3282 találat a(z) indokolás cimkére

Végső előterjesztői indokolás a villamosenergetikai beruházások előkészítésével és megvalósításával összefüggő szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 22/2023. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 327/2023. (VII. 17.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/85. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A kormányrendelet célja a villamosenergetikai átviteli háló...

Végső előterjesztői indokolás az orvosokkal, fogorvosokkal, továbbá az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozókkal szembeni etikai eljárás szabályairól szóló 318/2023. (VII. 17.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/85. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) értelmében 2023. március 2. napjától az orvosokkal, fogorvosokkal, továbbá a nem orvosi és egészségtudományi képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozókkal szemben szakmai-etikai eljárást (a továbbiakban: etikai eljárás) - közfeladatként - az Egészségügyi Tudományos Tanács folytatja le.
Az etikai...

Végső előterjesztői indokolás a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvényhez - Indokolások Tára 2023/84. Jogszabályok és jogi tartalmak

A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében 2022. július 1-jén lépett hatályba a légitársaságok hozzájárulása az extraprofitadókról szóló rendelet keretében.
Az adóztatás szükségességének elsődleges oka, hogy a légi közlekedés kötelező jövedékiadó-mentessége miatt [az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2003/96/EK tanácsi irányelv) 14. cikk (1) bekezdés b) pont] a légitársaságok által okozot...

Végső előterjesztői indokolás a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 2023. évi LVIII. törvényhez - Indokolások Tára 2023/84. Jogszabályok és jogi tartalmak

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2015. január 1. napján hatályba lépett módosítása lehetővé tette a helyi önkormányzatoknak illetékességi területükön bármely adótárgyra vonatkozón olyan települési adó kivetését, amelyet törvény nem tilt, továbbá, amelyre nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya. A gyakorlatban a települési önkormányzatok elsődlegesen a termőföldet sújtották települési adóval, amely a Htv. 51/P. § (3) bekezdése szerinti új te...

T/4659. számú törvényjavaslat indokolással - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2b) A (2a) bekezdés tekintetében jogosultsági időnek minősül
a) a nőként folytatott kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint
b) a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyer...

Végső előterjesztői indokolás a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényhez - Indokolások Tára 2023/81. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A köznevelés feladata a gyermek mindenek felett álló érdekére, az Alaptörvény XI. ...

Végső előterjesztői indokolás a Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2023. évi LIII. törvényhez - Indokolások Tára 2023/81. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 22. § (5) bekezdése alapján a Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatban foglaltak megalapozásához szükséges törvénymódosításokat tartalmazó törvényjavaslatot készít, amelyet úgy nyújt be az Országgyűlésnek, hogy az a központi költségvetésről szóló törvénnyel legalább egyidejűleg hatályba lépjen. A törvényjavaslat a Kormány ezen kötelezettségének teljesítéseként a központi költségvetésről szóló tör...

T/4597. számú törvényjavaslat indokolással - a pótszabadság megfelelő rendezése érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 117. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkavállalónak)
"j) negyvenötödik életévétől tíz,"
(munkanap pótszabadság jár.)
(2) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 117. § (1) bekezdése a következő k)-p) ponttal egészül ki:
(A munkavállalónak)
"k) negyvennyolcadik életévétől tizenegy,
l) ötvenegyedik életévétől tizenkettő,
m) ötvennegyedik életévétől tizenhárom,
n) ötvenhetedik...

Végső előterjesztői indokolás a pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezettek köréről, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék formájáról és mértékéről, felhasználásának feltételeiről, elszámolásának és nyilvántartásának szabályairól, valamint a környezetvédelmi biztosítás részletes szabályairól szóló 271/2023. (VI. 29.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/77. Jogszabályok és jogi tartalmak

A kormányrendelethez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a kör...

Végső előterjesztői indokolás a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/77. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A jogszabály célja a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes sz...

Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 263/2023. (VI. 28.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/76. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Felsőpakony közigazgatási területén jelenleg az X SYSTEM Kereskedelmi é...

Végső előterjesztői indokolás a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló 2023. évi L. törvényhez - Indokolások Tára 2023/74. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A Kormány elkötelezett a magyar munkavállalók munkahelyeinek megőrzése mellett. A...

Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról szóló 2023. évi XLVI. törvényhez - Indokolások Tára 2023/73. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a törvény indokolása közzétételre kerül.
I. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján írásbeli alak előírása esetén a jognyilatkozat lényeges t...

Végső előterjesztői indokolás a gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról szóló 2023. évi XXXIX. törvényhez - Indokolások Tára 2023/72. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A törvényjavaslat több törvény módosítására irányul, célja többek között a gépjár...

Végső előterjesztői indokolás az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi XLI. törvényhez - Indokolások Tára 2023/72. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A család- és kultúrpolitika jövőképességéhez robosztus, hazai hozzáadott értéket termelő társadalomgazd...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Unión belüli jövedelem adózása, árfolyama II.

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Revolut

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Külföldi napidíj, árfolyam 2

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink