666/B/2002. AB végzés

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

1. Az Alkotmánybíróság az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, továbbá a társadalombiztosítási járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2001. évi LXX. törvénynek a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény 36. §-át beiktató 12. §-a, továbbá 42...

666/B/2002. AB végzés
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában meghozta a következő
végzést:
1. Az Alkotmánybíróság az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, továbbá a társadalombiztosítási járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2001. évi LXX. törvénynek a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény 36. §-át beiktató 12. §-a, továbbá 42. § (6) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványok tárgyában az eljárást megszünteti.
2. Az Alkotmánybíróság a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény 15. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.
Indokolás
1. Az Alkotmánybírósághoz négy indítvány érkezett a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Gyltv.) szabályait módosító egyes rendelkezések alkotmányossági vizsgálatát kérve. Az Alkotmánybíróság az indítványokat - azok tárgyi azonosságára tekintettel - az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (ABH 2003, 2065.; a továbbiakban: Ügyrend) 28. § (1) bekezdése alapján egyesítette, és egy eljárásban bírálta el.
Az indítványozók az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, továbbá a társadalombiztosítási járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2001. évi LXX. törvény (a továbbiakban: Gyltvm.) 12. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték, amely a Gyltv. 36. §-a helyébe új rendelkezést léptetett, és a 36. § (2) bekezdésében előírta, hogy a 36. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett a betéti társasági formában működő közforgalmú gyógyszertár beltagjai tulajdoni részesedése meg kell, hogy haladja az ötven százalékot.
Ugyancsak kérték a Gyltvm. 42. § (6) bekezdésének alkotmányossági vizsgálatát, amely a közforgalmú gyógyszertárat működtető betéti társasság számára 2006. december 31-ig adott határidőt, hogy a Gyltv. módosított 36. §-ában meghatározott feltételeknek megfeleljen. Az indítványozók egy része a Gyltvm. 42. § (6) bekezdésének a beadvány benyújtásakor hatályos szövegét, más indítványozó e rendelkezésnek az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, továbbá a társadalombiztosítási járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2002. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Gyltvm.2.) 49. § (4) bekezdés k) pontjával módosított - 2003. január 1-jétől hatályos - szövegét támadta, amely hatályon kívül helyezte a 42. § (6) bekezdésének a személyi jog jogosultja részére az átmeneti időben elővásárlási jogot biztosító utolsó két mondatát.
Az indítványozók a Gyltvm.-nek - a Gyltv. új 36. §-át beiktató-12. §-át [egyik indítványozó a 12. § (2) bekezdésétjelölte meg, minthogy azonban az nem állt több bekezdésből, a kérelem értelemszerűen a Gyltv. 36. § (2) bekezdését érinti], valamint a Gyltvm. 42. § (6) bekezdését az Alkotmány több rendelkezésébe ütközőnek tartották.
Álláspontjuk szerint a támadott rendelkezések az Alkotmány 13. § (1) és (2) bekezdésével ellentétesek, mert a tulajdonosi szerkezet változtatásával kompenzáció nélkül történik a kültagok vagyoni részének elvonása, ezáltal az Alkotmány 8. § (2) bekezdése is sérül. Nem felelnek meg továbbá az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogállamiság és a jogbiztonság követelményének sem, mert szerzett jogokat vonnak el, valamint jogbizonytalanságot eredményez, ha a tulajdonosi szerkezet átalakítása hiányában a társaságok szerződése jogszabályba ütközőnek minősül. Ezzel a gyógyszertári hálózat stabilitásához, a gyógyszerforgalom biztonságának garantálásához fűződő érdek, vagyis az Alkotmány 70/D. § sérelmét is megvalósítják.
Más indítványozó vélekedése szerint e rendelkezések a szerződési szabadság elvének, a vállalkozáshoz való jog [Alkotmány 9. § (1) és (2) bekezdése] lényeges tartalmának korlátozását is jelentik, valamint diszkriminációt tartalmaznak a vállalkozás tagjai között a kültagok hátrányára.
Egyik indítványozó azt is kifogásolta, hogy a Gyltv. 15. § (1) bekezdése a közforgalmú gyógyszertár létesítéséhez és működtetéséhez a Kamara által engedélyezett személyi jogot kívánja meg. Álláspontja szerint ez azért sérti az Alkotmány 9. §-ában foglalt versenyszabadság elvét és az Alkotmány 10. §-át, mert a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 6. §-ában írtakkal ellentétben a tevékenységet olyan szerv engedélyezi, amely nem hatóság.
2. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalom általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyetv.) 83. § (3) bekezdése 2006. december 29. napjával hatályon kívül helyezte a Gyltv.-t, valamint a Gyltvm. kifogásolt rendelkezéseit.
A Gyetv. 56. § (1) bekezdése már nem tartalmazza a Kamara kifogásolt jogosítványát, hanem úgy rendelkezik, hogy közforgalmú gyógyszertárat működtetni - a fekvőbeteg gyógyintézet által működtetett közforgalmú gyógyszertár kivételével - az egészségügyi államigazgatási szerv által engedélyezett személyi jogos gyógyszerész szakmai vezetése mellett lehet. A Gyetv. 74. § (1) bekezdése feloldotta a közforgalmú gyógyszertárak működési formájára vonatkozó korlátokat azzal, hogy gazdasági társaság akkor működtethet közforgalmú gyógyszertárat, ha annak a szakmai vezetését ellátó személyi jogos gyógyszerész a gyógyszertárat működtető vállalkozásban tulajdonosi részesedéssel rendelkezik.
Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata, hogy a módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályi rendelkezés alkotmányellenességét főszabály szerint az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 38. §-ában foglalt bírói kezdeményezés és az Abtv. 48. §-a szerinti alkotmányjogi panasz esetében [10/1992. (II. 25.) AB határozat, ABH 1992, 72, 76.], valamint akkor vizsgálja, ha a hatályát vesztő jogszabály helyébe lépő jogszabály azonos rendelkezési környezetben szintén tartalmazza a sérelmezett rendelkezést. (137/B/1991. AB határozat, ABH 1992, 456, 457.)
A jelen ügyben az indítvány utólagos normakontrollra irányult, az új szabályozás az indítványokban alkotmányellenesnek tartott rendelkezéseket nem tartalmazza. Ezért az Alkotmánybíróság a tárgytalanná vált indítványok tekintetében az Ügyrend 31. § a) pontja alapján az eljárást megszüntette.
Budapest, 2007. január 23.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke
Dr. Balogh Elemér s. k.,
előadó alkotmánybíró
Dr. Erdei Árpád s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Harmathy Attila s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Paczolay Péter s. k.,
alkotmánybíró
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.