BH+ 2003.11.559

A Vámtörvény rendelkezéseinek alkalmazásánál az Áe. 61. § (5) bekezdésében foglalt korlátozás nem érvényesül [1995. évi C. tv. 125., 139., 145., 147. §]

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A megállapított tényállás szerint a felperes 1993. január 29-én, február 4-én és február 9-én gépjárműveket úgy vámkezeltetett, hogy a vámárú-nyilatkozatokon a gépjárműveket fogyasztási adómentesnek tüntette fel. A vámhivatal emiatt a belföldi forgalom számára történő vámkezelésnél fogyasztási adót nem vetett ki. Az 1997. február 25-én tartott utólagos ellenőrzés feltárta, hogy a gépjárműveket 10%-os mértékű fogyasztási adó terheli. A vámhivatal az 1997. december 2-án kelt határozataival módo...

BH+ 2003.11.559 A Vámtörvény rendelkezéseinek alkalmazásánál az Áe. 61. § (5) bekezdésében foglalt korlátozás nem érvényesül [1995. évi C. tv. 125., 139., 145., 147. §]
A megállapított tényállás szerint a felperes 1993. január 29-én, február 4-én és február 9-én gépjárműveket úgy vámkezeltetett, hogy a vámárú-nyilatkozatokon a gépjárműveket fogyasztási adómentesnek tüntette fel. A vámhivatal emiatt a belföldi forgalom számára történő vámkezelésnél fogyasztási adót nem vetett ki. Az 1997. február 25-én tartott utólagos ellenőrzés feltárta, hogy a gépjárműveket 10%-os mértékű fogyasztási adó terheli. A vámhivatal az 1997. december 2-án kelt határozataival módosította a gépjárművek fogyasztási adó kódját és a felperest fogyasztási adó, általános forgalmi adó és vámigazgatási bírság pótlólagos megfizetésére kötelezte. Az alperes határozatával az elsőfokú határozatokat helybenhagyta.
A felperes keresetet nyújtott be az alperes határozatának felülvizsgálata iránt. Keresetében kifejtett álláspontja szerint a pótlólagos fizetési kötelezettség előírása sérti a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait. A vámkezeléskor a vámvizsgálat elvégzéséhez szükséges valamennyi okmányt a vámhatóság rendelkezésére bocsátották, mulasztást nem követtek el. Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (továbbiakban: Áe.) 61. § (5) bekezdése alapján a határozat nem volt módosítható. A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény (a továbbiakban: Vtv.) rendelkezései az Áe. alkalmazását nem zárják ki. Álláspontja szerint vámigazgatási bírság sem szabható ki. A vámigazgatási bírság kiszabásánál nem vették figyelembe az eset összes körülményét, jóhiszeműségét, ezért a bírság mértéke egyébként is eltúlzott.
Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította. Ítéletének indokolása szerint a Vtv. 125. § (5) bekezdése szerint a vámhatóságnak a vámteher megállapítására, beszedésére kiható körülményben való tévedése a vámfizetésre kötelezettet - az elévülés esetét kivéve - nem mentesíti a jogszerűen kiszabható vámteher megfizetése alól. A vámhatóság ennek megfelelően a Vtv. 147. § (2) bekezdése alapján jogszerűen módosította a határozatát az utólagos ellenőrzés során feltárt azon körülményre, hogy a vámárúnyilatkozatokon a fogyasztási adókód helytelenül került kitöltésre. A vámtörvény rendelkezései a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra nem tartalmaznak rendelkezést, így a vámtörvény rendelkezései alapján az Áe. 61. § (5) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
Az ítélet ellen a felperes nyújtott be fellebbezést, kérte az elsőfokú ítélet megváltoztatását kereseti kérelmének megfelelően, másodlagosan kérte a vámigazgatási bírság tekintetében a határozat hatályon kívül helyezését és a közigazgatási szerv új eljárásra történő kötelezését. Fellebbezésében megismételte a keresetében foglaltakat, hivatkozott arra, hogy az Áe. 61. § (5) bekezdése alapján a határozat módosításának nem volt helye, sérelmezte továbbá, hogy a vámigazgatási bírság mérséklésére, elengedésére vonatkozó kereseti kérelmét az elsőfokú bíróság nem bírálta el. A Vtv. végrehajtására kiadott 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 219. § (3) bekezdése alapján a kiszabott bírság eltúlzott. Az alperes a bírság kiszabásakor nem értékelte, hogy a vámkezeléskor kellő gondossággal járt el, vámügynököt alkalmazott, a vámkezeléshez minden adatot rendelkezésre bocsátott.
Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte. Arra hivatkozott, hogy a vámfizetés kötelezettség nem jog, így jóhiszeműen szerzett jogról nem is lehet szó. A felperes félrevezető tartalmú nyilatkozatot adott, mely a fogyasztási adó kivetésének elmaradását eredményezte, erről a felperes tudott és kellő körültekintéssel észlelhette is a téves árunyilatkozatadást.
A fellebbezés alaptalan.
Az elsőfokú bíróság a tényállást helyesen tárta fel és abból helytálló következtetést vont le az alperes határozatának jogszerűségére. A Vtv. 125. § (5) bekezdése szerint a vámhatóság elévülési időn belül jogosult a határozat módosításával a pótlólagos vámteher kiszabására. A vámhatóság az ötéves elévülési időn belül tett intézkedését nem korlátozza az Áe. 61. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés. A vámtörvény szabályainak alkalmazásakor az Áe. rendelkezéseit csak a Vtv-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni a Vtv. 145. § (1) bekezdése értelmében. A Vtv. és az Áe. a lex speciális és a lex generalis viszonyában áll, elsődlegesen a Vtv. alkalmazandó, az Áe. mögöttes szabály, rendelkezéseit csak akkor kell alkalmazni, ha a Vtv. eltérően nem rendelkezik. Maga a Vtv. 147. § (2) bekezdése, 125. § (5) bekezdése és 139. § c) pontja az Áe-től eltérő rendelkezést ír elő a határozat módosítására vonatkozóan, a módosítás feltételeként nem írja elő a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelmét, így az Áe. 61. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés nem alkalmazható.
Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét teljes egészében elutasította, azonban ítéletében nem indokolta a vámigazgatási bírságra vonatkozó kereseti kérelem elutasítását. A Legfelsőbb Bíróság ezért az elsőfokú bíróság ítéletének indokolását kiegészíti azzal, hogy a felperes a Vtv. 141. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségét megszegte, ezért a vámigazgatási bírság kiszabására jogszerűen került sor. A kötelezettségszegés eredményeként vámhiány nem keletkezett, így a vámigazgatási bírság - a Vtv. 141. § (3) bekezdése értelmében - 150.000 forintig terjedően szabható ki. A Vhr. 219. § (3) bekezdése értelmében a bírság összegét a vámhivatal az eset összes körülményének mérlegelésével állapítja meg. A vámhivatal határozatonként 20-50.000 forint közötti összegű vámigazgatási bírságot szabott ki, mely bírságösszeg messze alatta maradnak a kiszabható bírság maximumának. Az alperes a bírság mértékének megállapításakor megfelelően értékelte a felperes kötelezettségszegését, a pótlólagos teljesítés iránti eljárás elmaradását, a vámhivatal tévedését is. Mindezek alapján a kiszabott vámigazgatási bírságok mind a cselekmény súlyához és mind az elkövetés körülményeihez igazodóak, nem tekinthetők eltúlzottnak.
Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét az indokolás kiegészítésével törvényesnek és meglapozottnak találta, ezért azt a Pp. 253. § (2) bekezdése alapján helybenhagyta. (Legf.Bír. Kf.V.35.110/1999.)
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.