BH 1996.7.380

Az engedményezési szerződés megkötésének időpontjában még létre sem jött követelés - érvényesen - nem engedményezhető; az ilyen szerződés ellenére ezért a követelés összege továbbra is az adós gazdálkodó szervezet felszámolási eljárás körébe tartozó vagyonának a része [Ptk. 328. § (1) bek., 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 4. § (2) bek., 51. § (1) bek.].

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az adós ellen 1994-ben indult, s a Cégközlöny 1994. március 11-én megjelent 11. számában közzétett felszámolási eljárásban az M. H. B. Részvénytársaság 35 109 253 Ft hitelezői igényt jelentett be. Ebből az összegből 5,6 millió Ft haladéktalan átutalását igényelte. E kérelmét arra alapozta, hogy az adóssal 1993. október 21-én kötött kölcsönszerződés biztosítására ugyanekkor létrejött engedményezési szerződés értelmében, az adós tulajdonát képező 5,6 millió Ft értékű vetőmagkészlet értékesítésé...

BH 1996.7.380 Az engedményezési szerződés megkötésének időpontjában még létre sem jött követelés - érvényesen - nem engedményezhető; az ilyen szerződés ellenére ezért a követelés összege továbbra is az adós gazdálkodó szervezet felszámolási eljárás körébe tartozó vagyonának a része [Ptk. 328. § (1) bek., 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 4. § (2) bek., 51. § (1) bek.].
Az adós ellen 1994-ben indult, s a Cégközlöny 1994. március 11-én megjelent 11. számában közzétett felszámolási eljárásban az M. H. B. Részvénytársaság 35 109 253 Ft hitelezői igényt jelentett be. Ebből az összegből 5,6 millió Ft haladéktalan átutalását igényelte. E kérelmét arra alapozta, hogy az adóssal 1993. október 21-én kötött kölcsönszerződés biztosítására ugyanekkor létrejött engedményezési szerződés értelmében, az adós tulajdonát képező 5,6 millió Ft értékű vetőmagkészlet értékesítéséből befolyó vételár a tartozás kiegyenlítésére szolgál. Ez az összeg ezért nem tartozik az adós vagyonához; a vetőmagkészlet értékesítésekor annak vételárát át kellett volna utalnia a hitelező részére.
A felszámoló a "kifogás" elutasítását kérte. Védekezése szerint az engedményezési szerződéssel érintett vetőmag értékesítése 1994. március-április hónapban történt meg, mintegy 4 millió Ft értékben, kb. 100 vevő részére. A befolyt vételár az adós vagyonába tartozik, s azt a felszámolási törvényben írt sorrend szerint a hitelezők kielégítésére kell fordítania. A felszámolási eljárás kezdete előtt történt engedményezés a felszámolás kezdetével "érvényét vesztette".
Az elsőfokú bíróság a "kifogásnak" részben helyt adott. Kötelezte a felszámolót, hogy a hitelezővel 1993. október 21-én kötött engedményezési szerződésben szereplő vetőmag értékesítéséből befolyt vételár hitelező részére történő átutalásáról gondoskodjék. Ezt meghaladóan a "kifogást" elutasította. Az indokolásban megállapított tényállás szerint az árbevétel engedményezése 5,6 millió Ft értékű vetőmagkészlet "értékesítéséhez kapcsolódott". A felszámolás elrendelése után a felszámoló több vevő részére a vetőmagot értékesítette, a befolyt vételárat azonban a "kifogást" benyújtó részére nem utalta át, és a vevőket nem tájékoztatta az engedményezés megtörténtéről. Jogi álláspontja szerint a Ptk. 330. §-ának (2) bekezdése értelmében az ellenérték fejében történő engedményezésre az adásvétel szabályait kell alkalmazni. Jelen esetben az engedményezési szerződéssel az adós értékesítette a hitelező részére a követelését. Így az értékesítéssel a követelés kikerült az adós vagyonából. A vetőmag értékesítéséből eredő árbevétel az 1993. évi LXXXI. törvénnyel módosított 1991. évi IL. törvény (módosított Cstv.) 3. §-ának e) pontja értelmében már nem minősül a felszámolás alatt álló cég vagyonának. A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény 21. §-a értelmében az engedményezett követelést a mérlegben már nem kellett kimutatni. Mindezen indokok miatt az engedményezési szerződéssel kapcsolatos "kifogásnak" helyt adott, a módosított Cstv. 51. §-ának (2) bekezdésére utalással.
Az elsőfokú végzés "kifogásnak" helyt adó rendelkezése ellen a felszámoló fellebbezéssel élt. Kérte a végzés e részének megváltoztatását és a "kifogás" teljes elutasítását. Arra hivatkozott, hogy az adós a felszámolás megindulásakor - 1994. február 23-án - 2322 zsák vetőmaggal rendelkezett, amely mint vetőmagkészlet a tulajdonában volt. E vetőmagkészletet a számviteli törvény alapján a készletek között kellett nyilvántartani, s az ekként az adós vagyonának része volt. A követelés egy korábban megvalósult, de teljesedésbe még nem ment jogügylethez kapcsolódik, és fizetési igényt testesít meg. Az adott esetben a vetőmagkészlet volt meg a felszámolás megindulását megelőzően készített mérlegben; értékesítése még nem kezdődött meg. A Ptk. 328. §-ának (1) bekezdése értelmében csak követelést lehet engedményezni. A meglévő készlet nem követelés, hanem áru, s mint ilyen nem engedményezhető. A vagyon értékesítése a felszámoló feladata, s a befolyt vételárat a módosított Cstv. 57. §-a szerinti sorrend betartásával oszthatja fel.
A hitelező a fellebbezésre tett észrevételében az elsőfokú végzés helybenhagyását kérte. Arra hivatkozott, hogy az értékesítésből keletkező vételár jövőbeni követelés, melynek engedményezését a jogszabály nem zárja ki. Az engedményezett követelés az engedményezési szerződés megkötését követően már nem tartozott az adós vagyonához, s ezt a tényt a mérlegében fel kellett tüntetnie. A felszámolási eljárás megindulása az engedményezési szerződés érvénytelenségét nem vonta maga után.
A Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást az 1993. október 21-én kelt engedményezési szerződés és annak melléklete alapján az alábbiakkal egészíti ki.
Az engedményezési szerződés szerint - a felek között 1993. október 21-én létrejött hitelszerződésen alapuló 30 millió Ft összegű tartozás és járulékai megfizetésének biztosítására - az adós a hitelezőre engedményezte "a szerződés mellékletében megjelölt kötelezettel szemben fennálló követeléseit". Az engedményezési szerződés melléklete azt tartalmazta, hogy "az árbevétel-engedményezés az 5 600 000 Ft értékű vetőmagkészlet értékesítéséhez kapcsolódik. A hitelfelvevő vállalja, hogy az értékesítési szerződés megkötését követő 3 napon belül, de legkésőbb 1994. február 15-ig az engedményezési záradékot tartalmazó szerződést az M. H. B. Részvénytársaságnak bemutatja."
Az így kiegészített tényállás alapján a fellebbezés alapos az alábbi indokok miatt.
A módosított Cstv. 51. §-ának (1) bekezdése értelmében a felszámoló jogszabálysértő, valamint a felek vagy más személy jogos érdekét sértő intézkedése vagy mulasztása ellen, a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül, a sérelmet szenvedett a felszámolást elrendelő bíróságnál kifogással élhet. A kifogás tehát a felszámoló eljárásának szabálytalansága esetén igénybevehető jogintézmény. A hitelező fellebbezéssel érintett igénye - tartalmilag - szerződésen alapuló, s a felszámoló által vitatott hitelezői igény, ezért azt az elsőfokú bíróság tévesen minősítette kifogásnak.
Az adós felszámolójának fellebbezése folytán a Legfelsőbb Bíróságnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy lehet-e engedményezni a jövőben létrejövő követelést, ehhez képest a felek között 1993. október 21-én létrejött-e érvényes engedményezési szerződés.
A Ptk. 328. §-ának (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a jogosult követelését szerződéssel másra átruházhatja (engedményezés). Az engedményezési szerződés lényeges tartalma annak a követelésnek a határozott és pontos megjelölése, amelyre az engedményezés vonatkozik, azaz az engedményezett követelés kötelezettjének és a követelés összegének pontos meghatározása. Olyan esetben, amikor egy követelés még létre sem jött, a követelés kötelezettje és összege nem határozható meg. Ebből következik, hogy az engedményezési szerződés megkötésének időpontjában még létre sem jött követelés - a lényeges tartalmi elemek meghatározhatatlansága miatt - nem engedményezhető. Mindezekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság azt állapította meg, hogy a felek által 1993. október 21-én megkötött engedményezési szerződés érvényesen nem jött létre. Így a hitelezőnek az 5,6 millió Ft vetőmagvételár soron kívüli kifizetése iránti igénye alaptalan. Az adós helytállóan járt el, amikor a még nem értékesített vetőmagkészletet a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal készült mérlegben a forgóeszközök között szerepeltette. E vetőmagkészlet - mint az adós tulajdonában lévő áru - a módosított Cstv. 4. §-ának (2) bekezdése értelmében az adós gazdálkodó szervezet vagyona volt. Következésképpen e vagyonból való kielégítésre a hitelező a módosított Cstv. 57. §-ában meghatározott sorrend szerint tarthat igényt.
A fenti indokok miatt a Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság végzésének fellebbezéssel támadott rendelkezését a módosított Cstv. 6. §-ának (2) bekezdése szerint alkalmazott Pp. 259. §-a és 253. §-ának (2) bekezdése alapján megváltoztatta, s a hitelező 5,6 millió Ft soronkívüli kifizetésére vonatkozó igényét elutasította. (Legf. Bír. Fpkf. VI. 32.798/1994. sz.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.