2006. évi IV. törvény

a gazdasági társaságokról

Hivatalos rövidítése: Gt. III. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének fejlődését, a vállalkozások sikerességét. A gazdasági társaságok működése segítse elő a tisztességes versenyt, ne teremtsen gazdasági erőfölényt, összhangban álljon a hitelezők méltányos érdekeivel és a közérdekkel.
Mindezek érdekében - az Európai Unió társasági jogával való harmonizáció alapján, az Európai Unió tagállamai társasági jog...

2006. évi IV. törvény
a gazdasági társaságokról

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/4   «Előző  Következő»

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

2004. évi XLV. törvény az európai részvénytársaságról

APEH közlemény (AEÉ 3/2006.) Jogszabályfigyelő (2005. december 26. - 2006. január 26.)

22/2006. (V. 18.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről

21/2006. (V. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

666/B/2002. AB végzés Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő

PM pályázati felhívás (PK 2007/3.) a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére való jogosultság elnyerésére

8006/2007. (AEÉ 4.) APEH tájékoztató a nyomtatványforgalmazók számla, egyszerűsített számla és nyugtanyomtatványok értékesítésével kapcsolatos kötelezettségeiről, különös tekintettel az állami adóhatósághoz teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségre

167/B/2005. AB végzés a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 246. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában az eljárás megszüntetéséről

2007. évi L. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosításáról

2007. évi LI. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint egyes szakosított hitelintézetekről szóló törvények módosításáról

2007. évi LII. törvény a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról

2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

2007. évi LXI. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról

219/B/2004. AB határozat alkotmányjogi panaszról, valamint jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványról

2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

2007. évi CXL. törvény a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről

2007. évi CXXVI. törvény egyes adótörvények módosításáról

2008. évi I. törvény az egészségbiztosítási pénztárakról

2/2007. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2007/1.) A gazdasági társaság létesítő okiratában fel nem tüntetett tevékenységi kör minősítése [Áfa tv. 33. §-ához, az Art. 16. § (3) bekezdése, 17. §-ához és 22. §-ához]

563/B/2007. AB határozat A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 202. § (10) bekezdés második mondata alkotmányellenességének vizsgálatáról

721/B/2005. AB határozat A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 63/A. §-a alkotmányellenességének vizsgálatáról

PM közlemény (HÉ 2008/47.) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Részvényesi Jogok Gyakorlójának 24/2008. (XI. 13.) sz. határozata a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

APEH közlemény (HÉ 2008/53.) elektronikus árverésének üzemeltetésének szabályzatáról

24/2009. (VI. 9.) KHEM rendelet a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/17   «Előző  Következő»

MBH 2006.05.139 A jelenleg hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (Gt.) az előtársaság cégalapítására vonatkozóan nem tartalmaz rendelkezést. A 2006. július 1. napján hatályba lépő, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (új Gt.) 16. § (1) bekezdés f) pontja már tartalmazza azt az egységes bírói gyakorlat alapján kialakult tiltó rendelkezést, hogy előtársaság gazdasági társaságot nem alapíthat. A jelenleg hatályos, a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljár

BH 2006.10.330 A kérelmező megfelelően valószínűsíti - a Gt. 172. § (3) bekezdése összeférhetetlenségi szabályának a megsértésére alapított - törvényességi felügyeleti eljárás megindításához fűződő jogi érdekét azzal, hogy a közte és a társaság közötti peres eljárásban a cég képviselőjének a személyét tisztáznia kell [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 172. § (3) bek.; 1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 17. § (4) bek., 52. § (1) bek. d) pont].

MBH 2006.11.151 A betéti társaság tagjának a tagsági jogviszonya azonnali hatályú felmondását írásban kell - igazoltan - közölnie a cég másik tagjával (tagjaival). A társaságból kiválni szándékozó tagnak kell bizonyítania a felmondás joghatályos közlését. [1997. évi CXLIV. tv. (Gt. (régi)) 9. § (2) bek., 94. §, 105. §; 1959. évi IV. tv. (Ptk.) 321. § (1) bek., 214. § (1) bek.; 1997. évi CXLV. tv. (Ctv. (régi)) 20. § (1) bek.; 1952. évi III. tv. (Pp.) 3. § (2) bek., 104. § (2) bek. a) pont.)

MBH 2006.11.154 Ha a kft. taggyűlésének összehívásáról szóló meghívó "elköltözött" jelzéssel érkezik vissza az ügyvezetőhöz, a taggyűlés összehívása nem minősülhet szabályosnak. A taggyűlés összehívásáról történő tudomásszerzés hiányában, a távollévő tag a meghozott határozatok felülvizsgálatát a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül kérheti a peres bíróságtól. [1997. évi CXLIV. tv. (Gt. (régi)) 7. § (1) bek., 9. § (2) bek., 47. §; 1997. évi CXLV. tv. (Ctv. (régi)) 41. § (3) bek., 44. § (3) bek., 45. § (2) bek.;

MBH 2006.11.158 Szabálytalanul összehívott taggyűlés érvényes határozatot nem hozhat. Ha a korlátolt felelősségű társaság társasági szerződése előírja az üzletrész kívülállóra történő átruházásához a társaság beleegyezését, hozzájárulás hiányában az üzletrész átruházási szerződés létre nem jöttnek minősül. [1959. évi IV. tv. (Ptk.) 215. §; 1997. évi CXLIV. tv. (Gt. (régi)) 47. §, 48. §, 137. §, 153.§]

MBH 2006.11.160 Ingatlan apportálásával megvalósított törzstőke emelés bejegyzését követően, ha a bíróság jogerős határozatában megállapítja a társasági szerződés-módosítás érvénytelenségét, a jogerős határozat végrehajtására törvényességi felügyeleti eljárásban kerül sor. Az ingatlan-nyilvántartás bejegyzett adatainak törlésére nincs lehetőség jogerős és végrehajtható okiratok hiányában. [1997. évi CXLV. tv. (Ctv. (régi)) 52. § (2) bek, 54. § (1) bek.; 1972. évi 31. tvr. 15. § (4) bek., 62. § (1) bek.]

MBH 2007.02.163 Az 1997. évi Gt. hatálya alá tartozó társaságok végelszámolójára a vezető tisztségviselőkre irányadó szabályok alkalmazandók. [1997. évi CXLIV. tv. (Gt. (régi)) 21. §, 22. § (1) bek., 23. § (3) bek.; 1988. évi VI. tv. 50. §, 1997. évi CXLV. tv. (Ctv. (régi)) 41. § (4) bek.]

BH 2007.3.93 Az a tény, hogy az I. r. felperes tagja volt a választottbíróság ítéletével hatályon kívül helyezett határozatot meghozó kft.-nek, és mint tag a határozatok meghozatalában részt vett, nem ad alapot annak megállapítására, hogy a választottbírósági ítélet reá vonatkozóan rendelkezést tartalmaz - A kft. tagja ebben a minőségében nem jogosult keresetet indítani a választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt [1994. évi LXXI. tv. 55. § (1) bek.; Pp. 130. § (1) bek. h) pont].

BH 2007.4.131 Kérelemre indult törvényességi felügyeleti eljárásban nem irányadó a Ctv. 51. §-ának (4) bekezdésében előírt korlátozás, ezért vizsgálni kell, hogy a társasági szerződés megfelelően tartalmazza-e mindazt, amelynek meghatározását a Gt. kötelezően előírja [1997. évi CXLV. tv. (továbbiakban: Ctv.) 50. § (1) bek. c) pont, 51. § (4) bek.; 1997. évi CXLIV. tv. (továbbiakban: Gt.) 11. §, 82. §, 89. §].

BH 2007.4.137 Ha a köztisztviselő felszólítás ellenére a 30 napos határidőben nem jelentette be a kft.-nél fennálló ügyvezetői tisztségének megszüntetését, a köztisztviselői jogviszonya megszűntnek nyilvánítása jogszerűen történt [Ktv. 22. § (1) bekezdés].

MBH 2007.05.172 A 2006. július 1-je előtt benyújtott cég bejegyzése iránti kérelem elbírálására az 1997. évi Gt. és az 1997. évi Ctv. rendelkezései irányadók. A hiánypótlási eljárás során - téves jogszabály értelmezés miatt - módosított társasági szerződés alapján a cég nem jegyezhető be a cégjegyzékbe. [1997. évi CXLIV. tv. (Gt. (régi)) 10. § (1) bek., 15. § (1) bek., 16. § (1) bek., 336. § (1) és (2) bek.; 1997. évi CXLV. tv. (Ctv. (régi)) 15. § (8) bek., 125. § (1) bek.]

MBH 2007.05.173 Ha a 2006. július 1-jét megelőzően a cégjegyzékbe bejegyzett kft. 2006. augusztus 23-án a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzés iránti kérelme mellékleteként nem csatolják a 2006. július 31-i taggyűlésen megválasztott új ügyvezető kapcsán az aktualizált és egységes szerkezetű társasági szerződést, a kérelmet el kell utasítani. [2006. évi V. tv. (Ctv.) 32. § (1) bek., 45. § (2) és (5) bek., 51. § (2) bek.; 2006. évi IV. tv. (Gt.) 336. § (2) bek.; 21/2006. (V. 18.) IM r. 20. § (2) bek.]

MBH 2007.05.174 Ha a cégjegyzékből törölni kért ügyvezető által meghatalmazott jogi képviselő változás bejegyzés iránti kérelmet terjeszt elő, eljárási szabályt sért a cégbíróság, ha azt nem törvényességi felügyeleti kérelemnek tekintve hiánypótlást rendel el, és ennek nem teljesítése miatt utasítja el a kérelmet. A törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása iránti kérelmek együttes elbírálásának feltételeit vizsgálnia kell a cégbíróságnak. [1997. évi CXLIV. tv. (Gt. (régi)) 26. § (1) bek.; 2006. évi V. tv. (Ctv.) 32.

MBH 2007.05.178 A cég jogi képviselőjének kell kézbesíteni a hiánypótlást elrendelő végzést. Eljárási szabályt sért a cégbíróság, ha a második alkalommal, a jogi képviselőnek kézbesített felhívásában csak utal azokra a hiányokra, amelyek pótlására, korábban csak a társaság törvényes képviselőjét hívta fel. [1997. évi CXLV. tv. (Ctv. (régi)) 20. § (1) bek., 21. § (2) bek., 41. § (3) bek.; 1952. évi III. tv. (Pp.) 97. §]

MBH 2007.08.181 - Az új Ctv. rendelkezései alapján a hiánypótlási határidő a cégeljárásban a Pp. szabályai szerint - kérelemre - meghosszabbítható, de az nem "lépheti túl" a maximálisan biztosítható negyvenöt napot. [2006. évi V. tv. (Ctv.) 32. § (4) bek., 46. § (3) bek.; 1952. évi III. tv. (Pp.) 104. § (1) bek.]

MBH 2007.08.182 - Az új Gt.-nek - az ügy elbírálásakor hatályos - hatályba léptető rendelkezéseinek és az IM rendelet vonatkozó előírásainak értelmezése a kérelem (formanyomtatvány) jogszerű előterjesztése körében. - Megalapozatlan hiánypótlásra történő felhívás nem, vagy nem megfelelő teljesítése nem vezethet a kérelem jogszerű elutasításához. [21/2006. (V. 18.) IM r. 19. § (2) bek., 20. § (2) bek.; 1997. évi CXLV. tv. (Ctv. (régi)) 29. § (2) bek.; 2006. évi IV. tv. (Gt.) 336. § (2)-(3) bek.]

MBH 2007.08.183 - Ha a kft. tagjának a törvény erejénél fogva szűnik meg a tagsági jogviszonya, az üzletrész feletti rendelkezési jog magát a céget illeti meg "a magához vonás folytán", amíg az üzletrésznek nem lesz új tulajdonosa. - Az üzletrész értékesítésére (eladóként is) a kft.-nek van jogosultsága. [1997. évi CXLIV. tv. (Gt. (régi)) 13. §, 144. § (1) bek. a) pont]

MBH 2007.08.184 - Ha a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásakor törvénysértő a társaság működése, de "oka fogyottá" válik a céggel szemben szankció alkalmazása, az új Ctv. alapján az eljárást meg kell szüntetni; befejezetté nyilvánításra már nincs törvényes lehetőség. [1997. évi CXLIV. tv. (Gt. (régi)) 23. § (4) bek.; 1997. évi CXLV. tv. (Ctv. (régi)) 56. §; 2006. évi V. tv. (Ctv.) 80. § (3) bek.]

MBH 2007.08.186 - Az iratbetekintési jog biztosítására, illetve a könyvvizsgáló kirendelésére irányuló - a kisebbségi jogok védelmét szolgáló - kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a kérelmező nem tagja a kérelmezetti társaságnak, a közhiteles cégnyilvántartás adatai alapján. [1997. évi CXLIV. tv. (Gt. (régi)) 27. § (2)-(3) bek., 50. §]

MBH 2007.08.187 - Eljárási szabályt sért a cégbíróság, ha a Gt. nevesített eseteire alapítottan kezdeményezett ún. speciális törvényességi felügyeleti eljárásban szankciót alkalmaz a kérelmezetti társasággal szemben; érdemi döntése csak a kérelemnek helyt adó, illetve azt elutasító lehet. - Ha a kft. tagjai maguk is jogosultak (törvény vagy a társasági szerződés rendelkezése alapján) a taggyűlés összehívására, az erre irányuló tagi kérelmet a cégbíróság elutasítja. [1997. évi CXLIV. tv. (Gt. (régi)) 27. §, 158. § (1) bek.;

BH 2007.10.354 A baleseti kártérítési járadékból le kell vonni az elmaradt (elérhető) keresetre eső társadalombiztosítási járulékot és figyelembe kell venni a társadalombiztosítás keretében járó ellátást is [Mt. 182. §]

BH+ 2007.11.502 I. Egyesülés igazgató tanácsának csatlakozáshoz való hozzájárulása bírói ítélettel nem pótolható [Ptk. 5. § (3) bek., 1997. évi CXLIV. tv. (továbbiakban: II. Gt.) 276. § (1) bek., (2) bek. g) pontja, 280. § (2) bek., 284. § (2) bek.]. II. Az egyesülés vagyona a tagok személyétől elkülönült vagyon. A tagsági jogviszony a társasági jogok átruházásával nem szüntethető meg [1997. évi CXLIV. tv. (továbbiakban: II. Gt.) 119. § (1) bek., 272. §, 285. § (1) bek. a-e) pontjai].

MBH 2007.11.194 - A cégbejegyzési eljárásban a gazdasági társaság csak a cégbíróság hiánypótló végzésében foglalt keretek között módosíthatja társasági szerződését. [1997. évi CXLIV. tv. (Gt. (régi)) 15. § (1) bek.; 2006. évi IV. tv. (Gt.) 336. § (2) bek.]

MBH 2007.11.195 - A taggyűlés összehívása miatt indult törvényességi felügyeleti eljárást fel kell függeszteni, ha még el nem bírált változásbejegyzési kérelem miatt nem állapítható meg, hogy kik a kérelmezetti társaság tagjai. [2006. évi IV. tv. (Gt.) 49. § (2) bek.]

MBH 2007.11.200 - Üzletrész visszavásárlására kikötött jog érvényességének vizsgálata a társasági törvény és a Ptk. hatályos rendelkezései alapján. [1997. évi CXLIV. tv. (Gt. (régi)) 134. § (1)-(2) bek.; 1959. évi IV. tv. (Ptk.) 200. §, 374. § (3) bek.]

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.