2007. évi CXXVI. törvény

egyes adótörvények módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

Ez a törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 18. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítést szabályozza.
E törvény alkalmazásában
foglalkoztató: a Tbj. 4. §-ának a) pontja szerinti személy, illetve szervezet,
egyéni vállalkozó: a Tbj. 4. §-ának b) pontja szerinti személy,
biztosított: a Tbj. 5. §-a sze...

2007. évi CXXVI. törvény
egyes adótörvények módosításáról

Hivatkozó joganyagok

391/B/2007. AB végzés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 174. § (1) bekezdés a) pontja, 178. § 8. pontja, valamint 182. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványról

8003/2008. (AEÉ 4-5.) APEH tájékoztató a 2007. évi személyi jövedelemadó, különadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával és elszámolásával kapcsolatos munkáltatói (kifizetői) feladatokról

309/B/2007. AB határozat folyamatban lévő ügyekben alkalmazandó jogszabályok alkotmányellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezésekről

603/B/2007. AB határozat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 65. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

125/B/2005. AB határozat Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 109. § (1) és (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

2008. évi LXXXI. törvény egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

2008. évi XCVI. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról

1061/B/2007. AB határozat A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 39. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

17/2008. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2008/2.) A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettség (a 2007/48. számú Adózási kérdés kiegészítése) [a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 18. § (5) bekezdés, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (16) bekezdés]

23/2008. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2008/3.) A területfejlesztés kedvezményezett térségei a Tao. tv. alkalmazásában [Tao. tv. 19. § (3) bekezdés e) pont, 1. számú melléklet 14. pontja]

47/2008. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2008/7.) A területfejlesztés kedvezményezett térségei az Szja törvény alkalmazásában [Szja. tv. 49/B. § (10) bekezdés eb) pont, 11. számú melléklet II. 2. p) pontja]

48/2007. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2007/5.) A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettség [Tao. tv. 18. § (5) bekezdés]

61/2010. Adózói kérdésre adott válasz (AEÉ 2010/14.) Mikortól alkalmazható a nettó adótartozás 2007. november 16-tól hatályos fogalma, van-e ezen rendelkezésnek visszaható hatálya? [Art. 178. § 4. pontja]

95/2007. Számviteli kérdés 612/2010/Szt. 135. § (6) bek./ISZ

265/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

45/2011. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2011/10.) Térítésmentesen kapott eszközök miatti adóalap-korrekció

135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az új munka törvénykönyve hatálybalépésével kapcsolatos módosításáról

250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

Bírósági jogesetek

BH 2009.5.144 A jogosulatlanul igénybe vett lakáscélú állami támogatás visszaigénylése nem polgári per, hanem közigazgatási hatósági eljárás keretében történhet. Az eljárás a Magyar Államkincstár hatáskörébe tartozik. Jogerős határozatát az adóhatóság hajtja végre [2005. évi CXIX. tv. 118. § (2) bek., 2003. évi XCII. tv. 72. § (4) és (5) bek., 12/2001. (I. 31.) Korm. r. 19. § (2) bek., Pp. 130. § (1) bek. b) pont, Pp. 157. § a) pont, Pp. 251. § (1) bek., 275. § (3) bek.].

EH 2009.2001 Az adólevonási jog korlátozása ellentétes a közösségi joggal [EU Hatodik Irányelv, 1992. évi LXXIV. tv. 36. §].

BH 2010.6.163 Az igénylő a tőle elvárható adatszolgáltatásra köteles [1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) - 2007. évben hatályos - 31. § (3) bekezdése, 1997. évi LXXXIII. tv. (Ebtv.) 66. § (2) bekezdés].

BH+ 2010.9.418 Főtevékenységként ingatlanforgalmazással foglalkozó társaság esetében az ingatlan továbbértékesítésnek igazolására vonatkozó jogszabályi előírások [1990. évi XCIII. tv. 23/A. §]

BH+ 2010.10.418 Főtevékenységként ingatlanforgalmazással foglalkozó társaság esetében az ingatlan továbbértékesítésnek igazolására vonatkozó jogszabályi előírások [1990. évi XCIII. tv. 23/A. §]

BH+ 2010.10.449 2008. január 2-ától a lakáscélú állami támogatások jogosulatlan igénybevétele miatt indult eljárások a hatósági jogkörben eljáró Magyar Államkincstár hatáskörébe tartoznak [2003. évi XCII. tv. 72. §].

BH 2010.12.345 Csak az adózó által elvégezhető eljárást jogi képviselője joghatályosan nem teheti meg [2003. évi XCII. tv. 5. §, 7. §, 2004. évi CXL. tv. 78. § 40. §, 1998. évi XI. tv. 23. §, 24. §]

BH+ 2011.4.185 2008. január 1-jét követően az erdőfenntartási járulék fizetési kötelezettség nem írható elő az Evt. 101. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezése folytán [25/2004. (III. 3.) FVM r. 8. §, 289. §, 122/2007. (X. 19.) FVM r. 1. §, 1996. évi LIV. tv. 101. §, 2007. évi CXXVI. tv. 457. §]

AVI 2012.3.28 Az adótartozásról az adózónak értesítés hiányában is tudnia kell (2003. évi XCII. tv. 43. §)

BH+ 2013.9.395 Illetékkedvezmény csak a törvényi feltételek teljesítettsége esetén illeti meg a vagyonszerzőt [1990. évi XCII. tv. 23/A. §]

AVI 2013.9.105 Az ingatlan továbbértékesítését a felperesnek megfelelően kell igazolnia (1990. évi XCIII. tv. 23/A. §)

AVI 2012.5.50 Az adólevonási jogot csak az tudja gyakorolni, aki az Áfa. tv. hatálya alá bejelentkezett [1992. évi LXXIV. tv. 4., 5., 32. §]

AVI 2013.11.120 Az adó többszörözés tilalma csak az azonos adótárgyakra vonatkozik [1990. évi C. tv. 7. § a) pont]

AVI 2013.11.124 A jövedéki törvény alapján tisztázható, hogy a termék dohánygyártmánynak minősül-e [2003. évi CXXVI. tv. 96. § (4) bek.]

AVI 2013.12.137 A fél igazolási kötelezettségére vonatkozó előírások az illetékkötelezettségre történő bejelentéskor rögzülnek [1990. évi XCIII. tv. 91. § (1) bek., 97. § (1) bek.]

AVI 2014.2.16 Egy adott cselekmény szankcionálhatósága az elkövetés idején hatályban lévő jogszabályi rendelkezések alapján történhet. [2003. évi CXXVI. tv. 61/A. § (3) bek.]

AVI 2014.4.39 Egy ingatlanból kialakított több ingatlan eladásánál valamennyi ingatlan két éven belüli eladását igazolni kell [1990. évi XCIII. tv. 23/A. § (7) bek.]

AVI 2014.5.50 Az illetékkötelezettség keletkezése nem azonos az illetékkiszabásra történő bejelentéssel [1990. évi XCIII. tv. 3. § (3) bek., 91. § (1) bek.]

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.