáltatói járuléka

16 766

18 005

19 758

4

Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka

12 761

17 322

15 724

2

Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék

329

3

Egészségügyi hozzájárulás

97 901

71 000

71 974

1

Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása

90 072

70 323

71 587

2

Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás

7 829

677

386

4

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

5 836

5 163

4 800

4 642

5

Baleseti járulék

1 593

487

990

1 251

1

Költségvetési szervek

487

890

16

2

Gazdálkodó szervek

100

1 235

6

Munkáltatói táppénz-hozzájárulás

3 530

8 000

7 000

7 658

1

Költségvetési szervek

3 000

2 350

2 237

2

Gazdálkodó szervek

5 000

4 650

5 422

7

Egyéni egészségbiztosítási járulék

50 551

70 602

67 800

62 474

1

Egyéni járulék

50 551

70 602

67 800

62 474

8

Közteherjegy után elszámolt járulék

2

2

Behajtási tevékenység

13 733

19 000

1

Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett)

13 733

16 000

2

APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás

3 000

1-2

Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen

369 734

494737

479 046

471 812

Ebből:

Behajtási tevékenység

15 426

13 733

19 000

16 527

Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett)

15 426

13 733

16 000

16 116

APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás

3 000

411

3

Központi költségvetés által fizetett járulék

12 000

4

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel

12 571

14 479

11 574

12 121

1

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

245

700

390

220

2

Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés

800

800

800

800

3

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

828

2 600

1 496

1 845

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

BEVÉTELEK

1996. évi tény

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

4

Késedelmi pótlék, bírság

8 141

9 179

8 200

8 466

5

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

2 558

1 200

688

790

5

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás

2 500

2 500

2 500

2 500

6

Központi költségvetés működési célú térítése

980

1 180

1 180

1 180

7

Egyéb bevételek

491

800

820

512

1

Kamat- és egyéb hozambevételek

140

250

150

76

2

Befektetések hozama tartalék bevonásából

200

100

29

3

Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel

351

350

570

408

8

Működési célú bevételek

1 138

100

1 525

383

1

Egyéb működési bevétel*

286

100

120

383

2

Családi pótlék ellenőrzési kiadásainak megtérítése

100

Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele

525

1 305

4

Családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos központi költségvetési megtérítés

260

5

Egyéb megtérítés

67

9

Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából

4

6 285

8 200

8 200

10

Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel

1 000

1 000

1 501

11

Alapok közötti elszámolás

66 055

1

Nyugdíjkiadások után átvett járulék

64 623

2

Közös feladatok elvégzésére átcsoportosítás

1 432

Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen

465 473

521 081

505 844

498 210

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 277

12

Az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítései összesen

139 500

146 700

144 400

157 959

1

Családi támogatások

132 100

134 300

134 300

147 934

1

Családi pótlék

96 000

102 300

102 300

106 100

2

Anyasági támogatás

2 000

2 000

1 834

3

Gyermekgondozási díj

21 300

10 000

10 000

13 000

4

Gyermekgondozási segély

13 000

20 000

20 000

27 000

5

Várandóssági pótlék

1 800

2

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

400

400

400

383

1

Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése

400

400

400

383

2

Energiaáremelés kompenzációja 1996. évi kiadásainak 1995. évi megtérítéssel nem fedezett része

3

Különféle jogcímen adott térítések

7 000

12 000

9 700

9 642

1

Közgyógyellátás

7 000

12 000

9 700

9 642

13

A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés

1 049

1 400

1 400

1 125

14

A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott megtérítés a hadirokkantak gyógyászati segédeszköz ellátására

2

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen

140 549

148 100

145 800

159 085

Bevételek mindösszesen

606 022

669 181

651 644

657 295

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

KIADÁSOK

1996. évi tény

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

1

Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai

448 061

506 437

523 873

531 773

1

Természetbeni ellátások

326 102

365 372

382 678

389 964

1

Gyógyító-megelőző ellátás

224 832

260 649

265 903

265 779

1

Háziorvosi ellátás finanszírozása

22 374

24 900

25 847

25 847

2

Feladatfinanszírozás összesen

26 343

31 775

32 169

32 251

3

Járóbeteg-szakellátás összesen

41 385

50 641

49 383

49 352

4

Aktív fekvőbeteg-ellátás

119 832

132 080

138 041

138 027

5

Krónikus fekvőbeteg-ellátás

13 787

15 631

15 933

15 932

6

Végkielégítés

2 000

1 000

912

7

Ügyeleti díj többletkiadása

3 000

3 000

3 000

8

Orvosspecifikus vények kiadása

370

370

300

230

9

Felülvizsgáló orvosok díja

230

252

230

228

10

Kockázatkezelés, prevenció és egyéb

511

2

Gyógyfürdő-szolgáltatás

1 396

1 500

1 800

1 574

3

Anyatejellátás

128

200

150

134

4

Gyógyszertámogatás

84 246

85 383

94 265

100 876

1

Speciális szerződés szerint támogatott magasárú gyógyszerkiadás

6 566

6 380

5

Vérzékenység kezelése

1 249

1 300

6

Gyógyászati segédeszköz támogatás

12 118

14 340

15 700

16 782

7

Utazási költségtérítés

2 133

2 000

2 600

2 561

8

Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése

2 260

2 258

2

Pénzbeli ellátások

121 959

141 065

141 195

141 809

1

Korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások

79 265

92 035

98 200

97 982

2

Terhességi-gyermekágyi segély

8 276

7 900

6 000

6 013

3

Táppénz

32 977

39 430

35 235

36 138

4

Betegséggel kapcsolatos segélyek

699

800

860

865

5

Kártérítési járadék

743

900

900

810

2

Egyéb kiadások

19 706

18 490

22 644

22 185

1

Postaköltség és egyéb kiadások

1 121

1 509

1 506

1 065

2

Működésre fordított kiadások

15 505

16 455

18 157

17 382

1

Folyamatos működési kiadások

11 980

14 311

14 311

14 074

2

Családi pótlék ellenőrzés kiadásai

100

85

3

Behajtás ösztönzése

734

500

722

695

4

Egészségügyi struktúra átalakítása és ellenőrzési rendszerek fejlesztése, mintarégió támogatása

244

750

750

640

5

Beruházás

776

394

394

722

6

Informatikai fejlesztés

400

500

500

507

7

Világbanki Program hazai költsége

313

0

657

8

APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

75

2

Előző évi működési pénzmaradvány felhasználása

525

1 305

Működési célú bevételek többletéből

533

Millió forintban

Cím

Alcím

Előirányzat csoportszám

Kiemelt előirányzatszám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat csoportnév

KIADÁSOK

1996. évi tény

1997. évi előirányzat

1997. évi módosított előirányzat

1997. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

3

Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

7

6

6

75

4

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

328

500

400

348

5

A KESZ igénybevétel miatti kamatkiadás

2 745

20

2 500

3 306

6

Az APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben az APEH-et illető összeg

75

9

3

Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére

3 995

4

Alapok közötti elszámolás

37 198

1

Pénzbeli ellátások után átadott járulék

37 198

Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen

508 959

524 927

546 517

553 958

Egyenleg

-43 486

-3 846

-40 673

-55 748

Működési pénzmaradvány

1 612

5

Az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások összesen

140 581

146 700

144 400

157 386

1

Családi támogatások

133 360

134 300

134 300

147 349

1

Családi pótlék

95 549

102 300

102 300

105 879

2

Anyasági támogatás

275

2 000

2 000

1 651

3

Gyermekgondozási díj

22 294

10 000

10 000

12 744

4

Gyermekgondozási segély

14 170

20 000

20 000

27 070

5

Várandóssági pótlék

1 072

4

2

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

419

400

400

452

1

Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése

404

400

400

452

2

Energiaáremelés kompenzációja 1996. évi kiadásainak 1995. évi megtérítéssel nem fedezett része**

16

3

Különféle jogcímen adott térítések

6 801

12 000

9 700

9 585

1

Közgyógyellátás

6 801

12 000

9 700

9 585

6

A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás

1 049

1 400

1 400

1 125

7

A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadirokkant gyógyászati segédeszköz ellátás

3

4

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen

141 633

148 100

145 800

158 515

Egyenleg

-1 084

0

0

570

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások egyenlege***

-1 081

573

A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás egyenlege

0

0

A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadirokkant gyógyászati segédeszköz ellátás egyenlege***

-3

-3

Kiadások mindösszesen

650 592

673 027

692 317

712 473

Egyenleg mindösszesen

-44 570

-3 846

-40 673

-55 178

*

Az 1997. évi teljesítési adat tartalmazza az egészségbiztosítás járulékellenőrzési tevékenységére az AT 5/A. §-a alapján a Nyugdíjbiztosítási Alaptól átvett 261 ezer forintot is.

**

Az 1995. évi energiaáremelés részbeni lakossági kompenzációjának 1996. évi kiadásai 165 millió forint összegűek voltak, ebből az 1995. évi megtérítés 150 millió forintot fedezett, az 1996. évi egyenleget 16 millió forint kiadás terhelte.

***

Az 1996. évi megtérítési hiányt a központi költségvetés, illetve a Hadigondozottak Közalapítványa rendezte 1997-ben.

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.
10. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez A Nyugdíjbiztosítási Alap tartalékai

Millió forintban

Sorszám

Megnevezés

Tartalékok

tartósan befektetett eszközök

vissztehermentesen átvett vagyon

1.

1996. év végi állapot [1996. évi CXXI. tv. 58. § (5)-(7) bekezdés]

14 692

7 857

2.

2004/A tőketörlesztése

-1 149

3.

2004/A értékesítés

-1 547

4.

2004/A értékesítés (december)

-665

5.

2004/A vagyonvesztés

-161

6.

Borsodchem elsz. különbözet

293

7.

VIR utolsó két részlet

478

8.

1997/v MÁK lejárat

-19

9.

Citadella vétel + alaptőkeemelés

20

10.

Vissztehermentesen átvett állami vagyon 1997-ben

7 406

11.

Eladás vissztehermentesből

-3 900

12.

Újrabefektetés (Bef. jegyek)

1 783

13.

Újrabefektetés vissztehermentesből (Bef. jegyek)

1 217

14.

Számviteli korrekció átvezetése (Postabank)

-3 230

3 230

15.

Év végi vagyoncsökkenés elszámolása

-391

-2 165

16.

1997. évi záró

9 313

14 435

11. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez Az Egészségbiztosítási Alap tartalékainak 1997. évi alakulása

Budapesti Erőmű Rt. részvények átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében

Millió forintban

Megnevezés

Befektetések hozama

Tartósan befektetett eszközök

Vissztehermentesen átvett vagyon

összesen

naturáliában

pénzeszközben

összesen

naturáliában

pénzeszközben

1.

1997. évi nyitóállomány (1997. évi CLII. törvény 9. számú melléklet 13. sor)

29

1 033

1 033

8 996

8 996

2.

A befektetések hozama tartalék 1. pont szerinti összegének az 1997. évi költségvetési bevételek közé való bevonása [1996. évi CXXI. törvény 58. § (6) bekezdés]

-29

3.

Befektetési jegyek megtérülése

-200

200

4.

Club Aliga Holding Rt. tőkeemelése

100

-100

5.

Dominancia Rt. részvények átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében

1 015

1 015

6.

Pannon Váltó Rt. részvények átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében

136

136

7.

Digép Kft.-k üzletrészeinek átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében

293

293

8.

Express Rt. részvények átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében (névértéken nyilvántartásba véve)

211

211

9.

Szikra Lapnyomda Rt. részvények átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében

280

280

10.

Ingatlan átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében (Blaha Lujza téri épület)

950

950

11.

414

414

12.

Tiszai Erőmű Rt. részvények átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében

1 356

1 356

13.

Áramszolgáltató részvénytársaságok (DÉDÁSZ, DÉMÁSZ, ÉDÁSZ, TITÁSZ, ÉMÁSZ, ELMÜ) részvényeinek átvétele vissztehermentes vagyonjuttatás keretében*

14 246

14 246

14.

Az áramszolgáltató társaságok részvényeinek értékesítése*

-14 246

14 246

15.

OTP Bank Rt. részvények egy részének konverziója a Wesselényi utcai ingatlanra (növekmény a nyilvántartási értékben)

1 240

1 240

16.

Wesselényi utcai ingatlan vásárlásának ÁFA része

429

-429

17.

Részvétel a Postabank Rt. tőkeemelésében

2 500

-2 500

18.

A járuléktartozás törlesztéseként átvett Hévíz Hotel Carbona egészségbiztosítási részének kivásárlása (nyilvántartási értéken)

215

-215

19.

A járuléktartozás törlesztéseként átvett Hévíz Hotel Carbona nyugdíjbiztosítási részének kivásárlása (nyilvántartási értéket meghaladó értéken)

310

-310

20.

Gyógyszerkutató Intézet Kft. járuléktartozás törlesztéseként átvett üzletrészei egészségbiztosítási részének kivásárlása

19

-19

21.

Gyógyszerkutató Intézet Kft. járuléktartozás törlesztéseként átvett üzletrészei nyugdíjbiztosítási részének kivásárlása

1

-1

22.

Ingatlan (Bánk bán utcai épület) konverziója részvényekre (növekmény a nyilvántartási értékben)**

111

111

23.

A 22. pont szerinti részvények értékesítése

-650

650

24.

Az egészségbiztosítási tulajdonú bérházak felújítása miatti értéknövekmény

1

1

25.

A vagyonelemek értékesítéséből és megtérüléséből származó pénzeszközök bevonása a vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából előirányzat teljesítésébe

-100

-100

-7 836

-7 836

26.

Vagyonelemek értékcsökkenése, értékvesztése elszámolásának hatása

-102

-102

-1 881

-1 881

27.

1997. évi záróállomány

832

832

19 529

15 944

3 585

*

Az áramszolgáltató társaságok teljes részvénycsomagjának értéke, illetve az értékesítésből befolyt összeg 18 021 millió forint volt. A befolyt pénzösszegből a vagyonjuttatási összeghatár fölötti rész 3 776 millió forint volt, amelyből 3 766 millió forint az ÁPV Rt.-nek visszautalásra került, 9 millió forint pedig az értékesítéssel összefüggésben az Egészségbiztosítási Alap kiadásaként elszámolt költségek megtérítését szolgálta.

**

Az ingatlan értékesítéséből 159 millió forint befizetendő ÁFA is származott. Az ÁFA befizetése 1998. januárban történt meg.

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok és oszlopok adataitól.
12. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon

Millió forintban

Megnevezés

Összesen

A Nyugdíjbiztosító Alapot megillető hányad

Az Egészségbiztosítási Alapot megillető hányad

1.

Vagyonállomány az 1997. év elején (1997. évi CLII. törvény 11. számú melléklet 6. sor)

3 977

2 210

1 767

2.

1997-ben történt vagyonátvétel

358

201

157

a)

a társadalombiztosítási önkormányzatok határozata alapján átvett vagyon

300

168

132

b)

felszámolási eljárás során átvett vagyon

58

32

25

3.

Vagyonelemek értékesítése

-1 575

-1 319

-256

a)

Hévíz Hotel Carbona E. Alap általi kivásárlásának hatása

-492

-277

-215

b)

Gyógyszerkutató Int. Kft. üzletrészek E. Alap általi kivásárlásának hatása

-20

-1

-19

c)

ingatlan (1996-ban átvéve) E. Alap működési költségvetése általi megvásárlása

-35

-15

-20

d)

vagyonelemek más vásárlóknak történő értékesítése

-1 027

-1 026

-1

4.

Vagyonelemek értékvesztése elszámolásának hatása

-631

-305

-326

5.

Vagyonállomány az 1997. év végén

2 129

787

1 342

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok és oszlopok adataitól.

Hivatkozó joganyagok

1999. évi XCIII. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról

798/B/2000. AB határozat jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány elutasításáról

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.