1992. évi XXXVIII. törvény

az államháztartásról

Hivatalos rövidítése: Áht. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elősegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel a jogállamiság működésében az állami feladatvállalást meghatározó közmegegyezésen nyugvó új törvényekre; a közpénzekkel való hatékony és ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtésére; érvényesítve a teljesség, a részletesség, a valódiság, az egységesség, az áttekinthetőség és a nyilvánosság alapelvét; az államháztartásról az alá...

1992. évi XXXVIII. törvény
az államháztartásról

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/8   «Előző  Következő»

1999. évi CIX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről

1999. évi XCIII. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról

1999. évi XCIX. törvény az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

1998. évi LXX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról

1997. évi CLII. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról

1998. évi XCI. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről

1997. évi CXLVII. törvény a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény módosításáról

1997. évi CXII. törvény az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről

1996. évi CXXV. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről

1998. évi XXXIX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

1998. évi XXXIII. törvény az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más törvények módosításáról

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről

1996. évi XIV. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről

1995. évi LXXIII. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól

1997. évi L. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról

1993. évi CXV. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről

1997. évi CLIII. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről

107/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet , továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletek módosításáról

1995. évi XLVIII. törvény a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról

222/1999. (XII. 29.) Korm. rendelet a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról

76/1999. (V. 26.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások előzetes bejelentési kötelezettségéről és annak Európai Megállapodással való összhangjának vizsgálatáról

75/1999. (V. 21.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás központi hivatali szervei feladat- és hatáskörének, valamint működésének átmeneti szabályairól

218/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról

1993. évi LVIII. törvény a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/3   «Előző  Következő»

BH 2019.8.237 Ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén az Itv. 21. § (2) bekezdésében szabályozott illetékkedvezmény érvényesíthetőségének időpontját az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló szerződés keltének időpontjától kell számítani [1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 3. § (3) bek., 21. § (2) bek.].

BH 2019.8.238 A Közösségen belüli beszerzéskor fizetendő általános forgalmi adó befizetésének elmulasztása adóelőny lehet a láncolatban vevőként szereplő vevőnek, ezért az ilyen beszerzéseknél megfelelő gondossággal kell eljárnia [2007. évi CXXVII. tv. (Áfa. tv.) 120. § 127. § (1) bek.].

BH+ 2000.4.275 A közalkalmazottak a vagyoni igényüket a megszüntetett költségvetési szerv munkáltatójuk jogutódjával szemben érvényesíthetik. A jogutóddal szemben támasztott igényük változatlanul a közalkalmazotti jogviszonyukon alapul, ezért annak elbírálása a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik [Pp. 22. § (2) bek.].

BH+ 2001.5.233 I. A már bejegyzett cég létesítő okiratát, annak módosítását csak az 1997. évi CXLV. törvény (Ctv.) 48. §-ának (2) bekezdésében felsorolt okból lehet érvénytelenné nyilvánítani. Ebből következően nem vizsgálható, hogy a felperes jogosult volt-e a perrel érintett ingatlan apportálására [1997. évi CXLV. tv. (Ctv.) 48. § (2) bek., 59. §, 64. §, 1992. évi XXXVIII. tv. 109/B. § c) pont, 109/G. § (2) bek., 109/K. § (1) bek., Ptk. 236. § (1) bek.]. II. A létesítő okirat érvénytelenségének megállapítása iránti pere

BH+ 2003.6.288 A társaság tagjának érdekkörén kívül eső, vagyis nem a tag tevékenységére, magatartására visszavezethető okok a tagkizárást nem alapozzák meg [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 18. § (2) bek., 49. §, 1995. évi LVII. tv. 9. §, 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 1. § (1) bek., 9. § (1) és (2) bek., 36. § (2) bek., 38. § (1) bek., 81. § (1) bek., 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 66. §, 87. § (1) bek.].

BH+ 2003.8.383 I. A felszámolás kezdő időpontját megelőzően keletkezett követeléseket az adóhatóság az adóigazgatási eljárás keretében nem hajthatja be. Csak a felszámolási eljárásban hitelezőként érvényesítheti. A felszámolási eljárásban a már lejárt követelések tekintetében az adóhatóságot hatósági jogosítványok nem illetik meg [Ptk. 328. §, 329. § (1) bek., 1990. évi XCI. tv. (Art.) 6. § (2) bek., 9. § (3) bek., 23. § (3) bek. g) pont, 49. § (1) bek., 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 80. §, 2002. évi LXV. tv. 2. § (8) bek., 5

BH 1995.2.132 I. A község háziorvosának fegyelmi ügyében indult perben az önkormányzat képviselő-testülete nem lehet a per alperese, miután nem jogi személy. A per alperese a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati egészségügyi intézmény, amelynek alapítása és működtetése a helyi önkormányzat feladata. II. Annak vitatása esetén, hogy a fegyelmi eljárást nem a közalkalmazottak jogállására, nem a köztisztviselőkre vonatkozó törvényben szabályozott előírások szerint kellett volna lefolytatni, annak van döntő jelentőség

BH 1997.9.465 A jubileumi jutalom olyan külön juttatás, amely csak az előfeltételek megléte esetén jár a közalkalmazottnak [1992. évi XXXIII. tv. 25. § (1) bek. c) p., 78. § (4) bek. a) pont.].

BH 1998.3.151 Ha a megszűnő költségvetési szerv közalkalmazottja nem kíván a jogutód közhasznú társasággal munkaviszonyt létesíteni, a közalkalmazotti jogviszonyát - a végkielégítése szempontjából - a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének szabályai szerint kell elbírálni. A megszűnésnek ez a módja nem azt jelenti, hogy a munkáltató szűnt meg jogutód nélkül, hanem azt, hogy a közalkalmazott jogviszonya szűnik meg a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének módja szerint [1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 25. § (1) bek. c) po

BH 1998.7.357 A jogviszony jellegét nem az adott munkakör és a feladatok, hanem a munkáltató jellege határozza meg. Az önkormányzat - bár a működését és feladatainak ellátását költségvetésből biztosítja - nem költségvetési szerv. Az alkalmazásában állók nem közalkalmazottak vagy köztisztviselők, a jogviszonyuk a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszony [1992. évi XXIII. tv. 1. §, 1992. évi XXXIII. tv. 1. §, 1992. évi XXII. tv. 1. §, 87. §, 109. §, 156/1995. (XII. 26.) Korm. r.].

BH 1998.10.489 A Vám- és Pénzügyőrség területi szervei nem jogi személyek, s így nem rendelkeznek perbeli jogképességgel [1995. évi C. tv. 173. § (1)-(2) bek., 45/1996. (III. 25.) Korm. r. 240. §, 1992. évi XXXVIII. tv. 87. § (2) bek., Ptk. 30. § (1) bek., 36. § (1) bek., Pp. 30. § (1) bek., 48. §].

BH 2000.6.271 A költségvetési szerv megszüntetése esetén - a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a megszüntetett szerv jogutódja az alapító szerv. Az alapító szerv azonban a jogszabályban előírt helytállási kötelezettsége ellenére sem válik a közalkalmazottak munkáltatójának munkajogi jogutódjává [1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 25. § (1) bek. c) pont, 25/A. § (1) és (7) bek., 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § (3) bek.].

BH 2001.3.130 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.) konszernjogi felelősségének megállapítása körében irányadó szempontok [1992. évi LIII. tv. 2. § (1) bek., 3. § (3) bek., 4. § (1), (3) és (5) bek., 1995. évi XXXIX. tv. 5. § (1) bek. és (2) bek. a) pont, 9. § (4) bek., 21. § (1) bek., 23. § (1) bek., 70. §, 1988. évi VI. tv. (a továbbiakban: régi Gt.) 13. §, 251. § (2) bek., 287. §, 326. § (1) és (2) bek., 328. § (2) bek., 329. § (1) bek., Pp. 1. §, 2. § (1) bek., 3. § (3) bek., 275/A. § (2) bek., 76/199

BH+ 2004.1.39 I. Nincs jogszabályi akadálya annak, hogy a gazdasági társaság tagja a sajátos tagsági jogviszonyon túl a társasággal egyéb, polgári jogi megállapodást is kössön. A tag kizárására irányuló kérelem elbírálásánál a különböző jogviszonyon alapuló kötelezettségek teljesítését, a tag magatartását különös körültekintéssel kell vizsgálni [1997. évi CXLIV. tv. (Gt.) 18. § (2) bek., 49. §, 1995. évi LVII. tv. 9. §]. II. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal eltérő feladat és hatáskörrel felruházva, önálló jogi

BH+ 2004.3.126 I. A központi költségvetést megillető adótartozás felszámolási eljárásban való engedményezésére a törvény lehetőséget biztosít. Az ilyen engedményezés nem ütközik jogszabályba, és nem minősül jóerkölcsbe ütközőnek sem [Ptk. 200. § (1) és (2) bek., 328. §, 329. §, 1990. évi XCI. tv. (Art.) 6. § (2) bek., 25. § (2) bek. f) pont, 49. § (1) bek., 81. § (1) bek., 82. § (3) bek., 92. §, 94. § (2) bek., 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 80. §, 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 108. § (2) bek., 1995. évi XXXIX. tv. 23. § (4) b

EH 2001.456 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.) konszernjogi felelősségének megállapítása körében irányadó szempontok [1992. évi LIII. tv. 2. § (1) bek., 3. § (3) bek., 4. § (1), (3) és (5) bek., 1995. évi XXXIX. tv. 5. § (1) bek. és (2) bek. a) pont, 9. § (4) bek., 21. § (1) bek., 23. § (1) bek., 70. §, 1988. évi VI. tv. (régi Gt.) 13. §, 251. § (2) bek., 287. §, 326. § (1) és (2) bek., 328. § (2) bek., 329. § (1) bek., Pp. 1. §, 2. § (1) bek., 3. § (3) bek., 275/A. § (2) bek., 76/1994. (V. 17.) Korm

EH 2003.890 I. Az alapító szervnek a költségvetési szervet megszüntető határozatával szemben a szakszervezet kifogással nem élhet, mert az nem munkáltatói intézkedés [Mt. 23. § (1) bekezdés]. II. Egy költségvetési intézmény közalkalmazottainak jogviszonyát érintő döntés a közalkalmazotti jogviszony szempontjából nem minősül ágazati jelentőségűnek [Kjt. perbeli időben hatályos 4. § (jelenleg 6. §) (1) bekezdés b) pont].

BH+ 2004.4.174 Az APEH és a Magyar Követeléskezelő Rt. között létrejött engedményezési szerződés nem változtatja meg a követelés jogcímét. Ebből következően a köztartozás felett a Magyar Követeléskezelő Rt. rendelkezési joga az APEH rendelkezési jogához igazodóan 2003. január 1. napját megelőzően korlátozott volt. Ezért a Magyar Követeléskezelő Rt. által kötött további engedményezési szerződés semmis [Ptk. 1. § (1) bek., 200. § (2) bek., 237. §, 1990. évi XCI. tv. (Art.) 3. § a) pontja, 6. § (2) bek., 49. § (1) bek., 1991

BH 2004.7.284 Adójogviszonyból származó követelés engedményezése felszámolási eljárásban; az e körben irányadó szempontok [Ptk. 200. § (2) bek., 227. § (2) bek., 328. §, 329. §; 1990. évi XCI. tv. (Art.) 6. § (2) bek., 23. § (3) bek. g) pont, 25. § (2) bek. f) pont, 49. § (1) bek., 2. sz. melléklet I/2. pont; 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 3. § (1) bek. c) pont, 80. §; 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 10. § (1) és (2) bek., 108. § (2) bek.; 2002. évi LXV. tv. 2. § (8) bek., 55/1991. (IV. 11.) Korm. rendel

BH+ 2004.7.327 Amennyiben a felszámolói zárómérlegben az adós felosztható vagyona téves összegben szerepel, az azt jóváhagyó elsőfokú záróvégzést hatályon kívül kell helyezni, és a megismételt eljárásban a felszámolót kell kötelezni a vagyonfelosztási javaslat átdolgozására és új vagyonfelosztási javaslat készítésére [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 56. § (1) és (2) bek., 57. §, 60. § (1) bek.].

BH 2004.9.378 Az APEH - a Cstv. 80. §-ában írt - követelései 2002. december 31-éig csak a Magyar Követeléskezelő Rt.-re voltak engedményezhetők - E követetések további engedményezésére törvényi lehetőség nincs [1991. évi IL. tv. (Cstv.); 1992. évi XXXVIII. tv. 108. § (2) bek.; 55/1991. (IV. 11.) Korm. rend.* 5. §].

EH 2003.957 Adójogviszonyból származó követelés engedményezése felszámolási eljárásban; az e körben irányadó szempontok [Ptk. 200. § (2) bek., 227. § (2) bek., 328. §, 329. §, 1990. évi XCI. tv. (Art.) 6. § (2) bek., 23. § (3) bek. g) pont, 25. § (2) bek. f) pont, 49. § (1) bek., 2. sz. melléklet I/2. pont, 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 3. § (1) bek. c) pont, 80. §, 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 10. § (1) és (2) bek., 108. § (2) bek., 2002. évi LXV. tv. 2. § (8) bek., 55/1991. (IV. 11.) Korm. rendel

EH 2004.1044 Az APEH által a Cstv. 80. §-ában írt követelések 2002. december 31-éig csak a Magyar Követeléskezelő Rt.-re voltak engedményezhetők. E követelések további engedményezésére törvényi lehetőség nincsen [1991. évi IL. tv. (Cstv.); 1992. évi XXXVIII. tv. 108. § (2) bek.; 55/1991. (IV. 11.) Korm. rend. 5. §*].

EH 2004.1070 A vagyonkezelői jog megszerzése csak a visszterhes vagyonátruházási illeték alól mentes, ingatlan-nyilvántartásba vételéért bejegyzési illetéket kell fizetni [1990. évi XCIII. tv. 4. §; 1992. évi XXXVIII. tv. 109/F. §].

EH 2004.1074 Az adóhatóság hatáskörébe tartozik az állami kezességgel kapcsolatos hatósági ellenőrzés [1992. évi XXXVIII. tv. 33. §; 151/1996. (X. 1.) Korm. r.; 1990. évi XCI. tv. 3. §].

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.