12 találat a(z) ingyenes termékátadás cimkére

A koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő ingyenes termékátadások, ingyenes szolgáltatásnyújtások adózási szempontú megítélése Kérdés

Ingyenes termékátadás veszélyhelyzet idején Kérdés

Állásfoglalás-kérés veszélyhelyzet idején ingyenes termékátadás adózási vonzatairól Tisztelt Adózóna Szakértői Csapata! Cégünk szeretne Önöktől állásfoglalást kérni az alábbi adózási kérdésre vonatkozóan, mind áfa, mind tao/kiva tekintetében: Mint ismeretes, Magyarország kormánya a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó COVID-19 koronavírus humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11-én. Azóta is folyamatosan látnak napvilágot a veszélyhelyzettel összefüggő újabb és újabb kormányrendeletek. Cégünk (továbbiakban: támogató) a veszélyhelyzet következményeinek elhárítása, mérséklése céljából 2020. áprilisában/májusában támogatási megállapodást fog kötni egy kórházzal (továbbiakban: támogatott), melynek keretében a támogatási megállapodás 1. számú mellékletében szereplő laboreszközöket, termékeket, valamint TBC tenyészetek tárolására használt fém kosarakat ad át a támogatott részére. A támogatás megállapított értéke X millió Ft. Cégünk az ingyenes termékátadás keretében átadásra kerülő termékeket megvásárolja, azaz már a laboreszközök megvásárlásának időpontjában ismert, hogy ezeket az eszközöket nem az adóköteles tevékenységéhez szerzi be a kft., már előzetesen ismert, hogy azért vásároljuk meg a laboreszközöket, hogy a kórháznak ingyenesen átadjuk, ezzel segítvén a kórház vírus elleni védekezését, a fertőzött betegek kezelését. A támogatás kapcsán előtérbe került a 2011. évi CXCIV. törvény 28/A § (1) és (2) bekezdése, így a (2) bek. alapján „a katasztrófahelyzetben lévők számára nyújtott szolgáltatást, termékátadást a fizetési kötelezettségről szóló jogszabály alkalmazásában olyan tevékenységvégzésnek kell tekinteni, mint amit a jogalany a vállalkozási, gazdasági tevékenységi körében fejtett ki”. Erről az adóhatóságot 60 napon belül értesítenünk kell írásban, cégkapun keresztül, szabad formátumú levél keretében készítünk egy beadványt, formanyomtatvány állítólag nincs ehhez. Fenti § értelmében cégünknél a fenti tevékenységvégzésünk után nem keletkezik fizetési kötelezettség. Az ingyenes termékátadásról készült egy aláírásra váró adományozási/támogatási megállapodás, valamint egy felajánló levél az adomány/támogatás felajánlásáról. Az eszközök átadását jegyzőkönyvben dokumentálni fogjuk tételesen. Kérdéseink (a kérdéseket kiemeltem, a kérdéshez tartozó kiegészítő információ, magyarázat alatta szerepel). 1.) Kérdésem, hogy ez a juttatás egyáltalán adományozásnak számít-e vagy támogatásnak? Az 1996. évi LXXXI. tv. (Tao tv.) 4. § 1/a) pontja és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 1. pontja alapján csak civil szervezetnek, illetve közhasznú szervezetnek lehet adományt adni, tehát véleményem szerint egy kórháznak nyújtott ingyenes termékátadás nem minősülhet adománynak, csak támogatás lehet, hiszen a kórház nem közhasznú szervezet, hanem alapító okirata szerint költségvetési szerv, így a kórháztól kapott nyilatkozat hiányában a Tao tv. 3. számú mellékletének 13. pontja szerint az adózó által visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült egyes költségek, ráfordítások közé tartozik és mint ilyen adóalap-növelő tételként kezelendő egy társasági adó hatálya alá tartozó adóalany esetében a Tao tv. 8. § (1) bek. d) pontja értelmében. Kiva hatálya alá tartozó cég esetében pedig a 2012. évi CXLVII. tv. (Katv.) 20. § (3) bek. d) pontja szerint adóalap-növelő tétel, ha nem rendelkezünk a támogatott nyilatkozatával! Abban az esetben, ha a kórháztól kapunk nyilatkozatot, amely szerint a kórház a támogatás adóévében vállalkozási tevékenységet nem végzett, vagy a támogatást nem a vállalkozási tevékenységéhez kapta, akkor természetesen nem kell az adóalapot sem a tao-nál, sem a kivánál megnövelni, véleményem szerint. Ebben kérnék megerősítést. Míg ha nem támogatásról lenne szó, hanem adományról, akkor a Tao tv. 3. számú mellékletének B) rész 17. pontja szerint az adott juttatás vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások között elszámolható, és a Tao tv. 7. § (1) bek. z) pontja alapján adóalap-csökkentő tételként figyelembe vehető. Tehát véleményem szerint az adomány kedvezőbb adózási szempontból, mint a nem adomány céljából adott támogatás. De mi a kórháznak – szervezeti jogállásából kifolyólag – nem tudunk adományt adni, csak visszafizetési kötelezettség nélküli támogatást nyújthatunk részükre. 3.) Az ingyenes termékátadás során átadásra kerülő termékek beszerzésekor levonható-e a beszerzés áfatartalma? (ez a kérdés kapcsolódik a 2. kérdéshez) Itt beidézném a 2007. évi CXXVII. tv. (Áfa tv.) 11. § (1) bekezdését, mely szerint: „11. § (1) Ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [2. § a) pontja] az is, ha az adóalany a terméket vállalkozásából véglegesen kivonva, azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére ingyenesen felhasználja, illetőleg azt más tulajdonába ingyenesen átengedi, feltéve, hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg.” Egy általam el nem fogadott, eltérő álláspont alapján a Stab. tv. 28/A § (1) bek. szerinti tevékenység, azaz a katasztrófahelyzetben nyújtott szolgáltatás, termékátadás során az átadásra kerülő termékek előzetes beszerzésekor a beszerzéshez kapcsolódó előzetesen felszámított áfa levonásba helyezhető, mert ezen eltérő álláspont szerint: „b) a katasztrófahelyzetben lévők számára nyújtott szolgáltatást, termékátadást a fizetési kötelezettségről szóló jogszabály alkalmazásában olyan tevékenységvégzésnek kell tekinteni, mint amit a jogalany a vállalkozási, gazdasági tevékenységi körében fejtett ki,” tehát a beszerzés az adóköteles tevékenység érdekében történt, vagy legalábbis annak kell minősíteni, ezért ebből következően levonható az áfa az állásfoglaló szerint. Az én értelmezésem szerint viszont nem vonható le a beszerzéskor az előzetesen felszámított áfa, mert csak az ingyenes termékátadást kell úgy tekinteni, mint ami a vállalkozási, gazdasági tevékenységi körében fejtett ki a kft., és a 28/A § (2) bek. szerint nem keletkezik fizetési kötelezettség az (1) bek. szerinti tevékenységvégzés után, vagyis ha katasztrófahelyzetben adok át terméket ingyenesen, akkor ez után fizetendő áfa nem merül fel. Tehát az én álláspontom szerint csak a kimenő oldal (ingyenes átadás), ami nem vált ki fizetési kötelezettséget, a bejövő oldalhoz (átadásra kerülő termékek beszerzése) ennek semmi köze nincs és a beszerzéskor az áfa nem levonható. Erre vonatkozik tulajdonképpen a 2.) kérdés. Mivel a labortálcák beszerzésének időpontjában már ismert tény, hogy ingyenes átadás céljából szerzem be, értelmezésem szerint az Áfa tv. 120. § alapján ebből az következik, hogy nem az adóköteles tevékenységemhez használom fel a beszerzést, tehát nem levonható beszerzéskor az áfa. 4.) Az Áfa tv. 11. § (1) bekezdése és a 2011. évi CXCIV tv. 28/A § (1) bekezdése figyelembevételével termékértékesítésnek minősül-e a veszélyhelyzet idején a járvány következményeinek elhárítása és enyhítése céljából ingyenesen átadott termék? 5.) A Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 28/A § (1) és (2) bekezdésére tekintettel keletkezik-e áfafizetési kötelezettség a termékek ingyenes átadásakor? Vagyis: kell-e számlát kiállítani az ingyenes termékátadásról és ha igen, akkor kell-e áfát felszámítani és megfizetni az ingyenes termékátadáskor a számlán? Ha nincs számlakiállítási kötelezettség, akkor kell-e számla helyett számlát helyettesítő okiratot vagy valamilyen számviteli bizonylatot kiállítani a termékek átadási jegyzőkönyvén kívül? 6.) Cégünk kivaalany, 2020. 01. 01-jétől a kisvállalati adó hatálya alá tartozunk. Szükséges-e a kórháztól egy nyilatkozatot bekérnünk annak érdekében, hogy a kiva alapját a támogatás összegével ne kelljen megemelni? Itt a Tao. tv. 3. számú mellékletére utalnék, azon belül is az A) rész 13. pontjára, illetve a B) rész 17. pontjára. 7.) A 3. és 5. kérdés válaszától függően, ha a beszerzéskor levonható az áfa és az ingyenes termékátadásról adómentes számlát kell kiállítani, akkor kérdés, hogy a kimenő számlán milyen értéket kell kiszámlázni? Tegyük fel például, hogy 1 millió forint+áfa összegért szereztük be az ingyenesen átadásra kerülő termékeket! Ekkor 1 millió vagy 1,27 millió forintról állítunk ki számlát? Levonható áfa esetén a támogató könyveiben 1 millió forint értéken fogja kimutatni a készletek között az átadásra kerülő eszközöket. Ilyenkor én 1 millió forintot számláznék ki. Ha viszont nem levonható a beszerzéskori áfa, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47. § (2) bek. b) pontja alapján a le nem vonható áfa a bekerülési érték részét képezi, ebben az esetben viszont 1,27 millió forintról állítanék ki adómentes számlát. Várom megtisztelő válaszukat!

Rendezvényen ingyenes termékátadás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha egy gazdasági társaság az árukészletéből rendezvény keretein belül termékeket ad át a résztvevőknek, akkor milyen adófizetési kötelezettségei keletkeznek, illetve milyen bizonylatolási kötelezettségei lesznek? A termékek beszerzési ára magasabb, mint 5000 Ft. Ha áfafizetésre kötelezett, de nem ismeri a vevők adatait, mert a rendezvény résztvevőinek ad hock jelleggel osztotta szét a termékeit, akkor mi módon tud számlát kiállítani? Köszönettel: Komáromi Judit

Ingyenes termékátadás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ingyenesen átadott termékek esetén mi az áfa alapja? A törvény szerint: 68. § 107/A, 11. és 12. §-okban említett esetekben az adó alapja a termék vagy az ahhoz hasonló termék teljesítéskor megállapított beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig a teljesítéskor megállapított előállítási értéke. Saját előállítású termékeinket adjuk át, ezért számomra ez az önköltségi árat jelentené. Viszont olvastam a szakirodalomban, hogy csak abban az esetben előállítási költség, ha nem tudunk piaci árat meghatározni. Mi a helyes eljárás? A piaci áron, vagy önköltségi áron állítsuk ki a számlát, és fizessük meg az áfát? Piaci árnak a vevőnek általánosan megállapított eladási ár tekinthető? Különböző vevőink egyedi besorolás alapján különböző áron kapják termékeinket. Köszönettel: Tné Ágnes

Ingyenes termékátadás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szervezetünk a sport szakterületen tevékenykedő közhasznú egyesület. Hagyományosan, immár egy évtizede megrendezünk minden évben egy sport témájú rendezvénysorozatot. A tavalyi rendezvénysorozat jó lebonyolításárért többek között vásárlási utalvány átadásával díjaztunk önkormányzatokat is. A díjazás a szervezet közhasznú céljaival egybevág (jutalmazza az önkormányzatnak a területen kifejtett munkáját, további támogató magatartását ösztönzi). A díjazást követően kételyeink támadtak az adójogi szempontból történő minősítést illetően (nem tekinthető az áfatörvény 259. § 9/A pontja szerinti közcélú adománynak). Álláspontunk szerint ez a jutalmazás nem tekinthető promóciós célú ajándéknak. Ezzel kapcsolatosan azt olvastuk, hogy előfordulhat, hogy az adóhatóság a kapott „ajándékot” ingyenes termékátadásnak tekinti és emiatt az ajándékozó céget társasági adó fizetési kötelezettség terheli. Az áfastátuszt illetően álláspontunk, hogy a vásárlási utalványokat ajándékozási célzattal vásároltuk, az áfát ezért nem vontuk és nem vonhattuk le, így az átadáskor sem keletkezik áfafizetési kötelezettség. Véleményünk szerint a társasági adó esetében ingyenes termékátadás esete áll fenn, ugyanakkor a közhasznú szervezetként társasági adó fizetésére csak akkor lennénk kötelezettek, amennyiben a vállalkozási tevékenységünk mértéke az összes bevétel 15 százalékát elérné. Ezért esetünkben sem áfa, sem tao megfizetése nem indokolt. Kérjük álláspontunk felülvizsgálatát és véleményüket az ügyben.

Ingyenes termékátadás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk termékek gyártásával és értékesítésével foglalkozik. Németországi partnerünknek szeretnénk ingyenesen termékeket adni. Kérdésem az lenne, hogyan kell az EU-n belüli ingyenes termékátadást számlázni? Milyen áfakulcsot kell ilyen esetben alkalmazni? Köszönettel: Tné Gombár Ágnes

Alapanyag gyártáshoz Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. harmadik országbeli adóalanynak áru próbagyártásához alapanyagot ad át, ingyenesen. Az ingyenes átadás célja, hogy az elkészült termékhez a jövőben a kft.-től vásárolja az alapanyagot. Kell-e számlát kiállítani, ha igen, milyen értékben? Milyen áfa- és társaságiadó-szabályokat kell figyelembe venni? Válaszukat előre is köszönjük.

Kötelező áfabevallás alanyi mentes időszakban: kinek, és mikor kell? Cikk

Nem dőlhetnek hátra az alanyi adómentességet választó vállalkozások, gondolván, hogy semmi teendőjük nincs az áfával, számos esetben ugyanis számolniuk kell vele. Sőt, bevallást is kell készíteniük, és adót is kell fizetniük, s tisztában kell lenniük azzal is, mikor vonhatják le az áfát, és mikor nem.

Ingyenes átadás Kérdés

Az áfatörvény 11. § (1) bekezdés alapján ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [2. § a) pontja] az is, ha az adóalany a terméket vállalkozásából véglegesen kivonva, azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére ingyenesen felhasználja, illetőleg azt más tulajdonába ingyenesen átengedi, feltéve, hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg. Számos esetben előfordul, hogy a vállalkozások a forgalmuk növelése céljából akciókat hirdetnek. Ezen akció keretében bizonyos mennyiségű termék vásárlása esetén valamilyen plusz terméket adnak. Például abban az esetben, ha valaki vásárol 10 raklap téglát, akkor 1 raklapot ingyenesen kap meg, vagy kap hozzá 2 zsák cementet. Az ingyenes átadás a vállalkozás célját szolgálja, vagyis nem idegen célokat szolgál, hiszen a vállalkozás ettől remél többletértékesítést, illetve többletbevételt. Kérdés: az ingyenes átadás révén keletkezik-e áfafizetési kötelezettség? Köszönettel: Veinperl Róbert

Érték nélkül kapott élelmiszer továbbértékesítése értékkel, illetve érték nélkül Kérdés

1. Az élelmiszert gyártó, előállító cég ingyenesen ad az általa előállított termékekből a cégnek, amely azt értékkel eladja a harmadik országbeli vevőjének, az export szabályainak megfelelően. 2. Másik élelmiszert előállító cégtől szintén érték nélkül kapunk pár csomag, pár doboz terméket (kereskedelmi egységben), amit érték nélkül, pro-forma számlával fogunk exportálni. A kérdésem az, hogy az ingyenesen kapott termékek után meg kell-e fizetni az áfát a terméket kapó cégnek, függetlenül attól, hogy azt értékkel vagy érték nélkül exportálja? Köszönöm válaszát!

Térítés nélkül átvett készlet adókötelezettsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk nagy mennyiségű vetőmagot vásárol felhasználásra. Grátiszként még több zsáknyi vetőmagot kap. Ilyen esetben milyen adófizetési kötelezettsége merül fel az ingyenesen átvett vetőmag után az átvevőnek? Tisztelettel.

Ingyenes termékátadás Kérdés

Korábban feltett kérdésemre az alábbi választ kaptam, azonban továbbra sem világos számomra, hogy ezek után a termékek után a társaságot terheli-e reprezentációs adó? Saját kérdés SZAKÉRTŐ VÁLASZA: "Az Áfa törvény szerint nem minősül termékértékesítésnek a másnak ingyenesen átadott kis értékű termék. Kis értékű termék a szokásos piaci áron 5000 forintot meg nem haladó termék. Ez azt jelenti, hogy az ingyenes átadás miatt nem kell áfát felszámítani, míg – ha van – az előzetesen felszámított áfa levonható. Ha a DVD értéke meghaladja az 5000 forintot, akkor – abban az esetben, feltéve, hogy a termék szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt részben vagy egészben adólevonási jog illette meg – az ellenérték nélküli átadás termékértékesítésnek minősül és áfa kötelezettséggel jár. A társasági adókötelezettség szempontjából a termék ingyenes átadása támogatásnak minősül és ahhoz, hogy az elszámolt ráfordítással ne kelljen növelni az adóalapot, a DVD-hez ingyenesen hozzájutónak (kereskedőnek) nyilatkoznia kell, illetve a nyilatkozatot meg kell erősítenie a Tao törvény 3. mell A) fejezet 13. pontjában foglaltak szerint".

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Őstermelőként termőföld értékesítése

Szarvas Imréné

könyvvizsgáló, adószakértő, könyvelő

Áfaarányosítás őstermelő esetében

Szarvas Imréné

könyvvizsgáló, adószakértő, könyvelő

Üzletrészeladás

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close