1957. évi IV. törvény

az államigazgatási eljárás általános szabályairól

Hivatalos rövidítése: Áe. (hatályon kívül)
Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
1957. évi IV. törvény
az államigazgatási eljárás általános szabályairól

Hivatkozó joganyagok

Oldal: 1/6   «Előző  Következő»

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

2000. évi XXXV. törvény a növényvédelemről

2000. évi XXXII. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról

1999. évi CXXIV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

1999. évi CXXII. törvény egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

1997. évi CXX. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, valamint a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról

1998. évi XXV. törvény az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről

1997. évi CIII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről

1997. évi L. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról

1996. évi CXI. törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről

1995. évi XCVI. törvény a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről

1995. évi XCV. törvény a devizáról

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

1994. évi XXXIX. törvény az árutőzsdéről és az árutőzsdei ügyletekről

1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról

1993. évi LVIII. törvény a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról

1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról

1990. évi LXXXVI. törvény a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

1993. évi IL. törvény a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről

128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet a gazdasági kamarák közigazgatási feladatainak átadásával kapcsolatos rendeletmódosításokról

1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról

Bírósági jogesetek

Oldal: 1/28   «Előző  Következő»

BH+ 2000.2.154 A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet felszámolási vagyona körében hozott felszámolói intézkedés kapcsán felmerülő kifogásról a Cstv. speciális rendelkezései alapján, nem a Pp. 123. §-a szerinti peres eljárás keretében lehet és kell dönteni [1991. évi IL. tv. 46. § (1) bek., 51. § (1) bek., Pp. 123. §].

BH+ 2000.2.168 A veszélyes hulladék-keletkezéssel járó bérmunkavégzés során a bérmunkát végző gazdálkodó szervezet termelőként kötelezhető hulladéktároló létesítésére. A hulladéktároló engedélyezése során a kérelemnek helyt adó határozat bírósági felülvizsgálatának szempontjai [56/1981. (XI. 18.) MT r. 13. §, 20. §, 1957. évi IV. tv. 3. §, 66. §].

BH+ 2000.3.222 I. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézet Orvosi Bizottságai által az egészségromlás mértéke tekintetében tett megállapítások olyan szakértői vélemények, amelyek irányadók a rokkantság, a rokkantsági csoportokba történő besorolás vagy átsorolás, valamint a rokkantsági állapot megszűnése vonatkozásában. E szakvélemények teljes részletességgel tartalmazzák a kérelmező egészségi állapotának leírását és ennek alapján százalékok meghatározásával véleményezik, hogy rokkantnak teki

BH+ 2001.3.138 A társadalombiztosítási eljárásban nem alkalmazható az a rendelkezés, amely jóhiszemű jogszerzés és gyakorlás esetén a határozat visszavonását (megváltoztatását) tilalmazza, amennyiben a társadalombiztosítási anyagi jogszabály értelmében a jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetésére kötelezésnek van helye [1957. évi IV. tv. 61. § (3) és (5) bek., 1975. évi II. tv. 106. § (1) és (2) bek.].

BH+ 2001.4.193 A társadalombiztosítási igény érvényesítésekor tévedésből a felperes javára hozott döntés - ha abban a fél felróhatósága kizárt - egy éven túl a fél terhére nem változtatható meg (1975. évi II. tv. 100. §, 106. §, 110. §, 117/A. §, 1957. évi IV. tv. 61. §)

BH+ 2001.9.446 A munkaügyi felügyelet által kiszabott bírság határozat elleni felülvizsgálat nem terjedhet ki a jogorvoslattal nem támadott alaphatározatra (1991. évi IV. tv. 7. §)

BH+ 2001.11.550 Felügyeleti bírság intézkedés nélkül is kiszabható (1996. évi CXII. tv. 150-151. §, 153. §, 169. §, 175. §)

BH+ 2001.12.597 Az illetékkiszabási eljárásban beszerzett hiányos, ellentmondó szakértői vélemény az ítélkezés alapjául nem fogadható el, a felperes által a perben indítványozott szakértői bizonyítás mellőzése a tényállás tisztázatlanságát eredményezi (1952. évi III. tv. 23. §, 177. §, 206. § 1990. évi XCIII. tv. 23/A. §, 70. §)

BH+ 2002.2.107 A Munka Törvénykönyve nem ismeri a "próbamunka"- azaz a próbaidőt megelőző munkavégzés - fogalmát. A munkaszerződés nélküli foglalkoztatás a bírságolás jogkövetkezményét vonja maga után (1992. évi XXII. tv. 76. §, 81. §, 1996. évi LXXV. tv. 3. §)

BH+ 2002.4.180 A vámhatóság által lefoglalt termék tárolási módjával kapcsolatos kártérítési igény vonatkozásában a bizonyítási teher alakulása [Ptk. 349. § (1) bek., 339. § (1) bek., 1993. évi LVIII. tv. 66. §, Pp. 195. § (3) bek., 117/1984. (IK. 12.) IM-BM-PM-Legf. Ü. Utasítás].

BH+ 2002.4.207 Versenyügyben a Fővárosi Bíróság nemperes eljárásban hozott végzése ellen fellebbezésnek nincs helye (1952. évi III. tv. 237. §, 1996. évi LVII. tv. 82. §)

BH+ 2002.6.313 A munkaügyi ellenőrzés során a munkaszerződésben kikötött heti munkaidő és a munkáltató által fizetett kötelező legkisebb munkabér közötti ellentmondás jogszabálysértő voltának jogkövetkezménye a bírságolás [1992. évi XXII. tv. 117-18. §, 223/1997. (XII. 8.) Korm. r. 2. §]

BH+ 2002.9.479 A bíróság a pert részben nem szüntetheti meg, ha az ügyfél a közigazgatási eljárásban a fellebbezési jogát kimerítette (1957. évi IV. tv. 72. §).

BH+ 2003.1.44 Munkaviszony bizonyított létrejötte esetén a felek közötti megállapodás munkaszerződésként történő írásba foglalása nem mellőzhető (1992. évi XXII. tv. 76., 78. §, 1996. évi LXXV. tv. 1., 3. §)

BH+ 2003.1.45 A lefoglalt vámáru kiadása, a lefoglalás megszüntetése esetén a vámigazgatási eljárást le kell folytatni (1995. évi C. tv. 62., 64-65. §, 1996. évi XLV. tv. 99-100. §)

BH+ 2003.2.87 A közigazgatási per tárgya a keresettel támadott határozat jogszerűsége. Ebbe a körbe nem tartozó kérdés, hogy a határozat hozatalát követően miként alakult az igénylő munkaképesség-csökkenésének mértéke [1957. évi IV. tv. 42. § (1) bek.].

BH+ 2003.2.92 A törzstőke kivonással kapcsolatban a rendelkezési jog megnyílásához kötődik az adófizetési kötelezettség [1991. évi XC. tv. 6. §].

BH+ 2003.2.94 Az utólagos vámhatósági ellenőrzés során a vámhatóság köteles a tényállást tisztázni (1995. évi C. tv. 167. §)

BH+ 2003.3.144 Ha a munkanélküli járadék folyósításának ideje alatt a kérelmező nem mutatja be vállalkozói igazolványát, a többi hat hónapos támogatásra nem tarthat igényt [1991. évi IV. tv. 15. §, 6/1996. (VII. 16.) MüM r. 10. §)

BH+ 2003.4.191 Ha a felszámolás alatt álló adós gazdálkodó szervezet vezetője nem, vagy nem megfelelően tesz eleget környezetvédelmi nyilatkozattételi kötelezettségének, vele szemben - hatósági eljárás keretében - az illetékes környezetvédelmi felügyelőség és nem a felszámolási eljárást lefolytató bíróság jogosult eljárni [1993. évi LXXXI. tv.-nyel és az 1997. évi XXVII. tv.-nyel módosított 1991. évi IL. tv. (többször mód. Cstv.) 31. § (1) bek. c) pont, 33. § (1) bek., 48. § (3) és (4) bek., 51. § (1) és (3) bek., 1957. é

BH+ 2003.4.199 A bt. tag vagyonára csak perben állása esetén hozható marasztaló ítélet és vezethető végrehajtás [1957. évi IV. tv. 72. §, 1997. évi CXLIV. tv. 101. §].

BH+ 2003.8.404 A felülvizsgálati kérelmet a menekültügyi eljárásban a kérelmezővel történt kihirdetésétől számított öt napon belül lehet benyújtani [1997. évi CXXXIX. tv. 39. §, 1957. évi IV. tv. 3., 18. §]

BH+ 2003.10.501 Ha a munkavállaló 50%-os munkaképesség csökkenése a munkaviszonyának tartama alatt következett be, és a munkáltató nem tudott a részére az állapotának megfelelő munkakört biztosítani, rendszeres szociális járadékra válik jogosulttá [8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes r. 19. §]

BH+ 2003.11.559 A Vámtörvény rendelkezéseinek alkalmazásánál az Áe. 61. § (5) bekezdésében foglalt korlátozás nem érvényesül [1995. évi C. tv. 125., 139., 145., 147. §]

BH+ 2003.11.560 A közbeszerzési eljárásban részletesen indokolni kell, hogy az ajánlatkérő mely értékelési szempontot nem vett figyelembe, melyet helyezett előtérbe [1995. évi XL. tv. 59. §, 1957. évi IV. tv. 26., 43. §]

A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.